Iesniedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Iesniedz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Projekts 3. lasījumam 07.06.2000.

P R I E K Š L I K U M I

likumprojektam “Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”

(reģ. nr. 529; dok.nr. 1795)

Spēkā esošā likuma redakcija

(1)

2. lasījuma redakcija

(2)

Nr.

p.k.

(3)

Iesniegtie priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

(5)

Komisijas ierosinātā 3.lasījuma redakcija

(6)

 

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

     

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1995,21.nr.; 1996, 15.; 1997, 7.nr; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus ’’tieslietu ministrs’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ’’Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks’’ (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

’’6. Aizstāt 8., 12., un 18. pantā vārdus ’’tieslietu ministrs’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ’’Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks’’ (attiecīgā locījumā).’’ un uzskatīt to par 6. pantu.

Uzskatīt likumprojekta 2.,3.,4.,5. un 6. pantu attiecīgi par 1., 2., 3., 4. un 5. pantu.

 

 

Deputāts J. Ādamsons

Deputāts J. Dalbiņš

Ministrs G. Bērziņš

Izslēgt likumprojekta 1. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,1995,21.nr.; 1996, 15.nr; 1997, 7.nr; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) reliģiskā darbība - nodošanās reliģijai vai ticībai, piekopjot kultu,izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas un sludinot mācību;

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) reliģiskās konfesijas (turpmāk - konfesijas) pasaules reliģiju paveidi, kuriem ir sava mācība (Svētie raksti (dogmatika), reliģisko ceremoniju un organizatoriskās uzbūves tradīcijas;

 

 

 

 

2. 1.pantā :

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) reliģiskās konfesijas (turpmāk - konfesijas) — pasaules reliģiju virzieni, kam ir savs ticības apliecinājums, mācība un dogmatika, kā arī kulta tradīcijas;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.pantā :

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) reliģiskās konfesijas (turpmāk - konfesijas) — pasaules reliģiju virzieni, kam ir savs ticības apliecinājums, mācība un dogmatika, kā arī kulta tradīcijas;”;

 

3) reliģisko organizāciju amatpersonas - šo organizāciju vēlēto institūciju (padomes, valdes un revīzijas komisijas) locekļi, kā arī garīgais personāls;

4) reliģisko organizāciju garīgais personāls (turpmāk - garīgais personāls) - arhibīskaps, bīskaps, mācītājs, priesteris, diakons, rabīns un citi;

5) rituāla priekšmeti - priekšmeti un lietas, kas nepieciešamas reliģiskās organizācijas reliģiskās darbības veikšanai un tās

nodrošināšanai;

6) kristīgās ticības mācība - noteiktu kristīgo konfesiju

uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēma;

7) ticības mācība - noteiktu reliģisko uzskatu, dogmu un priekšstatu sistēma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

’’8) kapelāni - garīgais personāls, kas veic amata pienākumus soda izciešanas vietās, Nacionālo bruņoto spēku formējumos un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

’’8) kapelāni - garīgais personāls, kas veic amata pienākumus soda izciešanas vietās, Nacionālo bruņoto spēku formējumos un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.’’

 

2. pants. Likuma mērķis

(1) Reliģisko organizāciju likums, ievērojot Latvijas Republikas Satversmi, konstitucionālo likumu "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi", kā arī starptautiskos līgumus par cilvēktiesībām reliģijas jomā, regulē sabiedriskās attiecības, kas veidojas, īstenojot apziņas brīvību un veicot reliģisko organizāciju darbību.

 

 

 

3. Izslēgt 2. panta pirmajā daļā vārdus ’’konstitucionālo likumu ’’Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi’’’’

     

 

 

 

2. Izslēgt 2. panta pirmajā daļā vārdus ’’konstitucionālo likumu ’’Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi’’’’.

5. pants. Valsts un reliģisko organizāciju attiecību pamati

(1) Latvijas Republikā valsts ir atdalīta no baznīcas. Valsts institūcijām ir laicīgs raksturs, un reliģiskās organizācijas valsts funkcijas veic tikai likumos paredzētajos gadījumos.

