Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Valsts aģentūru likums (reģ. nr. 507)

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas 3. lasījumam sagatavotais likumprojekts

Publisko aģentūru likums

     

Publisko aģentūru likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķi

Likuma mērķi ir šādi:

1) nodrošināt atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju efektīvu realizēšanu;

2) atdalīt politikas īstenošanu valsts vai pašvaldību līmenī no nozares politikas veidošanas un uzraudzības;

3) nodrošināt atklātību valsts un pašvaldību finansu līdzekļu izlietošanā.

1.

 

 

 

 

2.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdu “atsevišķu” ar vārdiem “normatīvajos aktos noteiktu”.

deputāts J.Bunkšs

Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) īstenot uz mērķi orientētas vadības priekšrocības publiskajā pārvaldē;”

atbalstīt

 

 

 

noraidīt

1.pants. Likuma mērķi

Likuma mērķi ir šādi:

1) nodrošināt normatīvajos aktos noteiktu valsts un pašvaldību funkciju efektīvu realizēšanu;

2) atdalīt politikas īstenošanu valsts vai pašvaldību līmenī no nozares politikas veidošanas un uzraudzības;

3) nodrošināt atklātību valsts un pašvaldību finansu līdzekļu izlietošanā.

2.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka publisko aģentūru (turpmāk - aģentūra) veidus, juridisko statusu, izveidošanas, reorganizēšanas, likvidēšanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.

     

2.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka publisko aģentūru (turpmāk - aģentūra) veidus, juridisko statusu, izveidošanas, reorganizēšanas, likvidēšanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.

3.pants. Aģentūru veidi

(1) Saskaņā ar šā likuma noteikumiem valsts var izveidot valsts aģentūras, bet pašvaldības - pašvaldību aģentūras.

(2) Saskaņā ar šā likuma noteikumiem aģentūru kopīgi var izveidot:

1) valsts ar vienu pašvaldību vai vairākām pašvaldībām;

2) divas vai vairākas pašvaldības.

3.

 

 

 

 

4.

 

5.

Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

“Valsts var izveidot valsts aģentūras, bet pašvaldības var izveidot pašvaldību aģentūras.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt 3.panta otro daļu.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izslēgt 3.panta otrās daļas 1.punktu.

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

atbalstīt

3.pants. Aģentūru veidi

Valsts var izveidot valsts aģentūras, bet pašvaldības var izveidot pašvaldību aģentūras.

II nodaļa

Valsts aģentūra

     

II nodaļa

Valsts aģentūra

 

6.

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.nodaļā vārdu “aģentūra” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “valsts aģentūra” (attiecīgajā locījumā).

atbalstīt

 

4.pants. Valsts aģentūras juridiskais statuss

Valsts aģentūra ir ministrijas pārziņā esoša valsts iestāde, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem uzdots veikt noteiktas valsts funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz ministrs ar valsts aģentūras direktoru.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

11.

deputāts J.Bunkšs

Izteikt 4.panta tekstu jaunā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūra ir ministrijas pārziņā esoša iestāde - juridiska persona.

(2) Valsts aģentūras kompetenci publisko tiesību jomā nosaka normatīvie akti.

(3) Valsts aģentūras kompetenci privāto tiesību jomā ierobežo normatīvie akti un nolikums.

(4) Valsts aģentūra savas kompetences ietvaros pilda pārvaldes līgumā noteiktos uzdevumus.”

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūra ir ministrijas pārziņā esoša valsts iestāde – publisko tiesību juridiskā persona, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem uzdots veikt noteiktas valsts funkcijas un kura tās veic saskaņā ar nolikumu un pārvaldes līgumu, ko noslēdz ministrs ar valsts aģentūras direktoru.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.pantā vārdu “pārziņā” ar vārdu “pārraudzībā”.

Atbildīgā komisija

Papildināt 4.pantā pēc vārda “ministrs” ar vārdiem “kura vadītās ministrijas pārraudzībā nodota attiecīgā valsts aģentūra (turpmāk - ministrs).

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 4.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts aģentūras nosaukumā ietver vārdkopu “valsts aģentūra” vai tās saīsinājumu “v/a”.”

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

4.pants. Valsts aģentūras juridiskais statuss

(1) Valsts aģentūra ir ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem uzdots veikt noteiktas valsts funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz ministrs, kura vadītās ministrijas pārraudzībā nodota attiecīgā valsts aģentūra (turpmāk - ministrs) ar valsts aģentūras direktoru.

(2) Valsts aģentūras nosaukumā ietver vārdkopu “valsts aģentūra” vai tās saīsinājumu “v/a”.

5.pants. Valsts aģentūras funkcijas

(1) Valsts aģentūrai var uzdot veikt šādas valsts funkcijas:

1) sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniegt publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (6.pants);

3) vadīt un realizēt valsts un starptautiskus projektus un programmas.

 

 

(2) Valsts aģentūrai nevar uzdot veikt normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības funkcijas, kā arī funkcijas, kas saistītas ar administratīvo sodu uzlikšanu.

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 5.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts, pašvaldību un starptautiskus projektu un programmu vadību un realizēšanu.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) vadīt un realizēt valsts, pašvaldību un starptautiskus projektus un programmas.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt 5.panta otro daļu.

atbalstīt, redakcio-nāli preci-zēt, skatīt atbildīgās komisijas 13.priekšlikumu

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

5.pants. Valsts aģentūras funkcijas

Valsts aģentūrai var uzdot veikt šādas valsts funkcijas:

1) sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniegt publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (6.pants);

3) vadīt un realizēt valsts, pašvaldību un starptautiskus projektus un programmas.

6.pants. Valsts aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Publisko pakalpojumu sniegšana ir likumā vai Ministru kabineta noteikumos minētajos gadījumos materiālu un nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā.

(2) Ministru kabinets valsts aģentūras nolikumā norāda, vai valsts aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Publisko pakalpojumu izcenojumus apstiprina ministrs pēc valsts aģentūras direktora priekšlikuma. Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku apstiprina Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar tā sniegšanu saistītās izmaksas.

 

 

 

 

 

 

(3) Valsts aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ne agrāk kā vienu mēnesi pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

15.

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā” ar vārdiem “lai nodrošinātu personu vajadzības nodrošināšanu.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “materiālu un nemateriālu” ar vārdiem “materiālu vai nemateriālu”.

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets valsts aģentūras nolikumā norāda, vai valsts aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Publisko pakalpojumu izcenojumus nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar tā sniegšanu saistītās izmaksas.”

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 6.panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku apstiprina Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Publicējot izcenojumus, nosaka to spēkā stāšanās laiku, ņemot vērā, ka izcenojumi stājas spēkā ne agrāk kā vienu mēnesi pēc publicēšanas.”

noraidīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

6.pants. Valsts aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Publisko pakalpojumu sniegšana ir likumā vai Ministru kabineta noteikumos minētajos gadījumos materiālu vai nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā.

(2) Ministru kabinets valsts aģentūras nolikumā norāda, vai valsts aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Publisko pakalpojumu izcenojumus apstiprina ministrs pēc valsts aģentūras direktora priekšlikuma. Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku apstiprina Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt valsts aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

(3) Valsts aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Publicējot izcenojumus, nosaka to spēkā stāšanās laiku, ņemot vērā, ka izcenojumi stājas spēkā ne agrāk kā vienu mēnesi pēc publicēšanas.

7.pants. Valsts aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

“(1) Likumā noteiktajos gadījumos valsts aģentūra izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā valsts aģentūra izdod administratīvos aktus, nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi un attiecīgās nozares iekšējie normatīvie akti.

 

 

 

(2) Valsts aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

(3) Par administratīvo procesu valsts aģentūrā personai nav jāmaksā, ja likums nenosaka citādi.

20.

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izslēgt 7.panta pirmajā daļā vārdus “un attiecīgās nozares iekšējie normatīvie akti”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Likumā noteiktajos gadījumos valsts aģentūra izdod administratīvos aktus, izņemot administratīvos aktus par administratīvo sodu uzlikšanu. Kārtību, kādā valsts aģentūra izdod administratīvos aktus, reglamentē likumi un Ministru kabineta noteikumi.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 7.panta otrās daļas pirmajā teikumā pēc vārda “apstrīdēt” ar vārdu “attiecīgajā”.

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izslēgt 7.panta trešo daļu.

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

7.pants. Valsts aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

(1) Likumā noteiktajos gadījumos valsts aģentūra izdod administratīvos aktus, izņemot administratīvos aktus par administratīvo sodu uzlikšanu. Kārtību, kādā valsts aģentūra izdod administratīvos aktus, reglamentē likumi un Ministru kabineta noteikumi.

(2) Valsts aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt attiecīgajā ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

8.pants. Valsts aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Valsts aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Ministru kabinets, pamatojoties uz likumu vai pēc savas iniciatīvas.

