Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Lauku atbalsta dienesta likums “ otrajam lasījumam

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.517; dok. nr.1725)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

         

Lauku atbalsta dienesta likums

       
 

1.

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Papildināt likumprojektu ar jaunu I nodaļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot esošo nodaļu numerāciju:

“I nodaļa. Vispārīgie noteikumi”

   
 

2.

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu, attiecīgi mainot esošo pantu numerāciju:

“1. pants. Likumā lietotie termini”

Pantā ietvert šādu terminu skaidrojumus:

“valsts atbalsts”,”Eiropas Savienības atbalsts”, “iekšējais audits”, “ārējais audits”, “akreditācija””, “sertificējošā institūcija”.

   
 

3.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot esošo pantu numerāciju:

“1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

   
   

1) valsts atbalsts – valsts finansiāla palīdzība, kuras mērķis ir lauksaimniecībā un laukos nodarbināto fizisko un juridisko personu konkurētspējas paaugstināšana;

   
   

2) Eiropas Savienības atbalsts – Eiropas Savienības finansiāla palīdzība, kuras mērķis ir lauksaimniecībā un laukos nodarbināto fizisko un juridisko personu konkurētspējas paaugstināšana;

   
   

3) akreditācija – lēmuma pieņemšana par Dienesta atbilstību struktūras, darbības un finansu kontroles akreditācijas kritērijiem;

   
   

4) sertificējošā institūcija – neatkarīga un kompetenta trešā persona, kura ar atzinumu apliecina Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem un veic ikgadēju ārējo auditu;

   
   

 

5) iekšējais audits – iestādes iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana, kas sniedz ieteikumus tās uzlabošanai, lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldes darbību;

   
   

6) ārējais audits – sertificējošās institūcijas veikts iestādes darbības efektivitātes un finansu izlietojuma novērtējums.”

   
 

4.

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu ar šādu nosaukumu:

“2. pants . Likuma mērķis”

   
 

5.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants . Likuma mērķis

Šī likuma mērķis ir nodrošināt vienotu lauksaimniecības un lauku valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas sistēmu valstī.”

   

I nodaļa

Lauku atbalsta dienesta struktūra un funkcijas

 

       

1.pants. Lauku atbalsta dienests

(1) Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par vienotu lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju valstī, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un veic citas ar lauksaimniecības un lauku politikas realizāciju saistītas funkcijas.

6.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Ierosinām 1. panta pirmajā daļā precizēt, kādu normatīvo aktu ievērošanu dienests uzrauga.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lauku atbalsta dienests (turpmāk – Dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par vienotu lauksaimniecības un lauku valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas realizāciju valstī, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un veic citas ar lauksaimniecības un lauku politikas realizāciju saistītas funkcijas.

Dep. I.Burvis

Papildināt 1. panta pirmo daļu pēc vārdiem “saistītās funkcijas” ar vārdiem “un par savu darbību atskaitās Ministru kabinetam”.

   

(2) Dienests sastāv no Dienesta centrālā aparāta un teritoriālajām struktūrvienībām – reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm (turpmāk tekstā – Pārvalde), kas pilda Dienesta funkcijas noteiktā teritorijā.

9.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dienests sastāv no Dienesta centrālā aparāta , teritoriālajām struktūrvienībām – reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm un Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes (turpmāk tekstā – Pārvalde), kas pilda Dienesta funkcijas noteiktā teritorijā.”

   

(3) Pārvaldei ir juridiskas personas statuss.

       

(4) Dienesta nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

       

2.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

10

Dep. I.Burvis.

Papildināt 2. panta pirmo daļu ar jaunu 1. punktu šādā redakcijā:

“1) dienests veicina Eiropas savienības un valsts finansiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamās informācijas pieejamību un šāda atbalsta saņemšanas nodrošināšanu lauku vajadzībām.”

