Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2002.gada 27.februārī

Nr.9/1 – 471

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu” (Reģ.nr.1098, dok.nr.3850).

2. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Rumānijas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” (Reģ.nr.1115, dok.nr.3912).

3. Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu” (Reģ.nr.528, dok.nr.1787).

 

 

Pielikumā: iepriekšminētie likumprojekti uz 6 lapām.

 

Ar cieņu,

Rišards Labanovskis

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Eiropas Konvenciju par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt

Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 1980. gada 20. maija Eiropas konvencija par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

     

1.pants. 1980. gada 20. maija Eiropas konvencija par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu ( turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 27. panta 1. punktu noteikt, ka Latvijas Republikā nav saistošs konvencijas 6.panta pirmās daļas “b” punkts.

 

1.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā :

“Saskaņā ar Konvencijas 27. panta pirmo daļu un 6. panta trešo daļu Latvija Konvencijas 6. panta pirmās daļas “b” punktu piemēro daļēji - nepieņem dokumentus un to tulkojumus franču valodā.”

Atbalstīt.

 

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 27. panta pirmo daļu un 6. panta trešo daļu Latvija Konvencijas 6. panta pirmās daļas “b” punktu piemēro daļēji - nepieņem dokumentus un to tulkojumus franču valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 2. pantu noteikt, ka Latvijas Republikā centrālā iestāde, kas realizē konvencijā paredzētās funkcijas, ir Tieslietu ministrija.

2.

/Juridiskā biroja priekšlikums /

“ 3. pantā aizstāt vārdus “ noteikt, ka Latvijas Republikā” ar vārdu

“ Latvijā ””.

Atbalstīt.

  1. pants. Saskaņā ar Konvencijas

2. pantu Latvijā centrālā iestāde, kas realizē Konvencijā paredzētās funkcijas, ir Tieslietu ministrija.

1.

2.

3.

4.

5.

4.pants. Saskaņā ar Konvencijas 27. pantu Ārlietu ministrijai paziņot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram par izdarītajām atrunām un paziņojumiem.

3.

 

 

 

 

 

 

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

“ 4. pantā aizstāt vārdus “Ārlietu ministrijai paziņot ” ar vārdiem ‘’Ārlietu ministrija paziņo””.

 

 

Atbalstīt.

4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 27. pantu Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram par izdarītajām atrunām un paziņojumiem.

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

6.pants. Konvencija stājas spēkā tās 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

     

6.pants. Konvencija stājas spēkā tās 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada _________________.