Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

( reģ. nr. 530)

Vispārējās izglītības likuma

spēkā esošā redakcija

2.. lasījumā nobalsotā redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

     

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

4.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka vispārējās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību;

2) pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē valsts vispārējās izglītības iestādes, arī valsts speciālās izglītības iestādes;

3) nosaka vispārējās izglītības iestāžu materiālā un finansiālā nodrošinājuma minimumu;

4) nosaka internātskolu un speciālo izglītības iestāžu finansēšanas kārtību;

5) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar vispārējo izglītību saistītās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. pantā:

papildināt ar jaunu 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“5) nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statuss;

6) nosaka mācību stundu slodzi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā, kā arī mācību stundas un mācību gada ilgumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs;’’;

uzskatīt līdzšinējo 5. punktu par 7. punktu.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumā paredzētā 4. panta 6. punktu.

Deputāte S.Golde

Papildināt 4. pantu ar jaunu 6. punktu, attiecīgi mainot tālāko punktu numerāciju :

,,6) nosaka kritērijus un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti internātskolās un speciālajās izglītības iestādēs;

 

Deputāte S.Golde

Papildināt 4. pantu ar jaunu 7. punktu šādā redakcijā:

,,7) nosaka kritērijus un kārtību speciālās izglītības attīstības centra statusa piešķiršanai speciālās izglītības iestādēm;’’

 

Deputāte S.Golde

Papildināt 4. pantu ar jaunu 8. punktu šādā redakcijā:

,,8) nosaka valsts un pašvaldību pedagoģiski - medicīnisko komisiju kompetenci.’’

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Red lab.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

1. 4. pantā:

papildināt pantu ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

“5) nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statuss;’’

uzskatīt līdzšinējo 5. punktu par 9. punktu.

papildināt pantu ar 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

,,6) nosaka kritērijus un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti internātskolās un speciālajās izglītības iestādēs;

7) nosaka kritērijus un kārtību, kādā speciālajām izglītības iestādēm tiek piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss ;

8) nosaka valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

1) izstrādā valsts vispārējās izglītības standartu projektus, mācību priekšmetu standartus, kā arī vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus;

2) katru mācību gadu atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas laiku un norises kārtību;

3) nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs;

4) organizē vispārējās izglītības satura un metodikas izstrādi;

5) reizi gadā izvērtē un apstiprina mācību procesā izmantojamo mācību

literatūru;

6) nosaka minimāli un maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē

vispārējās izglītības iestādēs, arī speciālās izglītības iestādēs, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs;

7) nosaka ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību ārpus izglītības iestādes;

8) nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku;

9) organizē vispārējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;

10) izstrādā vispārējās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

11) apstiprina Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu;

12) apstiprina Valsts pirmsskolas izglītības centra nolikumu un organizē šā centra darbību;

13) apstiprina Valsts speciālās izglītības centra nolikumu un organizē šā centra darbību;

14) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 5. pantu ar jaunu 14. punktu šādā redakcijā:

“14) sadala valsts budžeta papildu finansējumu valsts ģimnāzijām;”;

uzskatīt līdzšinējo 14. punktu par 15. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte S.Golde

Papildināt 5.panta 10. punktu pēc vārda ,,iestāžu’’ ar vārdiem ,,tai skaitā valsts ģimnāzijas’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts P.Salkazanovs

Papildināt 5. pantu ar jaunu 15. punktu šādā redakcijā:

,,15) sedz maksu par bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu uzturēšanu un izglītošanu valsts, pašvaldības un akreditētās privātās internātskolās Ministru kabineta noteiktā kārtībā.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 5. panta 10. punktu pēc vārda ,,iestāžu’’ ar vārdiem ,,tai skaitā valsts ģimnāzijas’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Vispārējās izglītības iestādes vadība

............

(3) Vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņem darbā un atlaiž no

darba attiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

 

7.

Deputāte S.Golde

11.panta trešajā daļā aizstāt vārdu ,,atlaiž’’ ar vārdu ,,atbrīvo’.’

Atbalstīt

3. Aizstāt 11. panta trešajā daļā vārdu ,,atlaiž’’ ar vārdu ,,atbrīvo’’.

20.pants. Pirmsskolas izglītības programma

............

(2) Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni līdz 7 gadu vecumam.

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu.

 

 

 

8.

 

 

 

Deputāte S.Golde

Papildināt 20.panta otro daļu

aiz vārdiem ,,var pagarināt’’ ar vārdiem ,,vai saīsināt’’.

Atbalstīt

 

4. Papildināt 20. panta otro daļu pēc

vārdiem ,,var pagarināt’’ ar vārdiem ,,vai saīsināt’’.

