Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija

 

1. lasījuma redakcija

Ārlietu komisijas priekšlikumi

Redakcija,kurā Ārlietu komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

Par Eiropas Padomes 1999.gada 1. maija rezolūciju Nr. 5

“Par pretkorupcijas starpvalstu grupas ( GRECO) nodibināšanu”

Juridiskā biroja priekšlikums

Par Eiropas padomes 1999. gada 1. maija rezolūciju Nr. 5 “ Par pretkorupcijas starpvaostu grupas ( Greco) nodibināšanu”

1. pants. Eiropas Padomes 1999. gada 1. maija rezolūcija Nr.5 “Par pretkorupcijas starpvalstu grupas ( GRECO) nodibināšanu “ ( turpmāk- Rezolūcija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

.

Redakcionāli precizējumi

1.pants.1996.gada 10.jūlijā Rīgā parakstītais līgums starp Latvijas Republiku un Uzbekistānas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās ( turpmāk - Līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Rezolūcija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

Redakcionāli precizējumi

2.pants.Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms šā likuma 1.pantā minētais Līgums latviešu un krievu valodā.

3. pants. Tieslietu ministrija koordinē Rezolūcijā paredzēto saistību izpildi.

 

Juridisks precizējums

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija uz šā likuma pamata un saskaņā ar Līguma 91.pantu sagatavo ratifikācijas rakstu nosūtīšanai Uzbekistānas Republikas valdībai.

4. pants. Rezolūcija stājas spēkā ar šā likuma stāšanos spēkā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Juridisks precizējums

 

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 91.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.

 

 

/likumpr/tabulas/uzbties/