Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Par zvērinātiem revidentiem" (reģ.nr. 537) 2.lasījumam.

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1

Juridiskais birojs

ierosinām sakārtot 1. pantā un turpmāk visā likumprojekta tekstā panta daļu numerāciju atbilstoši vispārpieņemtajai panta daļu numerācijai, t.i., nenumurēt panta daļu, ja pants sastāv no vienas daļas;

Atbalstīt

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atzinums – zvērināta revidenta sagatavots dokuments, kurā sniegts viņa viedoklis par to, vai viņa pārbaudītais gada pārskats (attiecīgos gadījumos – citi finansu pārskati) sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā uzņēmuma vai koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu un par to, vai attiecīgā uzņēmuma vai koncerna vadības ziņojums atbilst viņa pārbaudītajam gada pārskatam;

2

 

 

 

3

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 1. punktā:

vārdus ‘’attiecīgos gadījumos’’ ar vārdiem ‘’likumos paredzētos gadījumos’’

Juridiskais birojs

vārdus ‘’attiecīgā uzņēmuma’’ aizstāt ar vārdiem ‘’attiecīgā komersanta’’

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

1) atzinums – zvērināta revidenta sagatavots dokuments, kurā sniegts viņa viedoklis par to, vai viņa pārbaudītais gada pārskats (likumos paredzētos gadījumos – citi finansu pārskati) sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā komersanta vai koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu un par to, vai attiecīgā komersanta vai koncerna vadības ziņojums atbilst viņa pārbaudītajam gada pārskatam;

2) lietpratēja uzdevums – finansu pārskatu analīze un maksātspējas noteikšana, konsultācijas grāmatvedības, nodokļu, iekšējās kontroles un citos jautājumos, kā arī grāmatvedības pakalpojumi;

4

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 2.punktā vārdus ‘’grāmatvedības pakalpojumi’’ ar vārdiem ‘’pakalpojumi, kas saistīti ar grāmatvedības reģistru kārtošanu’’;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

aizstāt 2.punktā vārdus ‘’grāmatvedības pakalpojumi’’ ar vārdiem ‘’grāmatvedības reģistru kārtošana’’;

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

Atbalstīt

2) lietpratēja uzdevums – finansu pārskatu analīze un maksātspējas noteikšana, konsultācijas grāmatvedības, nodokļu, iekšējās kontroles un citos jautājumos, kā arī grāmatvedības reģistru kārtošana;

3) pašnodarbināta persona — fiziskā persona, kas darba ienākumus gūst patstāvīgi, neiesaistoties darba līguma attiecībās ar darba devēju kā algots darbinieks, un neieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību. Fiziskā persona, kas ir personālsabiedrības dalībniece un darba ienākumus gūst saskaņā ar šīs personālsabiedrības un revīzijas, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devēja noslēgto līgumu, arī uzskatāma par pašnodarbinātu personu;

4) finansu institūcija — kredītiestāde, ieguldījumu sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība vai privātais pensiju fonds;

 

 

 

3) pašnodarbināta persona — fiziskā persona, kas darba ienākumus gūst patstāvīgi, neiesaistoties darba līguma attiecībās ar darba devēju kā algots darbinieks, un neieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību. Fiziskā persona, kas ir personālsabiedrības dalībniece un darba ienākumus gūst saskaņā ar šīs personālsabiedrības un revīzijas, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devēja noslēgto līgumu, arī uzskatāma par pašnodarbinātu personu;

4) finansu institūcija — kredītiestāde, ieguldījumu sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība vai privātais pensiju fonds;

5) pašvaldības institūcija - pilsētas dome, pagasta padome, pašvaldības iestāde un pašvaldības uzņēmums;

6

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 5. punktā vārdus ‘’pašvaldības uzņēmums’’ ar vārdiem ‘’pašvaldības dibināta komercsabiedrība’’;

Atbalstīt

5) pašvaldības institūcija - pilsētas dome, pagasta padome, pašvaldības iestāde un pašvaldības dibināta komercsabiedrība;

6) revīzijas pakalpojumi – likumos noteiktā uzņēmumu, ieskaitot finansu institūcijas, gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna mātes uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaude un atzinuma sniegšana par tiem, pašvaldības institūcijas finansu revīzija un revīzijas pārskatu sagatavošana un citi normatīvajos aktos vai revīzijas pakalpojumu līgumos paredzētie, kā arī likumos noteiktie Uzņēmumu reģistra, prokurora, tiesneša vai tiesas pieprasītie revīzijas uzdevumi;

7

 

 

 

8

 

 

 

9

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus ‘’likumos noteiktā uzņēmumu’’ ar vārdiem ‘’likumos noteiktā komersantu’’,

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus ‘’koncerna mātes uzņēmumu’’ aizstāt ar vārdiem ‘’koncerna valdošā uzņēmuma’’;

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus ‘’Uzņēmumu reģistra’’ ar vārdiem ‘’Komercreģistra iestādes’’;

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

6) revīzijas pakalpojumi – likumos noteiktā komersantu, ieskaitot finansu institūcijas, gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna valdošā uzņēmuma sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaude un atzinuma sniegšana par tiem, pašvaldības institūcijas finansu revīzija un revīzijas pārskatu sagatavošana un citi normatīvajos aktos vai revīzijas pakalpojumu līgumos paredzētie, kā arī likumos noteiktie Komercreģistra iestādes, prokurora, tiesneša vai tiesas pieprasītie revīzijas uzdevumi;

7) revīzijas pārskats — zvērināta revidenta sagatavots dokuments par pašvaldības institūcijas finansu revīzijas rezultātiem. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” šī revīzija ietver pašvaldības institūcijas mantas un finansu līdzekļu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaudi;

     

7) revīzijas pārskats — zvērināta revidenta sagatavots dokuments par pašvaldības institūcijas finansu revīzijas rezultātiem. Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” šī revīzija ietver pašvaldības institūcijas mantas un finansu līdzekļu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaudi;

8) revīzijas uzdevums - uzņēmums, iestādes vai organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaude saskaņā ar noslēgto līgumu vai likumu;

10

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt termina ‘’revīzijas uzdevums’’ skaidrojumā vārdu ‘’uzņēmums’’ ar vārdu ‘’komersanta’’;

Atbalstīt

8) revīzijas uzdevums - komersanta, iestādes vai organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaude saskaņā ar noslēgto līgumu vai likumu;

9) uzņēmums – individuālais komersants un komercsabiedrība;

11

 

 

 

 

12

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt terminu skaidrojumā skaidroto terminu ‘’uzņēmums’’ ar terminu ‘’komersants’’, atbilstošus grozījumus izdarot arī likumprojekta tekstā.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt likuma 1.panta 9)punktu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

10) uzticības uzdevums – ar uzņēmumu reorganizāciju, sanāciju, maksātnespēju, likvidāciju saistīti neatkarīga eksperta uzdevumi vai īpašuma pārvaldīšana;

13

Juridiskais birojs

ierosinām termina ‘’uzticības uzdevums’’ skaidrojumu izteikt šādā redakcijā:

‘’uzticības uzdevums - ar komersanta reorganizāciju, maksātnespēju, arī ar sanāciju un likvidāciju saistīti neatkarīga eksperta uzdevumi vai īpašuma pārvaldīšana.’’.

Atbalstīt

9) uzticības uzdevums – ar komersanta reorganizāciju, maksātnespēju, arī ar sanāciju un likvidāciju saistīti neatkarīga eksperta uzdevumi vai īpašuma pārvaldīšana.

2. pants. Likuma mērķis

Šis likums regulē tās personu vai personu apvienību profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumi.

     

2. pants. Likuma mērķis

Šis likums regulē tās personu vai personu apvienību profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumi.

3. pants. Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu uzņēmumi

14

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 3.panta nosaukumā, panta tekstā un turpmāk visā likumprojekta tekstā vārdus ‘’zvērinātu revidentu uzņēmumi’’ ar vārdiem ‘’zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības’’;

Atbalstīt

3. pants. Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības

(1) Šā likuma 2.pantā norādīto profesionālo darbību ir tiesīgi veikt tikai zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības, kas atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.

     

(1) Šā likuma 2.pantā norādīto profesionālo darbību ir tiesīgi veikt tikai zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības, kas atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.

(2) Zvērināts revidents veic šā likuma 2.pantā norādīto profesionālo darbību kā individuāls komersants vai kā zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības darbinieks, bet, ja zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība ir personālsabiedrība, — arī kā šīs personālsabiedrības biedrs.

     

(2) Zvērināts revidents veic šā likuma 2.pantā norādīto profesionālo darbību kā individuāls komersants vai kā zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības darbinieks, bet, ja zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība ir personālsabiedrība, — arī kā šīs personālsabiedrības biedrs.

(3) Zvērinātu revidentu uzņēmums var pastāvēt jebkurā komercsabiedrības formā.

15

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt panta trešo daļu šādā precizētā redakcijā:

‘’ (3) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība var būt jebkura veida komercsabiedrība.’’.

Atbalstīt

(3) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība var būt jebkura veida komercsabiedrība.

4.pants. Zvērināta revidenta statuss

(1) Fiziskā persona iegūst zvērināta revidenta statusu pēc tam, kad tā šajā likumā noteiktajā kārtībā ir nokārtojusi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, saņēmusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu un ierakstīta Zvērinātu revidentu reģistrā.

(2) Zvērināta revidenta statuss ir spēkā tikai zvērināta revidenta sertifikāta spēkā esamības laikā.

5.pants. Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības statuss

(1) Uzņēmums iegūst zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības statusu pēc tam, kad tas šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmis Revīzijas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci un ierakstīts Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistrā.

(2) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības statuss ir spēkā tikai licences spēkā esamības laikā.

     

4.pants. Zvērināta revidenta statuss

(1) Fiziskā persona iegūst zvērināta revidenta statusu pēc tam, kad tā šajā likumā noteiktajā kārtībā ir nokārtojusi zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, saņēmusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu un ierakstīta Zvērinātu revidentu reģistrā.

(2) Zvērināta revidenta statuss ir spēkā tikai zvērināta revidenta sertifikāta spēkā esamības laikā.

5.pants. Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības statuss

(1) Uzņēmums iegūst zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības statusu pēc tam, kad tas šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmis Revīzijas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci un ierakstīts Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistrā.

(2) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības statuss ir spēkā tikai licences spēkā esamības laikā.

II nodaļa

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

     

II nodaļa

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

6. pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

16

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt 6.panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statuss, darbības mērķi un uzdevumi’’.

Atbalstīt

6. pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statuss, darbības mērķi un uzdevumi

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas nodibināta korporācijas (profesionālas biedrības) formā.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā pēc profesionālās piederības principa apvienoti visi Latvijas zvērināti revidenti.

(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mērķi ir šādi:

1) zvērinātu revidentu profesionālās pašpārvaldes īstenošana;

2) revīzijas standartu, profesionālās ētikas kodeksa un citu šīs asociācijas biedru profesionālo darbību regulējošu aktu izstrāde un pieņemšana;

3) profesionālās kvalifikācijas celšanas veicināšana;

4) asociācijas biedru radošo spēju izkopšana, pieredzes apgūšana un apmaiņa;

5) rūpes par zvērināta revidenta profesijas prestižu.

(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pārstāv savu biedru intereses un aizstāv tās, organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kārto Zvērinātu revidentu reģistru, izskata zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma, kā arī veic citus likumā un savos statūtos noteiktos uzdevumus.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbības finansēšanai tās biedri maksā ikgadēju biedra naudu asociācijas kopsapulces noteiktajā apmērā.

     

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas nodibināta korporācijas (profesionālas biedrības) formā.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā pēc profesionālās piederības principa apvienoti visi Latvijas zvērināti revidenti.

(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mērķi ir šādi:

1) zvērinātu revidentu profesionālās pašpārvaldes īstenošana;

2) revīzijas standartu, profesionālās ētikas kodeksa un citu šīs asociācijas biedru profesionālo darbību regulējošu aktu izstrāde un pieņemšana;

3) profesionālās kvalifikācijas celšanas veicināšana;

4) asociācijas biedru radošo spēju izkopšana, pieredzes apgūšana un apmaiņa;

5) rūpes par zvērināta revidenta profesijas prestižu.

(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pārstāv savu biedru intereses un aizstāv tās, organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kārto Zvērinātu revidentu reģistru, izskata zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma, kā arī veic citus likumā un savos statūtos noteiktos uzdevumus.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbības finansēšanai tās biedri maksā ikgadēju biedra naudu asociācijas kopsapulces noteiktajā apmērā.

