Sagatavoja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Sagatavoja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Alternatīvais likumprojekts

18.01.2000

 

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 1999, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 14. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) pieprasīt valsts mērķdotāciju bērnu sociālo jautājumu risināšanai;”.

2. 15. pantā:

papildināt 6. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“(organizēt vientuļo invalīdu nodrošināšanu ar viņiem nepieciešamajiem transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar nokļūšanu medicīnas iestādēs)”;

papildināt 7. punktu pēc vārdiem “maznodrošinātām ģimenēm” ar vārdiem “ietverot palīdzību bērna nodrošināšanai ar atbilstošu uzturu, apģērbu un pajumti” un papildināt pēc vārdiem “audzināšanas iestādēs” ar vārdiem “atbilstošu uzturu, apģērbu un pajumti” un papildināt pēc vārdiem “sociāli mazaizsargātām personām” ar vārdu “bērniem”;

papildināt 9. punktu ar tekstu šādā redakcijā:

“nodrošināt bāreņus un bez vecāku aizgādnības palikušos bērnus ar dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām”;

papildināt 8. punktu pēc vārda “lietas” ar vārdiem “kā arī ar audžuģimenēm saistītos jautājumus”;

papildināt pantu ar jaunu 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

“22) īstenot bērnu tiesību aizsardzību savā teritorojā;

23) veikt visu attiecīgajā pašvaldības teritorijā dzīvojošo (dzīvesvieta reģistrēta vai nereģistrēta) bērnu vecumā līdz 18 gadiem uzskaiti.”;

aizstāt panta otrajā daļā vārdus un skaitļus “Šā panta 1. - 18. punktā” ar vārdiem un skaitļiem “Šā panta 1. - 18. ,22. un 23. punktā”.