Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

 

Grozījums likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”

( reģ. nr. 520)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.520, dok. nr. 1747)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījums likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”

1.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt likumprojekta virsrakstu šādā redakcijā:

“Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi””

Atbalstīt.

Grozījumi likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5. nr., 20. nr.; 1997, 16. nr.; 1998, 6. nr.,1999, 19.,22. nr..) šādu grozījumu:

 

 

 

 

 

 

     

Izdarīt likumā “Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi”( Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5. nr., 20. nr.; 1997, 16. nr.; 1998, 6. nr.,1999, 19.,22. nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Valsts institūciju funkcijas, realizējot valsts labības politiku

(2) Ministru kabinets:

1) līdz kārtējā gada 1. janvārim izskata un apstiprina valsts labības ražošanas un patēriņa gada bilanci;

----------------------------------

 

 

 

Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “1.janvāris” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “1. marts” (attiecīgā locījumā).

2.

Dep. L.Bojārs

Saglabāt II nodaļas3. panta otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“3. pants.

(2) Ministru kabinets:

1) līdz kārtējā gada 1. janvārim izskata un apstiprina valsts labības ražošanas un patēriņa gada bilanci;”

Neatbalstīt

1.Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “1.janvāris” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “1. marts” (attiecīgā locījumā).

7. pants. Valsts labības ražošanas un patēriņa bilance

(1) Valsts labības ražošanas un patēriņa bilanci ik gadus sagatavo Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra, bet līdz nākamā gada 1. janvārim apsti[prina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

(2) Lai nodrošinātu labības bilances sagatavošanu, ikvienam labības ražotājam līdz katra gada 1. oktobrim jāiesniedz Zemkopības ministrijas rajonu lauksaimniecības departamentiem deklarācijas par realizācijai piedāvāto pārtikas un lopbarības graudu daudzumu. Rajonu lauksaimniecības departamentiem līdz katra gada 15. oktobrim jāiesniedz Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūrai apkopota informācija par attiecīgajā rajonā realizācijai saražotās labības daudzumu.

-------------------------------

 

3.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai nodrošinātu labības bilances sagatavošanu, ikvienam labības ražotājam līdz katra gada 1. oktobrim jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta attiecīgajai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei deklarācija par realizācijai piedāvāto pārtikas un lopbarības graudu daudzumu. Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm līdz katra gada 15. oktobrim jāiesniedz Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūrai apkopota informācija par attiecīgās reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbības teritorijā realizācijai saražotās labības daudzumu.”

Atbalstīt.

2. Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lai nodrošinātu labības bilances sagatavošanu, ikvienam labības ražotājam līdz katra gada 1. oktobrim jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta attiecīgajai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei deklarācija par realizācijai piedāvāto pārtikas un lopbarības graudu daudzumu. Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm līdz katra gada 15. oktobrim jāiesniedz Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūrai apkopota informācija par attiecīgās reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbības teritorijā realizācijai saražotās labības daudzumu.”