Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi Kultūrkapitāla fonda likumā

 

Izdarīt Kultūrkapitāla fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

 1. Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:
“Kultūrkapitāla fonda pārvaldi veic Ministru kabineta iecelta padome, kas tiek izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām". Tās sastāvā tiek iekļauti: kultūras ministrs, Finansu ministrijas pārstāvis, Nacionālās kultūras padomes pārstāvis, Radošo savienību padomes pārstāvis un katras Kultūrkapitāla fonda nozares padomes priekšsēdētājs.”

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi Kultūrkapitāla fonda likumā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums vajadzīgs?
 2. (Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

  1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
  2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Lai nodrošinātu demokrātisku Kultūrkapitāla fonda padomes locekļu kandidātu izvirzīšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā.

 • Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?
 • (Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

  1. tautsaimniecības konkurētspēju;
  2. eksporta attīstību;
  3. nodarbinātību;
  4. investīciju pieplūdi;
  5. uzņēmējdarbību;
  6. vidi.)

  Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?
 • (Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

  1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
  2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
  3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

  Papildus valsts budžeta līdzekļi šī likuma īstenošanai nav nepieciešami.

 • Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 • (Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta attiecīgajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

  Nepieciešami atbilstoši grozījumi MK 28.04.1998.noteikumos nr.160 ‘’Valsts bezpeļņas akciju sabiedrības ‘’Kultūrkapitāla fonds’’ statūti’’.

  MK noteikumu projekts ir sagatavots.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 • (Atbildot uz jautājumu, pamato:

  1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kādām starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
  2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
  3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
  4. atbilstību citām Latvijas starptautiskām saistībām.)

  Likumprojekts šo jomu neskar.

 • Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 • (Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

  1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
  2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

  Likumu no valsts puses nodrošinās Kultūras ministrija un VBA/S “Kultūrkapitāla fonds”. Likums indivīda tiesības neierobežos.

   

   

   

   

  Ministre K.Pētersone