7.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārvaldes institūcijas un pastāvīgās komitejas

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas augstākā pārvaldes institūcija ir kopsapulce. Tā ievēlē Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekļus, valdes priekšsēdētāju un izveido pastāvīgās komitejas.

(2) Pastāvīgās komitejas darbojas saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtiem un pilda kopsapulces un valdes lēmumus.

     

7.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārvaldes institūcijas un pastāvīgās komitejas

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas augstākā pārvaldes institūcija ir kopsapulce. Tā ievēlē Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes locekļus, valdes priekšsēdētāju un izveido pastāvīgās komitejas.

(2) Pastāvīgās komitejas darbojas saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtiem un pilda kopsapulces un valdes lēmumus.

III nodaļa

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni

     

III nodaļa

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni

8.pants. Pretendentiem noteiktās prasības

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus var kārtot rīcībspējīga fiziskā persona, kura:

17

Juridiskais birojs

ierosinām papildināt 8.panta pirmo rindkopu pēc vārda ‘’kura’’ ar vārdiem ‘’atbilst visām šai pantā minētajām prasībām’’;

Atbalstīt

8.pants. Pretendentiem noteiktās prasības

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus var kārtot rīcībspējīga fiziskā persona, kura atbilst visām šajā pantā minētajām prasībām:

1) ir sasniegusi 25 gadu vecumu;

2) ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieguvusi augstākās izglītības diplomu, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas vai vadības studiju maģistra programmas apguvi revīzijas jomā;

3) prot latviešu valodu;

     

1) ir sasniegusi 25 gadu vecumu;

2) ir Latvijas Republikā vai ārvalstīs ieguvusi augstākās izglītības diplomu, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas vai vadības studiju maģistra programmas apguvi revīzijas jomā;

3) prot latviešu valodu;

4) ir ieguvusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītu, zvērināta revidenta pārraudzībā iegūtu vismaz triju gadu pieredzi uzņēmumu gada pārskatu un ziņojumu, vai koncerna mātes sabiedrību sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaudē;

18

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 8.panta 4. punktā vārdus ‘’uzņēmumu gada pārskatu un ziņojumu, vai koncerna mātes sabiedrību’’ ar vārdiem ‘’komersanta gada pārskatu un ziņojumu, vai koncerna valdošā uzņēmuma’’.

Atbalstīt

4) ir ieguvusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītu, zvērināta revidenta pārraudzībā iegūtu vismaz triju gadu pieredzi komersanta gada pārskatu un ziņojumu, vai koncerna valdošā uzņēmuma sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaudē;

5) ir persona ar nevainojamu reputāciju (uz to neattiecas neviens no šā likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem).

     

5) ir persona ar nevainojamu reputāciju (uz to neattiecas neviens no šā likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem).

9.pants. Personas, kuras nedrīkst būt par zvērinātiem revidentiem

Par zvērinātu revidentu nedrīkst būt persona:

1) kuru tiesa ir atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;

2) kura ir tiesājamais vai apsūdzētais krimināllietā par tīša nozieguma izdarīšanu;

3) kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

4) pret kuru krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu pārtraukta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju vai kurai sodāmība par šo noziegumu dzēsta vai noņemta;

5) kura atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

6) kuras nodarbošanās nav savienojama ar zvērināta revidenta profesionālo darbību ētisku vai profesionālu apsvērumu dēļ.

19

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 9. panta pirmo rindkopu pēc vārda ‘’persona’’ ar vārdiem ‘’uz kuru attiecas vismaz viens no turpmāk šai pantā minētajiem nosacījumiem ‘’.

Atbalstīt

9.pants. Personas, kuras nedrīkst būt par zvērinātiem revidentiem

Par zvērinātu revidentu nedrīkst būt persona uz kuru attiecas vismaz viens no turpmāk šai pantā minētajiem nosacījumiem:

1) kuru tiesa ir atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;

2) kura ir tiesājamais vai apsūdzētais krimināllietā par tīša nozieguma izdarīšanu;

3) kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

4) pret kuru krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu pārtraukta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju vai kurai sodāmība par šo noziegumu dzēsta vai noņemta;

5) kura atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

6) kuras nodarbošanās nav savienojama ar zvērināta revidenta profesionālo darbību ētisku vai profesionālu apsvērumu dēļ.

10. pants. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

(1) Pretendents iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai pieteikumu zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai un citus dokumentus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā.

(2) Pieteikumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 8.panta prasībām un pievieno tam Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktos dokumentus.

(3) Pēc pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija viena mēneša laikā izskata pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par pretendenta tiesībām kārtot zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus vai par atteikumu.

(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmums paziņojams pretendentam rakstveidā.

     

10. pants. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

(1)&n bsp;Pretendents iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai pieteikumu zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai un citus dokumentus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā.

(2) Pieteikumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 8.panta prasībām un pievieno tam Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktos dokumentus.

(3) Pēc pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija viena mēneša laikā izskata pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par pretendenta tiesībām kārtot zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus vai par atteikumu.

(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmums paziņojams pretendentam rakstveidā.

(5) Ja pretendents saņēmis atteikumu tāpēc, ka pieteikums un tam pievienotie dokumenti nav pilnīgi vai neapliecina atbilstību šā likuma 8. panta prasībām, viņš var atkārtoti iesniegt Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai pieteikumu tikai pēc attiecīgo trūkumu novēršanas, bet ne ātrāk kā pēc pusgada no atteikuma saņemšanas dienas. Atkārtotu pieteikumu nevar iesniegt persona, kura nevar būt par zvērinātu revidentu saskaņā ar 9. pantu, izņemot gadījumus, ja ir mainījušies apstākļi, kas neļauj šai personai būt par zvērinātu revidentu.

20

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 10. panta piektajā daļā vārdus ‘’ir mainījušies apstākļi’’ ar vārdiem ‘’ir zuduši apstākļi’’.

Atbalstīt

(5) Ja pretendents saņēmis atteikumu tāpēc, ka pieteikums un tam pievienotie dokumenti nav pilnīgi vai neapliecina atbilstību šā likuma 8. panta prasībām, viņš var atkārtoti iesniegt Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai pieteikumu tikai pēc attiecīgo trūkumu novēršanas, bet ne ātrāk kā pēc pusgada no atteikuma saņemšanas dienas. Atkārtotu pieteikumu nevar iesniegt persona, kura nevar būt par zvērinātu revidentu saskaņā ar 9. pantu, izņemot gadījumus, ja ir zuduši apstākļi, kas neļauj šai personai būt par zvērinātu revidentu.

(6) Pretendentu pieteikumu izskatīšana notiek par maksu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde, maksas apmēru saskaņojot ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

     

(6) Pretendentu pieteikumu izskatīšana notiek par maksu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde, maksas apmēru saskaņojot ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

11.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu vispārīgie noteikumi

(1) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenos pārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātos revīzijas standartus, veikt šā likuma 2.pantā minēto profesionālo darbību.

(2) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā latviešu valodā.

(3) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana notiek par maksu. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteikto dalībmaksu. Lēmumu par dalībmaksas apmēru un maksāšanas kārtību pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde.

12.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu organizēšana

(1) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus organizē un pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(2) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumu, norādot eksāmenu priekšmetu skaitu un nosaukumus, priekšmetu programmas, eksāmenu komisijas veidošanas noteikumus, pretendentu pieteikumu pieņemšanas un izskatīšanas, kā arī eksāmenu sagatavošanas, norises un vērtēšanas kārtību apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, saskaņojot ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

(3) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisiju izveido Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, par šīs komisijas locekļiem pieaicinot zvērinātus revidentus, valsts akreditētu augstskolu pasniedzējus un citus ekspertus eksāmenu priekšmetu jomā un tās sastāvu saskaņojot ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

     

11.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu vispārīgie noteikumi

(1) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenos pārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas izmantot šīs zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātos revīzijas standartus, veikt šā likuma 2.pantā minēto profesionālo darbību.

(2) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā latviešu valodā.

(3) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošana notiek par maksu. Pretendents līdz eksāmenu sesijas sākumam samaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteikto dalībmaksu. Lēmumu par dalībmaksas apmēru un maksāšanas kārtību pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde.

12.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu organizēšana

(1) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus organizē un pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(2) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nolikumu, norādot eksāmenu priekšmetu skaitu un nosaukumus, priekšmetu programmas, eksāmenu komisijas veidošanas noteikumus, pretendentu pieteikumu pieņemšanas un izskatīšanas, kā arī eksāmenu sagatavošanas, norises un vērtēšanas kārtību apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, saskaņojot ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

(3) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisiju izveido Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, par šīs komisijas locekļiem pieaicinot zvērinātus revidentus, valsts akreditētu augstskolu pasniedzējus un citus ekspertus eksāmenu priekšmetu jomā un tās sastāvu saskaņojot ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

13.pants. Ārvalstu revidentu kvalifikācijas atzīšanas noteikumi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atzīst ārvalsts revidenta kvalifikāciju par līdzvērtīgu zvērināta revidenta kvalifikācijai un izsniedz viņam zvērināta revidenta sertifikātu, ja šis ārvalsts revidents:

21

Juridiskais birojs

ierosinām papildināt 13.panta pirmo rindkopu pēc vārdiem ‘’ārvalsts revidents’’ ar vārdiem ‘’atbilst visiem šajā pantā minētajiem nosacījumiem’’;

Atbalstīt

13.pants. Ārvalstu revidentu kvalifikācijas atzīšanas noteikumi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atzīst ārvalsts revidenta kvalifikāciju par līdzvērtīgu zvērināta revidenta kvalifikācijai un izsniedz viņam zvērināta revidenta sertifikātu, ja šis ārvalsts revidents atbilst visiem šajā pantā minētajiem nosacījumiem:

1) ir iesniedzis augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (attiecīgu diplomu un profesionālās kompetences apliecību), kuri apstiprina, ka to īpašnieks saskaņā ar attiecīgās ārvalsts likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs šajā ārvalstī veikt darbības, kuras atbilstoši Latvijas Republikas likumiem veic zvērināts revidents;

2) prot latviešu valodu;

     

1) ir iesniedzis augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (attiecīgu diplomu un profesionālās kompetences apliecību), kuri apstiprina, ka to īpašnieks saskaņā ar attiecīgās ārvalsts likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs šajā ārvalstī veikt darbības, kuras atbilstoši Latvijas Republikas likumiem veic zvērināts revidents;

2) prot latviešu valodu;

3) ir nokārtojis to daļu no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas organizēto zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetiem, kuri ietver pretendentu zināšanu pārbaudi finansu grāmatvedībā un tiesībās;

22

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 13.panta 3.punktā vārdu ‘’tiesībās’’ ar vārdiem ‘’tiesību zinātnēs’’.

Atbalstīt

3) ir nokārtojis to daļu no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas organizēto zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetiem, kuri ietver pretendentu zināšanu pārbaudi finansu grāmatvedībā un tiesību zinātnēs;

4) ir rīcībspējīga persona ar nevainojamu reputāciju.

     

4) ir rīcībspējīga persona ar nevainojamu reputāciju.

14.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu saturs

(1) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetu programmās ietverami jautājumi un uzdevumi, kas tieši saistīti ar gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbaudēm vai saistīti ar tām netieši, ciktāl tie attiecināmi uz šādām pārbaudēm, un kas ļauj konstatēt pretendenta zināšanas šādās jomās:

1) revīzijas teorija un tehnika, starptautiskie revīzijas standarti;

2) gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavošana un analīze, grāmatvedības metodes un novērtēšanas noteikumi;

3) finansu un vadības grāmatvedība;

4) iekšējā revīzija;

5) publiskās tiesības, Civillikums, darba tiesības un sociālās garantijas reglamentējošie likumi;

     

14.pants. Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu saturs

(1) Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu priekšmetu programmās ietverami jautājumi un uzdevumi, kas tieši saistīti ar gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbaudēm vai saistīti ar tām netieši, ciktāl tie attiecināmi uz šādām pārbaudēm, un kas ļauj konstatēt pretendenta zināšanas šādās jomās:

1) revīzijas teorija un tehnika, starptautiskie revīzijas standarti;

2) gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu sagatavošana un analīze, grāmatvedības metodes un novērtēšanas noteikumi;

3) finansu un vadības grāmatvedība;

4) iekšējā revīzija;

5) publiskās tiesības, Civillikums, darba tiesības un sociālās garantijas reglamentējošie likumi;

 

6) uzņēmējdarbības un maksātnespējas likumi;

23

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 14. panta 6. punktā vārdu ‘’uzņēmējdarbības’’ ar vārdu ‘’komercdarbības’’.