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot valsts aģentūru, noteicošais ir lietderīguma un efektivitātes princips.

 

 

 

 

 

(3) Valsts aģentūras darbību regulē Ministru kabineta apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) valsts aģentūras nosaukumu;

2) ministriju, kuras pārziņā valsts aģentūra nodota;

3) valsts aģentūras izveidošanas mērķi;

4) valsts aģentūras funkcijas;

5) valsts aģentūras kompetenci;

6) valsts aģentūras finansēšanas kārtību;

7) apmēru un kārtību, kādā valsts aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;

 

8) valsts aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

9) valsts aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties citas finansiālās saistības un garantijas, to apjomu un kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Valsts aģentūras nolikumā var ietvert arī citus valsts aģentūras darbību regulējošus jautājumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Valsts aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda valsts aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.

(6) Valsts aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai valsts iestādei, - tā rezultātā pievienojamā valsts aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu valsts iestādi vai vairākām citām valsts iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna valsts iestāde;

3) sadalot tās pamatstruktūrvienības vai struktūrvienības starp citām valsts iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā valsts aģentūra beidz pastāvēt.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 8.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Valsts aģentūru izveidošanas kritērijus nosaka Ministru kabinets.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot valsts aģentūru, Ministru kabinets izvērtē izveidošanas, reorganizēšanas vai likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.”

Atbildīgā komisija

Aizstāt 8.panta trešās daļas 2.punktā vārdu “pārziņā” ar vārdu “pārraudzībā”.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) apjomu un kārtību, kādā valsts aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu, kā arī uzņemas saistības, kas nav minētas šīs daļas 9.punktā;”

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 8.panta trešās daļas 9.punktu ar vārdiem likumā “Par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta trešās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) valsts aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas, to apjomu “Likumā par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā;”

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 8.panta trešo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“10) konsultatīvās padomes izveidošanas nepieciešamību.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 8.panta trešo daļu ar jaunu 10.punktu šādā redakcijā:

“10) konsultatīvās padomes izveidošanas nepieciešamību un tās uzdevumus.”

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdu “jautājumus” ar vārdu “noteikumus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 8.panta sestās daļas 3.punktā vārdus “pamatstruktūrvienības vai”.

 

 

 

 

 

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 25.priekšlikumu

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt, iekļauts 77.priekšlikums

 

 

 

atbalstīt,

skatīt atbildīgās komisijas 29.priekšlikumu

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 31.priekšlikumu

atbalstīt, iekļauts 72.priekš-likums

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

8.pants. Valsts aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Valsts aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Ministru kabinets, pamatojoties uz likumu vai pēc savas iniciatīvas.

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot valsts aģentūru, Ministru kabinets izvērtē izveidošanas, reorganizēšanas vai likvidēšanas nepieciešamību atkarībā no lietderīguma, efektivitātes un citiem Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

(3) Valsts aģentūras darbību regulē Ministru kabineta apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) valsts aģentūras nosaukumu;

2) ministriju, kuras pārraudzībā valsts aģentūra nodota;

3) valsts aģentūras izveidošanas mērķi;

4) valsts aģentūras funkcijas;

5) valsts aģentūras kompetenci;

6) valsts aģentūras finansēšanas kārtību;

7) apjomu un kārtību, kādā valsts aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu, kā arī uzņemas saistības, kas nav minētas šīs daļas 9.punktā;

8) valsts aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

9) valsts aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas, to apjomu “Likumā par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā;

10) konsultatīvās padomes izveidošanas nepieciešamību un tās uzdevumus.

(4) Valsts aģentūras nolikumā var ietvert arī citus valsts aģentūras darbību regulējošus noteikumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Valsts aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda valsts aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.

(6) Valsts aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai valsts iestādei, - tā rezultātā pievienojamā valsts aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu valsts iestādi vai vairākām citām valsts iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna valsts iestāde;

3) sadalot tās struktūrvienības starp citām valsts iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā valsts aģentūra beidz pastāvēt.

9.pants. Valsts aģentūras pārziņa

 

 

 

 

 

 

(1) Valsts aģentūras darbības uzraudzīšanai ministrs, kura vadītās ministrijas pārziņā nodota attiecīgā valsts aģentūra, veic šādus pasākumus:

 

 

1) apstiprina valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžetu (12.pants);

 

 

 

 

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) noslēdz ar valsts aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (13.pants);

4) ieceļ no ministrijas civildienesta ierēdņu vidus par valsts aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu (turpmāk - atbildīgā amatpersona) (14.pants);

5) izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu (15.pants);

 

 

6) novērtē valsts aģentūras darbības rezultātus;

7) ierosina audita veikšanu valsts aģentūrā;

8) atceļ valsts aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Ministram, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(3) Ministram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.

34.

 

 

35.

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta nosaukumā vārdu “pārziņa” ar vārdu “uzraudzība”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 9.panta nosaukumā vārdu “pārziņa” ar vārdu “pārraudzība”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūras darbības pārraudzībai ministrs veic šādus pasākumus:”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 9.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “darbības plānu un kopējo gada budžetu” ar vārdiem “gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējo budžetu”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) apstiprina valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējo budžetu(12.pants);”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izveido konsultatīvo padomi, ja tas paredzēts valsts aģentūras nolikumā, un apstiprina tās nolikumu (15.pants);”

noraidīt

 

 

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 38.priekšlikumu

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

9.pants. Valsts aģentūras pārraudzība

(1) Valsts aģentūras darbības pārraudzībai ministrs veic šādus pasākumus:

1) apstiprina valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējo budžetu (12.pants);

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) noslēdz ar valsts aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (13.pants);

4) ieceļ no ministrijas civildienesta ierēdņu vidus par valsts aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu (turpmāk - atbildīgā amatpersona) (14.pants);

5) izveido konsultatīvo padomi, ja tas paredzēts valsts aģentūras nolikumā, un apstiprina tās nolikumu (15.pants);

6) novērtē valsts aģentūras darbības rezultātus;

7) ierosina audita veikšanu valsts aģentūrā;

8) atceļ valsts aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Ministram, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(3) Ministram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.

10.pants. Valsts aģentūras direktors

(1) Valsts aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, valsts aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Valsts aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Valsts aģentūras direktors:

1) vada un organizē aģentūras administratīvo darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību, nosaka aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izstrādā aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;

3) nodrošina pārvaldes līguma izpildi;

4) nosaka aģentūras struktūru, štatu sarakstu un aģentūras darbinieku atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus;

6) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

7) nodrošina aģentūras personāla vadību;

8) atbild par aģentūras funkciju veikšanu;

9) atbild par aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par aģentūras darbības tiesiskumu;

11) sniedz ministram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

12) veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(3) Uz valsts aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(4) Darba līgumu ar valsts aģentūras direktoru noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

(5) Ministrs var atlaist valsts aģentūras direktoru no darba, ja netiek pildīts pārvaldes līgums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 10.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka aģentūras struktūru, štatu sarakstu un aģentūras darbinieku atalgojumu saskaņā ar vienoto valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmu;”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.panta otrās daļas 4.punktu kā 4.punktu un jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka valsts aģentūras struktūru un štatu sarakstu;

5) nosaka valsts aģentūras darbinieku atalgojumu (11.pants);”

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

papildināt 10.panta otrās daļas 11.punktu pēc vārda “ministram” ar vārdiem “un atbildīgajai amatpersonai”.

 

 

 

 

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 10.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Darba līgumu ar valsts aģentūras direktoru ministrs noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.”

Juridiskais birojs

Izslēgt 10.panta piekto daļu.

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministrs var atlaist valsts aģentūras direktoru no darba, ja aģentūras direktors nepilda pārvaldes līgumu un/vai darba līgumu, vai pieļauj citus likumu pārkāpumus, kas nav savienojami ar atrašanos aģentūras direktora amatā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

noraidīt

10.pants. Valsts aģentūras direktors

(1) Valsts aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, valsts aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Valsts aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Valsts aģentūras direktors:

1) vada un organizē valsts aģentūras administratīvo darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību, nosaka valsts aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izstrādā valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;

3) nodrošina pārvaldes līguma izpildi;

4) nosaka valsts aģentūras struktūru un štatu sarakstu;

5) nosaka valsts aģentūras darbinieku atalgojumu (11.pants);

6) pieņem darbā un atlaiž no darba valsts aģentūras darbiniekus;

7) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv valsts aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

8) nodrošina valsts aģentūras personāla vadību;

9) atbild par valsts aģentūras funkciju veikšanu;

10) atbild par valsts aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

11) atbild par valsts aģentūras darbības tiesiskumu;

12) sniedz ministram un atbildīgajai amatpersonai nepieciešamo informāciju un priekšlikumus valsts aģentūras darbības jautājumos;

13) veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(3) Uz valsts aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(4) Darba līgumu ar valsts aģentūras direktoru ministrs noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.