   
1) ievieš administratīvo, finanšu un tehniskās vadības sistēmu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta realizēšanai;
       
2) administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai (pieņem un izvērtē pieteikumus (projektus) atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu, lemj par atbalsta izmaksu vai neizmaksu un veic tā uzskaiti un kontroli);

11

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Aizstāt 2. punktā vārdus “nepiešķiršanu, lemj par atbalsta izmaksu vai neizmaksu un veic tā uzskaiti un kontroli” ar vārdiem “ atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli”.

   

3) veido, uztur un aktualizē integrētās informācijas sistēmas lauksaimniecības un lauku politikas, valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai un nodrošina Zemkopības ministriju ar nepieciešamām pārraudzības un kontroles datorsistēmām;

       

4) pieprasa reģistru un datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju no fiziskām un juridiskām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

       

5) izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, speciālās atļaujas (licences), apliecinājumus un citus dokumentus;

       

6) kontrolē un uzrauga meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, saglabāšanu un hidromelioratīvo būvniecību, veic valsts meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu staciju un ierīču ekspluatāciju, meliorācijas sistēmu projektēšanas un būvniecības noteikumu un normatīvu ievērošanu atbilstoši hidromelioratīvās būvniecības speciālajiem būvnoteikumiem, izsniedz būvatļaujas;

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Aizstāt 2. punktā vārdus “kontrolē un uzrauga meliorācijas sistēmu ekspluatāciju, saglabāšanu un hidromelioratīvo būvniecību”ar vārdiem “nodrošina meliorācijas sistēmas ekspluatācijas saglabāšanas un hidromelioratīvās būvniecības kontroli un valsts uzraudzību”.

Izslēgt vārdus “izsniedz būvatļaujas”.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 2. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) nodrošina meliorācijas sistēmu ekspluatācijas, saglabāšanas un hidromelioratīvās būvniecības kontroli un valsts uzraudzību, veic valsts meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu staciju un ierīču ekspluatāciju, meliorācijas sistēmu projektēšanas un būvniecības noteikumu un normatīvu ievērošanu atbilstoši hidromelioratīvās būvniecības speciālajiem būvnoteikumiem;”

   

7) kārto meliorācijas kadastru un izpilda melioratīvās hidrometrijas darbu;

       

8) nodod vietējas nozīmes meliorācijas sistēmu būves un ierīces zemes īpašnieku īpašumā;

       

9) sniedz atzinumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos;

       

10) veic uzraudzību par lauksaimniecības un agroservisa uzņēmumu privatizācijas norisi un Dienesta bilancē esošā valsts īpašuma saglabāšanu;

14

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

“10) koordinē privatizācijas procesa gaitu lauksaimniecības un agroservisa uzņēmumos normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;”

   

15

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 2. panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) koordinē lauksaimniecības un agroservisa uzņēmumu privatizācijas norisi un nodrošina Dienesta bilancē esošā valsts īpašuma saglabāšanu;”

   
 

16

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Papildināt pantu ar jaunu 11. punktu šādā redakcijā:

“11) nodrošina Dienesta bilancē esošā valsts īpašuma saglabāšanu”.

Attiecīgi mainīt punktu turpmāko numerāciju.

   

11) pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses tiesā;

       

12) iesniedz prasības tiesā par zaudējumu piedziņu, kas radušies sakarā ar valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu neatbilstoši normatīvajiem aktiem;

17

 

18

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Precizēt 12. punkta redakciju.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 2. panta pirmās daļas 12. punktu šādā redakcijā:

“12) iesniedz tiesā prasības, kas izriet no saistībām ar fiziskajām un juridiskajām personām par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu neatbilstoši normatīvajiem aktiem;”

   

13) sniedz atskaites, pārskatus un informāciju zemkopības ministram, Finansu ministrijai un citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

.

   
 

19

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Papildināt 2. panta pirmo daļu ar punktu, kas saturētu norādi, ka Dienests sniedz maksas pakalpojumus

   
 

20

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Papildināt 2. panta pirmo daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14) sniedz maksas pakalpojumus

   

(2) Privāto un publisko tiesību jomā Dienestam ir juridiskās personas statuss.