(2) Likumā paredzētās reliģisko organizāciju tiesības aizsargā valsts.

Valstij un pašvaldībām un to institūcijām, kā arī sabiedriskajām un citām

organizācijām nav tiesību iejaukties reliģisko organizāciju reliģiskajā darbībā.

(3) Valsts atzīst vecāku un aizbildņu tiesības audzināt savus bērnus saskaņā ar savu reliģisko pārliecību.

(4) [Izslēgta ar 17.06.96. likumu].

(5) Valsts un reliģisko organizāciju savstarpējās attiecības kārto Tieslietu ministrija, kas pēc reliģisko organizāciju lūguma sniedz tām

nepieciešamo palīdzību organizatorisko, juridisko un citu jautājumu risināšanā.

(6) Valsts institūcijas uzrauga un kontrolē reliģisko organizāciju darbības atbilstību likumdošanas aktiem.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.96. likumu, kas stājas spēkā no 17.07.96.]

4. Aizstāt 5., 8., 9., 14.,17. un 18. pantā vārdus ’’Tieslietu ministrija’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ’’Reliģisko lietu pārvalde’’(attiecīgā locījumā).

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Ādamsons

Deputāts J. Dalbiņš

Ministrs G. Bērziņš

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 5., 8., 9., 14.,17. un 18. pantā vārdus ’’Tieslietu ministrija’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ’’Reliģisko lietu pārvalde’’(attiecīgā locījumā).

 

5. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Reliģisko lietu pārvalde

  1. Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.
  2. Reliģisko lietu pārvalde ir juridiska persona. Tai ir nodalīts budžeta finansējums, nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģērboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu, cita atribūtika un budžeta konts Valsts kasē.
  3. Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros Reliģisko lietu pārvalde nodrošina valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietās, pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos jautājumus, seko valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā un izsaka priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos līgumos reliģijas jomā garantēto cilvēktiesību pārkāpumus un tos veicinošos apstākļus.
  4. Reliģisko lietu pārvaldi vada priekšnieks, kuru pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets un kurš atbild par pārvaldes darbu un tās funkciju izpildi.

 

 

 

 

4.

 

Deputāts J. Ādamsons

Deputāts J. Dalbiņš

Ministrs G. Bērziņš

Izslēgt likumprojekta 5. pantu.

.

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

4. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Reliģisko lietu pārvalde

  1. Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.
  2. Reliģisko lietu pārvalde ir juridiskā persona. Tai ir nodalīts budžeta finansējums, nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas Republikas valsts ģerboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu, cita atribūtika un budžeta konts Valsts kasē.
  3. Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros Reliģisko lietu pārvalde nodrošina valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietās, pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos jautājumus, seko valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā un izsaka priekšlikumus par pasākumiem,kas veicami, lai novērstu Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos līgumos reliģijas jomā garantēto cilvēktiesību pārkāpumus un tos veicinošos apstākļus.

(4)Reliģisko lietu pārvaldi vada priekšnieks, kuru pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets un kurš atbild par pārvaldes darbu un tās funkciju izpildi.

7. pants. Reliģisko organizāciju izveidošanas kārtība

(1) Draudzes dibinātāju vidū jābūt ne mazāk kā 10 Latvijas pilsoņiem vai personām, kuras ir reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesības būt tikai par vienas draudzes

dibinātāju. Iestāties draudzē un tajā darboties ir tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var iestāties

tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju. Draudžu vēlētās institūcijās, izņemot to garīgo personālu, var ievēlēt tikai Latvijas pilsoņus.

(2) Desmit (vai vairāk) vienas konfesijas draudzes, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, var izveidot reliģisko savienību (baznīcu). Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 8. panta ceturtajā daļā norādītajām

reliģiskajām organizācijām.

