Rīgā, 2000

Rīgā, 2000. gada 29. martā

9/4 _____________

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

atzinums par likumprojektu’’Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā’’(dok. nr.1454; reģ. nr.471)

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu ’’Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā’’(dok. nr.1454; reģ. nr.471) saskaņā ar Kārtības ruļļa 85. pantu nolēma izstrādāt alternatīvu likumprojektu. Lūdzam iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu 1. lasījumā.

Pielikumā: alternatīvais likumprojekts ’’Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā’’ un anotācija.

 

Ar cieņu,

Antons Seiksts

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

 

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

  1. Aizstāt visā tekstā vārdus “tieslietu ministrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvaldes priekšnieks” (attiecīgā locījumā).
  2. Izslēgt 2.panta pirmajā daļā vārdus “konstitucionālo likumu “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi””.
  3. Aizstāt 5., 8., 9., 14., 17. un 18.pantā vārdus “Tieslietu ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Reliģisko lietu pārvalde” (attiecīgā locījumā).
  4. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Reliģisko lietu pārvalde

 1. Reliģisko lietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.
 2. Reliģisko lietu pārvalde ir juridiska persona. Tai ir nodalīts budžeta finansējums, nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģērboņa attēlu un iestādes pilnu nosaukumu, cita atribūtika un budžeta konts Valsts kasē.
 3. Likumos un citos normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros Reliģisko lietu pārvalde nodrošina valsts politikas realizāciju un koordināciju reliģijas lietu jomā, pārzina ar valsts un reliģisko organizāciju savstarpējām attiecībām saistītos jautājumus, seko valsts tiesiskā regulējuma efektivitātei reliģijas praktizēšanā un sniedz priekšlikumus par pasākumiem Latvijas Republikas Satversmē un starptautiskajos līgumos garantēto cilvēktiesību reliģijas jomā pārkāpumu un to veicinošo apstākļu novēršanai.
 4. Reliģisko lietu pārvaldi vada priekšnieks, kuru pēc tieslietu ministra priekšlikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets un kurš atbild par pārvaldes darbu un tās funkciju izpildi.

  1. 9.pantā:

papildināt panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta trešo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta ceturto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

papildināt panta piekto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) dokuments par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas valsts nodevas nomaksu.”

  1. Pārejas noteikumos :

izslēgt 4.punktu

papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz 2000.gada 1.jūlijam jāuzsāk Reliģisko lietu pārvaldes darbība.”