Likumprojekts

Likumprojekts

Par nekustamā īpašuma nodošanu

Latvijas Pašvaldību savienībai

 

 

 

1.pants. Nodot nekustamo īpašumu Rīgā, Mazā Pils ielā1 (ar Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas 1997.gada 21.marta lēmumu Zemesgrāmatu nodalījumā (folijā) nr.524) bez atlīdzības Latvijas Pašvaldību savienībai.

2.pants. Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1.pantā minēto nekustamo īpašumu ir aizliegts atsavināt vai ieķīlāt.

3.pants. Ja Latvijas Pašvaldību savienība beidz pastāvēt, šā likuma 1.pantā minētais pāriet valstij.

4.pants. Triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” nodod Latvijas Pašvaldību savienībai šā likuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

 

Likumprojekta “Par nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Pašvaldību savienībai”

a n o t ā c i j a

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
  1. pašreizējā situācija – kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;
  2. likumprojekta koncepcija – kādēļ likums ir nepieciešams

 1. Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk tekstā – “LPS”) nomā telpas Rīgā, Mazā Pils ielā 1 no 1994.gada 30.augusta. Saskaņā ar 1998.gada 22.maija Pārvaldīšanas un telpu nomas līgumu starp Valsts nekustamā īpašuma aģentūru un LPS, LPS ir pieņēmusi lietošanā par maksu nekustamā īpašuma Rīgā, Mazā Pils ielā 1 telpas (4 stāvi) ar kopējo platību 777,0 m2. Visas telpas tiek pilnībā izmantotas. Līgums ir noslēgts uz 10 (desmit) gadiem. LPS nav peļņu gūstoša uzņēmējsabiedrība, bet sabiedriska organizācija, kuras dalībnieki ir ~ 90% no Latvijas pašvaldībām un kurai saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” ir tiesības pārstāvēt pašvaldības saskaņošanas procesā ar Ministru kabinetu. Pie tam LPS galveno ienākumu daļu veido pašvaldību dalības maksas, un nomas maksājumi par ēku sastāda ievērojamu LPS budžeta izdevumu daļu.
 2. Likums ir nepieciešams sakarā ar šādiem galvenajiem argumentiem:
  • stabila LPS darbība ir svarīgs pašvaldību un valsts attīstības priekšnoteikums,
  • interešu saskaņošanas un pasākumu koordinācijas sistēma starp valdību un pašvaldībām, ko nodrošina LPS, ir nepieciešama efektīvai Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanai;
  • ēkas nodošana padarīs lētāku un efektīvāku LPS darbību;

  - tā kā ēka atrodas Prezidentes pils tuvumā, un ņemot vērā tuvojošos Rīgas 800 gadu jubileju, ēkas nodošana veicinās ēkas sakārtošanu un uzturēšanu

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību? Vai likums var ietekmēt vidi?

Neietekmē

 1. Kā likums var ietekmēt budžetu?
 2. Jāpaskaidro:

  a)vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;

  b)vai likums samazinās valsts budžeta ienākumus;

  c)vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

 

  1. Neietekmē
  2. Neietekmē
  3. Valsts budžeta izdevumi nepalielināsies. Būs iespējams uzturēt zemā līmenī pašvaldību dalības maksas LPS. Tas netieši ietekmēs valsts dotāciju pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam, kas varēs būt mazāka. Tādējādi ietaupīsies valsts pamatbudžeta līdzekļi.
 • Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 • Neietekmē

 • Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?
 • Veicinās Eiropas vietējo pašvaldību hartas (LR Saeimas 22.02.1996. likums “Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu) 10.panta 1.un2.punkta efektīvāku izpildi.

 • Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 • Likuma izpilde tiks nodrošināta, likumu pieņemot un izsludinot, kā arī nodrošinot īpašuma nodošanas – pieņemšanas procedūru. Likuma izpildei no valsts puses jaunas institūcijas netiek radītas un esošo institūciju funkcijas netiek paplašinātas. Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

  Frakcijas “Latvijas ceļš” deputāts Andrejs Panteļējevs