Iesniedz Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Iesniedz Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojekts

Par zvērinātiem revidentiem

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1. pants. Likumā lietotie termini

  1. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atzinums – zvērināta revidenta sagatavots dokuments, kurā sniegts viņa viedoklis par to, vai viņa pārbaudītais gada pārskats (attiecīgos gadījumos – citi finansu pārskati) sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā uzņēmuma vai koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu un par to, vai attiecīgā uzņēmuma vai koncerna vadības ziņojums atbilst viņa pārbaudītajam gada pārskatam;

2) lietpratēja uzdevums – finansu pārskatu analīze un maksātspējas noteikšana, konsultācijas grāmatvedības, nodokļu, iekšējās kontroles un citos jautājumos, kā arī grāmatvedības pakalpojumi;

3) pašnodarbināta persona – fiziska persona, kas darba ienākumus gūst patstāvīgi, neiesaistoties darba līguma attiecībās ar darba devēju kā algots darbinieks, un neieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību. Fiziska persona, kura ir personālsabiedrības dalībniece un darba ienākumus gūst saskaņā ar šīs personālsabiedrības un revīzijas, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devēja noslēgto līgumu, arī uzskatāma par pašnodarbinātu personu;

4) finansu institūcija – kredītiestāde, ieguldījumu sabiedrība, apdrošināšanas sabiedrība un privātais pensiju fonds;

5) pašvaldības institūcija - pilsētas dome, pagasta padome, pašvaldības iestāde un pašvaldības uzņēmums;

4) revīzijas pakalpojumi – likumos noteiktā uzņēmumu, ieskaitot finansu institūcijas, gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna mātes uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaude un atzinuma sniegšana par tiem, pašvaldības institūcijas finansu revīzija un revīzijas pārskatu sagatavošana un citi normatīvajos aktos vai revīzijas pakalpojumu līgumos paredzētie, kā arī likumos noteiktie Uzņēmumu reģistra, prokurora, tiesneša vai tiesas pieprasītie revīzijas uzdevumi;

5) revīzijas pārskats – zvērināta revidenta sagatavots dokuments par pašvaldības institūcijas finansu revīzijas rezultātiem, kura saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ietver pašvaldības institūcijas mantas un finansu līdzekļu revīziju, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma pārbaudi;

6) revīzijas uzdevums - uzņēmums, iestādes vai organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaude saskaņā ar noslēgto līgumu vai likumu;

7) uzņēmums – individuālais komersants un komercsabiedrība;

8) uzticības uzdevums – ar uzņēmumu reorganizāciju, sanāciju, maksātnespēju, likvidāciju saistīti neatkarīga eksperta uzdevumi vai īpašuma pārvaldīšana;

2. pants. Likuma mērķis

Šis likums regulē to personu vai personu apvienību profesionālās darbības, kura izpaužas kā revīzijas pakalpojumi, tiesiskos pamatus.

3. pants. Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu uzņēmumi

  1. Šā likuma 2. pantā norādīto profesionālo darbību ir tiesīgi veikt tikai zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu uzņēmumi, kas atbilst šai likumā noteiktajām prasībām.
  2. Zvērināts revidents veic 2. pantā norādīto profesionālo darbību kā individuāls komersants vai kā zvērinātu revidentu uzņēmuma darbinieks, bet, ja zvērinātu revidentu uzņēmums nodibināts kā personālsabiedrība – arī kā šīs personālsabiedrības biedrs.
  3. Zvērinātu revidentu uzņēmums var pastāvēt jebkurā komercsabiedrības formā.

4. pants. Zvērināta revidenta statuss

  1. Fiziska persona iegūst zvērināta revidenta statusu pēc tam, kad tā šai likumā noteiktajā kārtībā ir nokārtojusi zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu, saņēmusi Zvērinātu revidentu asociācijas izsniegtu zvērināta revidenta sertifikātu un ir reģistrēta Zvērinātu revidentu reģistrā.
  2. Zvērināta revidenta statuss ir spēkā tikai Zvērināta revidenta sertifikāta spēkā esamības laikā.

5. pants. Zvērinātu revidentu uzņēmuma statuss

(1) Uzņēmums iegūst zvērinātu revidentu uzņēmuma statusu pēc tam, kad tas šai likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmis Revīzijas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci un ir reģistrēts Zvērinātu revidentu uzņēmumu reģistrā.

(2) Zvērinātu revidentu uzņēmums statuss ir spēkā tikai licences spēkā esamības laikā.

II nodaļa

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

6. pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija ir bezpeļņas sabiedriska organizācija, kas nodibināta korporācijas (profesionālas biedrības) formā.

(2) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijā pēc profesijas principa apvienoti visi Latvijas zvērināti revidenti.

(3) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas mērķi ir:

1) zvērinātu revidentu profesionālās pašpārvaldes īstenošana;

2) revīzijas standartu, profesionālās ētikas kodeksa un citu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedru profesionālo darbību regulējošu aktu izstrāde un pieņemšana;

3) profesionālās kvalifikācijas celšanas veicināšana;

4) Asociācijas biedru radošo spēju izkopšana, pieredzes apgūšana un apmaiņa;

5) rūpes par zvērināta revidenta profesijas prestižu.

(4) Mērķu sasniegšanai Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pārstāv savu biedru intereses un aizstāv tās, organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, kārto Zvērinātu revidentu reģistru, izskata zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma, kā arī veic citus likumā un savos statūtos noteiktos uzdevumus.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbības finansēšanai tās biedriem jāmaksā ikgadējā biedra nauda šīs asociācijas kopsapulces noteiktajā apmērā.

7. pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārvaldes institūcijas un pastāvīgās komitejas

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas augstākā pārvaldes institūcija ir kopsapulce. Tā ievēl valdes locekļus, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valdes priekšsēdētāju un izveido pastāvīgās komitejas.

(2) Pastāvīgās komitejas darbojas saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtiem un pilda asociācijas kopsapulču un valdes lēmumus.

