Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par iekšējā tirgus aizsardzību” » (reģ. nr. 527) otrajam lasījumam (steidzams)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 1772)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par iekšējā tirgus aizsardzību

Grozījumi likumā “Par iekšējā tirgus aizsardzību”

     

Grozījumi likumā “Par iekšējā tirgus aizsardzību”

 

Izdarīt likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par iekšējā tirgus aizsardzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6. nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdu ,,komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu ,,birojs" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdu “komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “birojs” (attiecīgā locījumā).

 

       

3.pants. Atbildīgās institūcijas

Ministru kabinets pēc ekonomikas ministra ierosinājuma izveido Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošu Valsts iekšējā tirgus aizsardzības komisiju (turpmāk - komisija) un apstiprina tās nolikumu. Komisijas galvenais uzdevums ir izvērtēt aizsardzības pasākumu nepieciešamību un noteikt attiecīgai situācijai atbilstošu aizsardzības pasākumu. Ja nepieciešams, komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no

valsts pārvaldes institūcijām un pārbaudei pakļauto preču vietējiem

ražotājiem.

2. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants. Atbildīgā institūcija

(1) Šā likuma, Antidempinga likuma un likuma ,,Par kompensācijas pasākumiem" īstenošanai Ministru kabinets izveido Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi - Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroju (turpmāk - birojs) un apstiprina tā nolikumu.

1.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 3.panta tekstā likuma nosaukumu “Par kompensācijas pasākumiem” ar nosaukumu “Par aizsardzību pret subsidēto importu”.

Atbalstīt, redakcio-nāli precizējot 1.daļu.

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3. pants. Atbildīgā institūcija

(1) Lai nodrošinātu šā likuma, Antidempinga likuma un likuma “Par aizsardzību pret subsidēto importu” izpildi, Ministru kabinets izveido Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi — Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroju (turpmāk — birojs) un apstiprina tā nolikumu.

 

(2) Birojs ir juridiska persona, tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja nosaukumu.

2.

(Finansu ministrs E.Krastiņš)

Izteikt 3.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Birojs ir juridiska persona, tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja nosaukumu. Birojam ir budžeta konts Valsts kasē.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Birojs ir juridiskā persona, tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja nosaukumu. Birojam ir budžeta konts Valsts kasē.

 

(3) Biroja darbību finansē no valsts budžeta, kā arī no citiem finansu līdzekļiem, kas saņemti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Birojam ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.

3.

(Finansu ministrs E.Krastiņš)

Izteikt 3.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Biroja darbību finansē, piešķirot dotāciju no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem. Birojs sniedz .....* maksas pakalpojumus, no kuriem saņemtie ieņēmumi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.”

* Ekonomikas ministrijai precizēt maksas pakalpojumu veidus.

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts atbildīgās komisijas priekšlik. (4.).

 
   

4.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 3.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Biroja darbību finansē, piešķirot dotāciju no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem. Birojam ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Biroja darbību finansē, piešķirot dotāciju no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem. Birojam ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

(4) Biroja funkcijas ir:

1) savas kompetences ietvaros nodrošināt un pārraudzīt iekšējā tirgus aizsardzības politikas īstenošanu;

2) nodrošināt likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likuma un likuma "Par kompensācijas pasākumiem" īstenošanu;

3) izstrādāt normatīvo aktu projektus iekšējā tirgus aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumu jomā.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 3.panta 4.daļas 3.punktā vārdus “kompensācijas pasākumu jomā” ar vārdiem “aizsardzības pret subsidēto importu jomā”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakcio-nāli precizējot 4.daļu.

(4) Biroja funkcijas ir šādas:

1) savas kompetences ietvaros nodrošināt un pārraudzīt iekšējā tirgus aizsardzības politikas īstenošanu;

2) nodrošināt šā likuma, Antidempinga likuma un likuma “Par aizsardzību pret subsidēto importu” izpildi;

3) izstrādāt normatīvo aktu projektus iekšējā tirgus aizsardzības un antidempinga jomā, kā arī aizsardzībai pret subsidēto importu.

 

(5) Birojam ir tiesības:

1) pieprasīt no iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām biroja funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā arī informāciju, kas ietver uzņēmējdarbības noslēpumu, iepazīties ar nepieciešamajiem dokumentiem un iegūt to kopijas, kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

 

 

 

 

2) veicot likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likumā" un likumā ,,Par kompensācijas pasākumiem" noteiktās funkcijas, pieaicināt neatkarīgus ekspertus, konsultantus un citus speciālistus.

6.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 3.panta 5.daļas 1.punktā vārdus “tai skaitā arī informāciju, kas ietver uzņēmējdarbības noslēpumu” ar vārdiem “tai skaitā ierobežotas pieejamības informāciju”.

 

 

Atbalstīt, redakcio-nāli precizējot 5.daļu.

(5) Birojam ir tiesības:

1) pieprasīt no iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām biroja funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā ierobežotas pieejamības informāciju, iepazīties ar nepieciešamajiem dokumentiem un iegūt to kopijas, kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

2) veicot šajā likumā, Antidempinga likumā un likumā “Par aizsardzību pret subsidēto importu” noteiktās funkcijas, pieaicināt neatkarīgus ekspertus, konsultantus un citus speciālistus.”

           
 

3. Papildināt likumu ar 3.1. pantu šādā redakcijā:

     

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

 

“3.1. pants. Biroja amatpersonu kompetence

(1) Biroja darbu vada direktors, kura kandidatūru pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets. Biroja direktoru amatā ieceļ un atbrīvo no amata ekonomikas ministrs.

7.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 3.1 panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Biroja darbu vada direktors, kura pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.”

 

Atbalstīt, redakcio-nāli precizējot

“3.1 pants. Biroja amatpersonu kompetence

(1) Biroja darbu vada direktors, kuru pēc ekonomikas ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

 

(2) Biroja direktors:

  1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biroju;

2) vada, plāno un organizē biroja darbu;

  1. ir biroja finansu līdzekļu rīkotājs un atbild par to izlietošanu;
  2. ieceļ amatā un atbrīvo no amata biroja ierēdņus, pieņem darbā un atlaiž no darba biroja darbiniekus;

5) apstiprina biroja iekšējo struktūru, struktūrvienību funkcijas un štatu sarakstu, biroja darbinieku dienesta pienākumu aprakstus un birojā strādājošo ierēdņu (ierēdņu kandidātu) amatu aprakstus, iekšējās kārtības noteikumus un dienesta instrukcijas;

 

 

6) sekmē biroja amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 3.1 panta 2.daļas 5.punktā vārdus “štatu” ar vārdu “amatu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakcio-nāli precizējot 2.daļu.

(2) Biroja direktors:

1) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biroju;

2) vada, plāno un organizē biroja darbu;

3) rīkojas ar biroja finansu līdzekļiem un atbild par to izlietošanu;

4) ieceļ amatā un atbrīvo no amata biroja ierēdņus, pieņem darbā un atlaiž no darba biroja darbiniekus;

  1. apstiprina biroja iekšējo struktūru, struktūrvienību funkcijas un amatu sarakstu, biroja darbinieku dienesta pienākumu aprakstus un birojā strādājošo ierēdņu (ierēdņu kandidātu) amatu aprakstus, iekšējās kārtības noteikumus un dienesta instrukcijas;

6) sekmē biroja amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

 

(3) Biroja direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda biroja direktora vietnieks. Direktora vietnieku amatā ieceļ un atbrīvo no amata biroja direktors."

     

(3) Biroja direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda biroja direktora vietnieks. Direktora vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata biroja direktors.”

           
 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.