Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

 
 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.) grozījumu

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

(3) Saistīti uzņēmumi - šā likuma izpratnē divi vai vairāki uzņēmumi, ja:

1) tie ir mātes un meitas uzņēmumi;

2) viena uzņēmuma līdzdalības daļa otrā uzņēmumā ir 25 līdz 50 procenti, turklāt šim uzņēmumam nav balsu vairākuma;

 

1

Finansu ministra vietā ministru prezidents A. Šķēle

Aizstāt 1.panta trešās daļas 2.punktā skaitli “25” ar “20”.

Atbalstīt

1. Aizstāt 1.panta trešās daļas 2.punktā skaitli “25” ar “20”.

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods

(1) Attiecībā uz rezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir taksācijas periodā Latvijā un ārvalstīs gūtais apliekamais ienākums. Nodoklis ir 25 procenti no šā apliekamā ienākuma.

 

2

Deputāte I.Ūdre

Papildināt trešā panta pirmo daļu ar šādu teikumu:

“Mazam uzņēmumam, kurš atbilst 17.pantā noteiktajiem kritērijiem, pēc tā izvēles nodoklis ir 25% no apliekamā ienākuma vai fiksēts maksājums 120 Ls apmērā gadā, Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

Neatbalstīt

 

 

(8) Neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem uzņēmumu ienākuma nodokli ietur pēc 25 procentu likmes no visiem maksājumiem, ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot šādus maksājumus personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās:

1) Latvijas rezidentu izmaksātās dividendes;

2) procentus no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par depozītnoguldījumiem un norēķinu kontu atlikumiem, ja šie procenti tiek izmaksāti atbilstoši kredītiestādes noteiktajai vispārējai likmei par depozītnoguldījumiem un norēķinu kontu atlikumiem;

3) maksājumus par preču piegādēm, ja šīs preces ir attiecīgās zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas izcelsmes preces;

 

3

Deputāts G.Bojārs

Papildināt 3.panta astoto daļu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4) maksājumi, kurus veic rezidenti un nerezidentu Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības, veicot norēķinus par starptautiskajiem jūras kravu pārvadājumiem, kas veikti no vai uz Latvijas ostām, Ministru Kabineta noteiktā kārtībā”.

Neatbalstīt

 

(9) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības atļaut neieturēt nodokli no tiem maksājumiem, no kuriem saskaņā ar šā panta astoto daļu ir ieturams nodoklis, ja to izmaksātājs pamatoti pierāda, ka minētie maksājumi netiek izdarīti ar nolūku samazināt šā maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksāt vai samazināt Latvijā maksājamos nodokļus.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Finansu ministra vietā ministru prezidents A. Šķēle

Papildināt 3.panta devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā nonāk informācija, kas liecina par darījuma patieso apstākļu slēpšanu, tas anulē piešķirto atļauju un maksātājam piemēro šā panta astotās daļas normu, bet nodokļa summas, uz kurām attiecas anulētā atļauja, uzskata par nokavēto nodokļu maksājumu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 3.panta devīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Valsts ieņēmumu dienests anulē piešķirto atļauju, ja nodokļu administrēšanas procesā tas ieguvis pamatotu informāciju, kas liecina par darījuma patieso apstākļu slēpšanu. Piešķirtās atļaujas anulēšanas gadījumā maksātājam piemēro šā panta astotās daļas normu, nodokļa summas, uz kurām attiecas anulētā atļauja, uzskatāmas par nokavētā nodokļa maksājumu.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt 3.panta devīto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Valsts ieņēmumu dienests anulē piešķirto atļauju, ja nodokļu administrēšanas procesā tas ieguvis pamatotu informāciju, kas liecina par darījuma patieso apstākļu slēpšanu. Piešķirtās atļaujas anulēšanas gadījumā maksātājam piemēro šā panta astotās daļas normu, nodokļa summas, uz kurām attiecas anulētā atļauja, uzskatāmas par nokavētā nodokļa maksājumu.”.

6.pants. Apliekamā ienākuma koriģēšana

(1) Uzņēmumu apliekamo ienākumu palielina par:

5) 40 procentiem no reprezentācijas izdevumiem un 25 procentiem no izdevumiem par vieglā pasažieru autotransporta, izņemot speciāli aprīkotus vieglos automobiļus, izmantošanu, izmantotās summas. Šā panta izpratnē reprezentācijas izdevumi ir uzņēmuma izdevumi tā prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu līmenī. Tie ietver izdevumus publisku konferenču, uzņemšanu un maltīšu rīkošanai, kā arī izdevumus uzņēmumu reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai;

un izslēgt 6.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "un 25 procentiem no izdevumiem par vieglā pasažieru autotransporta, izņemot speciāli aprīkotus vieglos automobiļus, izmantošanu".

6

Deputāts L.Muciņš

Izteikt 6.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) 40 procentiem no reprezentācijas izdevumiem par maltīšu rīkošanu;”

Neatbalstīt

3. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "un 25 procentiem no izdevumiem par vieglā pasažieru autotransporta, izņemot speciāli aprīkotus vieglos automobiļus, izmantošanu";

 

(4) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu samazina:

7) par nokavējuma naudas (kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem) samazinājuma summām, kas taksācijas periodā samazinātas, pamatojoties uz Finansu ministrijas lēmumu par nokavēto valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu samaksas termiņu pagarināšanu līdz vienam gadam vai līdz trim gadiem, vai dzēstas saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta otro un trešo daļu;

 

7

Finansu ministra vietā ministru prezidents A. Šķēle

Izteikt 6.panta ceturtās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) par nokavējuma naudas (kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem) samazinājuma summām, kas taksācijas periodā radušās, nokavējuma naudu samazinot vai dzēšot saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām;”.