III nodaļa

Zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmens

8.pants. Pretendentiem noteiktās prasības

Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu var kārtot rīcībspējīga fiziska persona, kura:

1) ir sasniegusi 25 gadu vecumu;

2) ir ieguvusi augstākās izglītības diplomu Latvijas Republikā vai ārvalstīs, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas vai vadības studiju maģistra programmas apguvi revīzijā;

3) pārvalda latviešu valodu;

4) ir ieguvusi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atzītu, zvērināta revidenta pārraudzībā iegūtu vismaz triju gadu pieredzi uzņēmumu gada pārskatu un ziņojumu, vai koncerna mātes sabiedrību sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaudē;

5) ir ar nevainojamu reputāciju (uz to neattiecas neviens no šā likuma 9. pantā minētajiem apstākļiem).

9. pants. Personas, kuras nevar būt par zvērinātiem revidentiem

Par zvērinātu revidentu nevar būt persona:

1) kuru tiesa ir atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;

2) kura ir tiesājamais vai apsūdzētais krimināllietā par tīša nozieguma izdarīšanu;

3) kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

4) pret kuru krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu pārtraukta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju vai kurai sodāmība par šo noziegumu dzēsta vai noņemta;

5) kura atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

6) kuras nodarbošanās nav savienojama ar zvērināta revidenta profesionālo darbību ētisku vai profesionālu apsvērumu dēļ.

10. pants. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

(1) Pretendents iesniedz Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai pieteikumu zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai un citus dokumentus Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā.

(2) Pieteikumā pretendents apliecina savu atbilstību šā likuma 8. panta prasībām un pievieno tam Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktos dokumentus.

(3) Pēc pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija viena mēneša laikā izskata pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par pretendenta tiesībām kārtot zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus vai par atteikumu pretendentam kārtot šos eksāmenus.

(4) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas lēmums paziņojams pretendentam rakstiski.

(5) Atteikuma gadījumā - ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti nav pilnīgi vai neapliecina atbilstību šā likuma 8. panta prasībām, pretendents var atkārtoti iesniegt Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai pieteikumu tikai pēc attiecīgo trūkumu novēršanas pieteikumā vai dokumentos, bet ne ātrāk, kā pēc pusgada no atteikuma saņemšanas brīža. Atkārtotu pieteikumu nevar iesniegt persona, kura nevar būt par zvērinātu revidentu saskaņā ar 9. pantu, izņemot gadījumus, ja ir mainījušies apstākļi, kas neļauj šai personai būt par zvērinātu revidentu.

(6) Pretendentu pieteikumu izskatīšana notiek par maksu, kuras apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde, saskaņojot maksas apmēru ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

11. pants. Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu vispārīgie noteikumi

(1) Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenos ir jāpārbauda, vai pretendentiem ir pietiekams teorētisko zināšanu līmenis, kā arī spējas pielietot teorētiskās zināšanas praksē, lai varētu pietiekami kvalitatīvi, ievērojot likumus un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātos revīzijas standartus, veikt 2. pantā minēto profesionālo darbību.

(2) Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus kārto rakstveidā, latviešu valodā.

(3) Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmeni notiek par maksu. Pretendentiem līdz eksāmenu sesijas sākumam ir jāsamaksā Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktā zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu dalībmaksa. Lēmumu par dalībmaksas apmēru un maksāšanas kārtību pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valde.

12. pants. Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu organizēšana

(1) Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus organizē un pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(2) Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu nolikumu, norādot eksāmenu priekšmetu skaitu un nosaukumus, to programmas, eksāmenu komisijas veidošanas noteikumus, pretendentu pieteikumu pieņemšanas un izskatīšanas, kā arī eksāmenu sagatavošanas, norises un vērtēšanas kārtību apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, saskaņojot ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

(3) Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu komisiju veido Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, par šīs komisijas locekļiem pieaicinot zvērinātus revidentus, valsts akreditētu augstskolu pasniedzējus un citus ekspertus eksāmenu priekšmetu jomā, un saskaņo komisijas sastāvu ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

13.pants. Ārvalstu revidentu kvalifikācijas atzīšanas noteikumi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija atzīst ārvalsts revidenta kvalifikāciju par līdzvērtīgu zvērināta revidenta kvalifikācijai un izsniedz viņam zvērināta revidenta sertifikātu, ja šis ārvalsts revidents:

1) ir iesniedzis augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (attiecīgu diplomu un profesionālās kompetences apliecību), kuri apliecina, ka to īpašnieks saskaņā ar attiecīgās ārvalsts likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem ir tiesīgs šajā ārvalstī veikt darbības, kuras atbilstoši Latvijas Republikas likumiem veic zvērināts revidents;

2) pārvalda latviešu valodu;

3) ir nokārtojis to daļu no Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas organizēto zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu priekšmetiem, kuri ietver pretendentu zināšanu pārbaudi finansu grāmatvedībā un tiesībās;

4) ir rīcībspējīga persona ar nevainojamu reputāciju.

 

14.pants. Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu saturs

(1) Zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu priekšmetu programmās ir ietverami jautājumi un uzdevumi, kas tieši saistīti ar gada un konsolidēto gada pārskatu pārbaudēm vai saistīti ar tām netieši, ciktāl tie attiecināmi uz šādām pārbaudēm, un kas pārbauda pretendentu zināšanas šādās jomās:

1) revīzijas teorija un tehnika, starptautiskie revīzijas standarti;

2) gada un konsolidēto gada pārskatu sagatavošana un analīze, grāmatvedības metodes un novērtēšanas noteikumi;

3) finansu un vadības grāmatvedība;

4) iekšējā revīzija;

5) publiskās tiesības, Civillikums, darba tiesības un sociālās garantijas reglamentējošie likumi;

6) uzņēmējdarbības un maksātnespējas likumi;

7) nodokļu likumi;

8) informācijas un datorsistēmas;

9) vispārējā un finansu ekonomika;

10) uzņēmējdarbības riska vadīšana un analīze;

11) uzņēmumu finansu vadības pamatprincipi;

12) matemātika un statistika.

15. pants. Eksāmenu rezultātu paziņošanas kārtība

(1) Lēmumu par zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc attiecīgā eksāmena datuma, pamatojoties uz zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu komisijas apstiprināto protokolu, un 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo pretendentiem.

(2) Ja pretendents nav nokārtojis zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenu, atkārtoti šo eksāmenu var kārtot kādā no nākamajām eksāmenu sesijām. Ja pretendents nav nokārtojis šo eksāmenu atkārtoti, tad lēmumu par šī pretendenta turpmākajām iespējām kārtot šo eksāmenu pieņem Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(3) Pretendenta zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena darbs uzskatāms par ierobežotas pieejamības informāciju, glabājams Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas arhīvā attiecīgā lietā un pretendentam vai citai personai izsniegts vai atdots netiek.

