2000

 

 

2000.gada 28.februārī

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

LR Saeimas deputāti lūdz kārtējās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu “Grozījumi likumā Par tiesu varu ” .

 

 

 

 

Pielikumā:

likumprojekts uz vienas lapas

anotācija uz 1 lapas

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā

“ Par tiesu varu “

 

 

 

Izdarīt LR likumā “Par tiesu varu” sekojošus grozījumus:

 

 

 

 

 

Izteikt 50.pantu šādā redakcijā:

“( 1 ) Augstākās tiesas darbu vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs, kuru no apstiprināto tiesnešu vidus pēc Valsts prezidenta ierosinājuma apstiprina Saeima uz septiņiem gadiem.”

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par tiesu varu’

1.

Kādēļ likums vajadzīgs?

Likums vajadzīgs, lai nostiprinātu tiesu varas neatkarību Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta ierosināšanas procesā, konkrēti, neatkarību no politiski atbildīgām amatpersonām – Ministru kabineta locekļiem.

Likums vajadzīgs, lai minētā amata kandidāta izvirzīšanas procesā tiktu ievērots politiskās neitralitātes princips.

2.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Nav tiešas ietekmes.

3.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Nav tiešas ietekmes.

4.

Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav tiešas ietekmes un citi grozījumi nav nepieciešami.

5.

Vai likums atbilst Latvijas starptautiskajām tiesībām?

Atbilst.

6.

Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Konkrētā norma skar procedūru, kas veicama reizi septiņos gados.