Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 1999, nr.406/407) šādus grozījumus:

6.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par automobiļa vecumu par katru gadu (skaitot no izgatavošanas gada) - 5 lati;

2) par automobiļa motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru:

a) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu līdz 1600 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,03 lati;

b) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 1600 kubikcentimetriem un līdz 2500 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,05 lati;

c) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 2500 kubikcentimetriem un līdz 3000 kubikcentimetriem (ieskaitot) - 0,10 latu;

d) automobiļiem ar motora cilindru darba tilpumu virs 3000 kubikcentimetriem - 0,20 latu”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Motocikliem nodokli aprēķina pēc šādām likmēm:

1) par motocikla vecumu par katru gadu (skaitot no izgatavošanas gada) - 5 lati;

2) par motocikla motora cilindru darba tilpuma katru kubikcentimetru - 0,03 lati”;

7.pantā:

papildināt ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) No nodokļa ir atbrīvoti motocikli, kuru vecums pārsniedz 25 gadus.”.

Likumprojekta
“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

a) pašreizējā situācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija

Pašlaik likuma “Par akcīzes nodokli” 6.panta otrajā daļā noteiktās likmes ievērojami un neproporcionāli palielina Latvijā ievestu lietotu vieglo automobiļu cenas. Akcīzes nodoklis nesamērīgi liels ir vecām automašīnām ar lielu motora kubatūru. Piemēram, akcīzes nodokļa summa 16 gadu vecai automašīnai ar motora cilindru darba tilpumu 4200 m³ gandrīz divas reizes pārsniedz automašīnas muitas vērtību. Tikpat vecai automašīnai ar motora tilpumu 1400 m³ akcīzes nodokļa summa sasniedz 90% no muitas vērtības.

Šādas akcīzes nodokļa likmes ir radījušas situāciju, ka samazinās Latvijā reģistrēto automašīnu skaits, un arvien pieaug ārvalstīs reģistrētu automašīnu izmantošana. 1999.gadā Latvijā ievesto automobiļu skaits, salīdzinot ar 1998.gadu, ir samazinājies par vairāk nekā 20%, bet 1999.gada pēdējos mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, tas samazinājies vairāk nekā 2 reizes.

Nesamērīgi augstās akcīzes nodokļa likmes kavē vieglo automašīnu parka atjaunošanos un stimulē izvairīšanos no akcīzes nodokļa maksāšanas. Tā rezultātā arī akcīzes nodokļa ieņēmumi no vieglajām automašīnām pagājušajā gadā un šī gada sākumā nav sasnieguši plānoto.

Likumprojekts paredz samazināt šobrīd spēkā esošās akcīzes nodokļa likmes, saglabājot iepriekšējo principu: pieaugošas nodokļa likmes par automašīnas vecumu un par automašīnas motora dzinēja darba tilpumu.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

a) tautsaimniecības konkurētspēja

 

 

 

b) eksporta attīstība

c) nodarbinātība

d) investīciju pieplūde

e) vide

 

 

 

Samazinot akcīzes nodokļa likmes, vairs netiks stimulēta situācija, kad Latvijas iedzīvotāji lietotas vieglās automašīnas iegādājas no kaimiņvalstu autotirgotājiem un reģistrē ārvalstīs, līdz ar to pieaugs Latvijas autotirgotāju konkurētspēja. Likumprojekta pieņemšana veicinās mazumtirdzniecības apjomu pieaugumu.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekta pieņemšana aktivizēs autotirgotāju darbību un radīs papildus darba vietas.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts stimulēs vieglo automašīnu parka atjaunošanos, palielinot satiksmes drošību un samazinot novecojuša autotransporta negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.()

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

a) neparedzēti izdevumi valsts budžetā

b) valsts budceta ieHēmumu izmaiHas

 

 

 

c) valsts budceta izdevumu

palielināšanās nākotnē

 

Likumprojekta normu īstenošana neprasa neparedzētus izdevumus no valsts budžeta, jo tiks realizēta likuma “Par akcīzes nodokli” pašreizējās administrēšanas ietvaros.

Likumprojektam stājoties spēkā jau šogad, palielināsies Latvijā ievesto automobiļu skaits un samazināsies izvairīšanās no akcīzes nodokļa nomaksas. Tas ļaus nodrošināt 2000.gada valsts budžetā plānotos ieņēmumus no akcīzes nodokļa par vieglajām automašīnām – Ls 5,3 milj.

Likumprojekta normu īstenošana neprasīs papildus valsts budžeta izdevumus nākotnē.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts neietekmē spēkā esošo tiesību normu sistēmu un nerada nepieciešamību izdarīt grozījumus citos normatīvajos aktos. ()

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē

c) atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju

 

 

Likumprojekta normas nav saistītas ar Latvijas saistībām ar Eiropas Savienības līguma prasībām un Latvijas iestāšanos Pasaules tirdzniecības organizācijā.

Eiropas Savienība paredz harmonizēt akcīzes nodokļus tikai alkoholiskajiem dzērieniem, naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem. ()

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

a) no valsts puses

 

b) no indivīda puses - kā

indivīds var aizstāvēt savas

tiesības, ja likumprojekts

tās ierobežo

 

Likumprojektā paredzētās normas tiks īstenotas esošās akcīzes nodokļa administrēšanas ietvaros un neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām.

Nodokļa maksātāja tiesības reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī likums “Par akcīzes nodokli”. ()

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja A.Poča