Projekts

Projekts

Grozījumi likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību"

 

 

Izdarīt likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 6. nr.) šādus grozījumus:

 

 1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdu ,,komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu ,,birojs" (attiecīgā locījumā).

 

 1. Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

,,3. pants. Atbildīgā institūcija.

 1. Šā likuma, Antidempinga likuma un likuma ,,Par kompensācijas pasākumiem" īstenošanai Ministru kabinets izveido Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošu valsts pārvaldes iestādi - Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroju (turpmāk - birojs) un apstiprina tā nolikumu.
 2. Birojs ir juridiska persona, tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un biroja nosaukumu.
 3. Biroja darbību finansē no valsts budžeta, kā arī no citiem finansu līdzekļiem, kas saņemti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Birojam ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā.
 4. Biroja funkcijas ir:

  1. savas kompetences ietvaros nodrošināt un pārraudzīt iekšējā tirgus aizsardzības politikas īstenošanu;
  2. nodrošināt likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likuma un likuma "Par kompensācijas pasākumiem" īstenošanu;
  3. izstrādāt normatīvo aktu projektus iekšējā tirgus aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumu jomā.

 1. Birojam ir tiesības:

  1. pieprasīt no iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām un fiziskajām personām biroja funkciju izpildei nepieciešamo informāciju, tai skaitā arī informāciju, kas ietver uzņēmējdarbības noslēpumu, iepazīties ar nepieciešamajiem dokumentiem un iegūt to kopijas, kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus.
  2. veicot likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likumā" un likumā ,,Par kompensācijas pasākumiem" noteiktās funkcijas, pieaicināt neatkarīgus ekspertus, konsultantus un citus speciālistus.

 

 1. Papildināt likumu ar 3.1. pantu šādā redakcijā:

,,3.1. pants. Biroja amatpersonu kompetence.

 1. Biroja darbu vada direktors, kura kandidatūru pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets. Biroja direktoru amatā ieceļ un atbrīvo no amata ekonomikas ministrs.
 2. Biroja direktors:

  1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv biroju;
  2. vada, plāno un organizē biroja darbu;
  3. ir biroja finansu līdzekļu rīkotājs un atbild par to izlietošanu;
  4. ieceļ amatā un atbrīvo no amata biroja ierēdņus, pieņem darbā un atlaiž no darba biroja darbiniekus;
  5. apstiprina biroja iekšējo struktūru, struktūrvienību funkcijas un štatu sarakstu, biroja darbinieku dienesta pienākumu aprakstus un birojā strādājošo ierēdņu (ierēdņu kandidātu) amatu aprakstus, iekšējās kārtības noteikumus un dienesta instrukcijas;
  6. sekmē biroja amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu.

 1. Biroja direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda biroja direktora vietnieks. Direktora vietnieku amatā ieceļ un atbrīvo no amata biroja direktors."

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

Likumprojekta ,,Grozījumi likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību" " anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a) Pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar 1999.g.12.oktobrī MK akceptēto Koncepciju par vienotu likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likuma un likuma "Par kompensācijas pasākumiem" administrēšanu, paredzēta Ekonomikas ministrijas pārraudzības iestādes - Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja (VITAB) izveidošana.

Šobrīd likumu "Par iekšējā tirgus aizsardzību" administrē Valsts iekšējā tirgus aizsardzības komisija (VITAK).

1999.gada 16.decembrī pieņemtais Antidempinga likums (būs spēkā no 2000.g. 1.jūlija) paredz, ka antidempinga lietas pārbaudi veiks VITAB. Savukārt, likumprojekts ,,Par kompensācijas pasākumiem" (šobrīd pieņemts Saeimā 1.lasījumā) arī paredz, ka VITAB būs likumu piemērojošā iestāde.

Spēkā esošais mehānisms, saskaņā ar kuru pārbaudi, lai noteiktu iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu piemērošanu, veic VITAK, ir nepilnīgs. Minētā komisija, nebūtu spējīga administrēt arī Antidempinga likumu un likumu "Par kompensācijas pasākumiem" šo likumu specifikas dēļ. Un saglabāt VITAK kompetencē tikai viena tirgus aizsardzības instrumenta - iekšējā tirgus aizsardzības pasākumu - administrēšanu būtu nelietderīgi. Turklāt, VITAK pieredze ir arī apliecinājusi, ka efektīvai tirgus aizsardzības instrumentu piemērošanai ir nepieciešama ministrijas pārraudzībā esoša, pastāvīga iestāde, jo ar VITAK kā pilnvarotu amatpersonu koleģiālas institūcijas kapacitāti nav pietiekoši.

b) Likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc šis likums nepieciešams.

Likumprojekts nosaka Ekonomikas ministrijas pārraudzības iestādes Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja (VITAB) izveidošanas kārtību, darbības mērķus, funkcijas un tiesības, kā arī tā amatpersonu kompetenci, tā kā šie jautājumi pārraudzības iestādēm ir jānosaka ar likumu. Praktisku apsvērumu dēļ šīs normas ir nolemts ietvert likumā ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību".

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 

a) nodarbinātība.

 

 

Likumprojekts institucionāli nodrošinās iekšējā tirgus aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumu piemērošanu.

2000.gada valsts budžeta ietvaros Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja darba nodrošināšanai tiks radītas deviņas darba vietas.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

a) vai likums prasa valsts budžetā neparedzētus izdevumus,

 

b) vai likums samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus,

c) vai likums nākamajos piecos gados samazinās vai palielinās budžeta ienākumus.

 

 

 

 

Likuma ieviešanai ir paredzēti līdzekļi 2000.gada valsts budžeta ietvaros (13.00.00 programma).

 

Likums nodrošinās budžeta līdzekļu palielinājumu no likuma ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likuma un nākamā likuma ,,Par kompensācijas pasākumiem" piemērošanas.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

- kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus ir jāizdod un vai to projekti ir sagatavoti.

Spēku zaudēs LR MK 1999.gada 11.maija noteikumi nr.175 ,,Valsts iekšējā tirgus aizsardzības komisijas nolikums" un LR MK 1999. gada 14. maija rīkojums nr. 233 ,,Par Valsts iekšējā tirgus aizsardzības komisiju". Pēc likumprojekta pieņemšanas būs nepieciešams grozīt LR MK 1999.g. 11.maija noteikumus nr.176 ,,Kārtība, kādā veicami iekšējā tirgus aizsardzības pasākumi". MK būs jāapstiprina Valsts iekšējā tirgus aizsardzības biroja nolikums. Šo normatīvo aktu projekti ir izstrādāti.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) atbilstība saistībām pret ES – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību,

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē, tiesību aktu nr.,

c) atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju,

d) atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

Likumprojekts nodrošinās likuma ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likuma un likuma ,,Par kompensācijas pasākumiem" piemērošanu saskaņā ar ES/PTO normām un Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas,

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.

Likuma izpildes nodrošināšanai būs nepieciešami Ministru kabineta rīkojumi par Valsts iekšējā tirgus aizsardzība biroja izveidi un tā direktora apstiprināšanu amatā.

Personu tiesību aizsardzība ir paredzēta vispārējās tiesību normās un speciālajos likumos ,,Par iekšējā tirgus aizsardzību", Antidempinga likumā un tiks paredzēta likumā ,,Par kompensācijas pasākumiem"..