21

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt 2. panta otrajā daļā vārdus “un publisko”.

   

(3) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī ar iedzīvotājiem. Eiropas Savienības atbalsta jomā Dienests sadarbojas ar attiecīgajām Eiropas Komisijas institūcijām.

22

Dep. I.Burvis.

Papildināt 2. panta trešo daļu pēc vārdiem “pašvaldībām” ar vārdiem “lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām”.

   

(4) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, var izveidot padomes, komisijas un citas konsultatīvās un metodiskās institūcijas.

23

Dep. I.Burvis.

Papildināt 2. panta ceturto daļu pēc vārda “funkcijas” ar vārdiem “izveido lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju konsultatīvo padomi”.

   

(5) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta nosacījumus un spēkā esošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij

24

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 2. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās, kas izriet no saistībām ar fiziskajām un juridiskajām personām par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu neatbilstoši normatīvajiem aktiem, ja piedziņa tiek veikta par labu valstij.”

   

3.pants. Dienesta finansēšana

Dienesta finanšu līdzekļus veido:

1) valsts budceta dotācija no vispārējiem ieHēmumiem;

       

2) ieņēmumi par Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

       

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

       

4. pants. Zemkopības ministra kompetence

Zemkopības ministrs lauksaimniecības un lauku politikas, valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta jomā:

1) nosaka kārtību, kādā tiek administrēti valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta pasākumi attiecīgajā gadā;

       

2) nosaka kārtību, kādā Dienests iesniedz Zemkopības ministrijai lauksaimniecības un lauku politikas veidošanai nepieciešamo informāciju.

       

II nodaļa

Dienesta amatpersonas un darbinieki, to pienākumi un tiesības

       

5.pants. Dienesta amatpersonas un darbinieki

(1) Dienestu vada direktors, kuru, pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā, amatā ieceļ un no amata atbrīvo zemkopības ministrs.

25

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Dienestu vada direktors, kuru pēc zemkopības ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.”

   
 

26

Dep. I.Burvis.

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Dienestu vada direktors, kuru, pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā amatā uz trijiem gadiem ieceļ un no amata atbrīvo Saeima. Dienesta direktors var ieņemt šo amatu ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.“”

   

(2) Dienesta amatpersonas, kas atbild par Dienesta funkciju izpildi, šā likuma izpratnē ir Dienesta direktors, direktora vietnieks, Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību vadītāji, Pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji.

27

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt 5. panta otrajā daļā vārdus “šā likuma izpratnē”.

   

(3) Dienesta centrālā aparāta amatpersonas, darbiniekus un Pārvalžu vadītājus amatā ieceļ un no amata atbrīvo direktors.

 

       

(4) Pārvaldes amatpersonas un darbiniekus amatā ieceļ un no amata atbrīvo attiecīgās Pārvaldes vadītājs.

       

6.pants. Dienesta amatpersonu pienākumi

Dienesta amatpersonu pienākums ir nodrošināt Dienestam noteikto funkciju izpildi un normatīvo aktu ievērošanu, pārtraukt un novērst nelikumīgas darbības Dienesta kompetencē esošajos jautājumos.

 

       

7.pants. Dienesta direktors

Dienesta direktors:

1) ir atbildīgs par Dienestam noteikto uzdevumu izpildi;

       

2) vada un pārrauga centrālā aparāta un Pārvalžu darbu;

       

3)izstrādā iekšējās kontroles sistēmu un ir atbildīgs par iekšējā audita sistēmas darbu;

       

4) nosaka Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību;

       

5) apstiprina Dienesta struktūru un centrālā aparāta štatu sarakstu;

28

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izteikt 7. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) apstiprina Dienesta struktūru un centrālā aparāta amatu sarakstu;

   

6) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienesta intereses citās institūcijās, dod tiešus rīkojumus ikvienai centrālā aparāta amatpersonai un darbiniekam, kā arī Pārvalžu vadītājiem;

