Likumprojekts

Likumprojekts

Par nekustamā īpašuma nodošanu

Latvijas Pašvaldību savienībai

 

 

 

1.pants. Nodot nekustamo īpašumu Rīgā, Mazā Pils ielā1 (ar Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 21.marta lēmumu Zemesgrāmatu nodalījumā (folijā) nr.524) bez atlīdzības Latvijas Pašvaldību savienībai.

2.pants. Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt.

3.pants. Ja Latvijas Pašvaldību savienība beidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais pāriet valstij.

4.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” nodod Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.