(3) Vienas konfesijas draudzes var izveidot valstī tikai vienu reliģisko savienību (baznīcu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Izslēgt 7. panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Izslēgt 7. panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

 

6. Aizstāt 8., 12., un 18. pantā vārdus ’’tieslietu ministrs’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ’’Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks’’ (attiecīgā locījumā).’’

9. pants. Reliģisko organizāciju, garīgā personāla mācību iestāžu,

klosteru, misiju un diakonijas iestāžu reģistrācijai iesniedzamie dokumenti

(2) Iesniegumam par draudzes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) draudzes dibinātāju saraksts (personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta, personas kods un paraksts);

3) izraksts no sapulces protokola par draudzes nodibināšanu, statūtu

(satversmes, nolikuma) apstiprināšanu, vadības un revīzijas komisijas sastāvu.

(3) Iesniegumam par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrāciju

jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) draudžu - reliģiskās savienības (baznīcas) dibinātāju saraksts, ko apstiprina draudžu vadītāji;

3) izraksts no konferences (sinodes) protokola par reliģiskās savienības (baznīcas)

nodibināšanu, tās pārvaldes institūcijām, vadības un revīzijas

komisijas sastāvu.

(4) Iesniegumam par diecēzes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) lēmums par diecēzes izveidošanu;

3) informācija par vadības sastāvu.

(5) Iesniegumam par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrāciju jāpievieno:

1) statūti (satversme, nolikums);

2) reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes lēmums par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes izveidošanu;

3) informācija par vadības sastāvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 9.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu

komisija

Izteikt likumprojekta 7. pantu šādā redakcijā:

’’7. 9.pantā:

papildināt panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par draudzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta ceturto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par diecēzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta piekto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”’’

 

 

 

 

 < /P>

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 9.pantā:

papildināt panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par draudzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta trešo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģiskās savienības (baznīcas) reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta ceturto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par diecēzes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta piekto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

10. pants. Reliģisko organizāciju statūti (satversme, nolikums)

(1) Reliģisko organizāciju statūtos (satversmē, nolikumā) jānorāda:

1) reliģiskās organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība, turklāt šim nosaukumam nepārprotami jāatšķiras no citu Latvijas Republikā jau reģistrētu reliģisko organizāciju nosaukuma;

2) reliģiskās organizācijas saistības savā darbībā ievērot Latvijas Republikas Satversmi un likumus;

3) mācība (Svētie raksti, dogmatika un konfesionālās īpatnības), reliģisko ceremoniju formas, reliģiskās darbības mērķi un uzdevumi;

4) reliģiskās organizācijas struktūra, vadības un revīzijas komisijas ievēlēšanas kārtība, to kompetence;

5) reliģiskās organizācijas darbības teritorija un vadības atrašanās vieta;

6) draudzes locekļu iestāšanās un izstāšanās kārtība, viņu tiesības un pienākumi;

7) reliģiskās organizācijas tiesības, pienākumi, tās manta un finansu līdzekļi;

8) reliģiskās organizācijas likvidēšanās kārtība un likvidēšanās rezultātā palikušā īpašuma turpmāka izmantošana.

 

 

 

 

8.Izteikt 10. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

’’1) reliģiskās organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība, turklāt šim nosaukumam nepārprotami jāatšķiras no likumos noteiktajā kārtībā valstī reģistrētu uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu), iestāžu un organizāciju nosaukuma;’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Izteikt 10. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

’’1) reliģiskās organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība, turklāt šim nosaukumam nepārprotami jāatšķiras no likumos noteiktajā kārtībā valstī reģistrētu uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu), iestāžu un organizāciju nosaukuma;’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. pants. Reliģisko organizāciju darbība

(1) Reliģiskās organizācijas savu garīgo personālu ievēlē vai ieceļ amatā un atbrīvo no amata saskaņā ar statūtiem (satversmi, nolikumu), bet

citus darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba saskaņā ar darba likumdošanas aktiem.