Atbalstīt

6) komercdarbības un maksātnespējas likumi;

7) nodokļu likumi;

8) informācijas sistēmas un datorsistēmas;

9) vispārējā un finansu ekonomika;

10) uzņēmējdarbības riska pārvaldīšana un analīze;

11) uzņēmumu finansu vadības pamatprincipi;

12) matemātika un statistika.

     

7) nodokļu likumi;

8) informācijas sistēmas un datorsistēmas;

9) vispārējā un finansu ekonomika;

10) uzņēmējdarbības riska pārvaldīšana un analīze;

11) uzņēmumu finansu vadības pamatprincipi;

12) matemātika un statistika.

15.pants. Eksāmenu rezultātu paziņošanas kārtība

(1) Lēmumu par zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā eksāmena datuma, pamatojoties uz zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisijas apstiprināto protokolu, un 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo to pretendentiem.

(2) Ja pretendents nav nokārtojis zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu, atkārtoti šo eksāmenu viņš var kārtot kādā no nākamajām eksāmenu sesijām. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu atkārtoti, lēmumu par šā pretendenta turpmākajām iespējām kārtot eksāmenu pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(3) Pretendenta zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmena darbs uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju, glabājams Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas arhīvā attiecīgā lietā un pretendentam vai citai personai izsniegts vai atdots netiek.

IV nodaļa

Zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas,
tā darbības apturēšanas un anulēšanas kārtība

16.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas kārtība

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pieņem lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu pretendentiem, kuri ir nokārtojuši attiecīgos zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus un pēc to nokārtošanas atkārtoti rakstveidā apliecinājuši, ka uz viņiem neattiecas neviens no šā likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem, un nosaka zvērināta revidenta zvēresta parakstīšanas un sertifikāta izsniegšanas dienu.

(2) Pirms zvērināta revidenta sertifikāta saņemšanas pretendenti, kuri vēlas būt par zvērinātiem revidentiem, paraksta šāda zvēresta tekstu: “Zvēru ievērot Latvijas Republikas likumus, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemto ētikas kodeksu un godīgi pildīt savus pienākumus, apzinoties, ka par šā zvēresta laušanu man jāatbild sabiedrības un likuma priekšā.”

(3) Parakstītais zvērināta revidenta zvērests glabājas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas arhīvā attiecīgā lietā.

17.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšana

(1) Ja pēc zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas atklājas, ka uz personu, kura ir saņēmusi šo sertifikātu, attiecas kāds no šā likuma 9.panta 2. vai 6.punktā minētajiem apstākļiem, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija uz noteiktu laiku aptur zvērināta revidenta sertifikāta darbību.

(2) Zvērināta revidenta sertifikāta darbību aptur arī tām personām, kuras:

1) saskaņā ar šā likuma 29.panta otro daļu ir iesniegušas lūgumu uz noteiktu laiku apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību, norādot apturēšanas iemeslu un termiņu;

2) sodītas ar šā likuma 41.panta 3.punktā paredzēto disciplinārsodu.

18.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta anulēšana

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija anulē zvērināta revidenta sertifikātu, ja pēc tā izsniegšanas atklājas, ka uz personu, kura ir saņēmusi zvērināta revidenta sertifikātu, attiecas kāds no šā likuma 9.panta 1., 3., 4. un 5.punktā minētajiem apstākļiem vai ka šī persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par šā likuma 8. un 9.pantā minētajiem apstākļiem.

(2) Zvērināta revidenta sertifikātu anulē arī tām personām, kuras:

1) saskaņā ar tiesas lēmumu ir atzītas par rīcībnespējīgām vai ir mirušas;

2) sodītas ar šā likuma 41.panta 4.punktā paredzēto disciplinārsodu.

     

15.pants. Eksāmenu rezultātu paziņošanas kārtība

(1) Lēmumu par zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā eksāmena datuma, pamatojoties uz zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisijas apstiprināto protokolu, un 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo to pretendentiem.

(2) Ja pretendents nav nokārtojis zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu, atkārtoti šo eksāmenu viņš var kārtot kādā no nākamajām eksāmenu sesijām. Ja pretendents nav nokārtojis eksāmenu atkārtoti, lēmumu par šā pretendenta turpmākajām iespējām kārtot eksāmenu pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(3) Pretendenta zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmena darbs uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju, glabājams Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas arhīvā attiecīgā lietā un pretendentam vai citai personai izsniegts vai atdots netiek.

IV nodaļa

Zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas,
tā darbības apturēšanas un anulēšanas kārtība

16.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas kārtība

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pieņem lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanu pretendentiem, kuri ir nokārtojuši attiecīgos zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus un pēc to nokārtošanas atkārtoti rakstveidā apliecinājuši, ka uz viņiem neattiecas neviens no šā likuma 9.pantā minētajiem apstākļiem, un nosaka zvērināta revidenta zvēresta parakstīšanas un sertifikāta izsniegšanas dienu.

(2) Pirms zvērināta revidenta sertifikāta saņemšanas pretendenti, kuri vēlas būt par zvērinātiem revidentiem, paraksta šāda zvēresta tekstu: “Zvēru ievērot Latvijas Republikas likumus, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemto ētikas kodeksu un godīgi pildīt savus pienākumus, apzinoties, ka par šā zvēresta laušanu man jāatbild sabiedrības un likuma priekšā.”

(3) Parakstītais zvērināta revidenta zvērests glabājas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas arhīvā attiecīgā lietā.

17.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšana

(1) Ja pēc zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas atklājas, ka uz personu, kura ir saņēmusi šo sertifikātu, attiecas kāds no šā likuma 9.panta 2. vai 6.punktā minētajiem apstākļiem, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija uz noteiktu laiku aptur zvērināta revidenta sertifikāta darbību.

(2) Zvērināta revidenta sertifikāta darbību aptur arī tām personām, kuras:

1) saskaņā ar šā likuma 29.panta otro daļu ir iesniegušas lūgumu uz noteiktu laiku apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību, norādot apturēšanas iemeslu un termiņu;

2) sodītas ar šā likuma 41.panta 3.punktā paredzēto disciplinārsodu.

18.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta anulēšana

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija anulē zvērināta revidenta sertifikātu, ja pēc tā izsniegšanas atklājas, ka uz personu, kura ir saņēmusi zvērināta revidenta sertifikātu, attiecas kāds no šā likuma 9.panta 1., 3., 4. un 5.punktā minētajiem apstākļiem vai ka šī persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par šā likuma 8. un 9.pantā minētajiem apstākļiem.

(2) Zvērināta revidenta sertifikātu anulē arī tām personām, kuras:

1) saskaņā ar tiesas lēmumu ir atzītas par rīcībnespējīgām vai ir mirušas;

2) sodītas ar šā likuma 41.panta 4.punktā paredzēto disciplinārsodu.

19.pants. Zvērinātu revidentu reģistrs

(1) Zvērināti revidenti tiek ierakstīti Zvērinātu revidentu reģistrā, kuru kārto Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(2) Reģistrā par zvērinātu revidentu ieraksta šādas ziņas:

1) vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2) prakses vietas adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;

3) sertifikāta numuru;

4) sertifikāta izsniegšanas, tā darbības apturēšanas vai anulēšanas laiku un pamatu.

(3) Ja mainās kādas no šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētajām ziņām, zvērināts revidents divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.

(4) Zvērinātu revidentu reģistrs ir publisks, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsludina vispārējai zināšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par personām, kurām ir izsniegts vai anulēts zvērināta revidenta sertifikāts, kā arī par tām personām, kurām uz noteiktu laiku ir apturēta zvērināta revidenta sertifikāta darbība, norādot arī attiecīgā sertifikāta numuru.

(6) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija kārto un regulāri atjauno Zvērinātu revidentu reģistru un tā datus divas reizes gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot reģistrā ierakstīto zvērinātu revidentu vārdu un uzvārdu, prakses vietas adresi un tālruņa (telefaksa) numuru, kā arī zvērināta revidenta sertifikāta numuru, bet, ja tā darbība ir apturēta, — arī apturēšanas termiņu.

     

19.pants. Zvērinātu revidentu reģistrs

(1) Zvērināti revidenti tiek ierakstīti Zvērinātu revidentu reģistrā, kuru kārto Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(2) Reģistrā par zvērinātu revidentu ieraksta šādas ziņas:

1) vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2) prakses vietas adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;

3) sertifikāta numuru;

4) sertifikāta izsniegšanas, tā darbības apturēšanas vai anulēšanas laiku un pamatu.

(3) Ja mainās kādas no šā panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētajām ziņām, zvērināts revidents divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai.

(4) Zvērinātu revidentu reģistrs ir publisks, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsludina vispārējai zināšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par personām, kurām ir izsniegts vai anulēts zvērināta revidenta sertifikāts, kā arī par tām personām, kurām uz noteiktu laiku ir apturēta zvērināta revidenta sertifikāta darbība, norādot arī attiecīgā sertifikāta numuru.

(6) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija kārto un regulāri atjauno Zvērinātu revidentu reģistru un tā datus divas reizes gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot reģistrā ierakstīto zvērinātu revidentu vārdu un uzvārdu, prakses vietas adresi un tālruņa (telefaksa) numuru, kā arī zvērināta revidenta sertifikāta numuru, bet, ja tā darbība ir apturēta, — arī apturēšanas termiņu.

V nodaļa

Zvērinātu revidentu uzņēmumu licencēšanas noteikumi

     

V nodaļa

Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību licencēšanas noteikumi

20. pants. Zvērinātu revidentu uzņēmumu licencēšana

(1) Zvērinātu revidentu dibinātai komercsabiedrībai ir tiesības uzsākt revīzijas pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad saņemta Revīzijas uzraudzības inspekcijas izsniegta licence.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija licenci zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības darbībai (turpmāk — licence) izsniedz uz pieciem gadiem.

     

20. pants. Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību licencēšana

(1) Zvērinātu revidentu dibinātai komercsabiedrībai ir tiesības uzsākt revīzijas pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad saņemta Revīzijas uzraudzības inspekcijas izsniegta licence.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija licenci zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības darbībai (turpmāk — licence) izsniedz uz pieciem gadiem.

(3) Licences izsniegšanu reglamentē šis likums, citi normatīvie akti un Revīzijas uzraudzības inspekcijas noteiktā kārtība.

24

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 20.panta trešajā daļā vārdus ‘’un Revīzijas uzraudzības inspekcijas noteiktā kārtība’’ un papildināt aiz vārda “likums” ar vārdu “un”.

Atbalstīt

(3) Licences izsniegšanu reglamentē šis likums un citi normatīvie akti.

21. pants. Licences izsniegšanas kritēriji

(1) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība veidojama un reģistrējama atbilstoši šim likumam kādā no formām, ko nosaka komercdarbību reglamentējošie likumi.

     

21. pants. Licences izsniegšanas kritēriji

(1) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība veidojama un reģistrējama atbilstoši šim likumam kādā no formām, ko nosaka komercdarbību reglamentējošie likumi.

(2) Zvērinātu revidentu līgumsabiedrībās ar pilnu atbildību vai komandītsabiedrībās visiem dalībniekiem un vadībai jābūt zvērinātiem revidentiem.

25

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Zvērinātu revidentu dibinātā personālsabiedrībā (pilnsabiedrībā un komanditsabiedrībā) visiem dalībniekiem un vadībai jābūt zvērinātiem revidentiem.’’;

Atbalstīt

(2) Zvērinātu revidentu dibinātā personālsabiedrībā (pilnsabiedrībā un komanditsabiedrībā) visiem dalībniekiem un vadībai jābūt zvērinātiem revidentiem.

(3) Zvērinātu revidentu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībā vairāk par 50 procentiem balsstiesīgo kapitāla daļu jāpieder zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu uzņēmumiem un valdes locekļu vairākumam jābūt zvērinātiem revidentiem.

26

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 21.panta trešajā daļā vārdus ‘’vai zvērinātu revidentu uzņēmumiem’’ ar vārdiem ‘’vai zvērinātu revidentu dibinātām komercsabiedrībām’’.

Atbalstīt

(3) Zvērinātu revidentu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībā vairāk par 50 procentiem balsstiesīgo kapitāla daļu jāpieder zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu dibinātām komercsabiedrībām un valdes locekļu vairākumam jābūt zvērinātiem revidentiem.

(4) Ja zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība ir akciju sabiedrība, tā drīkst izlaist tikai vārda akcijas.

(5) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība nedrīkst veikt darbību, kas nav savienojama ar zvērinātu revidentu darbību.

(6) Atbildīgajām personām, kuras zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības vārdā veic uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna mātes uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu obligāto likumos noteikto pārbaudi un sniedz atzinumu, jābūt zvērinātiem revidentiem.