26. pants. Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

...............

(2) Speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai speciālajās grupās

izglītojamos uzņem un no šīm iestādēm vai grupām atskaita, pamatojoties uz

valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

..............

 

9.

Deputāte S.Golde

Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:

,,(2) Speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās izglītojamos uzņem un no tām atskaita Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.’’

Atbalstīt

 

5. Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:

,,(2) Speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās izglītojamos uzņem un no tām atskaita Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.’’

31. pants. Izglītojamo uzņemšana pamatizglītības iestādē

Izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmas, nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

Deputāte S.Golde

31.pantā aiz vārda ,,iestājpārbaudījumus’’ papildināt ar vārdiem ,,izglītojamo uzņemšanai no 1. klases līdz 9. klasei.’’

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs J.Esta

Papildināt 31. pantu ar 2. daļu šādā redakcijā:

,, (2) Ģimnāzijas, kuras īsteno daļējas pamatizglītības programmas no 7. līdz 9. klasei, nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtību šajās izglītības programmās, saskaņojot ar dibinātāju un Izglītības un zinātnes ministriju.’’

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

6. 31. pantā :

papildināt pantu pēc vārda ,,iestājpārbaudījumus’’ ar vārdiem ,,izglītojamo uzņemšanai no 1. klases līdz 9. klasei’’.

 

35.pants. Mācību stundas ilgums pamatizglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums 1.klasē ir 35 minūtes, no 2.klases līdz 9.klasei -

40 minūtes.

 

12.

Deputāte S.Golde

35. panta tekstu izteikt šādā redakcijā:

,, Mācību stundas ilgums 1. klasē ir 35 minūtes, no 2. klases līdz 9. klasei 40 - 45 minūtes un to nosaka izglītības iestādes vadītājs.’’

Atbalstīt

Red. lab.

7. Izteikt 35. panta tekstu šādā redakcijā:

,, Mācību stundas ilgums 1. klasē ir 35 minūtes, no 2. klases līdz 9. klasei - 40 - 45 minūtes. Mācību stundu ilgumu nosaka izglītības iestādes vadītājs.’’

51. pants. Speciālās izglītības iestādes un klases

..................

(4) Izglītības un zinātnes ministrija var piešķirt speciālās izglītības

iestādei attīstības centra statusu, ja šī iestāde veic metodiskā darba

funkcijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un sniedz

speciālu palīdzību izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem.

 

 

13.

Deputāte S.Golde

Izteikt 51.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Speciālās izglītības iestādei speciālās izglītības attīstības centra statusu var piešķirt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.’’

 

Atbalstīt

8. Izteikt 51.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Speciālās izglītības iestādei speciālās izglītības attīstības centra statusu var piešķirt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.’’

 

52.pants. Izglītojamo uzņemšana speciālās izglītības iestādēs

 

14.

Deputāte S.Golde

Izteikt 52. pantu šādā redakcijā:

,,52.pants. Izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana speciālajās izglītības iestādēs.’’

Izglītojamo uzņemšana speciālajās izglītības iestādēs un atskaitīšana no tām notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.’’

Atbalstīt

9. Izteikt 52. pantu šādā redakcijā:

,,52.pants. Izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana speciālajās izglītības iestādēs

Izglītojamo uzņemšana speciālajās izglītības iestādēs un atskaitīšana no tām notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.’’

 

54.pants. Pedagoģiski medicīniskā komisija

(1) Ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un pašvaldību pedagoģiski

medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido

izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās

komisijas izveido pašvaldības. Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbojas

uz to dibinātāju apstiprinātu nolikumu pamata.

(2) Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija:

1) konstatē izglītojamā garīgās un fiziskās attīstības traucējumus un

speciālās vajadzības;

2) nosaka izglītojamajam ar speciālām vajadzībām atbilstošu apgūstamās

speciālās izglītības programmas veidu;

3) ievērojot izglītojamā vecāku vēlmes, norīko izglītojamos ar speciālām

vajadzībām uz valsts vai pašvaldības speciālās izglītības iestādi vai citu

valsts vai pašvaldības izglītības iestādi vai iesaka piemērotu privāto

speciālās izglītības iestādi, kurā apgūstama attiecīgā speciālās izglītības

programma;

4) lemj par izglītojamā atskaitīšanu no valsts vai pašvaldības speciālās

izglītības iestādes pedagoģiski medicīnisku iemeslu dēļ;

5) sniedz konsultācijas izglītojamā vecākiem, pedagogiem un izglītības

iestādēm pedagoģiski medicīniska rakstura jautājumos;

6) koordinē pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu;

7) izskata strīdus, kas saistīti ar pašvaldību pedagoģiski medicīnisko

komisiju darbību.

