Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2002.gada 30.janvārī

Nr.9/1 – 463

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu” (reģ.nr 1098, dok.nr.3850).

2. Likumprojekts “Par Nolīgumu par starptautiskajiem neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem (INTERBUS)” (reģ.nr.1126, dok.nr.3961).

3. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Rumānijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību” (reģ.nr.1115, dok.nr.3912).

4. Likumprojekts “Par Eiropas konvenciju par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu” (reģ.nr.528, dok.nr.1787).

 

Pielikumā: iepriekšminētie likumprojekti uz 4 lapām.

Ar cieņu,

 

Guntars Krasts

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Eiropas konvenciju par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu

 

1.pants. 1980. gada 20. maija Eiropas konvencija par nolēmumu

atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības

atjaunošanu (turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta

un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 27. panta 1. punktu noteikt, ka Latvijas

Republikā nav saistošs konvencijas 6.panta pirmās daļas “b” punkts.

  1. pants. Saskaņā ar Konvencijas 2. pantu noteikt, ka Latvijas Republikā centrālā iestāde, kas realizē konvencijā paredzētās funkcijas, ir Tieslietu ministrija.
  2. pants. Saskaņā ar Konvencijas 27. pantu Ārlietu ministrijai paziņot Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram par izdarītajām atrunām un paziņojumiem.
  3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.
  4. pants. Konvencija stājas spēkā tās 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada ____________.