Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem

nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”

 

Izdarīt likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.;1997, 16.nr.; 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Nepilsoņa statusa atņemšana

(1) Personai atņem nepilsoņa statusu, ja tā:

1) neatbilst kādam no šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem;

2) pieder pie kādas no šā likuma 1.pantā trešajā daļā minētajām personu kategorijām;

3) ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību), neiesniedzot iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa;

4) bez Ministru kabineta atļaujas dien kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai ir tieslietu institūciju dienestā;

5) ir apzināti sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, lai iegūtu nepilsoņa statusu.

(2) Kārtību, kādā personai tiek atņemts nepilsoņa statuss, nosaka Ministru kabinets.

(3) Lēmumu par nepilsoņa statusa atņemšanu var pārsūdzēt tiesā.”

 

ANOTĀCIJA GROZĪJUMIEM LIKUMĀ

“Par to bijušo psrs pilsoņu statusu, kuriem nav latvijas vai citas valsts pilsonības”

 

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a)pašreizējā situācija - jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b)likumprojekta koncepcija - jāpaskaidro, kāpēc šis likums nepieciešams.

Likuma grozījumi nepieciešami, lai novērstu pretrunas starp likuma 1.pantu un 7.pantu.

2.Kāda varētu būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3.Kāda ar būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Papildus līdzekļi no valsts budžeta likuma izpildei nav nepieciešami.

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

 

 

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Sagatavotais likumprojekts atbilst gan Latvijas starptautiskajām saistībām un starptautiskajā praksē pieņemtajiem principiem.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.