 

IV nodaļa

Zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas, apturēšanas vai anulēšanas kārtība

16. pants. Zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas kārtība

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pieņem lēmumu par zvērināta revidenta sertifikātu izsniegšanu pretendentiem, kuri ir nokārtojuši attiecīgos zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenus un pēc to nokārtošanas atkārtoti rakstiski apliecinājuši, ka uz viņiem neattiecas neviens no šā likuma 9. pantā minētajiem apstākļiem, un nosaka zvērināta revidenta zvēresta parakstīšanas un sertifikātu izsniegšanas dienu.

(2) Pirms zvērināta revidenta sertifikāta saņemšanas pretendentiem, kuri vēlas būt par zvērinātiem revidentiem, ir jāparaksta šāds zvēresta teksts: “Zvēru ievērot Latvijas Republikas likumus, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemto ētikas kodeksu un godīgi pildīt savus pienākumus, apzinoties, ka par šā zvēresta laušanu man jāatbild sabiedrības un likuma priekšā.”

(3) Parakstītais zvērināta revidenta zvēresta teksts glabājas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas arhīvā attiecīgā lietā.

17. pants. Zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšana

(1) Ja pēc zvērināta revidenta sertifikāta izsniegšanas atklājas, ka uz personu, kura ir saņēmusi šo sertifikātu, attiecas kāds no šā likuma 9. panta 2. vai 6. punktā minētajiem apstākļiem, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija uz noteiktu laiku aptur zvērināta revidenta sertifikāta darbību.

(2) Zvērināta revidenta sertifikāta darbību aptur arī tām personām kuras:

1) saskaņā ar šā likuma 29. panta otro daļu ir iesniegušas lūgumu uz noteiktu laiku apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību, norādot sertifikāta darbības apturēšanas iemeslu un termiņu;

2) sodītas ar šā likuma 41. panta 3. punktā paredzēto disciplināro sodu.

18. pants. Zvērināta revidenta sertifikāta anulēšana

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija anulē zvērināta revidenta sertifikātu, ja pēc tā izsniegšanas atklājas, ka uz personu, kura ir saņēmusi zvērināta revidenta sertifikātu, attiecas kāds no šā likuma 9.panta 1., 3., 4. un 5. punktā minētajiem apstākļiem vai ka šī persona ir sniegusi nepatiesas ziņas par šā likuma 8. un 9. pantā minētajiem apstākļiem.

(2) Zvērināta revidenta sertifikātu anulē arī tām personām kuras:

1) saskaņā ar tiesas lēmumu ir atzītas par rīcībnespējīgām vai kuras ir mirušas;

2) sodītas ar šā likuma 41.panta 4.punktā paredzēto disciplināro sodu.

 

19. pants. Zvērinātu revidentu reģistrs

(1) Zvērināti revidenti tiek reģistrēti Zvērinātu revidentu reģistrā, kuru kārto Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija.

(2) Reģistrā ieraksta šādas ziņas:

  1. zvērināta revidenta vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  2. prakses vietas adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;
  3. sertifikāta numuru;
  4. sertifikāta izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas laiku un pamatu.

(3) Ja mainās kādas no šā panta otrās daļas 1. un 2. punktā minētās ziņas, zvērināts revidents divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Zvērinātu revidentu asociācijai.

(4) Zvērinātu revidentu reģistrs ir publisks un jebkurai personai ir tiesības pieprasīt iepazīties ar to.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija izsludina vispārējai zināšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par personām, kurām ir izsniegts vai anulēts zvērināta revidenta sertifikāts, kā arī par tām personām, kurām uz noteiktu laiku ir apturēta zvērināta revidenta sertifikāta darbība, norādot arī attiecīgā sertifikāta numuru.

(6) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija kārto un regulāri atjauno Zvērinātu revidentu reģistru un tā datus divas reizes gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot reģistrā esošo zvērināto revidentu vārdu un uzvārdu, prakses vietas adresi un telefona (telefaksa) numuru, kā arī zvērināta revidenta sertifikāta numuru, bet, ja tā darbība ir apturēta – arī apturēšanas termiņu.

V nodaļa

Zvērinātu revidentu uzņēmumu licencēšanas noteikumi

20. pants. Zvērinātu revidentu uzņēmumu licencēšana

(1) Zvērinātu revidentu uzņēmuma ir tiesības uzsākt revīzijas pakalpojumu sniegšanu tikai pēc Revīzijas uzraudzības inspekcijas izsniegtās licences saņemšanas.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija zvērinātu revidentu uzņēmums darbības licenci (turpmāk - licenci) izsniedz uz pieciem gadiem.

(3) Licences izsniegšanu reglamentē šis likums, citi normatīvie akti un Revīzijas uzraudzības inspekcijas noteiktā kārtība.

21. pants. Licences izsniegšanas kritēriji

(1) Zvērinātu revidentu uzņēmumam jābūt dibinātam un reģistrētam atbilstoši šim likumam kādā no formām, ko nosaka komercdarbību reglamentējošie likumi.

(2) Zvērinātu revidentu līgumsabiedrībās ar pilnu atbildību vai komandītsabiedrībās visiem dalībniekiem un vadībai jābūt zvērinātiem revidentiem.

(3) Zvērinātu revidentu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībā vairāk par 50 procentiem balsstiesīgo kapitāla daļu jāpieder zvērinātiem revidentiem vai zvērinātu revidentu uzņēmumiem, un valdes locekļu skaita vairākumam jābūt zvērinātiem revidentiem.

(4) Ja zvērinātu revidentu uzņēmums nodibināts kā akciju sabiedrība, tā drīkst izlaist tikai vārda akcijas.

(5) Zvērinātu revidentu uzņēmums nedrīkst veikt darbību, kas nav savienojama ar zvērinātu revidentu darbību.

(6) Atbildīgajām personām, kuras zvērinātu revidentu uzņēmums vārdā veic uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna mātes uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu likumos noteikto obligāto pārbaudi un sniedz atzinumu, jābūt zvērinātiem revidentiem.

