Likumprojekts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas baptistu draudžu savienībai.

 

1.pants. Ar šo likumu Latvijas baptistu draudžu savienībai tiek nodotas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu - Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu namu un zemi 0,2ha platībā, kas ar Nīcas pagasta zemes komisijas 1996.gada 15.augusta lēmumu (protokols Nr.147) piešķirts pastāvīgā lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei lūgšanas nama uzturēšanai.

2.pants. Triju mēnešu laikā pēc šī likuma spēkā stāšanās Nīcas pagasta pašvaldība nodod šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu Latvijas baptistu draudžu savienībai ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kas ir derīgs nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un Latvijas baptistu draudzes savienības īpašuma tiesību nostiprināšanai.

 

 

 

Likumprojekta " Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas baptistu draudžu savienībai"

anotācija

Jautājums.

Iesniedzēja sniegtā informācija.

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Jūrmalciema baptistu draudzes lūgšanu nams ir uzbūvēts pirms 1940.gada un īpašuma tiesības uz to nav paspētas noformēt zemesgrāmatā. Tas atrodas uz zemes gabala. kurš 0,115 ha platībā līdz 21.07.1940 piederēja Liepājas 2.baptistu draudzei un ar Nīcas pagasta zemes komisijas lēmumu piešķirts lietošanā Jūrmalciema baptistu draudzei 0,2ha platībā. Ar šo likumu zemes gabals 0,2ha platībā un lūgšanu nams tiek nodots īpašumā Latvijas baptistu draudžu savienībai, kura reģistrēta Tieslietu ministrijā 19.06.1991, jo sabiedriskām organizācijām nekustamo īpašumu var nodot tikai ar īpašu likumu, ja īpašuma tiesības netika noformētas zemesgrāmatā, kā tas ir šajā gadījumā.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību?

Veicinās lūgšanu nama apsaimniekošanu.

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

Valsts budžetu neietekmē, papildinās pašvaldības budžetu.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nē.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Atbilst.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ar īpašuma nodošanas-pieņemšanas procedūru un reģistrāciju zemesgrāmatā.