29

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt 7. panta 6. punktā vārdus:

“dod tiešus rīkojumus ikvienai centrālā aparāta amatpersonai un darbiniekam, kā arī Pārvalžu vadītājiem;”

   

7) izstrādā un noteiktā kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijai Dienesta valsts budžeta pieprasījuma projektu un administrē Dienesta budžetu;

       

8) izskata sūdzības par centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un Pārvalžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus;

       

9) nosaka Pārvalžu darbības teritoriju un apstiprina to nolikumus;

       

10) pieņem lēmumu par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu;

30

 

 

31

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Papildināt 7. panta 10. punktu ar vārdiem “vai atteikumu to piešķirt”.

Dep. I.Burvis.

Izteikt 7. panta 10. punktu šādā redakcijā:

“10) lēmumu par valsts atbalsta un Eiropas savienības atbalsta piešķiršanu pieņem, saskaņojot ar attiecīgajām Eiropas komisijas institūcijām un lauksaimniecības sabiedrisko organizāciju konsultatīvo padomi.”

   

11) ir atbildīgs par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu pieprasījumu savlaicīgu izskatīšanu, likumīgu izmaksu un to uzskaiti;

 

32

Dep. I.Burvis.

Papildināt 7. panta 11. punktu pēc vārda “likumīgu” ar vārdiem “un savlaicīgu”.

   

12) iesniedz prasības tiesā par zaudējumu piedziņu.

33

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 7. panta 12. punktu šādā redakcijā:

“12) iesniedz tiesā prasības, kas izriet no saistībām ar fiziskajām un juridiskajām personām par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu neatbilstoši normatīvajiem aktiem.”

   

8.pants. Pārvaldes vadītājs

Pārvaldes vadītājs:

1) vada Pārvaldes darbu un atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi;

       

2) apstiprina Pārvaldes iekšējo struktūru un štatu sarakstu;

34

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Aizstāt 8. panta 2. punktā vārdu “štatu”ar vārdu “amatu”.

   

3) izskata sūdzības par pakļauto struktūrvienību vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus;

       

4) iesniedz prasības tiesā nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju interesēs;

       

5) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pārvaldes intereses citās institūcijās, dod tiešus rīkojumus Pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;

35

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt 8. panta 5. punktā vārdus “dod tiešus rīkojumus Pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem;”.

   

6) pieņem lēmumu par pieteikumu (projektu) atbilstību valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas prasībām;

 

       

7) ir atbildīgs par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu pieprasījumu savlaicīgu izskatīšanu un valsts atbalsta likumīgu izmaksu un to uzskati.

35A

Dep. I.Burvis.

Papildināt 8. panta 7. punktu pēc vārda “likumīgu” ar vārdiem “un savlaicīgu”.

   

9.pants. Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības

Uzraugot valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta regulējošos normatīvos aktus, pildot Dienestam noteiktās funkcijas, Dienesta amatpersonas savas kompetences ietvaros:

36

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izteikt 9. panta sākumu šādā redakcijā:

“Uzraugot valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta regulējošo normatīvo aktu izpildi, kā arī veicot citas šajā likumā noteiktās Dienesta funkcijas, Dienesta amatpersonas savas kompetences ietvaros:”

 

   

1) pārbauda dabā, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

37

 

 

38

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt 9. panta 1. punktā vārdu “dabā”.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 9. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1)pārbauda, arī veicot pārbaudi dabā, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;”

   

2) aptur vai aizliedz to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj normatīvos aktus,

       

3) pieņem lēmumus, sniedz atzinumus un izdod rīkojumus un priekšrakstus, izskata materiālus par Dienesta kompetencē esošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

39

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izslēgt 9. panta 3. punktā vārdus “un priekšrakstus”.

   

4) pieprasa un saņem bez maksas no juridiskajām un fiziskajām personām rakstveida informāciju, kā arī iepazīstas ar attiecīgajiem dokumentiem.