     

(4) Ja zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība ir akciju sabiedrība, tā drīkst izlaist tikai vārda akcijas.

(5) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība nedrīkst veikt darbību, kas nav savienojama ar zvērinātu revidentu darbību.

(6) Atbildīgajām personām, kuras zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības vārdā veic uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna mātes uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu obligāto likumos noteikto pārbaudi un sniedz atzinumu, jābūt zvērinātiem revidentiem.

22. pants. Licences izsniegšanas un pārreģistrēšanas kārtība

(1) Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājs uzņēmums iesniedz Revīzijas uzraudzības inspekcijai licences pieteikumu un šā pieteikuma veidlapā norādītos dokumentus. Licences pieteikuma veidlapu un iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprina Revīzijas uzraudzības inspekcija.

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

29

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 22.panta pirmajā daļā vārdus ‘’pieprasītājs uzņēmums’’ ar vārdiem ‘’pieprasītājs - komercsabiedrība’’ (atbilstošā locījumā);

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt pirmajā daļā vārdus ‘’pieteikuma veidlapu un iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprina Revīzijas uzraudzības inspekcija’’ ar vārdiem ‘’pieteikuma veidlapu un iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprina Ministru kabinets’’;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 22.panta (1) daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšli-kumā

 

 

Atbalstīt

22. pants. Licences izsniegšanas un pārreģistrēšanas kārtība

(1) Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājs - komercsabiedrība iesniedz Revīzijas uzraudzības inspekcijai licences pieteikumu un šā pieteikuma veidlapā norādītos dokumentus. Iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija izskata iesniegto licences pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieprasītājam uzņēmuma izsniedz licenci vai motivētu rakstveida atteikumu.

30

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 22.panta otrajā daļā vārdus ‘’pieprasītājs uzņēmums’’ ar vārdiem ‘’pieprasītājs - komercsabiedrība’’ (atbilstošā locījumā);

Atbalstīt

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija izskata iesniegto licences pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieprasītājam - komercsabiedrībai izsniedz licenci vai motivētu rakstveida atteikumu.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir tiesīga pagarināt licences darbības termiņu, pārreģistrējot licenci uz pieciem gadiem.

 

 

 

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir tiesīga pagarināt licences darbības termiņu, pārreģistrējot licenci uz pieciem gadiem.

(4) Pirms licences saņemšanas vai pārreģistrēšanas zvērinātu revidentu uzņēmumam jāsamaksā likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva. Valsts nodevu par licences izsniegšanu ieskaita valsts budžetā.

31

 

 

 

 

32

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus ‘’licences saņemšanas vai pārreģistrēšanas’’ ar vārdiem ‘’licences saņemšanas un pārreģistrēšanas’’,

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt vārdus ‘’likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktā’’ ar vārdiem ‘’Ministru kabineta noteikumos noteiktā’’.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Pirms licences saņemšanas un pārreģistrēšanas zvērinātu revidentu dibinātai komercsabiedrībai jāsamaksā Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva. Valsts nodevu par licences izsniegšanu ieskaita valsts budžetā.

23.pants. Licences anulēšanas un strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Ja ir mainījies zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības dalībnieku vai valdes locekļu sastāvs, šī komercsabiedrība par to paziņo Revīzijas uzraudzības inspekcijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc šīm izmaiņām.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija anulē zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības licenci, ja tiek konstatēts, ka licences izsniegšanai sniegtās ziņas neatbilst patiesībai, vai ja ir pārkāpti šā likuma 21.pantā noteiktie kritēriji vai citi šā likuma noteikumi.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcijas atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt tās termiņu, kā arī tās pieņemto lēmumu par licences anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

(4) Ja Revīzijas uzraudzības inspekcija ir konstatējusi apstākļus, kas ļauj lemt par licences anulēšanu, tā var pieņemt motivētu lēmumu par tās darbības apturēšanu.

(5) Licences darbības apturēšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

     

23.pants. Licences anulēšanas un strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Ja ir mainījies zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības dalībnieku vai valdes locekļu sastāvs, šī komercsabiedrība par to paziņo Revīzijas uzraudzības inspekcijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc šīm izmaiņām.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija anulē zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības licenci, ja tiek konstatēts, ka licences izsniegšanai sniegtās ziņas neatbilst patiesībai, vai ja ir pārkāpti šā likuma 21.pantā noteiktie kritēriji vai citi šā likuma noteikumi.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcijas atteikumu izsniegt licenci vai pagarināt tās termiņu, kā arī tās pieņemto lēmumu par licences anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

(4) Ja Revīzijas uzraudzības inspekcija ir konstatējusi apstākļus, kas ļauj lemt par licences anulēšanu, tā var pieņemt motivētu lēmumu par tās darbības apturēšanu.

(5) Licences darbības apturēšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

(6) Revīzijas uzraudzības inspekcija par licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu rakstiski informē Uzņēmumu reģistru.

33

Juridiskais birojs

Aizstāt 23.panta sestajā daļā vārdus ‘’rakstiski informē Uzņēmumu reģistru’’ ar vārdiem ‘’rakstveidā informē Komercreģistra iestādi’’.

Atbalstīt

(6) Revīzijas uzraudzības inspekcija par licences darbības apturēšanu vai licences anulēšanu rakstveidā informē Komercreģistra iestādi.

24. pants. Zvērinātu revidentu uzņēmumu reģistrs

(1) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības tiek ierakstītas Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistrā, kuru kārto Revīzijas uzraudzības inspekcija.

 

 

 

24. pants. Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistrs

(1) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības tiek ierakstītas Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistrā, kuru kārto Revīzijas uzraudzības inspekcija.

(2) Reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) uzņēmuma firmu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

34

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt 24.panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

‘’1) firmu un Komercreģistrā ierakstīto reģistrācijas numuru;’’

Atbalstīt

(2) Reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) firmu un Komercreģistrā ierakstīto reģistrācijas numuru;

2) juridisko adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;

3) licences numuru;

     

2) juridisko adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;

3) licences numuru;

4) licences izsniegšanas, tās darbības apturēšanas vai anulēšanas laiku un pamatu;

35

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 4. punktā vārdu ‘’laiku’’ ar vārdu ‘’datumu’’

Atbalstīt

4) licences izsniegšanas, tās darbības apturēšanas vai anulēšanas datumu un pamatu;

5) dalībnieku (akcionāru) vārdus, uzvārdus, personas kodus un adreses, bet juridiskām personām – firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

36

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt 5. punktu šādā precizētā redakcijā:

‘’5) dalībnieku (akcionāru) vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un personas kodu, bet juridiskām personām - firmu, reģistrācijas numuru Komercreģistrā un juridisko adresi;’’;

Atbalstīt

5) dalībnieku (akcionāru) vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un personas kodu, bet juridiskām personām - firmu, reģistrācijas numuru Komercreģistrā un juridisko adresi;

6) zvērinātu revidentu vārdus, uzvārdus, adreses un personas kodus, kuri veic revīzijas pakalpojumus uzņēmuma vārdā;

37

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt 6.punktu šādā precizētā redakcijā:

‘’6) zvērināta revidenta, kurš sniedz revīzijas pakalpojumus komercsabiedrības vārdā, vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un personas kodu;’’;

Atbalstīt

6) zvērināta revidenta, kurš sniedz revīzijas pakalpojumus komercsabiedrības vārdā, vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un personas kodu;

7) uzņēmuma valdes locekļu vārdus, uzvārdus, personas kodus un adreses.

38

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt 7.punktu šādā precizētā redakcijā:

‘’7) komercsabiedrības valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.’’;

Atbalstīt

7) komercsabiedrības valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

(3) Ja mainās kādas no šā panta otrās daļas 1., 2., 5., 6. un 7. punktā minētajām ziņām, uzņēmums divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Revīzijas uzraudzības inspekcijai.

39

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt trešajā daļā vārdu ‘’uzņēmums’’ ar vārdu ‘’komercsabiedrība’’.

Atbalstīt

(3) Ja mainās kādas no šā panta otrās daļas 1., 2., 5., 6. un 7. punktā minētajām ziņām, komercsabiedrība divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Revīzijas uzraudzības inspekcijai.

(4) Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistrs ir publisks, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to.

(5) Revīzijas uzraudzības inspekcija kārto un regulāri atjauno Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistru un divas reizes gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību nosaukumus un juridiskās adreses.

(6) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība tiek izslēgta no Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistra, ja anulēta tās licence, kā arī tad, ja šī komercsabiedrība ir atzīta par maksātnespējīgu, izbeigusi darbību vai likvidēta.

     

(4) Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistrs ir publisks, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to.

(5) Revīzijas uzraudzības inspekcija kārto un regulāri atjauno Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistru un divas reizes gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību nosaukumus un juridiskās adreses.

(6) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība tiek izslēgta no Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību reģistra, ja anulēta tās licence, kā arī tad, ja šī komercsabiedrība ir atzīta par maksātnespējīgu, izbeigusi darbību vai likvidēta.

VI nodaļa

Zvērināta revidenta neatkarība un profesionālās ētikas prasības

     

VI nodaļa

Zvērināta revidenta neatkarība un profesionālās ētikas prasības

25. pants. Zvērināta revidenta neatkarība

(1) Zvērināts revidents savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs.

     

25. pants. Zvērināta revidenta neatkarība

(1) Zvērināts revidents savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs.

(2) Valsts un pašvaldību institūcijas, tiesas, prokurori un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes garantē zvērinātu revidentu profesionālās darbības neatkarību. Lai garantētu zvērinātu revidentu neatkarību, ir aizliegts:

40

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt otrās daļas pirmajā rindkopā vārdus ‘’Lai garantētu zvērinātu revidentu neatkarību’’ ar vārdiem ‘’Lai garantētu zvērināta revidenta profesionālās darbības neatkarību’’.

Atbalstīt

(2) Valsts un pašvaldību institūcijas, tiesas, prokurori un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes garantē zvērinātu revidentu profesionālās darbības neatkarību. Lai garantētu zvērināta revidenta profesionālās darbības neatkarību, ir aizliegts:

1) iejaukties zvērinātu revidentu profesionālajā darbībā, ietekmēt vai iespaidot viņus;

2) pieprasīt no zvērinātiem revidentiem ziņas un paskaidrojumus, izņemot šā likuma 34.panta otrajā un trešajā daļā minētos gadījumus, kā arī nopratināt viņus kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālos pakalpojumus;

3) kontrolēt pasta, telegrāfa un cita veida korespondenci, kā arī dokumentus, kurus zvērināti revidenti saņēmuši, sniedzot profesionālos pakalpojumus, izdarīt korespondences un dokumentu apskati un izņemšanu vai arī izdarīt kratīšanu, lai atrastu un izņemtu korespondenci un dokumentus;

4) kontrolēt, arī izmantojot 3.punktā minētos procesuālos līdzekļus, zvērinātu revidentu profesionālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas sistēmas un sakaru līdzekļus, arī elektroniskos sakaru līdzekļus, iegūt no tiem informāciju un iejaukties to darbībā;

5) pieprasīt no revīzijas uzdevuma devējiem ziņas par zvērinātu revidentu sniegto profesionālo pakalpojumu saturu;

6) pakļaut zvērinātus revidentus jebkādām sankcijām vai draudiem sakarā ar profesionālajiem pakalpojumiem, kurus viņi atbilstoši likumiem sniedz revīzijas uzdevuma devējiem;

7) saukt zvērinātus revidentus pie jebkāda veida atbildības par rakstveidā vai mutvārdos izteiktiem paziņojumiem, kurus viņi snieguši, likumīgi un labā ticībā pildot savus profesionālos pienākumus.

(3) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības īpašniekam vai dalībniekiem, vadītājam, izpildinstitūcijas locekļiem un citām personām ir aizliegts iejaukties zvērināta revidenta profesionālajā darbībā vai iespaidot viņu, lai ietekmētu šā revidenta kā neatkarīga eksperta viedokli vai sniegto atzinumu.