11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

(1) Valsts aģentūras direktora atalgojumu nosaka ministrs saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā vienotajā darba samaksas sistēmā valsts aģentūru direktoriem paredzēto atalgojuma skalu.

(2) Valsts aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka valsts aģentūras direktors ministra apstiprinātā valsts aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras valsts aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā.

(1) Valsts aģentūras direktora atalgojumu nosaka ministrs saskaņā ar vienoto valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmu.

(2) Valsts aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka valsts aģentūras direktors ministra apstiprinātā valsts aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros saskaņā ar vienoto valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmu.”

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

(1) Valsts aģentūras direktora atalgojumu nosaka ministrs saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā vienotajā darba samaksas sistēmā valsts aģentūru direktoriem paredzēto atalgojuma skalu.

(2) Valsts aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka valsts aģentūras direktors ministra apstiprinātā valsts aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras valsts aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.

12.pants. Valsts aģentūras darbības plānošana

(1) Pamatojoties uz valsts politikas prioritātēm, valsts aģentūras direktors izstrādā aģentūras darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos resursus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Darbības un attīstības stratēģija veido ietvaru valsts aģentūras gadskārtējam darbības plānam. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts valsts aģentūras gadskārtējais budžets.

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

51.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pamatojoties uz valsts politikas prioritātēm un normatīvajos aktos noteiktajiem aģentūras darbības mērķiem un kompetenci, valsts aģentūras direktors izstrādā aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos resursus.”

Juridiskais birojs

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūras direktors izstrādā valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktajā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos finansu līdzekļus. Valsts aģentūras direktors iesniedz valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju ministram apstiprināšanai.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūras direktors izstrādā valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus. Valsts aģentūras direktors iesniedz valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju ministram apstiprināšanai.”

Juridiskais birojs

Izteikt 12.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pamatojoties uz valsts aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģiju, valsts aģentūra izstrādā valsts aģentūras gadskārtējo darbības plānu.”

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 12.panta otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, aģentūras struktūru un štatu sarakstu tiek apstiprināts valsts aģentūras gadskārtējais budžets.”

 

daļēji atbalstīts, skatīt atbildīgās komisijas 49.priekšlikumu

 

 

 

daļēji atbalstīts, skatīt atbildīgās komisijas 49.priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

noraidīt

12.pants. Valsts aģentūras darbības plānošana

(1) Valsts aģentūras direktors izstrādā valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus. Valsts aģentūras direktors iesniedz valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju ministram apstiprināšanai.

(2) Pamatojoties uz valsts aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, valsts aģentūra izstrādā valsts aģentūras gadskārtējo darbības plānu. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts valsts aģentūras gadskārtējais budžets.

 

 

 

13.pants. Pārvaldes līgums

(1) Pārvaldes līgums ir vienošanās par valsts aģentūrai nodoto valsts funkciju veikšanu un tai piešķirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši ministra apstiprinātajai valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu valsts vārdā paraksta ministrs, bet valsts aģentūras vārdā – aģentūras direktors.

(2) Pārvaldes līgumā nosaka:

1) valsts aģentūras darbības mērķi atbilstoši pārvaldes līguma darbības termiņam un aģentūras nolikumā definētajiem vispārīgajiem mērķiem;

2) valsts aģentūras uzdevumus;

3) valsts aģentūras funkciju veikšanai piešķirtos finansu līdzekļus un to avotus;

4) valsts aģentūras darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, to skaitā plānoto pakalpojumu apjoma rādītājus, klientu apkalpošanas laiku un izmaksas;

5) valsts aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kritērijus;

6) kārtību, kādā valsts aģentūra sniedz ministrijai kārtējo un gada pārskatu;

7) līguma grozīšanas nosacījumus un kārtību;

8) kārtību, kādā izdarāmi grozījumi līgumā, ja tiek izdarīti grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā vai citos likumos;

9) materiālās stimulēšanas un sankciju piemērošanas kārtību atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;

10) citus jautājumus, kurus ministrs un valsts aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Valsts aģentūras gadskārtējais budžets un gadskārtējais darbības plāns ir pārvaldes līguma sastāvdaļas.

 

 

(4) Lai nodrošinātu valsts aģentūras stratēģiskās plānošanas un attīstības iespējas, pārvaldes līgumu slēdz uz trim gadiem. Ministra maiņa pati par sevi nav pamats pārvaldes līguma pārskatīšanai.

(5) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

(6) Pārvaldes līgums ir publiski pieejams.

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

59.

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārvaldes līgums ir vienošanās par valsts aģentūrai nodoto valsts funkciju veikšanu atbilstoši ministra apstiprinātajai valsts aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijai. Pārvaldes līgumu valsts vārdā paraksta ministrs, bet valsts aģentūras vārdā - valsts aģentūras direktors.”

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Papildināt 13.panta otrās daļas 3.punktu aiz vārda piešķirtos” ar vārdu “gadskārtējos”.

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Aizstāt 13.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “klientu apkalpošanas” ar vārdiem “pakalpojumu sniegšanas”.

 

 

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Aizstāt 13.panta otrās daļas 9.punktā vārdu “sankciju” ar vārdiem “disciplināro sodu”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Pārvaldes līgumā nosaka:

1) valsts aģentūras darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, to skaitā publisko pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas rādītājus;

2) valsts aģentūras funkciju veikšanai paredzamos finansu līdzekļus un to avotus, ja nepieciešams, citus paredzamos resursus un to avotus;

3) valsts aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kārtību un kritērijus;

4) kārtību, kādā valsts aģentūra sniedz ministrijai kārtējo un gada pārskatu;

5) pārvaldes līguma grozīšanas nosacījumus un kārtību;

6) kārtību, kādā izdarāmi grozījumi pārvaldes līgumā, ja tiek izdarīti grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā vai citos likumos;

7) valsts aģentūras darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību un kārtību, kādā viņiem tiek piemērotas sankcijas, atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;

8) pārvaldes līguma darbības termiņu, kas nevar būt īsāks par trim gadiem;

9) citus jautājumus, kurus ministrs un valsts aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 13.panta trešo šādā redakcijā:

“(3) Valsts aģentūras gadskārtējais darbības plāns un gadskārtējais budžets ir pārvaldes līguma sastāvdaļas, kuras katru gadu pēc to apstiprināšanas pievieno pārvaldes līgumam.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt 13.panta ceturtās daļas pirmo teikumu.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Aizstāt 13.panta ceturtajā daļā vārdu “trim” ar vārdu “pieciem”.

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

 

 

 

daļēji atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 56.priekšlikumu

noraidīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

daļēji atbalstīts, ietverts atbildīgās komisijas 56.priekšlikumā

 

13.pants. Pārvaldes līgums

(1) Pārvaldes līgums ir vienošanās par valsts aģentūrai nodoto valsts funkciju veikšanu atbilstoši ministra apstiprinātajai valsts aģentūras vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijai. Pārvaldes līgumu valsts vārdā paraksta ministrs, bet valsts aģentūras vārdā - valsts aģentūras direktors.

(2) Pārvaldes līgumā nosaka:

1) valsts aģentūras darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, to skaitā publisko pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas rādītājus;

2) valsts aģentūras funkciju veikšanai paredzamos finansu līdzekļus un to avotus, ja nepieciešams, citus paredzamos resursus un to avotus;

3) valsts aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kārtību un kritērijus;

4) kārtību, kādā valsts aģentūra sniedz ministrijai kārtējo un gada pārskatu;

5) pārvaldes līguma grozīšanas nosacījumus un kārtību;

6) kārtību, kādā izdarāmi grozījumi pārvaldes līgumā, ja tiek izdarīti grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā vai citos likumos;

7) valsts aģentūras darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību un kārtību, kādā viņiem tiek piemērotas sankcijas, atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;

8) pārvaldes līguma darbības termiņu, kas nevar būt īsāks par trim gadiem;

9) citus jautājumus, kurus ministrs un valsts aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

(3) Valsts aģentūras gadskārtējais darbības plāns un gadskārtējais budžets ir pārvaldes līguma sastāvdaļas, kuras katru gadu pēc to apstiprināšanas pievieno pārvaldes līgumam.

(4) Ministra maiņa pati par sevi nav pamats pārvaldes līguma pārskatīšanai.

(5) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

(6) Pārvaldes līgums ir publiski pieejams.

14.pants. Atbildīgās amatpersonas kompetence

(1) Ministra ieceltā atbildīgā amatpersona ministra uzdevumā uzrauga valsts aģentūras darbību un informē par to ministru.