Atbalstīt

izteikt ceturtās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) par nokavējuma naudas (kas saistīta ar nodokļu pamatparādiem) samazinājuma summām, kas taksācijas periodā radušās, nokavējuma naudu samazinot vai dzēšot saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām;”.

   

8

LSDSP frakcija

Papildināt 6.panta 4.daļu ar 9., 10. un 11.punktu sekojošā redakcijā:

“9) par naudas summām, kas iztērētas uzņēmējsabiedrību darbinieku apmācībai un to kvalifikācijas paaugstināšanai atbilstošās mācību iestādēs;

10) par izdevumiem zinātniski pētniecisko izstrādņu finansēšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem);

11) par summu, kas tiek ieguldīta ražošanas attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.”

Neatbalstīt

 

(4) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu samazina:

8) par izglītības iestādēm bez atlīdzības nodoto skaitļošanas iekārtu, to aprīkojuma, tai skaitā drukas ierīču, atlikušo vērtību uzņēmuma finansu grāmatvedībā to izslēgšanas brīdī.

(8) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu palielina par procentu maksājumu summu, kas pārsniedz taksācijas perioda pieļaujamo procentu maksājumu apmēru, kuru aprēķina, Centrālās statistikas pārvaldes noteikto vidējo īstermiņa kredītu likmi kredītiestādēs taksācijas perioda pēdējā mēnesī reizinot ar uzņēmuma paša kapitālu taksācijas perioda sākumā. Summas, kas pārsniedz taksācijas perioda pieļaujamo procentu maksājumu apmēru, var iekļaut turpmāko pēctaksācijas periodu apliekamā ienākuma samazinājumā, ja attiecīgajā pēctaksācijas periodā kopējā procentu maksājumu summa nepārsniedz pieļaujamo procentu maksājumu summu. Šie noteikumi nav attiecināmi uz procentu maksājumiem par aizņēmumiem un kredītiem Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs.

 

9

LSDSP frakcija

Svītrot 6.panta 8.punktu.

Neatbalstīt

 

17.pants. Nodokļa atlaide mazajiem uzņēmumiem

(1) Mazais uzņēmums šā likuma izpratnē ir uzņēmums, kurā taksācijas gadā, par kuru tiek aprēķināts nodoklis, nav pārsniegti vismaz divi no šādiem nosacījumiem:

1) pamatlīdzekļu bilances vērtība - 70 000 latu;

2) neto apgrozījums - 200 000 latu;

3) vidējais strādājošo skaits - 25 cilvēki.

(2) Nodokļa atlaide mazajiem uzņēmumiem ir 20 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa.

(3) Nodokļa atlaidi diviem vai vairākiem mazajiem uzņēmumiem, kuros vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai uzņēmuma daļu vērtības katrā no šiem diviem vai vairākiem uzņēmumiem pieder vai ar līgumu vai citādi šajos divos vai vairākos uzņēmumos ir nodrošināta izšķiroša ietekme (ir balsu vairākums) vienai un tai pašai personai un šīs personas pirmās pakāpes radiniekiem vai laulātajam, piemēro tikai gadījumos, kad šo uzņēmumu kopējie rādītāji nepārsniedz divus no šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(4) Ja mazais uzņēmums izbeidz uzņēmējdarbību, likvidācijas gadā nodokļa atlaidi nepiemēro.

(5) Nosakot pamatlīdzekļu bilances vērtību šā panta vajadzībām, jāņem vērā 13. panta trešās daļas nosacījumi.

 

10

Deputāte I.Ūdre

Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodokļa atlaide mazajiem uzņēmumiem, ja tie nepiemēro 3.pantā minēto fiksēto nodokļa maksājumu, ir 20 procenti no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa.”

Neatbalstīt

 

21.pants. Īpašās nodokļa atlaides

Invalīdu biedrību uzņēmumi, medicīniska rakstura, kā arī citu labdarības fondu uzņēmumi pēc Ministru kabineta iesniegta un Saeimas apstiprināta saraksta tiek atbrīvoti no nodokļa maksāšanas, ja tie pārskaita minētajiem fondiem (programmām, organizācijām) summas, kuras ir lielākas par aprēķinātajām šā nodokļa summām.

 

11

LSDSP frakcija

Papildināt 21.pantu pēc vārdiem “šā nodokļa summām” ar sekojošu tekstu:

“Nodokļu atlaides tieši proporcionāli uzņēmumā nodarbināto invalīdu skaitam attiecībā pret visu tur strādājošo skaitu piemēro uzņēmējsabiedrībām, kas nodarbina I, II un III grupas invalīdus.”

Neatbalstīt

 
   

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Juridiskais birojs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

“18. Grozījums likuma 6.panta pirmās daļas 5.punktā attiecībā uz vieglā pasažieru autotransporta, izņemot speciāli aprīkotus vieglos automobiļus, izmantošanas izdevumu izslēgšanu no tiem izdevumiem, par kuriem palielināms apliekamais ienākums, piemērojams sākot ar 2000.gada taksācijas periodu.”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas un tā noteikumi piemērojami sākot ar 2000.gada taksācijas periodu”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas un tā noteikumi piemērojami sākot ar 2000.gada taksācijas periodu.