 

 

 

1) iejaukties zvērinātu revidentu profesionālajā darbībā, ietekmēt vai iespaidot viņus;

2) pieprasīt no zvērinātiem revidentiem ziņas un paskaidrojumus, izņemot šā likuma 34.panta otrajā un trešajā daļā minētos gadījumus, kā arī nopratināt viņus kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālos pakalpojumus;

3) kontrolēt pasta, telegrāfa un cita veida korespondenci, kā arī dokumentus, kurus zvērināti revidenti saņēmuši, sniedzot profesionālos pakalpojumus, izdarīt korespondences un dokumentu apskati un izņemšanu vai arī izdarīt kratīšanu, lai atrastu un izņemtu korespondenci un dokumentus;

4) kontrolēt, arī izmantojot 3.punktā minētos procesuālos līdzekļus, zvērinātu revidentu profesionālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas sistēmas un sakaru līdzekļus, arī elektroniskos sakaru līdzekļus, iegūt no tiem informāciju un iejaukties to darbībā;

5) pieprasīt no revīzijas uzdevuma devējiem ziņas par zvērinātu revidentu sniegto profesionālo pakalpojumu saturu;

6) pakļaut zvērinātus revidentus jebkādām sankcijām vai draudiem sakarā ar profesionālajiem pakalpojumiem, kurus viņi atbilstoši likumiem sniedz revīzijas uzdevuma devējiem;

7) saukt zvērinātus revidentus pie jebkāda veida atbildības par rakstveidā vai mutvārdos izteiktiem paziņojumiem, kurus viņi snieguši, likumīgi un labā ticībā pildot savus profesionālos pienākumus.

(3) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības īpašniekam vai dalībniekiem, vadītājam, izpildinstitūcijas locekļiem un citām personām ir aizliegts iejaukties zvērināta revidenta profesionālajā darbībā vai iespaidot viņu, lai ietekmētu šā revidenta kā neatkarīga eksperta viedokli vai sniegto atzinumu.

26. pants. Apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta neatkarība

(1) Zvērināts revidents var uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus tikai tad, ja netiek apdraudēta viņa neatkarība atzinuma sniegšanā.

(2) Zvērināta revidenta neatkarība ir apdraudēta, ja uz viņu attiecas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

     

26. pants. Apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta neatkarība

(1) Zvērināts revidents var uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus tikai tad, ja netiek apdraudēta viņa neatkarība atzinuma sniegšanā.

(2) Zvērināta revidenta neatkarība ir apdraudēta, ja uz viņu attiecas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) viņam ir tāda veida saimnieciskie sakari ar uzņēmumu, kam sniedzami revīzijas pakalpojumi, no kuriem viņš gūst būtiskus ieņēmumus;

41

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt otrās daļas līdzšinējā 1. punktā vārdu ‘’uzņēmumu’’ ar vārdu ‘’komersantu’’;

Atbalstīt

1) viņam ir tāda veida saimnieciskie sakari ar komersantu, kam sniedzami revīzijas pakalpojumi, no kuriem viņš gūst būtiskus ieņēmumus;

2) viņš strādā uzņēmumā, kuras revīziju viņš veic;

42

Juridiskais birojs

ierosinām izteikt līdzšinējo 2.punktu šādā precizētā redakcijā:

‘’2) viņš ir darba attiecībās ar komersantu, kura revīziju viņš veic;’’;

Atbalstīt

2) viņš ir darba attiecībās ar komersantu, kura revīziju viņš veic;

3) viņš kārto vai pēdējo divu gadu laikā ir kārtojis šā uzņēmums grāmatvedību vai sagatavojis tā gada pārskatu;

43

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 3.punktā vārdu ‘’uzņēmums’’ ar vārdu ‘’komersanta’’.

Atbalstīt

3) viņš kārto vai pēdējo divu gadu laikā ir kārtojis šā komersanta grāmatvedību vai sagatavojis tā gada pārskatu;

4) viņš vai viņa laulātais ir radniecības vai svainības attiecībās (skaitot radniecību un svainību līdz pirmajai pakāpei) ar kādu viņa revidējamā uzņēmuma izpildinstitūcijas locekli, direktoru vai citu personu, kas veic uzņēmuma operatīvo vadību;

5) viņš citu iemeslu dēļ ir personiski tieši vai netieši ieinteresēts gada pārskata pārbaudes iznākumā.

     

4) viņš vai viņa laulātais ir radniecības vai svainības attiecībās (skaitot radniecību un svainību līdz pirmajai pakāpei) ar kādu viņa revidējamā uzņēmuma izpildinstitūcijas locekli, direktoru vai citu personu, kas veic uzņēmuma operatīvo vadību;

5) viņš citu iemeslu dēļ ir personiski tieši vai netieši ieinteresēts gada pārskata pārbaudes iznākumā.

27.pants. Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības neatkarība

(1) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība nedrīkst saņemt no viena klienta tik daudz ieņēmumu, ka tas varētu apdraudēt tās neatkarību no attiecīgā klienta.

(2) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība nedrīkst noslēgt revīzijas pakalpojumu sniegšanas līgumu ar pārbaudāmo uzņēmumu, ja tai ar šo uzņēmumu ir tāda veida saimnieciskie sakari, no kuriem viena vai otra līgumā iesaistītā puse vai tās vadība gūst dividendes, procentu ieņēmumus vai citus būtiskus ieņēmumus.

     

27.pants. Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības neatkarība

(1) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība nedrīkst saņemt no viena klienta tik daudz ieņēmumu, ka tas varētu apdraudēt tās neatkarību no attiecīgā klienta.

(2) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība nedrīkst noslēgt revīzijas pakalpojumu sniegšanas līgumu ar pārbaudāmo uzņēmumu, ja tai ar šo uzņēmumu ir tāda veida saimnieciskie sakari, no kuriem viena vai otra līgumā iesaistītā puse vai tās vadība gūst dividendes, procentu ieņēmumus vai citus būtiskus ieņēmumus.

28. pants. Profesionālās ētikas prasības

(1) Zvērinātam revidentam savi pienākumi jāveic godprātīgi, kompetenti un saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemtajiem revīzijas standartiem, ievērojot tās apstiprināto profesionālās ētikas kodeksu, kā arī citus šīs asociācijas biedru profesionālo darbību reglamentējošus norādījumus.

44

Juridiskais birojs

ierosinām papildināt 28. panta pirmo daļu pēc vārdiem ‘’saskaņā ar’’ ar vārdiem ‘’likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un’’;

Atbalstīt

28. pants. Profesionālās ētikas prasības

(1) Zvērinātam revidentam savi pienākumi jāveic godprātīgi, kompetenti un saskaņā ar likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemtajiem revīzijas standartiem, ievērojot tās apstiprināto profesionālās ētikas kodeksu, kā arī citus šīs asociācijas biedru profesionālo darbību reglamentējošus norādījumus.

(2) Zvērinātam revidentam savā profesionālajā darbībā jābūt godīgam, viņš nedrīkst pieļaut, ka aizspriedumi vai citu personu viedoklis ietekmē viņa objektivitāti.

     

(2) Zvērinātam revidentam savā profesionālajā darbībā jābūt godīgam, viņš nedrīkst pieļaut, ka aizspriedumi vai citu personu viedoklis ietekmē viņa objektivitāti.

(3) Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus. Šo informāciju nedrīkst izmantot vai atklāt bez revīzijas uzdevuma devēja rakstveida pilnvarojuma, izņemot šā likuma 34.panta otrajā un trešajā daļā noteiktos apstākļus vai gadījumus, kad zvērinātam revidentam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu. Informācija jebkurā gadījumā kvalificējama kā komercnoslēpums, ja, to izpaužot, varētu kaitēt attiecīgā uzņēmuma konkurētspējai. Par uzņēmējdarbības noslēpumu nav uzskatāma informācija, kas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem iekļaujama uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatos.

45

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 28. panta trešās daļas trešajā teikumā vārdus ‘’uzņēmējdarbības noslēpumu’’ ar vārdu ‘’komercnoslēpumu’’;

Atbalstīt

(3) Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus. Šo informāciju nedrīkst izmantot vai atklāt bez revīzijas uzdevuma devēja rakstveida pilnvarojuma, izņemot šā likuma 34.panta otrajā un trešajā daļā noteiktos apstākļus vai gadījumus, kad zvērinātam revidentam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu. Informācija jebkurā gadījumā kvalificējama kā komercnoslēpums, ja, to izpaužot, varētu kaitēt attiecīgā uzņēmuma konkurētspējai. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija, kas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem iekļaujama uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatos.

(4) Ja zvērinātam revidentam rodas pamatotas bažas, ka viņam nebūs iespējams, sniedzot savu profesionālo pakalpojumu, saglabāt neatkarību, objektivitāti vai informāciju par uzņēmējdarbības noslēpumiem, viņam jāatsakās no šī pakalpojuma sniegšanas.

46

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 28. panta ceturtajā daļā vārdus ‘’vai informāciju par uzņēmējdarbības noslēpumiem’’ ar vārdiem ‘’vai pildot profesionālos pienākumus uzzināto komercnoslēpumu’’.

Atbalstīt

(4) Ja zvērinātam revidentam rodas pamatotas bažas, ka viņam nebūs iespējams, sniedzot savu profesionālo pakalpojumu, saglabāt neatkarību, objektivitāti vai pildot profesionālos pienākumus uzzināto komercnoslēpumu, viņam jāatsakās no šī pakalpojuma sniegšanas.

VII nodaļa

Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu uzņēmumu darbība, tiesības un pienākumi

     

VII nodaļa

Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību darbība, tiesības un pienākumi

29.pants. Zvērinātu revidentu profesionālā darbība

(1) Zvērināti revidenti savu profesionālo darbību veic kā pašnodarbinātas personas vai kā darbinieki zvērinātu revidentu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

47

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 29. panta pirmajā daļā vārdus ‘’vai kā darbinieki zvērinātu revidentu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)’’ ar vārdiem ‘’vai kā darbinieki zvērinātu revidentu dibinātās komercsabiedrībās’’.

Atbalstīt

29.pants. Zvērinātu revidentu profesionālā darbība

(1) Zvērināti revidenti savu profesionālo darbību veic kā pašnodarbinātas personas vai kā darbinieki zvērinātu revidentu dibinātās komercsabiedrībās.

(2) Zvērinātiem revidentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ (slimība, bērnu aprūpe u.tml.) ilgāk par vienu gadu nevar veikt savu profesionālo darbību, par to ir jāpaziņo Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai un jāiesniedz iesniegums par zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšanu uz noteiktu laiku.

     

(2) Zvērinātiem revidentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ (slimība, bērnu aprūpe u.tml.) ilgāk par vienu gadu nevar veikt savu profesionālo darbību, par to ir jāpaziņo Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai un jāiesniedz iesniegums par zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšanu uz noteiktu laiku.

30. pants. Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu uzņēmumu profesionālo pakalpojumu sniegšanas līgumi

(1) Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi sniegt profesionālos pakalpojumus:

48

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 30. panta pirmajā rindkopā vārdus ‘’zvērinātu revidentu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)’’ ar vārdiem ‘’zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības’’;

Atbalstīt

30. pants. Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību profesionālo pakalpojumu sniegšanas līgumi

(1) Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības ir tiesīgas sniegt profesionālos pakalpojumus:

1) pēc uzņēmumu vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma to pārziņā esošajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

     

1) pēc uzņēmumu vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma to pārziņā esošajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

2) pēc uzņēmumu vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma tām pakļautajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

     

2) pēc uzņēmumu vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma tām pakļautajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

3) pēc koncerna mātes uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna meitas uzņēmumos un koncernā kopumā;

49

 

 

 

50

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 30. panta 3. punktā vārdus ‘’mātes uzņēmuma’’ ar vārdiem ‘’valdošā uzņēmuma’’,

Juridiskais birojs

aizstāt 30. panta 3. punktā vārdus ‘’meitas uzņēmumos’’ ar vārdiem ‘’meitas sabiedrībās’’.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

3) pēc koncerna valdošā uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna meitas sabiedrībās un koncernā kopumā;

4) pēc likumā noteiktā valsts iestāžu uzaicinājuma jebkurā uzņēmumā vai organizācijā.

(2) Revīzijas, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devējam ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu dibinātai komercsabiedrībai ir tiesības brīvi izvēlēties uzņēmumu vai organizāciju, ar kuru slēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu.

(3) Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības profesionālos pakalpojumus sniedz saskaņā ar rakstveidā noslēgtiem šo pakalpojumu sniegšanas līgumiem — revīzijas pakalpojumu līgumu, lietpratēja uzdevuma līgumu vai uzticības uzdevuma līgumu. Minētajos līgumos ietver līgumslēdzēju pušu identifikācijas datus, šo pušu tiesības un pienākumus, veicamā darba apjomu, termiņus, samaksas un citus noteikumus.

     

4) pēc likumā noteiktā valsts iestāžu uzaicinājuma jebkurā uzņēmumā vai organizācijā.

(2) Revīzijas, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devējam ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu dibinātai komercsabiedrībai ir tiesības brīvi izvēlēties uzņēmumu vai organizāciju, ar kuru slēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu.