(2) Atbildīgajai amatpersonai ir šādi pienākumi:

1) izvērtēt valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju un gadskārtējo darbības plānu pirms to akceptēšanas un sniegt ministram priekšlikumus par tiem;

2) izvērtēt valsts aģentūras direktora iesniegto budžeta projektu un sniegt ministram priekšlikumus par to;

 

 

 

 

 

3) kopīgi ar valsts aģentūras direktoru sagatavot pārvaldes līguma projektu;

 

 

 

 

4) sniegt atzinumu par valsts aģentūras kārtējiem un gada pārskatiem, kā arī par aģentūras darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;

 

 

5) sniegt ministram priekšlikumus attiecībā uz aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

6) ministra uzdevumā pieprasīt no valsts aģentūras direktora informāciju aģentūras darbības jautājumos un izvērtēt to;

7) izskatīt sūdzības par valsts aģentūras darbību un sniegt padomu ministram attiecībā uz nepieciešamo rīcību;

 

 

 

 

8) sniegt ministram padomus attiecībā uz valsts aģentūras darbības jautājumiem.

 

 

(3) Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(4) Atbildīgajai amatpersonai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.

(5) Par šā panta otrajā daļā minēto pienākumu izpildi atbildīgā amatpersona ministra noteiktos termiņos, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz viņam pārskatu.

60.

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

 

64.

 

 

 

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

67.

 

 

68.

 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

71.

Juridiskais birojs

Izslēgt 14.panta pirmajā daļā vārdus “ministra uzdevumā”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 14.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) sniegt ministram atzinumu par valsts aģentūras direktora izstrādāto valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju;”

Juridiskais birojs

Izteikt 14.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) sniegt ministram atzinumu par valsts aģentūras direktora izstrādāto valsts aģentūras gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējā budžeta projektu;”

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 14.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sniegt ministram atzinumu par valsts aģentūras direktora izstrādāto pārvaldes līgumu;”

Juridiskais birojs

Aizstāt 14.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “sniegt atzinumu “ ar vārdiem “sniegt ministram atzinumu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 14.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “kārtējiem un gada pārskatiem” ar vārdiem “kārtējo un gada pārskatu”.

 

 

 

 

 

 

 

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Aizstāt 14.panta otrās daļas 7..punktā vārdu “padomu” ar vārdu “ieteikumu”.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 14.panta otrās daļas 7..punktā vārdu “padomu” ar vārdu “priekšlikumu”.

Juridiskais birojs

Izslēgt 14.panta otrās daļas 8.punktu

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Aizstāt 14.panta otrās daļas 8..punktā vārdu “padomus” ar vārdu “ieteikumus”.

.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 14.panta piekto daļu.

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Papildināt 14.panta piekto daļu aiz vārda “viņam” ar vārdu “kārtējo”.

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

noraidīt

14.pants. Atbildīgās amatpersonas kompetence

(1) Ministra ieceltā atbildīgā amatpersona uzrauga valsts aģentūras darbību un informē par to ministru.

(2) Atbildīgajai amatpersonai ir šādi pienākumi:

1) sniegt ministram atzinumu par valsts aģentūras direktora izstrādāto valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju;

2) sniegt ministram atzinumu par valsts aģentūras direktora izstrādāto valsts aģentūras gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējā budžeta projektu;

3) sniegt ministram atzinumu par valsts aģentūras direktora izstrādāto pārvaldes līgumu;

4) sniegt ministram atzinumu par valsts aģentūras kārtējo un gada pārskatu, kā arī par valsts aģentūras darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;

5) sniegt ministram priekšlikumus attiecībā uz valsts aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

6) ministra uzdevumā pieprasīt no valsts aģentūras direktora informāciju valsts aģentūras darbības jautājumos un izvērtēt to;

7) izskatīt sūdzības par valsts aģentūras darbību un sniegt priekšlikumu ministram attiecībā uz nepieciešamo rīcību.

(3) Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(4) Atbildīgajai amatpersonai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.

15.pants. Konsultatīvā padome

Ministrs izveido konsultatīvo padomi, iekļaujot tās sastāvā atbildīgo amatpersonu, valsts aģentūras direktoru un - atkarībā no valsts aģentūras darbības specifik as - valsts un pašvaldību institūciju pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības.

72.

 

 

 

 

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

 

 

 

 

 

 

75.

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Norādīt 15.pantā konsultatīvās padomes darbības mērķi un uzdevumu.

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Konsultatīvā padome.

Konsultatīvās padomes sastāvā iekļauj atbildīgo amatpersonu, valsts aģentūras direktoru un - atkarībā no valsts aģentūras darbības specifikas - valsts un pašvaldību institūciju pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības.”

Juridiskais birojs

Papildināt 15.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

“aģentūras darbības jautājumos. Valsts aģentūras direktors vai viņa pilnvarotās personas piedalās padomes darbā bez balstiesībām.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Konsultatīvās padomes sastāvā - atkarībā no valsts aģentūras darbības specifikas - iekļauj valsts un pašvaldību pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvās padomes darbā bez balsstiesībām piedalās atbildīgā amatpersona, valsts aģentūras direktors vai viņa pilnvarotas personas.

(2) Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības valsts aģentūras darbības jautājumos.”

daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 31.priekšlikumā

daļēji atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 75.priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 75.priekšlikumu

atbalstīt

15.pants. Konsultatīvā padome

(1) Konsultatīvās padomes sastāvā - atkarībā no valsts aģentūras darbības specifikas - iekļauj valsts un pašvaldību pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvās padomes darbā bez balsstiesībām piedalās atbildīgā amatpersona, valsts aģentūras direktors vai viņa pilnvarotas personas.

(2) Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības valsts aģentūras darbības jautājumos.

16.pants. Valsts aģentūras manta

(1) Valsts aģentūras manta ir valsts manta, kuru Ministru kabinets nodevis valsts aģentūras valdījumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām valsts aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto valsts mantu.

 

 

 

 

 

(3) Ja ar valsts aģentūras valdījumā nodoto valsts mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret valsti.

76.

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūras manta ir valsts manta, kura atrodas valsts aģentūras valdījumā.”

 

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Papildināt 16.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kārtību, kādā valsts aģentūra veic darījumus ar valsts aģentūrai nodoto kustamo mantu, nosaka Ministru kabinets valsts aģentūras nolikumā.”

attiecīgi mainīt sekojošo panta daļu numerāciju.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izslēgt 16.panta otro un trešo daļu.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām valsts aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto valsts mantu. Ja ar to nepietiek vai valsts aģentūras saistību izpilde var traucēt valsts aģentūras funkciju veikšanu, par valsts aģentūras saistībām atbild valsts. Kārtību, kādā valsts atbild par valsts aģentūras saistībām, reglamentē Ministru kabineta apstiprināti noteikumi.”

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 16.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Valsts aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt valsts aģentūras valdījumā esošo valsts kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti valsts kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita valsts aģentūras budžetā.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 27.priekšlikumu

 

 

 

 

daļēji

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 79.priekšlikumu

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

16.pants. Valsts aģentūras manta

(1) Valsts aģentūras manta ir valsts manta, kura atrodas valsts aģentūras valdījumā.

(2) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām valsts aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto valsts mantu. Ja ar to nepietiek vai valsts aģentūras saistību izpilde var traucēt valsts aģentūras funkciju veikšanu, par valsts aģentūras saistībām atbild valsts. Kārtību, kādā valsts atbild par valsts aģentūras saistībām, reglamentē Ministru kabineta apstiprināti noteikumi.

(3) Valsts aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt valsts aģentūras valdījumā esošo valsts kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti valsts kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita valsts aģentūras budžetā.

17.pants. Valsts aģentūras finansēšana

Valsts aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.

81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“Valsts aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem.”

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izslēgt no 17.panta vārdus “no ziedojumiem, dāvinājumiem”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

17.pants. Valsts aģentūras finansēšana

Valsts aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par valsts aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem.

18.pants. Valsts aģentūras konts

(1) Valsts aģentūra atver kontu Valsts kasē, īpašos gadījumos ar finansu ministra atļauju – kredītiestādēs. Katra konta atvēršanai kredītiestādē nepieciešama finansu ministra atsevišķa atļauja.

(2) Gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Informācija par valsts aģentūras konta stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.

83.

 

 

 

 

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 18.panta pirmajā daļā vārdus “īpašos gadījumos”.

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, kas nav paredzēti aģentūras ilgtermiņa projektu realizācijai, ja tas gada laikā nepārsniedz faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no valsts aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, kuri nav paredzēti valsts aģentūras ilgtermiņa projektu realizācijai, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek valsts aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.”

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 18.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Valsts kase ir tiesīga piešķirt valsts aģentūrai aizņēmumus īstermiņa finansu vadības nolūkiem Valsts kases noteiktajā kārtībā, nodrošinot aizņēmumu atmaksu no valsts aģentūras budžeta tā saimnieciskā gada ietvaros, kurā ņemts aizņēmums.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 18.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Valsts aģentūrai ir tiesības ņemt Valsts kasē aizņēmumus īstermiņa finansu vadības nolūkiem Valsts kases noteiktajā kārtībā, nodrošinot aizņēmumu atmaksu no valsts aģentūras budžeta tā saimnieciskā gada ietvaros, kurā ņemts aizņēmums.”