(2) Reliģiskās organizācijas darbojas, pamatojoties uz attiecīgās konfesijas kanoniskajiem noteikumiem un saviem statūtiem (satversmi,

nolikumu).

(3) Reliģisko darbību publiskās vietās var veikt tikai reliģiskās organizācijas ar pašvaldību piekrišanu. Veicot reliģisko darbību, nedrīkst

pārkāpt sabiedriskās kārtības noteikumus.

(4) Ārvalstu garīdzniekus vai misionārus reliģiskās darbības veikšanai Latvijas Republikā var uzaicināt tikai reliģiskās organizācijas, noformējot

viņiem uzturēšanās atļaujas likumos noteiktajā kārtībā.

(5) Reliģisko darbību slimnīcās, pansionātos, soda izciešanas vietās un Nacionālo bruņoto spēku formējumos reliģiskās organizācijas var veikt, ja to vēlas tajos esošās personas. Paredzētā pasākuma laiks un vieta jāsaskaņo ar attiecīgo iestāžu administrāciju. Reliģisko organizāciju darbība

Nacionālo bruņoto spēku formējumos notiek, ievērojot Aizsardzības ministrijas izstrādātos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 14. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

’’Kapelāni Latvijas Republikā darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kapelānu dienestu.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 14. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

’’Kapelāni Latvijas Republikā darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kapelānu dienestu.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pārejas noteikumos :

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz 2000.gada 1.jūlijam Reliģisko lietu pārvalde uzsāk darbību.”

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J. Ādamsons

Deputāts J. Dalbiņš

Ministrs G. Bērziņš

Izslēgt likumprojekta 10. panta tekstu:

’’papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

7. Līdz 2000.gada 1.jūlijam Reliģisko lietu pārvalde uzsāk darbību.”

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt likumprojekta 10. panta vārdus ’’Līdz 2000. gada 1. jūlijam ’’ ar vārdiem ’’Līdz 2000. gada 1. septembrim’’

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pārejas noteikumos :

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz 2000.gada 1.septembrim Reliģisko lietu pārvalde uzsāk darbību.”

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr; 1997, 7.nr; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus “tieslietu ministrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks” (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā :

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) reliģiskās konfesijas — pasaules reliģiju virzieni, kam ir savs ticības apliecinājums, mācība un dogmatika, kā arī kulta tradīcijas;”;

papildināt pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kapelāni — garīgais personāls, kas veic amata pienākumus soda izciešanas vietās, Nacionālo bruņoto spēku formējumos un citur, kur nav pieejama parastā garīdznieka aprūpe.”

3. Izslēgt 2.panta pirmajā daļā vārdus “konstitucionālo likumu “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi””.

4. Aizstāt 5., 8., 9., 14., 17. un 18.pantā vārdus “Tieslietu ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvalde” (attiecīgā locījumā).

5. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Reliģisko lietu pārvalde

(1) Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Reliģisko lietu pārvalde ir juridiskā persona. Tai ir nodalīts budžeta finansējums, nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas Republikas valsts ģerboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu, cita atribūtika un budžeta konts Valsts kasē.

(3) Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros Reliģisko lietu pārvalde nodrošina valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietās, pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos jautājumus, seko valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā un izsaka priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos līgumos reliģijas jomā garantēto cilvēktiesību pārkāpumus un tos veicinošos apstākļus.

(4) Reliģisko lietu pārvaldi vada priekšnieks, kuru pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets un kurš atbild par pārvaldes darbu un tās funkciju izpildi.”

6. Izslēgt 7.panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

7. Papildināt 9.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

8.Izteikt 10.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) reliģiskās organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība, turklāt šim nosaukumam nepārprotami jāatšķiras no likumos noteiktajā kārtībā valstī reģistrētu uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu), iestāžu un organizāciju nosaukuma;”.

9. Papildināt 14.panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Kapelāni Latvijas Republikā darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kapelānu dienestu.”

10. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz 2000.gada 1.septembrim Reliģisko lietu pārvalde uzsāk darbību.”