(3) Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības profesionālos pakalpojumus sniedz saskaņā ar rakstveidā noslēgtiem šo pakalpojumu sniegšanas līgumiem — revīzijas pakalpojumu līgumu, lietpratēja uzdevuma līgumu vai uzticības uzdevuma līgumu. Minētajos līgumos ietver līgumslēdzēju pušu identifikācijas datus, šo pušu tiesības un pienākumus, veicamā darba apjomu, termiņus, samaksas un citus noteikumus.

31.pants. Īpaši noteikumi par revīzijas pakalpojumu līgumiem

(1) Saņemot revīzijas uzdevumu, zvērināts revidents informē uzdevuma devēju un, ja viņš strādā kā algots darbinieks zvērinātu revidentu dibinātā komercsabiedrībā, arī šīs sabiedrības vadību par to, vai uz viņu neattiecas šā likuma 26.panta otrajā daļā minētie apstākļi. Zvērināts revidents var uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus tikai tad, ja netiek apdraudēta viņa neatkarība atzinuma sniegšanā.

     

31.pants. Īpaši noteikumi par revīzijas pakalpojumu līgumiem

(1) Saņemot revīzijas uzdevumu, zvērināts revidents informē uzdevuma devēju un, ja viņš strādā kā algots darbinieks zvērinātu revidentu dibinātā komercsabiedrībā, arī šīs sabiedrības vadību par to, vai uz viņu neattiecas šā likuma 26.panta otrajā daļā minētie apstākļi. Zvērināts revidents var uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus tikai tad, ja netiek apdraudēta viņa neatkarība atzinuma sniegšanā.

(2) Ja 26. panta otrajā daļā minētie apstākļi iestājas laikā pēc revīzijas pakalpojumu līguma noslēgšanas, zvērināta revidenta pienākums ir par to nekavējoties informēt uzdevuma devēju un atteikties no līgumā norādītā revīzijas uzdevuma veikšanas.

51

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 31.panta otro daļu pēc vārdiem ‘’uzdevuma devēju’’ ar vārdiem “un, ja viņš strādā kā algots darbinieks zvērinātu revidentu dibinātā komercsabiedrībā, arī šīs sabiedrības vadību.”

Atbalstīt

(2) Ja 26. panta otrajā daļā minētie apstākļi iestājas laikā pēc revīzijas pakalpojumu līguma noslēgšanas, zvērināta revidenta pienākums ir par to nekavējoties informēt uzdevuma devēju un, ja viņš strādā kā algots darbinieks zvērinātu revidentu dibinātā komercsabiedrībā, arī šīs sabiedrības vadību un atteikties no līgumā norādītā revīzijas uzdevuma veikšanas.

32.pants. Atbildīgais zvērināts revidents

(1) Pamatojoties uz revīzijas pakalpojumu līgumu ar klientu, zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības vadība ieceļ par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (revīzijas uzdevuma izpildi) atbildīgo zvērinātu revidentu un par viņa iecelšanu paziņo klientam.

(2) Atbildīgais zvērināts revidents veic revīzijas pakalpojumu līgumā norādīto revīzijas uzdevumu un sagatavo attiecīgi atzinumu, ziņojumu vai revīzijas pārskatu. Šo dokumentu atbildīgais zvērināts revidents paraksta zvērinātu revidentu dibinātās komercsabiedrības vārdā, ja ir tam saņēmis šīs sabiedrības pilnvarojumu, norādot sabiedrības nosaukumu, adresi un licences numuru.

     

32.pants. Atbildīgais zvērināts revidents

(1) Pamatojoties uz revīzijas pakalpojumu līgumu ar klientu, zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības vadība ieceļ par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (revīzijas uzdevuma izpildi) atbildīgo zvērinātu revidentu un par viņa iecelšanu paziņo klientam.

(2) Atbildīgais zvērināts revidents veic revīzijas pakalpojumu līgumā norādīto revīzijas uzdevumu un sagatavo attiecīgi atzinumu, ziņojumu vai revīzijas pārskatu. Šo dokumentu atbildīgais zvērināts revidents paraksta zvērinātu revidentu dibinātās komercsabiedrības vārdā, ja ir tam saņēmis šīs sabiedrības pilnvarojumu, norādot sabiedrības nosaukumu, adresi un licences numuru.

33. pants. Zvērināta revidenta darbība uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna mātes uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaudē

52

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 33.panta nosaukumā un turpmāk visā likumprojekta tekstā vārdus ‘’mātes uzņēmums’’ ar vārdiem ‘’valdošais uzņēmums’’ (attiecīgā locījumā);

Atbalstīt

33. pants. Zvērināta revidenta darbība uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna valdošo uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaudē

(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai uzņēmuma gada pārskats atbilst likuma prasībām, vai tas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, naudas plūsmu un peļņu un zaudējumiem un vai šā uzņēmuma vadības ziņojums atbilst gada pārskatam.

53

Juridiskais birojs

ierosinām aizstāt 33. panta pirmajā daļā vārdus ‘’peļņu un zaudējumiem’’ ar vārdiem ‘’peļņu vai zaudējumiem’’.

Atbalstīt

(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai uzņēmuma gada pārskats atbilst likuma prasībām, vai tas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, naudas plūsmu un peļņu vai zaudējumiem un vai šā uzņēmuma vadības ziņojums atbilst gada pārskatam.

(2) Zvērinātam revidentam ir tiesības pieprasīt no uzņēmuma visas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Zvērinātam revidentam ir tiesības pieaicināt ekspertus vai lietpratējus un palīgus, uzņemoties atbildību par minēto personu veiktajām darbībām.

(3) Uzņēmuma likumīgie pārstāvji nodrošina zvērinātam revidentam iespēju iepazīties ar grāmatvedības reģistriem, attaisnojuma un citiem dokumentiem, kā arī pārbaudīt šā uzņēmuma mantu (arī vērtspapīrus un naudu), parādus un saistības.

(4) Zvērināts revidents pēc veiktās gada pārskata un vadības ziņojuma pārbaudes sagatavo uzņēmuma īpašniekam (akcionāriem vai dalībniekiem) adresētu atzinumu un, ja nepieciešams, šā likuma 34.panta pirmajā daļā minēto ziņojumu par savā atzinumā neietvertiem jautājumiem, ko iesniedz pārbaudītā uzņēmuma izpildinstitūcijai. Ja zvērinātam revidentam ir iebildumi, viņš sagatavo atzinumu, kurā norāda uz tiem, bet, ja gada pārskatā un vadības ziņojumā sniegtajai informācijai ir sevišķi būtiskas nepilnības, tā ir neskaidra vai maldinoša, — atzinumu, kurā sniegts noraidošs (negatīvs) vērtējums (negatīvs atzinums). Ja zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību kādiem īpašiem apstākļiem, viņš var iekļaut atzinumā attiecīgu piezīmi.

(5) Zvērināts revidents var atteikties iesniegt atzinumu. Šādā gadījumā viņš sagatavo rakstveida atteikumu, kurā norādīti atteikuma iemesli, apstiprina to ar savu parakstu un iesniedz attiecīgajam uzņēmumam.

(6) Zvērināta revidenta darbību koncerna mātes uzņēmuma sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma pārbaudē nosaka likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” 33.pants.

(7) Lai zvērināta revidenta sagatavotais atzinums, ziņojums vai cits dokuments iegūtu juridisku spēku, tam ir nepieciešami šādi rekvizīti (identifikācijas dati):

  1. dokumenta datums;
  2. dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums;
  3. zvērināta revidenta vārds un uzvārds;
  4. sertifikāta numurs;
  5. zvērināta revidenta paraksts.

 

     

(2) Zvērinātam revidentam ir tiesības pieprasīt no uzņēmuma visas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Zvērinātam revidentam ir tiesības pieaicināt ekspertus vai lietpratējus un palīgus, uzņemoties atbildību par minēto personu veiktajām darbībām.

(3) Uzņēmuma likumīgie pārstāvji nodrošina zvērinātam revidentam iespēju iepazīties ar grāmatvedības reģistriem, attaisnojuma un citiem dokumentiem, kā arī pārbaudīt šā uzņēmuma mantu (arī vērtspapīrus un naudu), parādus un saistības.

(4) Zvērināts revidents pēc veiktās gada pārskata un vadības ziņojuma pārbaudes sagatavo uzņēmuma īpašniekam (akcionāriem vai dalībniekiem) adresētu atzinumu un, ja nepieciešams, šā likuma 34.panta pirmajā daļā minēto ziņojumu par savā atzinumā neietvertiem jautājumiem, ko iesniedz pārbaudītā uzņēmuma izpildinstitūcijai. Ja zvērinātam revidentam ir iebildumi, viņš sagatavo atzinumu, kurā norāda uz tiem, bet, ja gada pārskatā un vadības ziņojumā sniegtajai informācijai ir sevišķi būtiskas nepilnības, tā ir neskaidra vai maldinoša, — atzinumu, kurā sniegts noraidošs (negatīvs) vērtējums (negatīvs atzinums). Ja zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību kādiem īpašiem apstākļiem, viņš var iekļaut atzinumā attiecīgu piezīmi.

(5) Zvērināts revidents var atteikties iesniegt atzinumu. Šādā gadījumā viņš sagatavo rakstveida atteikumu, kurā norādīti atteikuma iemesli, apstiprina to ar savu parakstu un iesniedz attiecīgajam uzņēmumam.

(6) Zvērināta revidenta darbību koncerna mātes uzņēmuma sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma pārbaudē nosaka likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” 33.pants.

(7) Lai zvērināta revidenta sagatavotais atzinums, ziņojums vai cits dokuments iegūtu juridisku spēku, tam ir nepieciešami šādi rekvizīti (identifikācijas dati):

  1. dokumenta datums;
  2. dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukums;
  3. zvērināta revidenta vārds un uzvārds;
  4. sertifikāta numurs;
  5. zvērināta revidenta paraksts.

34.pants. Zvērināta revidenta ziņojums

(1) Zvērināts revidents var iesniegt ziņojumu pārbaudītā uzņēmuma izpildinstitūcijai, pārvaldes institūcijai vai atbildīgajai personai par savā atzinumā neietvertiem jautājumiem, īpaši par gada pārskata un ziņojuma vai koncerna mātes sabiedrības sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma pārbaudē atklātajiem iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, kļūdām un pārkāpumiem, kā arī zādzības vai krāpšanas faktiem.

     

34.pants. Zvērināta revidenta ziņojums

(1) Zvērināts revidents var iesniegt ziņojumu pārbaudītā uzņēmuma izpildinstitūcijai, pārvaldes institūcijai vai atbildīgajai personai par savā atzinumā neietvertiem jautājumiem, īpaši par gada pārskata un ziņojuma vai koncerna mātes sabiedrības sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma pārbaudē atklātajiem iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, kļūdām un pārkāpumiem, kā arī zādzības vai krāpšanas faktiem.

(2) Zvērināta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt ziņojumu attiecīgai valstiskās uzraudzības institūcijai (Latvijas Bankai, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vai Vērtspapīru tirgus komisijai) par finansu institūcijas gada pārskata un ziņojuma pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir finansu institūcijas izveidošanas vai tās darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ ir apdraudēta šīs institūcijas saistību izpilde vai tās turpmākā darbība un kuri ir iemesls viņa atteikumam iesniegt atzinumu.

54

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 34. panta otrajā daļā vārdus ‘’attiecīgai valstiskās uzraudzības institūcijai (Latvijas Bankai, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vai Vērtspapīru tirgus komisijai)’’ ar vārdiem ‘’Finansu un kapitāla tirgus komisijai’’.

Atbalstīt

(2) Zvērināta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt ziņojumu Finansu un kapitāla tirgus komisijai par finansu institūcijas gada pārskata un ziņojuma pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir finansu institūcijas izveidošanas vai tās darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ ir apdraudēta šīs institūcijas saistību izpilde vai tās turpmākā darbība un kuri ir iemesls viņa atteikumam iesniegt atzinumu.

(3) Zvērināta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt ziņojumu attiecīgai valstiskās uzraudzības institūcijai (Latvijas Bankai, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vai Vērtspapīru tirgus komisijai) par šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem arī tad, ja viņš tos uzzinājis, veicot revīziju finansu institūcijas izšķirošajā ietekmē vai kontrolē esošā uzņēmumā.

55

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 34. panta trešajā daļā vārdus ‘’attiecīgai valstiskās uzraudzības institūcijai (Latvijas Bankai, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vai Vērtspapīru tirgus komisijai)’’ ar vārdiem ‘’Finansu un kapitāla tirgus komisijai’’.