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto.

deputāts J.Bunkšs

Aizstāt 18.panta trešajā daļā vārdus “konta” ar vārdu “kontu”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 85.priekšlikumu

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 87.priekšlikumu

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

18.pants. Valsts aģentūras konts

(1) Valsts aģentūra atver kontu Valsts kasē, ar finansu ministra atļauju – kredītiestādēs. Katra konta atvēršanai kredītiestādē nepieciešama finansu ministra atsevišķa atļauja.

(2) Gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no valsts aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, kuri nav paredzēti valsts aģentūras ilgtermiņa projektu realizācijai, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek valsts aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

(3) Valsts aģentūrai ir tiesības ņemt Valsts kasē aizņēmumus īstermiņa finansu vadības nolūkiem Valsts kases noteiktajā kārtībā, nodrošinot aizņēmumu atmaksu no valsts aģentūras budžeta tā saimnieciskā gada ietvaros, kurā ņemts aizņēmums.

(4) Informācija par valsts aģentūras kontu stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.

19.pants. Valsts aģentūras grāmatvedības uzskaite

Valsts aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem (uzņēmējdarbības grāmatvedība) un pēc kases izdevumiem, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un likuma “Par budžetu un finansu vadību” prasībām.

89.

 

 

 

90.

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Aizstāt 19.pantā vārdu “uzņēmējdarbības” ar vārdu “komercdarbības”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 19.panta tekstu šādā redakcijā:

“Valsts aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un “Likuma par budžetu un finansu vadību” prasībām.”

noraidīt

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

19.pants. Valsts aģentūras grāmatvedības uzskaite

Valsts aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un “Likuma par budžetu un finansu vadību” prasībām.

20.pants Valsts aģentūras iekšējais audits

Lai nodrošinātu efektīvu valsts aģentūras darbību, valsts aģentūrā tiek izveidots iekšējais audits. Kārtību, kādā izveidojams, vadāms un attīstāms iekšējais audits valsts aģentūrā, nosaka Ministru kabinets.

91.

 

 

 

 

 

 

 

92.

 

 

 

 

93.

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Lai nodrošinātu efektīvu valsts aģentūras darbību, valsts aģentūrā tiek veikts iekšējais audits. Kārtību, kādā izveidojams, vadāms un attīstāms iekšējais audits valsts aģentūrā, nosaka Ministru kabinets.”

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Papildināt 20.pantu aiz vārdiem “Ministru kabinets” ar vārdiem “valsts aģentūras nolikumā”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 20.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts aģentūrā tiek veikts iekšējais audits, lai nodrošinātu efektīvu valsts aģentūras darbību.”

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 93.priekšlikumu

 

 

noraidīt

 

 

 

 

atbalstīt

20.pants. Valsts aģentūras iekšējais audits

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts aģentūrā tiek veikts iekšējais audits, lai nodrošinātu efektīvu valsts aģentūras darbību.

21.pants. Valsts aģentūras kārtējais pārskats

Valsts aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz atbildīgajai amatpersonai kārtējo pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

94.

 

 

 

 

95.

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Papildināt 21.pantu aiz vārdiem “Ministru kabinets” ar vārdiem “valsts aģentūras nolikumā”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Valsts aģentūras kārtējais un gada pārskats

Valsts aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz atbildīgajai amatpersonai kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka ministrs.”

noraidīt

 

 

 

 

atbalstīt

21.pants. Valsts aģentūras kārtējais un gada pārskats

Valsts aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz atbildīgajai amatpersonai kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka ministrs.

22.pants. Valsts aģentūras gada pārskats

Valsts aģentūra ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām sagatavo gada pārskatu, kuru valsts aģentūras direktors iesniedz atbildīgajai amatpersonai.

96.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 22.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

atbalstīt

 

 

 

 

23.pants. Valsts aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, valsts aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par valsts aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

97.

 

 

 

 

 

98.

deputāts P.Salkazanovs

Aizstāt 23.panta pirmajā teikumā vārdus “tai piešķirto valsts budžeta” ar vārdu “aģentūras”.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 22.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Noslēdzot finansu gadu, valsts aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par valsts aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par valsts aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu.”

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 98.priekšlikumu

atbalstīt

22.pants. Valsts aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, valsts aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par valsts aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par valsts aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

III nodaļa

Pašvaldības aģentūra

     

III nodaļa

Pašvaldības aģentūra

 

99.

Atbildīgā komisja

Aizstāt visā III nodaļā vārdu “aģentūra” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pašvaldības aģentūra” (attiecīgajā locījumā).

atbalstīt

 

24.pants. Pašvaldības aģentūras juridiskais statuss

Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt noteiktas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz pašvaldības dome (padome) ar pašvaldības aģentūras direktoru.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

103

deputāts J.Bunkšs

Izteikt 24.panta tekstu šādā redakcijā:

“Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības pārziņā esoša iestāde - juridiska persona.

(2) Pašvaldības aģentūras kompetenci publisko tiesību jomā nosaka normatīvie akti.

(3) Pašvaldības aģentūras kompetenci privāto tiesību jomā ierobežo normatīvie akti un nolikums.

(4) Pašvaldības aģentūra savas kompetences ietvaros pilda pārvaldes līgumā noteiktos uzdevumus.”

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota pašvaldību iestāde – publisko tiesību juridiskā persona, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt noteiktas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz pašvaldības dome (padome) ar pašvaldības aģentūras direktoru.”

deputāts P.Salkazanovs

Izteikt 24.panta teikuma beigas sekojošā redakcijā: “ko noslēdz pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs ar pašvaldības aģentūras direktoru”.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldības aģentūras nosaukumā ietver vārdkopu “pašvaldības aģentūra” vai tās saīsinājumu “p/a”.”

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

23.pants. Pašvaldības aģentūras juridiskais statuss

(1) Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt noteiktas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs ar pašvaldības aģentūras direktoru.

(2) Pašvaldības aģentūras nosaukumā ietver vārdkopu “pašvaldības aģentūra” vai tās saīsinājumu “p/a”.

25.pants. Pašvaldības aģentūras funkcijas

(1) Pašvaldības aģentūrai var uzdot veikt šādas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas:

1) sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniedz publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (26.pants);

3) vadīt un realizēt pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas.

(2) Pašvaldības aģentūrai nevar uzdot veikt normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības funkcijas, kā arī funkcijas, kas saistītas ar administratīvo sodu uzlikšanu.

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Aizstāt 25.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdu “sniedz” ar vārdu “sniegt”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 25.panta otro daļu

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

24.pants. Pašvaldības aģentūras funkcijas

Pašvaldības aģentūrai var uzdot veikt šādas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas:

1) sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniegt publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (26.pants);

3) vadīt un realizēt pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas.

26.pants. Pašvaldības aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Pašvaldības aģentūra sniedz publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros. Publisko pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības saistošajos noteikumos minētajos gadījumos materiālu un nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(2) Pašvaldības dome (padome) pašvaldības aģentūras nolikumā norāda, vai pašvaldības aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Pašvaldības aģentūras sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina pašvaldības dome (padome) pēc pašvaldības aģentūras direktora priekšlikuma, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēta cita izcenojumu apstiprināšanas kārtība. Maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar tā sniegšanu saistītās izmaksas.

(3) Pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā tādā pašā kārtībā kā pašvaldības saistošie noteikumi saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vai citiem likumiem.

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

 

108

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus “materiālu un nemateriālu” ar vārdiem “materiālu vai nemateriālu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izslēgt 26.panta otrās daļas trešo teikumu.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 26.panta otrās daļas trešajā teikumā vārdus “ar tā sniegšanu saistītās izmaksas” ar vārdiem “pašvaldības aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu”.

Juridiskais birojs

Izteikt 26.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā tādā pašā kārtībā, kādā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” stājas spēkā pašvaldību saistošie noteikumi.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noraidīt

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

25.pants. Pašvaldības aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Pašvaldības aģentūra sniedz publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros. Publisko pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības saistošajos noteikumos minētajos gadījumos materiālu vai nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(2) Pašvaldības dome (padome) pašvaldības aģentūras nolikumā norāda, vai pašvaldības aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Pašvaldības aģentūras sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina pašvaldības dome (padome) pēc pašvaldības aģentūras direktora priekšlikuma, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēta cita izcenojumu apstiprināšanas kārtība. Maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt pašvaldības aģentūras funkciju veikšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu.

(3) Pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā tādā pašā kārtībā, kādā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” stājas spēkā pašvaldību saistošie noteikumi.