22. pants. Licences izsniegšanas un pārreģistrēšanas kārtība

(1) Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājs uzņēmums iesniedz Revīzijas uzraudzības inspekcijai licences pieteikumu un šī pieteikuma veidlapā norādītos dokumentus. Licences pieteikuma veidlapu un iesniedzamo dokumentu sarakstu apstiprina Revīzijas uzraudzības inspekcija.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija izskata iesniegto licences pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieprasītājam uzņēmuma izsniedz licenci vai motivētu rakstisku atteikumu.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir tiesīga pagarināt licences darbības termiņu, pārreģistrējot licenci uz pieciem gadiem.

(4) Pirms licences saņemšanas vai pārreģistrēšanas zvērinātu revidentu uzņēmuma jāsamaksā likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktā valsts nodeva. Valsts nodevu par licences izsniegšanu ieskaita valsts budžetā.

23. pants. Licences anulēšanas un strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Ja ir mainījies zvērinātu revidentu uzņēmuma dalībnieku vai valdes locekļu sastāvs, zvērinātu revidentu uzņēmums par to ziņo Revīzijas uzraudzības inspekcijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc šīm izmaiņām.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija anulē zvērinātu revidentu uzņēmuma darbības licenci, ja tiek konstatēts, ka licences izsniegšanai sniegtās ziņas neatbilst īstenībai, vai ja ir pārkāpti šā likuma 21. pantā noteiktie kritēriji vai citi šā likuma noteikumi.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcijas atteikumu izsniegt vai pagarināt licenci, vai tās pieņemto lēmumu par licences anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

(4) Ja Revīzijas uzraudzības inspekcija ir konstatējusi apstākļus, kas ļauj lemt par licences anulēšanu, tā var pieņemt motivētu lēmumu par licences darbības apturēšanu.

(5) Licences darbības apturēšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

(6) Revīzijas uzraudzības inspekcija par licences apturēšanu vai anulēšanu rakstiski informē Uzņēmumu reģistru.

24. pants. Zvērinātu revidentu uzņēmumu reģistrs

(1) Zvērinātu revidentu uzņēmumi tiek reģistrēti Zvērinātu revidentu uzņēmumu reģistrā, kuru kārto Latvijas Revīzijas uzraudzības inspekcija.

(2) Reģistrā ieraksta šādas ziņas:

  1. uzņēmuma firmu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;
  2. juridisko adresi un tālruņa (telefaksa) numuru;
  3. licences numuru;
  4. licences izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas laiku un pamatu;
  5. dalībnieku (akcionāru) vārdus, uzvārdus, personas kodus un adreses, bet juridiskām personām – firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  6. zvērinātu revidentu vārdus, uzvārdus, adreses un personas kodus, kuri veic revīzijas pakalpojumus uzņēmuma vārdā;
  7. uzņēmuma valdes locekļu vārdus, uzvārdus, personas kodus un adreses.

(3) Ja mainās kādas no šā panta otrās daļas 1., 2., 5., 6. un 7. punktā minētajām ziņām, uzņēmums divu nedēļu laikā iesniedz attiecīgu paziņojumu Revīzijas uzraudzības inspekcijai.

(4) Zvērinātu revidentu uzņēmumu reģistrs ir publisks un jebkurai personai ir tiesības pieprasīt iepazīties ar to.

(5) Revīzijas uzraudzības inspekcija kārto un regulāri atjauno Zvērinātu revidentu uzņēmumu reģistru, un divas reizes gadā publicē zvērinātu revidentu uzņēmumu nosaukumus un juridiskās adreses laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(6) Zvērinātu revidentu uzņēmums tiek izslēgta no Zvērinātu revidentu uzņēmumu reģistra, ja anulēta tā darbības licence, kā arī, ja šis uzņēmums ir atzīts par maksātnespējīgu, izbeidzis darbību vai likvidēts.

VI nodaļa

Zvērināta revidenta neatkarība un profesionālās ētikas prasības

25. pants. Zvērināta revidenta neatkarība

(1) Zvērināts revidents savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs.

(2) Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm jāgarantē zvērinātu revidentu neatkarīga profesionālā darbība. Lai garantētu zvērinātu revidentu neatkarību, ir aizliegts:

1) iejaukties zvērinātu revidentu profesionālajā darbībā, ietekmēt vai iespaidot viņus;

2) pieprasīt no zvērinātiem revidentiem ziņas un paskaidrojumus, izņemot šā likuma 34. panta otrajā un trešajā daļā minētos gadījumus, kā arī nopratināt viņus kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālos pakalpojumus;

3) kontrolēt pasta, telegrāfa un cita veida korespondenci, kā arī dokumentus, kurus zvērināti revidenti saņēmuši, sniedzot profesionālos pakalpojumus, izdarīt korespondences un dokumentu apskati un izņemšanu, vai arī izdarīt kratīšanu, lai atrastu un izņemtu korespondenci un dokumentus;

4) kontrolēt, arī izmantojot šā panta otrās daļas 3. punktā minētos procesuālos līdzekļus, zvērinātu revidentu profesionālo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās informācijas sistēmas un sakaru līdzekļus, arī elektroniskos sakaru līdzekļus, iegūt no tiem informāciju un iejaukties to darbībā;

5) pieprasīt no revīzijas uzdevuma devējiem ziņas par zvērinātu revidentu sniegto profesionālo pakalpojumu saturu;

6) pakļaut zvērinātus revidentus jebkādām sankcijām vai draudiem sakarā ar revīzijas uzdevuma devējiem atbilstoši likumiem sniedzamajiem profesionālajiem pakalpojumiem;

7) saukt zvērinātus revidentus pie jebkura veida atbildības par rakstveidā vai mutvārdos izteiktiem paziņojumiem, kurus viņi snieguši, likumīgi un labā ticībā, pildot savus profesionālos pienākumus.

(3) Zvērinātu revidentu uzņēmuma īpašniekam vai dalībniekiem, vadītājam, izpildinstitūcijas locekļiem un citām personām ir aizliegts iejaukties zvērināta revidenta profesionālajā darbībā vai iespaidot viņu, lai ietekmētu šī revidenta kā neatkarīga eksperta viedokli vai sniegto atzinumu.

26. pants. Apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta neatkarība

(1) Zvērināts revidents var uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus tikai tad, ja netiek apdraudēta viņa neatkarība atzinuma sniegšanā.

