Projekts

Projekts

Grozījumi likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību"

 

 

Izdarīt likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6. nr.) šādus grozījumus:

 

 1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdu ,,komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu ,,birojs" (attiecīgā locījumā).

 

 1. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

,,3. pants. Atbildīgā institūcija.

 1. Šā likuma, Antidempinga likuma un likuma ,,Par kompensācijas pasākumiem" īstenošanai Ministru kabinets izveido Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi - Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroju (turpmāk - birojs) un apstiprina tā nolikumu.
 2. Birojs ir juridiska persona, tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja nosaukumu.
 3. Biroja darbību finansē no valsts budžeta, kā arī no citiem finansu līdzekļiem, kas saņemti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Birojam ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.
 4. Biroja funkcijas ir:

  1. savas kompetences ietvaros nodrošināt un pārraudzīt iekšējā tirgus aizsardzības politikas īstenošanu;
  2. nodrošināt likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likuma un likuma "Par kompensācijas pasākumiem" īstenošanu;
  3. izstrādāt normatīvo aktu projektus iekšējā tirgus aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumu jomā.

 1. Birojam ir tiesības:

  1. pieprasīt no iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām biroja funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā arī informāciju, kas ietver uzņēmējdarbības noslēpumu, iepazīties ar nepieciešamajiem dokumentiem un iegūt to kopijas, kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus.
  2. veicot likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likumā" un likumā ,,Par kompensācijas pasākumiem" noteiktās funkcijas, pieaicināt neatkarīgus ekspertus, konsultantus un citus speciālistus.

 

 1. Papildināt likumu ar 3.1. pantu šādā redakcijā:

,,3.1. pants. Biroja amatpersonu kompetence.

 1. Biroja darbu vada direktors, kura kandidatūru pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets. Biroja direktoru amatā ieceļ un atbrīvo no amata ekonomikas ministrs.
 2. Biroja direktors:

  1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biroju;
  2. vada, plāno un organizē biroja darbu;
  3. ir biroja finansu līdzekļu rīkotājs un atbild par to izlietošanu;
  4. ieceļ amatā un atbrīvo no amata biroja ierēdņus, pieņem darbā un atlaiž no darba biroja darbiniekus;
  5. apstiprina biroja iekšējo struktūru, struktūrvienību funkcijas un štatu sarakstu, biroja darbinieku dienesta pienākumu aprakstus un birojā strādājošo ierēdņu (ierēdņu kandidātu) amatu aprakstus, iekšējās kārtības noteikumus un dienesta instrukcijas;
  6. sekmē biroja amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

 1. Biroja direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda biroja direktora vietnieks. Direktora vietnieku amatā ieceļ un atbrīvo no amata biroja direktors."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.