Atbalstīt

(3) Zvērināta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt ziņojumu Finansu un kapitāla tirgus komisijai par šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem arī tad, ja viņš tos uzzinājis, veicot revīziju finansu institūcijas izšķirošajā ietekmē vai kontrolē esošā uzņēmumā.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktās informācijas paziņošana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvo norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam papildu atbildību.

     

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktās informācijas paziņošana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvo norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam papildu atbildību.

35.pants. Revīzijas darba dokumenti

(1) Zvērinātam revidentam ir pienākums darba dokumentos atspoguļot revīzijas darba plānošanas un izpildes procesu, kā arī precīzi norādīt, kādi pasākumi veikti sakarā ar revīzijas laikā atklātajām kļūdām vai krāpšanas faktiem.

(2) Revīzijas darba dokumenti ir zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības īpašums.

(3) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības vadības pienākums ir pienācīgi glabāt revīzijas darba dokumentus. Ar tiem nedrīkst iepazīstināt trešās personas, un tos nedrīkst izsniegt trešajām personām bez klienta atļaujas, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus. Revīzijas darba dokumentu glabāšanas laiks ir pieci gadi.

36.pants. Zvērināta revidenta palīgi

(1) Zvērināta revidenta palīgs ir persona, kura zvērināta revidenta pārraudzībā veic revīzijas pakalpojumus.

(2) Zvērināta revidenta palīgs nav tiesīgs sniegt atzinumu un revīzijas pārskatu.

(3) Par zvērināta revidenta palīgiem var būt personas, kuras atbilst šā likuma 8.panta 2., 3. un 5.punkta prasībām un vēlas zvērināta revidenta pārraudzībā iegūt triju gadu pieredzi (triju gadu praksi) revīzijas darbā.

(4) Zvērināta revidenta palīgus nodarbina tādos uzdevumos, kas ļauj apgūt zvērināta revidenta sertifikāta iegūšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas uzņēmumu vai finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu vai koncerna mātes sabiedrību sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu obligātās likumos noteiktās pārbaudes veikšanā. Uz zvērināta revidenta palīgiem attiecas tās pašas profesionālās ētikas prasības, kas noteiktas šā likuma 28.pantā.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija apstiprina zvērināta revidenta palīgu triju gadu prakses nolikumu, kā arī veic zvērināta revidenta palīgu uzskaiti un viņu prakses kontroli.

(6) Zvērināta revidenta palīgi pēc triju gadu praktiskās pieredzes iegūšanas zvērināta revidenta pārraudzībā var iesniegt pieteikumu zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai.

VIII nodaļa

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību darbības uzraudzība

37.pants. Revīzijas uzraudzības inspekcija

(1) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. Revīzijas uzraudzības inspekcija ir atbildīga par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzraudzību, licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu dibinātām komercsabiedrībām un to darbības uzraudzību.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir juridiskā persona, un tai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un inspekcijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un norēķinu konts Valsts kasē.

38.pants. Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību darbības uzraudzība

(1) Revīzijas uzraudzības inspekcija divas reizes gadā pārbauda zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību atbilstību šā likuma 21.pantā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt no zvērinātu revidentu dibinātām komercsabiedrībām informāciju un dokumentus par to darbību.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības darbību un dokumentus tādā apjomā, kāds nepieciešams jautājumu izlemšanai par atbilstības pārbaudi, licences izsniegšanu, tās darbības apturēšanu vai anulēšanu, un piedalīties bez balsstiesībām šīs sabiedrības pārvaldes institūciju sēdēs.

(4) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības pieprasīto informāciju iesniedz Revīzijas uzraudzības inspekcijas noteiktajos termiņos un nedrīkst iesniegšanu atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(5) Ja Revīzijas uzraudzības inspekcija konstatē, ka zvērinātu revidentu dibinātā komercsabiedrībā ir pārkāpti šā likuma 21.pantā noteiktie kritēriji vai citi šā likuma noteikumi, tā 30 dienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas pieņem lēmumu par šīs sabiedrības licences darbības apturēšanu.

(6) Revīzijas uzraudzības inspekcijai un tās darbiniekiem nav tiesību izpaust ziņas, kuras iegūtas, veicot šajā likumā noteikto uzraudzības funkciju.

39.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzraudzība

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc gada pārskata kopsapulces un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc kalendāra gada beigām iesniegt Revīzijas uzraudzības inspekcijai pārskatu par savas darbības atbilstību šim likumam un saviem statūtiem, pārskatā ietverot arī informāciju par šā likuma 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19. un 36.pantā noteikto uzdevumu izpildi.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija sagatavo atzinumu par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas iesniegto pārskatu, bet, ja konstatē, ka asociācija neievēro šo likumu un savus statūtus, — rakstveida brīdinājumu. Atzinums vai brīdinājums tiek iesniegts Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts tās pārskats.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir tiesīga piedalīties bez balsstiesībām Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs un valdes sēdēs, kā arī iepazīties ar asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

IX nodaļa

Atbildība, sodi un pārkāpumu izskatīšanas kārtība

40.pants. Disciplinārlietu ierosināšana, izskatīšana un sodu piemērošanas kārtība

(1) Par šā likuma, kā arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtu, tās pieņemto revīzijas standartu un citu šīs asociācijas biedru profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu vai profesionālās ētikas kodeksa normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēc pašas iniciatīvas, pēc tiesas priekšlikuma vai pēc personas sūdzības var ierosināt disciplinārlietu.

(2) Disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, saskaņojot to ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

41.pants. Disciplinārsodi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija par uzņemto saistību vai uzlikto pienākumu nepildīšanu un rīcību, kas nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību, var uzlikt šādus disciplinārsodus:

1) izteikt brīdinājumu;

2) izteikt rājienu;

3) apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību uz laiku, ne ilgāku par gadu;

4) anulēt zvērināta revidenta sertifikātu.

     

35.pants. Revīzijas darba dokumenti

(1) Zvērinātam revidentam ir pienākums darba dokumentos atspoguļot revīzijas darba plānošanas un izpildes procesu, kā arī precīzi norādīt, kādi pasākumi veikti sakarā ar revīzijas laikā atklātajām kļūdām vai krāpšanas faktiem.

(2) Revīzijas darba dokumenti ir zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības īpašums.

(3) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības vadības pienākums ir pienācīgi glabāt revīzijas darba dokumentus. Ar tiem nedrīkst iepazīstināt trešās personas, un tos nedrīkst izsniegt trešajām personām bez klienta atļaujas, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus. Revīzijas darba dokumentu glabāšanas laiks ir pieci gadi.

36.pants. Zvērināta revidenta palīgi

(1) Zvērināta revidenta palīgs ir persona, kura zvērināta revidenta pārraudzībā veic revīzijas pakalpojumus.

(2) Zvērināta revidenta palīgs nav tiesīgs sniegt atzinumu un revīzijas pārskatu.

(3) Par zvērināta revidenta palīgiem var būt personas, kuras atbilst šā likuma 8.panta 2., 3. un 5.punkta prasībām un vēlas zvērināta revidenta pārraudzībā iegūt triju gadu pieredzi (triju gadu praksi) revīzijas darbā.

(4) Zvērināta revidenta palīgus nodarbina tādos uzdevumos, kas ļauj apgūt zvērināta revidenta sertifikāta iegūšanai nepieciešamās praktiskās iemaņas uzņēmumu vai finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu vai koncerna mātes sabiedrību sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu obligātās likumos noteiktās pārbaudes veikšanā. Uz zvērināta revidenta palīgiem attiecas tās pašas profesionālās ētikas prasības, kas noteiktas šā likuma 28.pantā.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija apstiprina zvērināta revidenta palīgu triju gadu prakses nolikumu, kā arī veic zvērināta revidenta palīgu uzskaiti un viņu prakses kontroli.

(6) Zvērināta revidenta palīgi pēc triju gadu praktiskās pieredzes iegūšanas zvērināta revidenta pārraudzībā var iesniegt pieteikumu zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai.

VIII nodaļa

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību darbības uzraudzība

37.pants. Revīzijas uzraudzības inspekcija

(1) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. Revīzijas uzraudzības inspekcija ir atbildīga par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzraudzību, licenču izsniegšanu zvērinātu revidentu dibinātām komercsabiedrībām un to darbības uzraudzību.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir juridiskā persona, un tai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un inspekcijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un norēķinu konts Valsts kasē.

38.pants. Zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību darbības uzraudzība

(1) Revīzijas uzraudzības inspekcija divas reizes gadā pārbauda zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību atbilstību šā likuma 21.pantā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt no zvērinātu revidentu dibinātām komercsabiedrībām informāciju un dokumentus par to darbību.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības darbību un dokumentus tādā apjomā, kāds nepieciešams jautājumu izlemšanai par atbilstības pārbaudi, licences izsniegšanu, tās darbības apturēšanu vai anulēšanu, un piedalīties bez balsstiesībām šīs sabiedrības pārvaldes institūciju sēdēs.

(4) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības pieprasīto informāciju iesniedz Revīzijas uzraudzības inspekcijas noteiktajos termiņos un nedrīkst iesniegšanu atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(5) Ja Revīzijas uzraudzības inspekcija konstatē, ka zvērinātu revidentu dibinātā komercsabiedrībā ir pārkāpti šā likuma 21.pantā noteiktie kritēriji vai citi šā likuma noteikumi, tā 30 dienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas pieņem lēmumu par šīs sabiedrības licences darbības apturēšanu.

(6) Revīzijas uzraudzības inspekcijai un tās darbiniekiem nav tiesību izpaust ziņas, kuras iegūtas, veicot šajā likumā noteikto uzraudzības funkciju.

39.pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzraudzība

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc gada pārskata kopsapulces un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc kalendāra gada beigām iesniegt Revīzijas uzraudzības inspekcijai pārskatu par savas darbības atbilstību šim likumam un saviem statūtiem, pārskatā ietverot arī informāciju par šā likuma 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19. un 36.pantā noteikto uzdevumu izpildi.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija sagatavo atzinumu par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas iesniegto pārskatu, bet, ja konstatē, ka asociācija neievēro šo likumu un savus statūtus, — rakstveida brīdinājumu. Atzinums vai brīdinājums tiek iesniegts Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts tās pārskats.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir tiesīga piedalīties bez balsstiesībām Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kopsapulcēs un valdes sēdēs, kā arī iepazīties ar asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

IX nodaļa

Atbildība, sodi un pārkāpumu izskatīšanas kārtība

40.pants. Disciplinārlietu ierosināšana, izskatīšana un sodu piemērošanas kārtība

(1) Par šā likuma, kā arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtu, tās pieņemto revīzijas standartu un citu šīs asociācijas biedru profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu vai profesionālās ētikas kodeksa normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēc pašas iniciatīvas, pēc tiesas priekšlikuma vai pēc personas sūdzības var ierosināt disciplinārlietu.

(2) Disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, saskaņojot to ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

41.pants. Disciplinārsodi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija par uzņemto saistību vai uzlikto pienākumu nepildīšanu un rīcību, kas nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību, var uzlikt šādus disciplinārsodus:

1) izteikt brīdinājumu;

2) izteikt rājienu;

3) apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību uz laiku, ne ilgāku par gadu;

4) anulēt zvērināta revidenta sertifikātu.

42. pants. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa pēc šīs asociācijas biedru pieprasījuma, tieslietu ministra vai valstiskās uzraudzības institūcijas iesnieguma.

56

 

 

 

 

57

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 42. panta pirmajā daļā vārdus ‘’tieslietu ministra’’,

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 42.panta (1) daļu šādā redakcijā:

“(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa.”

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšli-kumā

Atbalstīt

42. pants. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa.

(2) Visus strīdus, kas rodas saistībā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atteikumu izsniegt zvērināta revidenta sertifikātu vai tās pieņemto lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, izšķir tiesa.

     

(2) Visus strīdus, kas rodas saistībā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atteikumu izsniegt zvērināta revidenta sertifikātu vai tās pieņemto lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, izšķir tiesa.

43.pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības civiltiesiskā atbildība un zaudējumu piedziņas termiņš

(1) Zvērināts revidents ir atbildīgs par saistībām, kuras viņš uzņēmies, noslēdzot profesionālo pakalpojumu sniegšanas līgumu.

(2) Zvērināts revidents atbild par zaudējumiem, kas radušies trešajām personām — uzņēmuma vai finansu institūcijas gada pārskata un ziņojuma, vai koncerna mātes uzņēmuma sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma lietotājiem sakarā ar viņa sniegto faktiskajam stāvoklim būtiski neatbilstošo atzinumu, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav ievērojis šā likuma 26., 28., 31., 33. vai 35.panta noteikumus. Ja atzinumu parakstījuši divi vai vairāki zvērināti revidenti, viņi ir solidāri atbildīgi par šiem zaudējumiem.