(2) Zvērināta revidenta neatkarība ir apdraudēta, ja uz viņu attiecas vismaz viens no šādiem apstākļiem:

8) viņam ir tāda veida saimnieciskie sakari ar uzņēmumu, kam sniedzami revīzijas pakalpojumi, no kuriem viņš gūst būtiskus ieņēmumus;

9) viņš strādā uzņēmumā, kuras revīziju viņš veic;

10) viņš kārto vai pēdējo divu gadu laikā ir kārtojis šā uzņēmums grāmatvedību vai sagatavojis tā gada pārskatu;

11) viņš vai viņa laulātais ir radniecības vai svainības attiecībās (skaitot radniecību un svainību līdz pirmajai pakāpei) ar kādu viņa revidējamā uzņēmuma izpildinstitūcijas locekli, direktoru vai citu personu, kas veic uzņēmuma operatīvo vadību;

12) viņš citu iemeslu dēļ personiski ir tieši vai netieši ieinteresēts gada pārskata pārbaudes iznākumā.

 

27. pants. Zvērinātu revidentu uzņēmuma neatkarība

(1) Zvērinātu revidentu uzņēmums nedrīkst saņemt no viena klienta tik daudz ieņēmumu, ka tas varētu apdraudēt šā uzņēmuma neatkarību no šā viena klienta.

(2) Zvērinātu revidentu uzņēmums nedrīkst noslēgt revīzijas pakalpojumu sniegšanas līgumu ar pārbaudāmo uzņēmumu, ja tam ar šo pārbaudāmo uzņēmumu ir tāda veida saimnieciskie sakari, no kuriem viena vai otra no līgumā iesaistītajām pusēm vai tās vadība gūst dividendes, procentu ieņēmumus vai citus būtiskus ieņēmumus.

28. pants. Profesionālās ētikas prasības

(1) Zvērinātam revidentam savi pienākumi jāveic godprātīgi, kompetenti un saskaņā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pieņemtajiem revīzijas standartiem, ievērojot tās apstiprināto profesionālās ētikas kodeksu, kā arī citus šīs asociācijas biedru profesionālo darbību reglamentējošus norādījumus.

(2) Zvērinātam revidentam savā profesionālajā darbībā jābūt godīgam, viņš nedrīkst pieļaut, ka aizspriedumi vai citu personu viedoklis ietekmē viņa objektivitāti.

(3) Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust komercnoslēpumu, kuru viņš uzzinājis, pildot profesionālos pienākumus . Šo informāciju nedrīkst izmantot vai atklāt bez revīzijas uzdevuma devēja rakstveida pilnvarojuma, izņemot šā likuma 34. panta otrajā un trešajā daļā noteiktos apstākļus vai gadījumus, kad viņam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar tiesas nolēmumu. Informācija jebkurā gadījumā kvalificējama kā komercnoslēpums, ja to izpaužot, varētu kaitēt attiecīgā uzņēmuma konkurētspējai. Par uzņēmējdarbības noslēpumu nav uzskatāma informācija, kas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem iekļaujama uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatos.

(4) Ja zvērinātam revidentam rodas pamatotas bažas, ka viņam nebūs iespējams, sniedzot savu profesionālo pakalpojumu, saglabāt neatkarību, objektivitāti vai informāciju par uzņēmējdarbības noslēpumiem, viņam jāatsakās no šī pakalpojuma sniegšanas.

 

VII nodaļa

Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu uzņēmumu darbība, tiesības un pienākumi

29.pants. Zvērinātu revidentu profesionālā darbība

(1) Zvērināti revidenti savu profesionālo darbību veic kā pašnodarbinātās personas vai kā darbinieki zvērinātu revidentu uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

(2) Zvērinātiem revidentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ (slimība, bērnu aprūpe u.tml.) ilgāk par vienu gadu nevar veikt savu profesionālo darbību, par to ir jāpaziņo Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai un jāiesniedz iesniegums par zvērināta revidenta sertifikāta darbības apturēšanu uz noteiktu laiku.

30. pants. Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu uzņēmumu profesionālo pakalpojumu sniegšanas līgumi

(1) Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi sniegt profesionālos pakalpojumus:

1) pēc uzņēmumu vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma to pārziņā esošajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

2) pēc uzņēmumu vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma tām pakļautajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

3) pēc koncerna mātes uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna meitas uzņēmumos un koncernā kopumā;

4) pēc likumā noteikta valsts iestāžu uzaicinājuma jebkurā uzņēmumā vai organizācijā.

(2) Revīzijas pakalpojumu, lietpratēja vai uzticības uzdevuma devējam ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu uzņēmumu. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu uzņēmuma ir tiesības brīvi izvēlēties uzņēmumu vai organizāciju, ar kuru slēgt līgumu par profesionālo pakalpojumu sniegšanu.

(3) Zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) profesionālos pakalpojumus sniedz saskaņā ar rakstveidā noslēgtiem šo pakalpojumu sniegšanas līgumiem - revīzijas pakalpojumu līgumu, lietpratēja uzdevuma līgumu vai uzticības uzdevuma līgumu. Minētajos līgumos ietver līgumslēdzēju pušu identifikācijas datus, šo pušu tiesības un pienākumus, veicamā darba apjomu, termiņus, samaksas un citus noteikumus.

31. pants. Īpaši noteikumi par revīzijas pakalpojumu līgumiem

(1) Saņemot revīzijas pakalpojumu uzdevumu, zvērināts revidents informē uzdevuma devēju un, ja šis zvērinātais revidents strādā kā algots darbinieks zvērinātu revidentu uzņēmumā, arī šā uzņēmuma vadību par to, vai uz viņu neattiecas šā likuma 26. panta otrajā daļā norādītie apstākļi. Zvērināts revidents var uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus tikai tad, ja netiek apdraudēta viņa neatkarība atzinuma sniegšanā.

(2) Ja 26. panta otrajā daļā minētie apstākļi iestājas laikā pēc revīzijas pakalpojumu līguma noslēgšanas, zvērināta revidenta pienākums ir par to nekavējoties informēt uzdevuma devēju un atteikties no šajā līgumā norādīto uzdevumu veikšanas.