27.pants. Pašvaldības aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

(1) Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus, nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldības saistošie noteikumi un iekšējie normatīvie akti.

(2) Pašvaldības aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt attiecīgajā pašvaldībā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

(3) Par administratīvo procesu pašvaldības aģentūrā personai nav jāmaksā, ja likums nenosaka citādi.

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Atbildīgā komisija

Izteikt 27.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus, izņemot administratīvos aktus par administratīvo sodu uzlikšanu. Kārtību, kādā pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus, reglamentē likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības saistošie noteikumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 27.panta trešo daļu.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

26.pants. Pašvaldības aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

(1) Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus, izņemot administratīvos aktus par administratīvo sodu uzlikšanu. Kārtību, kādā pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus, reglamentē likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldības saistošie noteikumi.

(2) Pašvaldības aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt attiecīgajā pašvaldībā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

28.pants. Pašvaldības aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Pašvaldības aģentūru izveido, reorganizē un likvidē pašvaldības dome (padome).

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot pašvaldības aģentūru, noteicošais ir lietderīguma un efektivitātes princips

(3) Pašvaldības aģentūras darbību regulē attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) pašvaldības aģentūras nosaukumu;

2) pašvaldības aģentūras izveidošanas mērķi;

3) pašvaldības aģentūras funkcijas;

4) pašvaldības aģentūras kompetenci;

5) pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;

6) apjomu un kārtību, kādā pašvaldības aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;

7) pašvaldības aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

8) pašvaldības aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties citas finansiālās saistības un garantijas, to apjomu un kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Pašvaldības aģentūras nolikumā var ietvert arī citus pašvaldības aģentūras darbību regulējošus jautājumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Pašvaldības aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda pašvaldības aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai pašvaldības iestādei.

(6) Pašvaldības aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai pašvaldības iestādei, - tā rezultātā pievienojamā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu pašvaldības iestādi vai vairākām citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna pašvaldības iestāde;

3) sadalot tās pamatstruktūrvienības vai struktūrvienības starp citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 28.panta trešās daļas ievaddaļā vārdu “attiecīgās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 28.panta trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apjomu un kārtību, kādā pašvaldības aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu, kā arī uzņemas saistības, kas nav minētas šā panta trešās daļas 8.punktā;

Atbildīgā komisija

Izteikt 28.panta trešās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) pašvaldības aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas, to apjomu “Likumā par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā;”

Atbildīgā komisija

Papildināt 28.panta trešo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) konsultatīvās padomes izveidošanas nepieciešamību un tās uzdevumus.”

Atbildīgā komisija

Aizstāt 28.panta ceturtajā daļā vārdu “jautājumus” ar vārdu “noteikumus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 28.panta sestajās daļas 3.punktā vārdus “pamatstruktūrvienības vai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

27.pants. Pašvaldības aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Pašvaldības aģentūru izveido, reorganizē un likvidē pašvaldības dome (padome).

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot pašvaldības aģentūru, noteicošais ir lietderīguma un efektivitātes princips.

(3) Pašvaldības aģentūras darbību regulē pašvaldības domes (padomes) apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) pašvaldības aģentūras nosaukumu;

2) pašvaldības aģentūras izveidošanas mērķi;

3) pašvaldības aģentūras funkcijas;

4) pašvaldības aģentūras kompetenci;

5) pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;

6) apjomu un kārtību, kādā pašvaldības aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;

7) pašvaldības aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

8) pašvaldības aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas, to apjomu “Likumā par budžetu un finansu vadību” noteiktajā kārtībā;

9) konsultatīvās padomes izveidošanas nepieciešamību un tās uzdevumus.

(4) Pašvaldības aģentūras nolikumā var ietvert arī citus pašvaldības aģentūras darbību regulējošus noteikumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Pašvaldības aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda pašvaldības aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai pašvaldības iestādei.

(6) Pašvaldības aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai pašvaldības iestādei, - tā rezultātā pievienojamā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu pašvaldības iestādi vai vairākām citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna pašvaldības iestāde;

3) sadalot tās struktūrvienības starp citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt.

29.pants. Pašvaldības domes (padomes) kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībai pašvaldības dome (padome) veic šādus pasākumus:

1) apstiprina pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžeta apjomu;

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu (32.pants);

3) noslēdz ar pašvaldības aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (34.pants);

4) ieceļ par pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu, ja uzskata, ka šo uzraudzību nav lietderīgi atstāt pašvaldības izpilddirektora kompetencē (30.pants);

5) izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu (31.pants);

6) novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus;

7) atceļ pašvaldības aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Pašvaldības dome (padome), izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.

(3) Pašvaldības domei (padomei) savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 29.panta pirmās daļas 3.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 29.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“ izveido konsultatīvo padomi, ja tas paredzēts pašvaldības aģentūras nolikumā, un apstiprina tās nolikumu (30.pants);”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

28.pants. Pašvaldības domes (padomes) kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībai pašvaldības dome (padome) veic šādus pasākumus:

1) apstiprina pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžeta apjomu;

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu (31.pants);

3) ieceļ par pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu, ja uzskata, ka šo uzraudzību nav lietderīgi atstāt pašvaldības izpilddirektora kompetencē (29.pants);

4) izveido konsultatīvo padomi, ja tas paredzēts pašvaldības aģentūras nolikumā, un apstiprina tās nolikumu (30.pants);

5) novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus;

6) atceļ pašvaldības aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Pašvaldības dome (padome), izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.

(3) Pašvaldības domei (padomei) savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

30.pants. Pašvaldības izpilddirektora vai citas atbildīgās amatpersonas kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības izpilddirektors uzrauga pašvaldības aģentūras darbību un informē pašvaldības domi (padomi) par aģentūras darbības jautājumiem.

(2) Attiecībā uz pašvaldības izpilddirektora kompetenci pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā ir piemērojami šā likuma 14.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 14.panta otrajā daļā ministram noteikto kompetenci.

(3) Pašvaldības izpilddirektors nedrīkst ar tiešiem rīkojumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.

(4) Pašvaldības izpilddirektoram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

(5) Ja pašvaldības aģentūras darbību uzrauga nevis pašvaldības izpilddirektors, bet cita pašvaldības domes (padomes) iecelta amatpersona, uz šo amatpersonu attiecināma šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktā kompetence.

     

29.pants. Pašvaldības izpilddirektora vai citas atbildīgās amatpersonas kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības izpilddirektors uzrauga pašvaldības aģentūras darbību un informē pašvaldības domi (padomi) par pašvaldības aģentūras darbības jautājumiem.

(2) Attiecībā uz pašvaldības izpilddirektora kompetenci pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā ir piemērojami šā likuma 14.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 14.panta otrajā daļā ministram noteikto kompetenci.

(3) Pašvaldības izpilddirektors nedrīkst ar tiešiem rīkojumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.

(4) Pašvaldības izpilddirektoram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

(5) Ja pašvaldības aģentūras darbību uzrauga nevis pašvaldības izpilddirektors, bet cita pašvaldības domes (padomes) iecelta amatpersona, uz šo amatpersonu attiecināma šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktā kompetence.

31.pants. Konsultatīvā padome

Pašvaldības dome (padome) izveido konsultatīvo padomi, iekļaujot tās sastāvā pašvaldības izpilddirektoru, pašvaldības aģentūras direktoru un atkarībā no pašvaldības aģentūras darbības specifikas valsts un pašvaldību institūciju pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības.

120

 

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

 

122

 

 

 

 

 

123

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Norādīt 31.pantā konsultatīvās padomes darbības mērķi un uzdevumu.

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Aizstāt 31.pantā vārdu “izveido” ar vārdiem “var izveidot”.

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

papildināt 31.pantu aiz vārdiem “pašvaldības izpilddirektoru” ar vārdiem “jeb tā nozīmētu amatpersonu”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 31.panta tekstu šādā redakcijā:

“ (1) Konsultatīvās padomes sastāvā - atkarībā no pašvaldības aģentūras darbības specifikas - iekļauj valsts un pašvaldības pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvās padomes darbā bez balsstiesībām piedalās pašvaldības izpilddirektors vai viņa pilnvarota amatpersona un pašvaldības aģentūras direktors vai viņa pilnvarotas personas.

(2) Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības pašvaldības aģentūras darbības jautājumos.”

daļēji atbalstīt, ietverts atbildīgās komisijas

115.priekš likumā

atbalstīt,

ietverts atbildīgās komisijas 115.priekš likumā

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 123.priekšlikumu

atbalstīt

30.pants. Konsultatīvā padome

(1) Konsultatīvās padomes sastāvā - atkarībā no pašvaldības aģentūras darbības specifikas - iekļauj valsts un pašvaldības pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvās padomes darbā bez balsstiesībām piedalās pašvaldības izpilddirektors vai viņa pilnvarota amatpersona un pašvaldības aģentūras direktors vai viņa pilnvarotas personas.

