Projekts

 

Projekts

 

 

Grozījums likumā

“Par cukuru”

 

Izdarīt likumā “Par cukuru” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs 1994, Nr. 22; 1995, Nr. 20; 1996, Nr. 24; 1999, Nr. 19; 2000, Nr. 4) šādu grozījumu:

Papildināt 11.1. punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Latvijas cukurfabrikās iepirkto cukuru mazumtirdzniecības vajadzībām var fasēt arī uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības, kas Ministru kabineta noteiktā kārtībā ir saņēmuši licenci šīs darbības veikšanai”.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par cukuru”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likuma 11.1. pants nosaka, ka Latvijā ražoto cukuru mazumtirdzniecībā drīkst pārdot tikai fasētu cukurfabrikās oriģinālā iepakojumā.

Tas nozīmē, ka cukura fasēšanu jāpārtrauc sešiem uzņēmumiem, kas līdz šim ar to nodarbojās. Turklāt jāņem vērā, ka cukurfabrikas fasē cukuru tikai 1 kg pakās, bet minētie uzņēmumi atbilstoši patērētāju pieprasījumam fasēja to arī mazākā iesaiņojumā. Aizliedzot minētajiem uzņēmumiem turpmāk fasēt cukuru, nav atrisināts jautājums kā realizēt jau safasēto cukuru un kā kompensēt zaudējumus līdzšinējiem fasētājiem, kas radīsies sakarā ar cukura fasēšanas ražošanas likvidāciju.

Tāpēc nepieciešams likumā “Par cukuru” izdarīt grozījumus, atļaujot Latvijas cukurfabrikas ražoto cukuru fasēt arī uzņēmumiem, kas Ministru kabineta noteiktā kārtībā saņēmuši licenci šīs darbības veikšanai.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pozitīva, jo uzņēmumos, kas turpinās cukura fasēšanu, saglabāsies darba vietas.

3. Kāda var būt iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Pozitīva, jo uzņēmumi, kas turpinās cukura fasēšanu, maksās nodokļus.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Citos likumos grozījumi nebūs nepieciešami.

Ministru kabinetam būs jāizdod noteikumi par cukura fasēšanas licencēšanas kārtību.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Tas jāparedz Ministru kabineta noteikumos par cukura fasēšanas licencēšanas kārtību.