Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu,

kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”

(reģ.nr. 534, dok.nr. 1820)

1.

Attiecīgā pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr.

nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā aicina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

1.

Juridiskais birojs

Papildināt ievaddaļu iekavās ar skaitļiem “2000, 9.nr.)”.

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 19.nr.; 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Nepilsoņa statusa atņemšana

(1) Nepilsoņa statusu var atņemt ar tiesas lēmumu, ja persona:

1) ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību), neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa;

2) apliecinot savu piederību pie Latvijas nepilsoņiem, ir sniegusi par sevi apzināti nepatiesas ziņas un tādējādi nepamatoti ieguvusi nepilsoņa statusu;

3) bez Ministru kabineta atļaujas dien kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai tieslietu institūciju dienestā.

(2) Ja personai, kurai atņemts nepilsoņa statuss, nav nevienas valsts pilsonības (pavalstniecības), tās tiesisko statusu nosaka likums "Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā"."

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Nepilsoņa statusa atņemšana

(1) Personai atņem nepilsoņa statusu, ja tā:

1) neatbilst kādam no šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem;

2) pieder pie kādas no šā likuma 1.panta trešajā daļā minētajām personu kategorijām;

3) ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību), neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa;

4) bez Ministru kabineta atļaujas dienē kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai ir tieslietu institūciju dienestā;

5) ir apzināti sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, lai iegūtu nepilsoņa statusu.

(2) Kārtību, kādā personai tiek atņemts nepilsoņa statuss, nosaka Ministru kabinets.

(3) Lēmumu par nepilsoņa statusa atņemšanu var pārsūdzēt tiesā.”.

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Deputāti: A.Seiksts, I.Geige, I.Birzniece

Izslēgt likumprojekta 7.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 7.panta pirmās daļas 1. un 2. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti: M.Mitrofanovs, B.Cilevičs

Papildināt likumprojekta 7.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja personai, kurai atņemts nepilsoņa statuss nav nevienas valsts pilsonības, tās tiesisko statusu nosaka likums “Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā”, izņemot gadījumu, kad statuss tika atņemts saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par panta trešo daļu.

Deputāti: A.Seiksts, I.Geige, I.Birzniece

Papildināt likumprojekta 7.panta trešo daļu ar vārdiem “Lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu stājas spekā, ja tas mēneša laikā nav pārsūdzēts rajona tiesā.”

Deputāti M.Mitrofanovs, B.Cilevičs

Izteikt likumprojekta 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lemumu par nepilsoņa statusa atņemšanu pieņem Migrācijas un pilsonības pārvaldes priekšnieks. Lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu stājas spēkā, ja tas mēneša laikā nav pārsūdzēts rajona tiesā.”.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Nepilsoņa statusa atņemšana

(1) Personai atņem nepilsoņa statusu, ja tā:

1) neatbilst kādam no šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem;

2) pieder pie kādas no šā likuma 1.panta trešajā daļā minētajām personu kategorijām;

3) ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību), neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa;

4) bez Ministru kabineta atļaujas dienē kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai ir tieslietu institūciju dienestā;

5) apzināti sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, lai iegūtu nepilsoņa statusu.

(2) Kārtību, kādā personai tiek atņemts nepilsoņa statuss, nosaka Ministru kabinets.

(3) Lēmumu par nepilsoņa statusa atņemšanu var pārsūdzēt tiesā.”.

 

 

   

8.

Juridiskais birojs

2. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās brīdim šā likuma 7.pantā minētā lēmuma par nepilsoņa statusa atņemšanu izpilde tiek atlikta no tā spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kad beidzas termiņš lēmuma pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par 1.punktu.

Atbalstīt

2. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās brīdim šā likuma 7.pantā minētā lēmuma par nepilsoņa statusa atņemšanu izpilde tiek atlikta no tā spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kad beidzas termiņš lēmuma pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par 1.punktu.