(2) Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības pašvaldības aģentūras darbības jautājumos.

32.pants. Pašvaldības aģentūras direktors

(1) Pašvaldības aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, pašvaldības aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Pašvaldības aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Uz pašvaldības aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss attiecīgās administratīvās teritorijas laikrakstā.

(3) Darba līgumu ar pašvaldības aģentūras direktoru noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

 

 

 

(4) Pašvaldības dome (padome) var atlaist pašvaldības aģentūras direktoru no darba, ja netiek pildīts pārvaldes līgums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Attiecībā uz pašvaldības aģentūras direktora kompetenci ir piemērojami šā likuma 10.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 10.panta otrās daļas 11.punktā ministram noteikto kompetenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

126

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 32.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Darba līgumu ar pašvaldības aģentūras direktoru pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.”

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 32.panta ceturto daļu attiecīgi mainot turpmākās daļas numerāciju.

Juridiskais birojs

Izslēgt 32.panta ceturto daļu.

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 32.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldību dome (padome) var atlaist pašvaldības aģentūras direktoru no darba, ja aģentūras direktors nepilda pārvaldes līgumu un/vai darba līgumu vai pieļauj citus likumu pārkāpumus, kas nav savienojami ar atrašanos aģentūras direktora amatā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

noraidīt

31.pants. Pašvaldības aģentūras direktors

(1) Pašvaldības aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, pašvaldības aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Pašvaldības aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Uz pašvaldības aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss attiecīgās administratīvās teritorijas laikrakstā.

(3) Darba līgumu ar pašvaldības aģentūras direktoru pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.

(4) Attiecībā uz pašvaldības aģentūras direktora kompetenci ir piemērojami šā likuma 10.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 10.panta otrās daļas 11.punktā ministram noteikto kompetenci.

33.pants. Darba samaksa pašvaldības aģentūrā

(1) Pašvaldības aģentūras direktora atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktora darba līgumā.

(2) Pašvaldības aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktors pašvaldības aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.

128

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izteikt 33.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldības aģentūras direktora atalgojumu nosaka darba līgumā saskaņā ar vienoto valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmu.

(2) Pašvaldības aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktors apstiprinātā pašvaldības aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros saskaņā ar vienoto valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmu.”

noraidīt

32.pants. Darba samaksa pašvaldības aģentūrā

(1) Pašvaldības aģentūras direktora atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktora darba līgumā.

(2) Pašvaldības aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktors pašvaldības aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras pašvaldības aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.

 

129

Juridiskais birojs

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu pēc 2.lasījumā atbalstītā 33.panta šādā redakcijā:

“34.pants. Pašvaldības aģentūras darbības plānošana

(1) Pašvaldības aģentūras direktors izstrādā pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus. Pašvaldības aģentūras direktors iesniedz pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju pašvaldības domei (padomei) apstiprināšanai.

(2) Pamatojoties uz pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, pašvaldības aģentūra izstrādā pašvaldības aģentūras gadskārtējo darbības plānu. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts pašvaldības aģentūras gadskārtējais budžets.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

33.pants. Pašvaldības aģentūras darbības plānošana

(1) Pašvaldības aģentūras direktors izstrādā pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus. Pašvaldības aģentūras direktors iesniedz pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju pašvaldības domei (padomei) apstiprināšanai.

(2) Pamatojoties uz pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, pašvaldības aģentūra izstrādā pašvaldības aģentūras gadskārtējo darbības plānu. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts pašvaldības aģentūras gadskārtējais budžets.

34.pants. Pārvaldes līgums pašvaldībā

(1) Pārvaldes līgums pašvaldībā ir vienošanās par pašvaldības aģentūrai nodoto pašvaldības kompetencē esošo funkciju veikšanu un tai pieškirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši pašvaldības domes (padomes) apstiprinātajai pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu pašvaldības vārdā paraksta domes (padomes) priekšsēdētājs vai cita domes (padomes) pilnvarota persona, bet pašvaldības aģentūras vārdā – aģentūras direktors.

(2) Uz pārvaldes līgumu pašvaldībā ir attiecināmi šā likuma 13.panta otrās, trešās, ceturtās un sestās daļas noteikumi.

(3) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc attiecīgās pašvaldības gadskārtējā budžeta pieņemšanas.

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Atbildīgā komisija

Izslēgt 34.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “vai cita domes (padomes) pilnvarota persona”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 34.panta trešajā daļā vārdu “attiecīgās”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

34.pants. Pārvaldes līgums pašvaldībā

(1) Pārvaldes līgums pašvaldībā ir vienošanās par pašvaldības aģentūrai nodoto pašvaldības kompetencē esošo funkciju veikšanu un tai piešķirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši pašvaldības domes (padomes) apstiprinātajai pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu pašvaldības vārdā paraksta domes (padomes) priekšsēdētājs, bet pašvaldības aģentūras vārdā – pašvaldības aģentūras direktors.

(2) Uz pārvaldes līgumu pašvaldībā ir attiecināmi šā likuma 13.panta otrās, trešās, ceturtās un sestās daļas noteikumi.

(3) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības gadskārtējā budžeta pieņemšanas.

35.pants. Pašvaldības aģentūras manta

(1) Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kuru pašvaldība nodevusi pašvaldības aģentūras valdījumā.

(2) Kārtību, kādā veicami darījumi ar kustamo mantu, nosaka pašvaldības dome (padome), ievērojot likumā noteikto kārtību.

(3) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto pašvaldības mantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ja ar pašvaldības aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret pašvaldību.

132

 

 

 

 

 

133

 

 

134

 

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā: “Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt 35.panta otro daļu attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izslēgt 35.panta trešo un ceturto daļu.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 35.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto pašvaldības mantu. Ja ar to nepietiek vai pašvaldības aģentūras saistību izpilde var traucēt pašvaldības aģentūras funkciju veikšanu, par pašvaldības aģentūras saistībām pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā atbild attiecīgā pašvaldība.

Atbildīgā komisija

Papildināt pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“Pašvaldības aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt pašvaldības aģentūras valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita pašvaldības aģentūras budžetā.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

daļēji atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 135.priekšlikumu

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

35.pants. Pašvaldības aģentūras manta

(1) Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā.

(2) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto pašvaldības mantu. Ja ar to nepietiek vai pašvaldības aģentūras saistību izpilde var traucēt pašvaldības aģentūras funkciju veikšanu, par pašvaldības aģentūras saistībām pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā atbild attiecīgā pašvaldība.

(3) Pašvaldības aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu, kā arī atsavināt pašvaldības aģentūras valdījumā esošo pašvaldības kustamo mantu. Līdzekļus, kas iegūti pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita pašvaldības aģentūras budžetā.

36.pants. Pašvaldības aģentūras finansēšana

Pašvaldības aģentūra tiek finansēta no pašvaldības budžeta dotācijas, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.

137

 

 

 

 

 

138

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Izslēgt no 36.panta vārdus “no ziedojumiem, dāvinājumiem”.

 

 

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izteikt 36.pantu šādā redakcijā: “Pašvaldības aģentūra tiek finansēta no pašvaldības budžeta dotācijas, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem.”

noraidīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

36.pants. Pašvaldības aģentūras finansēšana

Pašvaldības aģentūra tiek finansēta no pašvaldības budžeta dotācijas, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par pašvaldības aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts vai pašvaldības pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļiem.

37.pants. Pašvaldības aģentūras konts

(1) Konta atvēršanu pašvaldības aģentūra saskaņo ar pašvaldību.

(2) Gada beigās pašvaldības aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot pašvaldības dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

(3) Informācija par pašvaldības aģentūras konta stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.

 

 

139

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 37.panta otrajā daļā vārdu “apmēru” ar vārdu “apjomu”.

 

 

atbalstīt

37.pants. Pašvaldības aģentūras konts

(1) Konta atvēršanu pašvaldības aģentūra saskaņo ar pašvaldību.

(2) Gada beigās pašvaldības aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no pašvaldības aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot pašvaldības dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apjomu, paliek pašvaldības aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

(3) Informācija par pašvaldības aģentūras konta stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.

38.pants. Pašvaldības aģentūras grāmatvedības uzskaite

Pašvaldības aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem (uzņēmējdarbības grāmatvedība) un pēc kases izdevumiem, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un likuma “Par budžetu un finansu vadību” prasībām.

140

Atbildīgā komisija

Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

“Pašvaldības aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un “Likuma par budžetu un finansu vadību” prasībām.”

atbalstīt

38.pants. Pašvaldības aģentūras grāmatvedības uzskaite

Pašvaldības aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un “Likuma par budžetu un finansu vadību” prasībām.