32. pants. Atbildīgais zvērinātais revidents

(1) Pamatojoties uz revīzijas pakalpojumu līgumu ar klientu, zvērinātu revidentu uzņēmuma vadība ieceļ par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (revīzijas uzdevuma izpildi) atbildīgo zvērināto revidentu un par viņa iecelšanu paziņo klientam.

(2) Atbildīgais zvērinātais revidents veic revīzijas pakalpojumu līgumā norādīto revīzijas uzdevumu un sagatavo attiecīgi atzinumu, ziņojumu vai revīzijas pārskatu. Šo dokumentu atbildīgais zvērinātais revidents paraksta zvērinātu revidentu uzņēmuma vārdā, ja ir uz to saņēmis šā zvērinātu revidentu uzņēmuma pilnvarojumu, norādot tā nosaukumu, adresi un licences numuru.

33. pants. Zvērināta revidenta darbība uzņēmumu un finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī koncerna mātes uzņēmumu sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu pārbaudē

(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai uzņēmuma gada pārskats atbilst likuma prasībām, vai tas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tā līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, naudas plūsmu un peļņu un zaudējumiem, un vai šā uzņēmuma vadības ziņojums atbilst gada pārskatam.

(2) Zvērinātam revidentam ir tiesības pieprasīt no uzņēmuma visas ziņas, dokumentus un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Zvērinātam revidentam ir tiesības pieaicināt ekspertus vai lietpratējus un palīgus, uzņemoties atbildību par minēto personu veiktajām darbībām.

(3) Uzņēmuma likumīgie pārstāvji nodrošina zvērinātam revidentam iespējas iepazīties ar grāmatvedības reģistriem, attaisnojuma un citiem dokumentiem, kā arī pārbaudīt šā uzņēmuma mantu (arī vērtspapīrus un naudu), parādus un saistības.

(4) Zvērināts revidents pēc veiktās gada pārskata un vadības ziņojuma pārbaudes sagatavo uzņēmuma īpašniekam (akcionāriem vai dalībniekiem) adresētu atzinumu, kā arī, ja nepieciešams, šā likuma 34.panta pirmajā daļā norādīto ziņojumu par savā atzinumā neietvertiem jautājumiem, ko iesniedz viņa pārbaudītā uzņēmuma izpildinstitūcijai. Ja zvērinātam revidentam ir iebildumi, viņš sagatavo atzinumu ar iebildumiem, bet, ja gada pārskatā un vadības ziņojumā sniegtajai informācijai ir sevišķi būtiskas nepilnības, tā ir neskaidra vai maldinoša – atzinumu, kurā sniegts noraidošs (negatīvs) vērtējums (negatīvu atzinumu). Ja zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību kādiem īpašiem apstākļiem, viņš var iekļaut atzinumā attiecīgu piezīmi.

(5) Zvērināts revidents var atteikties iesniegt atzinumu. Šādā gadījumā viņš sagatavo rakstisku atteikumu, kurā norādīti atteikuma iemesli, apstiprina to ar savu parakstu un iesniedz attiecīgajam uzņēmuma.

(6) Zvērināta revidenta darbību koncerna mātes uzņēmuma sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma pārbaudē nosaka likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” 33.pants.

(7) Lai zvērināta revidenta sagatavotais atzinums, ziņojums vai cits dokuments iegūtu juridisku spēku, tajā ir jābūt šādiem rekvizītiem (identifikācijas datiem):

  1. dokumenta datumam;
  2. dokumenta izstrādāšanas vai parakstīšanas vietas nosaukumam;
  3. zvērināta revidenta vārdam un uzvārdam;
  4. sertifikāta numuram;
  5. zvērināta revidenta pašrocīgam personiskajam parakstam.

 

34. pants. Zvērinātu revidentu ziņojumi

(1) Zvērināts revidents var iesniegt ziņojumu viņa pārbaudītā uzņēmuma izpildinstitūcijai, pārvaldes institūcijai vai atbildīgajai personai par savā atzinumā neietvertiem jautājumiem, īpaši par gada pārskata un ziņojuma, vai koncerna mātes sabiedrības sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma pārbaudē atklātajiem iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, kļūdām un pārkāpumiem, kā arī zādzības vai krāpšanas faktiem.

(2) Zvērināta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt ziņojumu attiecīgai valstiskās uzraudzības institūcijai (Latvijas Bankai, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vai Vērtspapīru tirgus komisijai) par finansu institūcijas gada pārskata un ziņojuma pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kas ir finansu institūcijas izveidošanas vai tās darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ ir apdraudēta šīs institūcijas saistību izpilde vai tās turpmākā darbība, un ir iemesls viņa atteikumam iesniegt atzinumu.

(3) Zvērināta revidenta pienākums ir nekavējoties iesniegt ziņojumu attiecīgai valstiskās uzraudzības institūcijai (Latvijas Bankai, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vai Vērtspapīru tirgus komisijai) par šā panta otrajā daļā minētajiem apstākļiem arī tad, ja viņš tos ir uzzinājis, veicot revīziju finansu institūcijas izšķirošajā ietekmē vai kontrolē esošā uzņēmumā.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktās informācijas ziņošana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvo norādījumu vai likumu pārkāpumu un tā nerada zvērinātam revidentam papildu atbildību.

35. pants. Revīzijas darba dokumenti

(1) Zvērinātam revidentam ir pienākums darba dokumentos atspoguļot revīzijas darba plānošanas un izpildes procesu, kā arī precīzi norādīt, kādi pasākumi veikti sakarā ar revīzijas laikā atklātajām kļūdām vai krāpšanām.

(2) Revīzijas darba dokumenti ir zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu uzņēmuma īpašums.

(3) Zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu uzņēmuma vadības pienākums ir pienācīgi glabāt revīzijas darba dokumentus. Ar tiem nedrīkst iepazīstināt vai tos izsniegt trešajai personai bez klienta atļaujas, izņemot šajā likumā noteiktus gadījumus. Revīzijas darba dokumentu glabāšanas laiks ir 5 gadi.

36. pants. Zvērināta revidenta palīgi

(1) Zvērināta revidenta palīgs ir persona, kura zvērināta revidenta pārraudzībā veic revīzijas pakalpojumus.

(2) Zvērināta revidenta palīgs nav tiesīgs sniegt atzinumu un revīzijas pārskatu.

