Sagatavoja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavoja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Alternatīvais likumprojekts

18.01.2000

 

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pieprasīt valsts mērķdotāciju bērnu sociālo jautājumu risināšanai;”.

2. 15. pantā:

papildināt 6. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“(organizēt vientuļo invalīdu nodrošināšanu ar viņiem nepieciešamajiem transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar nokļūšanu medicīnas iestādēs)”;

papildināt 7. punktu pēc vārdiem “maznodrošinātām ģimenēm” ar vārdiem “ietverot palīdzību bērna nodrošināšanai ar atbilstošu uzturu, apģērbu un pajumti” un papildināt pēc vārdiem “audzināšanas iestādēs” ar vārdiem “atbilstošu uzturu, apģērbu un pajumti” un papildināt pēc vārdiem “sociāli mazaizsargātām personām” ar vārdu “bērniem”;

papildināt 9. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“nodrošināt bāreņus un bez vecāku aizgādnības palikušos bērnus ar dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām”;

papildināt 8. punktu pēc vārda “lietas” ar vārdiem “kā arī ar audžuģimenēm saistītos jautājumus”;

papildināt pantu ar jaunu 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

“22) īstenot bērnu tiesību aizsardzību savā teritorojā;

23) veikt visu attiecīgajā pašvaldības teritorijā dzīvojošo (dzīvesvieta reģistrēta vai nereģistrēta) bērnu vecumā līdz 18 gadiem uzskaiti.”;

aizstāt panta otrajā daļā vārdus un skaitļus “Šā panta 1. - 18. punktā” ar vārdiem un skaitļiem “Šā panta 1. - 18. ,22. un 23. punktā”.

 

 

ANOTĀCIJA

alternatīvajam likumprojektam “Grozījumi likumā “Par Pašvaldībām””

Jautājums

iesniedzēja informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

pašreizējā situācija - kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;

likumprojekta koncepcija - kādēļ likums ir nepieciešams.

1. Patreiz likumā ir noteikta pašvaldību atbildība sociālo jautājumu risināšanā, tomēr pašvaldību funkciju veikšanai iedalītais finansējuma apjoms un ar tām saistītās tiesības ir nepietiekošas lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktās valsts garantijas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

14. panta 6. daļas papildinājums nepieciešams, lai likumā būtu nostiprinātas pašvaldību tiesības pieprasīt mērķdotācijas bērnu sociālo jautājumu risināšanai.

15. panta 6. daļa ir papildināma lai precizētu likumā ietverto pašvaldību pienākumu nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību.

15. panta 8. daļā paredzētais papildinājums sakārto šī jautājuma risināšanā iesaistāmo atbildīgo personu loku.

15. panta 7. un 9. daļas papildinājumi nodrošina bērna tiesības saskaņā ar ANO konvenciju par bērna tiesībām un Bērna tiesību aizsardzības likuma 10. pantu, kā arī papildina likumu ar dzīvokļu likumdošanā iekļauto normu - nodrošināt bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus ar dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām.

15. panta papildinājums ar 22. un 23. punktu:

22. punkts paredz papildināt pašvaldību tiesību loku, tā kā pašvaldību funkcijas bērnu tiesību aizsardzības jomā jau noteiktas ar vairākiem citiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem;

23. punkts nosaka bērnu uzskati no dzimšanas, tā kā patreizējā likumdošana paredz tikai skolas vecuma bērnu uzskati no piecu gadu vecuma.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību? Vai likums var ietekmēt vidi?

Likumprojekts neskar tautsaimniecības attīstību.

3. Kā likums var ietekmēt budžetu?

a) vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;

b) vai likums samazinās valsts budžeta ienākumus;

c) vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Esošajā budžetā neparedzēto izdevumu apjoms varētu būt neliels, tā kā daļu no paredzētajām tiesībām un funkcijām daļēji pašvaldības veic un ir iespējams mērķtiecīgi un pārdomāti pārdalīt attiecīgās šī brīža struktūras un kompetenci.

Grozījumi nesamazinās valsts budžeta ieņēmumus.

 

4. Kā likums var ietekmēt esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Grozījumu realizēšanai ir jāparedz attiecīgas izmaiņas nākamā gada likumā Par valsts budžetu.

Grozījumi skar arī vairākus citus tiesību aktus, likumu “Par iedzīvotāju reģistru, Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju u.c.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Nodrošinās bērna tiesības saskaņā ar ANO konvenciju un Latvijas atbilstību citām starptautiskajām tiesībām un sadarbības partneru rekomendācijām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Pastāvošā likumdošana un tai atbilstošā kārtība spēj nodrošināt nepieciešamo kontroli no valsts puses.

 

 

 

Antons Seiksts

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu

komisijas priekšsēdētājs