40

 

 

41

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Precizēt 4. punktā, kāda rakstura informāciju dienesta amatpersonas var pieprasīt.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Papildināt 9. panta 4. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“…, kas nepieciešami valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.”

   

III nodaļa

Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde un to pārsūdzēšanas kārtība

       

10.pants. Dienesta amatpersonu prasību izpilde

Dienesta amatpersonu pieņemtie lēmumi un dotie norādījumi likumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti Dienesta kontrolei un uzraudzībai pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras pretendē un kurām piešķirts valsts atbalsts un Eiropas Savienības atbalsts.

42

 

 

43

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Aizstāt 10. pantā vārdus “dotie norādījumi”ar vārdiem “izdotie rīkojumi”.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Aizstāt 10. pantā vārdu “norādījumi”ar vārdu “rīkojumi”.

   

11.pants. Dienesta amatpersonu lēmumu un rīkojumu pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus var pārsūdzēt rakstveidā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas šādā kārtībā:

       

1) Pārvaldes amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami attiecīgās Pārvaldes vadītājam;

       

2) Pārvalžu vadītāju pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami Dienesta direktoram;

       

3) Dienesta direktora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā.

       

IV nodaļa

Dienesta akreditācija un sertifikācija

       

12.pants. Dienesta akreditācija

(1) Dienestu akreditē to funkciju veikšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai. Akreditācija šā likuma izpratnē ir Dienesta atbilstības izvērtēšana saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem Dienesta akreditācijas kritērijiem.

44

 

45

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt 12. panta pirmajā daļā vārdus “šā likuma izpratnē”.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Dienestu akreditē to funkciju veikšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.”

   
 

46

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Papildināt 12. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot līdzšinējo daļu numerāciju:

““(2) Dienesta atbilstību akreditācijai izvērtē saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem struktūras, darbības un finansu kontroles akreditācijas kritērijiem (turpmāk – akreditācijas kritēriji).”

   

(2) Lēmumu par Dienesta akreditāciju pieņem Finansu ministrija

       

(3) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Finansu ministrija paziņo zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

       

13.pants. Sertifikācija

(1) Finansu ministrija konkursa kārtībā izvēlas sertificējošo institūciju, kas veic Dienesta ārējo auditu un izvērtē Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem, sastādot attiecīgu atzinumu. Sertificējošā institūcija šā likuma izpratnē ir neatkarīga trešā persona, kura apliecina Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

47

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt 13. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“13. pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

(1) Dienesta atbilstības izvērtēšanu veic Finansu ministrijas konkursa kārtībā izraudzīta sertificējoša institūcija, kas sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.”

   

(2) Sagatavoto atzinumu, sertificējošā institūcija iesniedz Finansu ministrijai, zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

       

(3) Sertificējošās institūcijas atzinums ir par pamatu tam, lai Finansu ministrija pieņemtu lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

       

(4) Sertificējošā institūcija veic ikgadēju ārējo auditu Dienesta sastādītajam gada pārskatam, iesniedzot ziņojumu Finansu ministrijai, zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

       
14.pants. Pagaidu akreditācija

(1) Gadījumā, ja Dienests pilnībā vai daļēji neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Finansu ministrija var piešķirt Dienestam pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

48

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt 14. panta pirmajā daļā vārdu “gadījumā”.

   

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Finansu ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un informē zemkopības ministru un Eiropas Savienības institūcijas.

       

Pārejas noteikumi

1. Dienests ir Zemkopības ministrijas pakļautībā esošā Lauku atbalsta dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.

       

2. Ministru kabinetam nodrošināt, ka Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvalde ar šā likuma spēkā stāšanos tiek nodota Lauku atbalsta dienestam.

49

 

50

Juridiskā biroja vadītājs G.Kusiņš

Izslēgt pārejas noteikumu 2. punktu.

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs A.Slakteris

Izteikt Pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2000. gada 1. jūlijam izdod šajā likumā minētos noteikumus.”