(3) Par zvērināta revidenta palīgiem var būt personas, kuras atbilst šā likuma 8. panta 2., 3.un 5. punkta prasībām un vēlas zvērināta revidenta pārraudzībā iegūt revīzijas darba triju gadu pieredzi (trīs gadu praksi).

(4) Zvērināta revidenta palīgus nodarbina tādos uzdevumos, kas ļauj apgūt praktiskās iemaņas uzņēmumu vai finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, vai koncerna mātes sabiedrību sastādīto konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu likumos noteiktās obligātās pārbaudes veikšanai un kuras ir nepieciešamas pretendentam zvērināta revidenta sertifikāta iegūšanai. Uz zvērināta revidenta palīgiem attiecas tās pašas profesionālās ētikas prasības, kas noteiktas šā likuma 28. pantā.

(5) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija apstiprina zvērināta revidenta palīgu trīs gadu prakses nolikumu, kā arī veic zvērināta revidenta palīgu uzskaiti un viņu prakses kontroli.

(6) Zvērināta revidenta palīgi pēc triju gadu praktiskās pieredzes iegūšanas zvērināta revidenta pārraudzībā var iesniegt pieteikumu zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu kārtošanai.

VIII nodaļa

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un zvērinātu revidentu uzņēmumu darbības uzraudzība

37. pants. Revīzijas uzraudzības inspekcija

(1) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā un saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. Revīzijas uzraudzības inspekcija ir atbildīga par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzraudzību un zvērinātu revidentu uzņēmumu darbības licenču izsniegšanu un to darbības uzraudzību.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir juridiska persona, un tai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un inspekcijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un norēķinu konts Valsts kasē.

38. pants. Zvērinātu revidentu uzņēmumu darbības uzraudzība

(1) Revīzijas uzraudzības inspekcija divas reizes gadā pārbauda zvērinātu revidentu uzņēmuma atbilstību šā likuma 21. pantā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt no zvērinātu revidentu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) informāciju un dokumentus par to darbību.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt zvērinātu revidentu uzņēmuma darbību un dokumentus tādā apjomā, kas nepieciešams jautājumu izlemšanai par atbilstības pārbaudi, licences izsniegšanu, apturēšanu vai anulēšanu un piedalīties bez balsstiesībām šā zvērinātu revidentu uzņēmuma pārvaldes institūciju sēdēs.

(4) Zvērinātu revidentu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pieprasīto informāciju iesniedz revīzijas uzraudzības inspekcijas noteiktajos termiņos, un tie nedrīkst iesniegšanu atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(5) Ja Revīzijas uzraudzības inspekcija konstatē, ka attiecībā uz zvērinātu revidentu uzņēmumu ir pārkāpti šā likuma 21. pantā noteiktie kritēriji vai citi šā likuma noteikumi, tā 30 dienu laikā no pārkāpuma konstatēšanas dienas pieņem lēmumu par šā uzņēmuma licences darbības apturēšanu.

(6) Revīzijas uzraudzības inspekcijai un tās darbiniekiem nav tiesības izpaust ziņas, kuras iegūtas, veicot šai likumā noteikto uzraudzības funkciju.

39. pants. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas uzraudzība

(1) Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc gada pārskata kopsapulces, tomēr ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc kalendāra gada beigām iesniegt Revīzijas uzraudzības inspekcijai pārskatu par tās darbības atbilstību šim likumam un tās statūtiem, pārskatā ietverot informāciju arī par šā likuma 8., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19.un 36. pantā noteikto uzdevumu izpildi.

(2) Revīzijas uzraudzības inspekcija sagatavo atzinumu par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas iesniegto pārskatu, bet, ja konstatē, ka asociācija neievēro šo likumu un savus statūtus, - rakstveida brīdinājumu. Atzinums vai brīdinājums tiek iesniegts Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai 30 dienu laikā no tās pārskata saņemšanas dienas.

(3) Revīzijas uzraudzības inspekcija ir tiesīga piedalīties bez balsstiesībām Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pilnsapulcēs un valdes sēdēs, kā arī iepazīties ar šīs asociācijas pieņemtajiem lēmumiem.

IX nodaļa

Atbildība, sodi un pārkāpumu izskatīšanas kārtība

40. pants. Disciplinārlietu ierosināšana, izskatīšana un sodu piemērošanas kārtība

(1) Par šā likuma, kā arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas statūtu, tās pieņemto revīzijas standartu un citu šīs asociācijas biedru profesionālo darbību reglamentējošo norādījumu vai profesionālās ētikas kodeksa normu pārkāpšanu Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēc pašas iniciatīvas, pēc tiesas priekšlikuma vai pēc personas sūdzības var ierosināt disciplinārlietu.

(2) Disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību apstiprina Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, saskaņojot to ar Revīzijas uzraudzības inspekciju.

41. pants. Disciplinārie sodi

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija par uzņemto saistību vai uzlikto pienākumu nepildīšanu un rīcību, kas nav savienojama ar zvērināta revidenta darbību, var uzlikt šādus disciplināros sodus:

1) izteikt brīdinājumu;

2) izteikt rājienu;

3) apturēt zvērināta revidenta sertifikāta darbību uz laiku, ne ilgāku par gadu;

4) anulēt zvērināta revidenta sertifikātu.

42. pants. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Sūdzības par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību izskata tiesa pēc šīs asociācijas biedru pieprasījuma, tieslietu ministra vai valstiskās uzraudzības institūcijas iesnieguma.

(2) Visus strīdus, kas rodas saistībā ar Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas atteikumu izsniegt zvērināta revidenta sertifikātu, vai tās pieņemto lēmumu par zvērināta revidenta sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, izšķir tiesa.

43. pants. Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu uzņēmuma civiltiesiskā atbildība un zaudējumu piedziņas termiņš

(1) Zvērināts revidents ir atbildīgs par saistībām, kuras viņš ir uzņēmies, noslēdzot profesionālo pakalpojumu sniegšanas līgumu.

(2) Zvērināts revidents atbild par zaudējumiem, kas radušies trešajām personām - uzņēmuma vai finansu institūcijas gada pārskata un ziņojuma, vai koncerna mātes uzņēmuma sastādītā konsolidētā gada pārskata un konsolidētā ziņojuma lietotājiem par viņa sniegtā, lietu faktiskajam stāvoklim būtiski neatbilstošā atzinuma dēļ, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav ievērojis šā likuma 26., 28., 31., 33.vai 35.panta noteikumus. Ja atzinumu parakstījuši divi vai vairāki zvērināti revidenti, viņi ir solidāri atbildīgi par šiem zaudējumiem.

