R?g?, 2000

R?g?, 2000.gada 10.maij? nr.9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Atzinums

par likumprojektu

?Groz?jumi likum?

?Par to biju??s PSRS pilso?u statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilson?bas??

(re?.nr.534)

 

 

Juridisk? komisija, izskat?jusi Pilson?bas likuma izpildes komisijas iesniegto likumprojektu ?Groz?jumi likum? ?Par to biju??s PSRS pilso?u statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilson?bas?? (re?.nr.534; dok.nr.1820), nol?ma atz?t, ka likumprojekts ?Groz?jumi likum? ?Par to biju??s PSRS pilso?u statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilson?bas?? (re?.nr.534; dok.nr.1820) ir atbalst?ms un virz?ms izskat??anai Saeim? pirmaj? las?jum?.

 

 

 

Ar cie?u,-

Juridisk?s komisijas priek?s?d?t?js L.Muci??