(3) Zvērināts revidents ir atbildīgs par savu palīgu rīcību attiecīgo revīziju ietvaros.

(4) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība ir atbildīga par saistībām, kuras tā ir uzņēmusies, kā arī par zaudējumiem, ko cietušas trešās personas, ja šīs sabiedrības ieceltais atbildīgais zvērināts revidents apzināti vai nolaidības dēļ nav ievērojis šā likuma 26., 28., 31., 33. vai 35.panta noteikumus.

(5) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības un tās ieceltā atbildīgā zvērināta revidenta savstarpējās tiesiskās attiecības, kā arī atbildību regulē noslēgtais darba līgums.

(6) Zaudējumu atlīdzību zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība sedz saskaņā ar savstarpēju vienošanos vai arī tā piedzenama tiesas ceļā ne vēlāk kā triju gadu laikā no dienas, kad parakstīts attiecīgais zvērināta revidenta atzinums.

     

43.pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības civiltiesiskā atbildība un zaudējumu piedziņas termiņš

(1) Zvērināts revidents ir atbildīgs par saistībām, kuras viņš uzņēmies, noslēdzot profesionālo pakalpojumu sniegšanas līgumu.

(2) Zvērināts revidents atbild par zaudējumiem, kas radušies trešajām personām — uzņēmuma vai finansu institūcijas gada pārskata un ziņojuma, vai koncerna mātes uzņēmuma sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma lietotājiem sakarā ar viņa sniegto faktiskajam stāvoklim būtiski neatbilstošo atzinumu, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav ievērojis šā likuma 26., 28., 31., 33. vai 35.panta noteikumus. Ja atzinumu parakstījuši divi vai vairāki zvērināti revidenti, viņi ir solidāri atbildīgi par šiem zaudējumiem.

(3) Zvērināts revidents ir atbildīgs par savu palīgu rīcību attiecīgo revīziju ietvaros.

(4) Zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība ir atbildīga par saistībām, kuras tā ir uzņēmusies, kā arī par zaudējumiem, ko cietušas trešās personas, ja šīs sabiedrības ieceltais atbildīgais zvērināts revidents apzināti vai nolaidības dēļ nav ievērojis šā likuma 26., 28., 31., 33. vai 35.panta noteikumus.

(5) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības un tās ieceltā atbildīgā zvērināta revidenta savstarpējās tiesiskās attiecības, kā arī atbildību regulē noslēgtais darba līgums.

(6) Zaudējumu atlīdzību zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība sedz saskaņā ar savstarpēju vienošanos vai arī tā piedzenama tiesas ceļā ne vēlāk kā triju gadu laikā no dienas, kad parakstīts attiecīgais zvērināta revidenta atzinums.

44.pants. Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

(1) Zvērināta revidenta — pašnodarbinātas personas — civiltiesiskā atbildība apdrošināma par summu, kas nav mazāka par šā zvērināta revidenta iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem no saimnieciskajiem darījumiem (neto apgrozījums), bet darbības uzsākšanas gadā — par Ministru kabineta noteikto minimālo summu.

(2) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības, izņemot personālsabiedrības, kuras nenodarbina darbiniekus — zvērinātus revidentus, civiltiesiskā atbildība apdrošināma par summu, kas nav mazāka par šīs sabiedrības iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem no saimnieciskajiem darījumiem (neto apgrozījums), bet tās darbības uzsākšanas gadā — par summu, kas nav mazāka par šajā sabiedrībā strādājošo zvērinātu revidentu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Ministru kabineta noteikto minimālo summu kopsummu.

     

44.pants. Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

(1) Zvērināta revidenta — pašnodarbinātas personas — civiltiesiskā atbildība apdrošināma par summu, kas nav mazāka par šā zvērināta revidenta iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem no saimnieciskajiem darījumiem (neto apgrozījums), bet darbības uzsākšanas gadā — par Ministru kabineta noteikto minimālo summu.

(2) Zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības, izņemot personālsabiedrības, kuras nenodarbina darbiniekus — zvērinātus revidentus, civiltiesiskā atbildība apdrošināma par summu, kas nav mazāka par šīs sabiedrības iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem no saimnieciskajiem darījumiem (neto apgrozījums), bet tās darbības uzsākšanas gadā — par summu, kas nav mazāka par šajā sabiedrībā strādājošo zvērinātu revidentu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Ministru kabineta noteikto minimālo summu kopsummu.

(3) Savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai zvērināts revidents un zvērinātu revidentu uzņēmums var izvēlēties Uzņēmumu reģistrā ierakstītu apdrošināšanas sabiedrību, kura ir saņēmusi Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

58

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 44. panta trešajā daļā vārdus ‘’Uzņēmumu reģistrā’’ ar vārdu ‘’Komercreģistrā’’.

Atbalstīt

(3) Savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai zvērināts revidents un zvērinātu revidentu dibināta komercsabiedrība var izvēlēties Komercreģistrā ierakstītu apdrošināšanas sabiedrību, kura ir saņēmusi Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

(4) Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu uzņēmumu civiltiesiskās apdrošināšanas minimālo summu un kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(4) Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu dibinātu komercsabiedrību civiltiesiskās apdrošināšanas minimālo summu un kārtību nosaka Ministru kabinets.

45.pants. Tādas personas atbildība par krāpšanu, kurai nav zvērināta revidenta sertifikāta

Ja persona, kurai nav zvērināta revidenta sertifikāta un kura nav ierakstīta Zvērinātu revidentu reģistrā, veic šajā likumā tikai zvērinātam revidentam atļauto profesionālo darbību un izsniedz savu zvērināta revidenta vārdā parakstītu atzinumu, tā tiek saukta pie atbildības un sodīta par krāpšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

45.pants. Tādas personas atbildība par krāpšanu, kurai nav zvērināta revidenta sertifikāta

Ja persona, kurai nav zvērināta revidenta sertifikāta un kura nav ierakstīta Zvērinātu revidentu reģistrā, veic šajā likumā tikai zvērinātam revidentam atļauto profesionālo darbību un izsniedz savu zvērināta revidenta vārdā parakstītu atzinumu, tā tiek saukta pie atbildības un sodīta par krāpšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

59

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt Pārejas noteikumu 1. punktu, vienlaikus pārceļot tajā iekļauto normu uz noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku.

Atbalstīt

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 24.nr.).

3. Zvērināta revidenta sertifikāti, kas izsniegti, pamatojoties uz likumiem, kuri bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, atzīstami par spēkā esošiem.

4. Līdz 2005.gada 1.janvārim finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī šo institūciju konsolidēto pārskatu un ziņojumu obligāto likumos noteikto pārbaudi var veikt likumos noteikto valstiskās uzraudzības institūciju (Latvijas Bankas, Apdrošināšanas uzraudzības institūcijas un Vērtspapīru tirgus komisijas) norādītie revidenti un revidentu uzņēmumi, kuri neatbilst šā likuma prasībām.

5. Līdz 2006.gada 1.janvārim zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus var kārtot personas, kuras ir ieguvušas augstākās izglītības diplomu, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas vai vadības studiju programmas apguvi, ja tās atbilst citām šā likuma 8.pantā noteiktajām prasībām vai arī ja tām ir augstākā ekonomiskā izglītība vai augstākā izglītība citā specialitātē un tās ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenus šā likuma 14.pantā minētajos priekšmetos.

6. Līdz 2007.gada 1.janvārim zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus var kārtot personas, kurām nav šā likuma 8.pantā noteiktās triju gadu praktiskās pieredzes. Šīm personām pēc zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas zvērināta revidenta sertifikātu neizsniedz. Ja šīs personas piecu gadu laikā pēc zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas iegūst likumā noteikto triju gadu praktisko pieredzi, strādājot par zvērināta revidenta palīgiem, tās var saņemt zvērināta revidenta sertifikātu šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

7. Līdz 2005.gada 1.janvārim par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedriem var būt ne tikai zvērināti revidenti, bet arī citas fiziskās personas, ja tās nokārtojušas zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, strādā par zvērināta revidenta palīgiem un ievēro šīs asociācijas statūtu noteikumus.

8. Neatkarīgi no šā likuma noteikumiem un pamatojoties uz likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 62.panta noteikumiem, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, kuru rādītāji nepārsniedz divus no minētā likuma 54.panta otrajā daļā norādītajiem kritērijiem, kā arī lauksaimniecības uzņēmējsabiedrībās gada pārskata un ziņojuma pārbaudi drīkst veikt personas, kuras ir ieceltas vai ievēlētas par revidentiem vai revīzijas komisijās, ja tām ir nevainojama reputācija un augstākā ekonomiskā izglītība (vai augstākā izglītība citā specialitātē, ja tās ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu ekonomikas pamatos) un ja tās prot latviešu valodu.

9. Līdz 2005.gada 1.janvārim šajā likumā paredzētās Revīzijas uzraudzības inspekcijas funkcijas pilda Finansu ministrija.

10. Līdz Komerclikumā noteiktā uzņēmumu reorganizācijai paredzētā pārejas perioda beigām zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības, kas ir individuālie uzņēmumi, var turpināt darboties to līdzšinējā statusā.

11. Šā likuma 21.panta otrās un trešās daļas noteikumi, izņemot ceturtās daļas noteikumu par izpildinstitūcijas sastāvu, netiek piemēroti piecus gadus no šā likuma spēkā stāšanās dienas (alternatīva — līdz brīdim, kad Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 24.nr.).

2. Zvērināta revidenta sertifikāti, kas izsniegti, pamatojoties uz likumiem, kuri bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, atzīstami par spēkā esošiem.

3. Līdz 2005.gada 1.janvārim finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī šo institūciju konsolidēto pārskatu un ziņojumu obligāto likumos noteikto pārbaudi var veikt likumos noteikto valstiskās uzraudzības institūciju (Latvijas Bankas, Apdrošināšanas uzraudzības institūcijas un Vērtspapīru tirgus komisijas) norādītie revidenti un revidentu uzņēmumi, kuri neatbilst šā likuma prasībām.

4. Līdz 2006.gada 1.janvārim zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus var kārtot personas, kuras ir ieguvušas augstākās izglītības diplomu, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas vai vadības studiju programmas apguvi, ja tās atbilst citām šā likuma 8.pantā noteiktajām prasībām vai arī ja tām ir augstākā ekonomiskā izglītība vai augstākā izglītība citā specialitātē un tās ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenus šā likuma 14.pantā minētajos priekšmetos.

5. Līdz 2007.gada 1.janvārim zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus var kārtot personas, kurām nav šā likuma 8.pantā noteiktās triju gadu praktiskās pieredzes. Šīm personām pēc zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas zvērināta revidenta sertifikātu neizsniedz. Ja šīs personas piecu gadu laikā pēc zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas iegūst likumā noteikto triju gadu praktisko pieredzi, strādājot par zvērināta revidenta palīgiem, tās var saņemt zvērināta revidenta sertifikātu šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

6. Līdz 2005.gada 1.janvārim par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedriem var būt ne tikai zvērināti revidenti, bet arī citas fiziskās personas, ja tās nokārtojušas zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, strādā par zvērināta revidenta palīgiem un ievēro šīs asociācijas statūtu noteikumus.

7. Neatkarīgi no šā likuma noteikumiem un pamatojoties uz likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 62.panta noteikumiem, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, kuru rādītāji nepārsniedz divus no minētā likuma 54.panta otrajā daļā norādītajiem kritērijiem, kā arī lauksaimniecības uzņēmējsabiedrībās gada pārskata un ziņojuma pārbaudi drīkst veikt personas, kuras ir ieceltas vai ievēlētas par revidentiem vai revīzijas komisijās, ja tām ir nevainojama reputācija un augstākā ekonomiskā izglītība (vai augstākā izglītība citā specialitātē, ja tās ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu ekonomikas pamatos) un ja tās prot latviešu valodu.

8. Līdz 2005.gada 1.janvārim šajā likumā paredzētās Revīzijas uzraudzības inspekcijas funkcijas pilda Finansu ministrija.

9. Līdz Komerclikumā noteiktā uzņēmumu reorganizācijai paredzētā pārejas perioda beigām zvērinātu revidentu dibinātas komercsabiedrības, kas ir individuālie uzņēmumi, var turpināt darboties to līdzšinējā statusā.

10. Šā likuma 21.panta otrās un trešās daļas noteikumi, izņemot ceturtās daļas noteikumu par izpildinstitūcijas sastāvu, netiek piemēroti piecus gadus no šā likuma spēkā stāšanās dienas (alternatīva — līdz brīdim, kad Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti).

       

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.