(3) Zvērināts revidents ir atbildīgs par savu palīgu rīcību attiecīgo revīziju ietvaros.

(4) Zvērinātu revidentu uzņēmums ir atbildīgs par saistībām, kuras ir uzņēmies šis uzņēmums, kā arī par zaudējumiem, ko cietušas trešās personas, ja šā uzņēmuma ieceltais atbildīgais zvērinātais revidents apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ nav izpildījis šā likuma 26., 28., 31., 33.vai 35.panta noteikumus.

(5) Zvērinātu revidentu uzņēmuma un viņa ieceltā atbildīgā zvērinātā revidenta savstarpējās tiesiskās attiecības, arī atbildību, regulē noslēgtais darba līgums.

(6) Zaudējumu atlīdzība no zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu uzņēmuma sedzama saskaņā ar savstarpēju vienošanos vai piedzenama tiesas ceļā, ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc attiecīgā zvērināta revidenta atzinuma parakstīšanas dienas.

44. pants. Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu uzņēmumu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

(1) Zvērināta revidenta, kurš darbojas kā pašnodarbinātā persona, civiltiesiskā atbildība ir jāapdrošina par summu, kas nav mazāka par šā zvērināta revidenta iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem no saimnieciskajiem darījumiem (neto apgrozījumu), bet pirmajā gadā - par Ministru kabineta noteikto minimālo summu.

(2) Zvērinātu revidentu uzņēmuma, izņemot personālsabiedrības, kuras nenodarbina darbiniekus – zvērinātus revidentus, civiltiesiskā atbildība ir jāapdrošina par summu, kas nav mazāka par šā uzņēmuma iepriekšējā pārskata gada ieņēmumiem no saimnieciskajiem darījumiem (neto apgrozījumu), bet tā darbības uzsākšanas gadā - par summu, kas nav mazāka par šajā uzņēmumā strādājošo zvērinātu revidentu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Ministru kabineta noteikto minimālo summu kopsummu.

(3) Savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai zvērināts revidents un zvērinātu revidentu uzņēmums var izvēlēties Uzņēmumu reģistrā reģistrētu apdrošināšanas sabiedrību, kura ir saņēmusi Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

(4) Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu uzņēmumu civiltiesiskās apdrošināšanas minimālo summu un kārtību nosaka Ministru kabinets.

45. pants. Personas, kura nav zvērināts revidents, atbildība par krāpšanu

Ja persona, kurai nav zvērināta revidenta sertifikāta un kura nav reģistrēta Zvērinātu revidentu reģistrā, veic šajā likumā tikai zvērinātam revidentam atļauto profesionālo darbību un izsniedz savu zvērināta revidenta vārdā parakstītu atzinumu, tā tiek saukta pie atbildības un sodīta par krāpšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

X nodaļa

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par zvērinātiem revidentiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 24.nr.).

3. Zvērināta revidenta sertifikāti, kas izsniegti, pamatojoties uz likumiem, kuri bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, atzīstami par spēkā esošiem.

4. Līdz 2005.gada 1.janvārim finansu institūciju gada pārskatu un ziņojumu, kā arī šo institūciju konsolidēto pārskatu un ziņojumu likumos noteikto pārbaudi var veikt likumos noteikto valstiskās uzraudzības institūciju (Latvijas Bankas, Apdrošināšanas uzraudzības institūcijas un Vērtspapīru tirgus komisijas) norādītie revidenti un revidentu uzņēmumi, kuri neatbilst šā likuma prasībām.

5. Līdz 2006.gada 1.janvārim zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu var kārtot personas, kuras ir ieguvušas augstākās izglītības diplomu, kas apstiprina valsts akreditētas ekonomikas vai vadības studiju programmas apguvi, ja tās atbilst citām šā likuma 8.pantā noteiktajām prasībām vai arī ja tām ir augstākā ekonomiskā izglītība vai augstākā izglītība citā specialitātē un tās ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenus šā likuma 14.pantā minētajos priekšmetos.

6. Līdz 2007.gada 1.janvārim zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmenu var kārtot personas, kurām nav šā likuma 8.pantā noteiktās 3 gadu praktiskās pieredzes. Šīm personām pēc zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas zvērināta revidenta sertifikātu neizsniedz. Ja šīs personas 5 gadu laikā pēc zvērināta revidenta kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas iegūst likumā noteikto 3 gadu praktisko pieredzi, strādājot par zvērināta revidenta palīgiem, tās var saņemt zvērināta revidenta sertifikātu šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

7. Līdz 2005.gada 1.janvārim par Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedriem var būt ne tikai zvērināti revidenti, bet arī citas fiziskās personas, ja tās ir nokārtojušas Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmenus, strādā par revidenta palīgiem un ievēro šīs asociācijas statūtu noteikumus.

8. Neatkarīgi no šā likuma noteikumiem un, pamatojoties uz likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 62.panta noteikumiem, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, kuru rādītāji nepārsniedz divus no minētā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, kā arī lauksaimniecības uzņēmējsabiedrībās gada pārskata un ziņojuma pārbaudi drīkst veikt personas, kuras ir ieceltas vai ievēlētas par revidentiem vai revīzijas komisijās, ja tām ir nevainojama reputācija un augstākā ekonomiskā izglītība (vai augstākā izglītība citā specialitātē, ja tās ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu ekonomikas pamatos) un ja tās pārvalda latviešu valodu.

9. Līdz 2005.gada 1.janvārim šajā likumā paredzētās Revīzijas uzraudzības inspekcijas funkcijas pilda Finansu ministrija.

10. Līdz Komerclikumā noteiktā pārejas perioda, kurš paredzēts uzņēmumu reorganizācijai, beigām zvērinātu revidentu uzņēmumi, kas nodibināti kā individuālie uzņēmumi var turpināt darboties to līdzšinējā statusā.

11. Šā likuma 21. panta otrās un trešās daļas noteikumi, izņemot ceturtās daļas noteikumu par izpildinstitūcijas sastāvu, netiek piemēroti piecu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas (Alternatīva – līdz brīdim, kad Latvija kļūst par Eiropas Kopienu dalībvalsti) .