Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

( reģ.Nr.530)

Vispārējās izglītības likuma

spēkā esošā redakcija

1. lasījumā nobalsotā redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

     

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

 

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

4.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka vispārējās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību;

2) pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē valsts vispārējās izglītības iestādes, arī valsts speciālās izglītības iestādes;

3) nosaka vispārējās izglītības iestāžu materiālā un finansiālā nodrošinājuma minimumu;

4) nosaka internātskolu un speciālo izglītības iestāžu finansēšanas kārtību;

5) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās ar vispārējo izglītību saistītās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4.pantā:

papildināt ar jaunu 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

“5) nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss;

6) nosaka mācību stundu slodzi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā, kā arī mācību stundas un mācību gada ilgumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs;’’;

uzskatīt līdzšinējo 5. punktu par 7. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.lab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) nosaka valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kritērijus un kārtību;

6) nosaka mācību stundu slodzi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā, kā arī mācību stundas un mācību gada ilgumu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs;”;

uzskatīt līdzšinējo 5.punktu par 7.punktu.

 

5.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

1) izstrādā valsts vispārējās izglītības standartu projektus, mācību priekšmetu standartus, kā arī vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus;

2) katru mācību gadu atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas laiku un norises kārtību;

3) nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs;

4) organizē vispārējās izglītības satura un metodikas izstrādi;

5) reizi gadā izvērtē un apstiprina mācību procesā izmantojamo mācību

literatūru;

6) nosaka minimāli un maksimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klasē

vispārējās izglītības iestādēs, arī speciālās izglītības iestādēs, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs;

7) nosaka ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību ārpus izglītības iestādes;

8) nosaka mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku;

9) organizē vispārējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;

10) izstrādā vispārējās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

11) apstiprina Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu;

12) apstiprina Valsts pirmsskolas izglītības centra nolikumu un organizē šā centra darbību;

13) apstiprina Valsts speciālās izglītības centra nolikumu un organizē šā centra darbību;

14) veic citas šajā likumā un Izglītības likumā noteiktās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 5.pantā:

papildināt ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:

“14) sadala valsts budžeta papildu finansējumu valsts ģimnāzijām;”;

uzskatīt līdzšinējo 14.punktu par 15.punktu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 5.pantu ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:

“14) sadala valsts budžeta papildu finansējumu valsts ģimnāzijām;”;

uzskatīt līdzšinējo 14.punktu par 15.punktu.

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izglītības un zinātnes ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto normatīvo aktu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Ministru kabinetam.

2. Šā likuma 48.panta trešā daļa stājas spēkā 2002./2003.mācību gadā.

3. Līdz 2001.gada 1.janvārim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus

finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.

4. [<*> - Izslēgts ar 1999.gada 5.augusta likumu, kas stājas spēkā no 13.08.99.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

,,5. Šā likuma 4.panta 6.punkts stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

6. Šā likuma 33., 35., 36., 44., 45., 46. un 57.pants ir spēkā līdz 2002.gada 1. janvārim.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs J.Esta

Izteikt Pārejas noteikumu trešo punktu šādā redakcijā:

,,3. Līdz 2005. gada 1. septembrim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pārejas noteikumos:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz 2005.gada 1.septembrim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.”;

papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 4.panta 6.punkts stājas spēkā 2002.gada 1. janvārī.

6. Šā likuma 33., 35., 36., 44., 45., 46. un 57. pants ir spēkā līdz 2002. gada 1.janvārim.”