(3) Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas:

1) konstatē izglītojamā garīgās un fiziskās attīstības traucējumus un

speciālās vajadzības;

2) nosaka izglītojamajam ar speciālām vajadzībām atbilstošu apgūstamās

speciālās izglītības programmas veidu;

3) ievērojot izglītojamā vecāku vēlmes, norīko izglītojamos ar speciālām

vajadzībām uz pašvaldības speciālās izglītības vai citu pašvaldības

izglītības iestādi vai iesaka piemērotu valsts vai privāto speciālās

izglītības iestādi, kurā apgūstama attiecīgā speciālās izglītības

programma;

4) lemj par izglītojamā atskaitīšanu no pašvaldības speciālās izglītības

iestādes pedagoģiski medicīnisku iemeslu dēļ;

5) sniedz konsultācijas izglītojamā vecākiem, pedagogiem un izglītības

iestādēm pedagoģiski medicīniska rakstura jautājumos.

(4) Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumi ir saistoši valsts

un pašvaldību izglītības iestādēm. Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās

komisijas lēmumi ir saistoši attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēm.

 

 

 

15.

Deputāte S.Golde

Izteikt 54. panta tekstu šādā redakcijā:

,, Ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un pašvaldību pedagoģiski

medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido

izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido pašvaldības. Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbojas

uz to dibinātāju apstiprinātu nolikumu pamata. Valsts un pašvaldību pedagoģiski - medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.’’

 

 

Atbalstīt

Red. lab

 

10. Izteikt 54. panta tekstu šādā redakcijā:

,, Ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un pašvaldību pedagoģiski

medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido pašvaldības. Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbojas uz to dibinātāju apstiprinātu nolikumu pamata. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets.’’

       

Pārejas noteikumi

1. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izglītības un zinātnes ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto normatīvo aktu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Ministru kabinetam.

2. Šā likuma 48. panta trešā daļa stājas spēkā 2002./2003.mācību gadā.

3. Līdz 2001. gada 1. janvārim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus

finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.

4. [<*> - Izslēgts ar 1999. gada 5. augusta likumu, kas stājas spēkā no 13.08.99.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

,,5. Šā likuma 4. panta 6. punkts stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

6. Šā likuma 33., 35., 36., 44., 45., 46. un 57. pants ir spēkā līdz 2002. gada 1. janvārim.’’

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

19

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

Deputāts P.Salkazanovs

Pārejas noteikumos izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

,,3. Līdz 2005. gada 1. septembrim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.’’

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs J.Esta

Pārejas noteikumos izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

,,3. Līdz 2004. gada 1. septembrim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.’’

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs J.Esta

Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

,, 4. Līdz 2000. gada 1. septembrim Ministru kabinetam izstrādāt internātskolu un speciālo izglītības iestāžu finansēšanas noteikumus.’’

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 3. punktu.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs J.Esta

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

,, 5. Ģimnāzija, kas šā likuma spēkā stāšanās brīdī īsteno pamatizglītības programmas ir tiesīga turpināt attiecīgās izglītības programmas īstenošanu līdz 2003. gada 1. septembrim. ‘’

Deputāte S.Golde

Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

,,5. 4. panta sestais, septītais un astotais punkts stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.’’

Deputāte S.Golde

Papildināt pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

,, 6. 26. panta otrā daļa, 51. panta ceturtā daļa, 52. pants un 54. pants stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

11. Pārejas noteikumos:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

,,3. Līdz 2005. gada 1. septembrim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.’’;

papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

,, 5. Līdz 2000. gada 1. septembrim Ministru kabinets izstrādā internātskolu un speciālo izglītības iestāžu finansēšanas noteikumus.

6. Ģimnāzija, kas šā likuma spēkā stāšanās brīdī īsteno pamatizglītības programmas, ir tiesīga turpināt attiecīgo izglītības programmu īstenošanu līdz 2003. gada 1. septembrim.

7. 4. panta 6., 7. un 8. punkts stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.

8. Grozījumi likuma 26. panta otrā daļa (par izglītojamo uzņemšanu speciālajās izglītības iestādēs vai speciālajās grupās) ,

grozījumi likuma 51. panta ceturtā daļa (par speciālās izglītības attīstības centra statusa piešķiršanu ),

grozījumi likuma 52.pantā (par izglītojamo uzņemšanu speciālās izglītības iestādēs),

grozījumi likuma 54. pantā (par pedagoģiski medicīnisko komisiju) stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī.’’