39.pants. Pašvaldības aģentūras revīzija un revīzijas pārskats

Lai kontrolētu pašvaldības aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā pašvaldības aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats.

     

39.pants. Pašvaldības aģentūras revīzija un revīzijas pārskats

Lai kontrolētu pašvaldības aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā pašvaldības aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats.

40.pants. Pašvaldības aģentūras kārtējais pārskats

Pašvaldības aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

141

Atbildīgā komisija

Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

“40.pants. Pašvaldības aģentūras kārtējais un gada pārskats

Pašvaldības aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka pašvaldības dome (padome).”

atbalstīt

40.pants. Pašvaldības aģentūras kārtējais un gada pārskats

Pašvaldības aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka pašvaldības dome (padome).

41.pants. Pašvaldības aģentūras saimnieciskā gada pārskats

Pašvaldības aģentūra ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām sagatavo saimnieciskā gada pārskatu, kuru pašvaldības aģentūras direktors iesniedz pašvaldības izpilddirektoram.

142

Atbildīgā komisija

Izslēgt 41.pantu attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

 

42.pants. Pašvaldības aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, pašvaldības aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par pašvaldības aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

143

deputāts P.Salkazanovs

Papildināt 42.panta pirmo teikumu pirms vārda “budžeta” ar vārdiem “pašvaldības aģentūras”.

atbalstīt

41.pants. Pašvaldības aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, pašvaldības aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par pašvaldības aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par pašvaldības aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

IV nodaļa

Kopīgās aģentūras

144

Atbildīgā komisija

Izslēgt vārdus “IV nodaļa Kopīgās aģentūras”.

atbalstīt

 

43.pants. Pašvaldību kopīgā aģentūra

(1) Pašvaldību kompetencē esošo funkciju veikšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu iestādi - pašvaldību kopīgo aģentūru, nosakot tās finansēšanas kārtību un tās valdījumā nododamās mantas apjomu.

(2) Uz pašvaldību kopīgo aģentūru attiecas šā likuma I un III nodaļas noteikumi, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Pašvaldību kopīgās aģentūras uzraudzībai pašvaldību domes (padomes) izveido kopīgu lēmējinstitūciju - padomi, pieņem aģentūras nolikumu un deleģē šajā padomē pārstāvjus no attiecīgo pašvaldību deputātu vidus.

 

 

(4) Padomei ir šā likuma 29.pantā pašvaldības domei (padomei) noteiktā kompetence.

(5) Par pašvaldību kopīgās aģentūras darbības uzraudzību atbildīgajai personai, kuru iecēlusi padome, ir šajā likumā pašvaldības izpilddirektoram noteiktā kompetence.

(6) Pašvaldību kopīgās aģentūras direktoram ir šajā likumā pašvaldības aģentūras direktoram noteiktā kompetence.

(7) Ja ar pašvaldību kopīgās aģentūras valdījumā nodoto pašvaldību mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret tām pašvaldībām, kuras kopīgi izveidojušas attiecīgo aģentūru, proporcionāli katras pašvaldības ieguldītajai mantas daļai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 43.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldību kopīgās aģentūras uzraudzībai pašvaldību domes (padomes) izveido kopīgu lēmējinstitūciju - padomi, deleģē šajā padomē pārstāvjus no attiecīgo pašvaldību deputātu vidus un pieņem pašvaldību kopīgās aģentūras nolikumu.”

Atbildīgā komisija

Aizstāt 43.panta ceturtajā daļā skaitļus un vārdu “29.pantā” ar skaitļiem un vārdu “28.pantā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 43.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldību kopīgās aģentūras saistību izpilde var traucēt pašvaldību kopīgās aģentūras funkciju veikšanu vai pašvaldību kopīgās aģentūras mantas nepietiek tās saistību izpildei, par pašvaldību kopīgās aģentūras saistībām atbild attiecīgās pašvaldības proporcionāli katras pašvaldības ieguldītajai mantas daļai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

42.pants. Pašvaldību kopīgā aģentūra

(1) Pašvaldību kompetencē esošo funkciju veikšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu iestādi - pašvaldību kopīgo aģentūru, nosakot tās finansēšanas kārtību un tās valdījumā nododamās mantas apjomu.

(2) Uz pašvaldību kopīgo aģentūru attiecas šā likuma I un III nodaļas noteikumi, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Pašvaldību kopīgās aģentūras uzraudzībai pašvaldību domes (padomes) izveido kopīgu lēmējinstitūciju - padomi, deleģē šajā padomē pārstāvjus no attiecīgo pašvaldību deputātu vidus un pieņem pašvaldību kopīgās aģentūras nolikumu.

(4) Padomei ir šā likuma 28.pantā pašvaldības domei (padomei) noteiktā kompetence.

(5) Par pašvaldību kopīgās aģentūras darbības uzraudzību atbildīgajai personai, kuru iecēlusi padome, ir šajā likumā pašvaldības izpilddirektoram noteiktā kompetence.

(6) Pašvaldību kopīgās aģentūras direktoram ir šajā likumā pašvaldības aģentūras direktoram noteiktā kompetence.

(7) Ja tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldību kopīgās aģentūras saistību izpilde var traucēt pašvaldību kopīgās aģentūras funkciju veikšanu vai pašvaldību kopīgās aģentūras mantas nepietiek tās saistību izpildei, par pašvaldību kopīgās aģentūras saistībām atbild attiecīgās pašvaldības proporcionāli katras pašvaldības ieguldītajai mantas daļai.

44.pants. Valsts un pašvaldību kopīgā aģentūra

Valsts funkciju un pašvaldību kompetencē esošo funkciju veikšanai valsts un viena pašvaldība vai vairākas pašvaldības var izveidot kopīgu aģentūru. Valsts un pašvaldību kopīgo aģentūru darbību regulē atsevišķi likumi.

148

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Izslēgt 44.pantu.

atbalstīt

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinetam līdz 2002.gada 31.decembrim veikt valsts uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) (turpmāk – uzņēmums) funkciju, darbības un struktūras izvērtēšanu, to juridiskā statusa precizēšanu (nepieciešamības gadījumā – reorganizāciju) atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un šim likumam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ministrijām 6 mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā veikt visu uzņēmumiem nodoto funkciju analīzi. Analīzes rezultātā tiek noskaidrotas uzņēmumu funkcijas, kuras nododamas valsts pārvaldes iestādēm, kuras var veikt valsts aģentūras un kuras iespējams nodot privātajam sektoram. Ja nepieciešams, ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par uzņēmumu reorganizāciju, likvidāciju vai nodošanu privatizācijai.

3. Ja uzņēmums ir pārveidojams par valsts iestādi, tai skaitā par valsts aģentūru, attiecīgā ministra izveidota reorganizācijas komisija izstrādā uzņēmuma reorganizācijas plānu un apstiprina uzņēmuma bilanci.

4. Ministru kabinets rīkojumā par uzņēmuma reorganizāciju nosaka reorganizācijas uzsākšanas un pabeigšanas dienu, institūciju, kurai nododamas uzņēmuma saistības un manta, mantas pārņemšanas un saistību nodošanas kārtību un termiņus.

5. Reorganizējamā uzņēmuma nekustamais īpašums pāriet valstij uz Ministru kabineta rīkojuma pamata un minētais rīkojums ir pamats valsts īpašuma tiesību reģistrācijai un nostiprināšanai zemesgrāmatā. Valsts iestāde, kuras valdījumā nodots minētais nekustamais īpašums, ir atbrīvota no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas saistīta ar uzņēmuma nekustamā īpašuma nodošanu valsts īpašumā.

 

 

6. Reorganizējamā uzņēmuma saistības pret trešajām personām nedrīkst tikt samazinātas vai izbeigtas citādi kā civiltiesiskā saistību izbeigšanas ceļā.

7. Uzņēmuma pārveidošana par valsts iestādi uzskatāma par uzņēmuma reorganizāciju, kurā uzņēmums zaudē uzņēmuma statusu līdz ar valsts iestādes statusa iegūšanu, un visa uzņēmuma manta un saistības pāriet valstij.

 

 

 

 

 

 

8. Pēc attiecīga Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas reorganizējamais uzņēmums publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par reorganizāciju. Paziņojumā norāda uzņēmuma reģistrācijas numuru un juridisko adresi un lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas faktu.

9. Uzņēmuma kreditors nevar prasīt savas prasības pret reorganizējamo uzņēmumu nodrošināšanu vai saistību pirmstermiņa izpildi sakarā ar reorganizācijas faktu.

 

10. Reorganizācijas pabeigšanas faktu, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā noteikto reorganizācijas pabeigšanas dienu, apstiprina attiecīgais ministrs un tas ir pamats uzņēmuma izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.martā.

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

 

152

 

 

 

 

 

 

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

 

 

 

 

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157

 

 

 

 

 

158

 

 

 

 

 

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

 

163

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Par valsts (pašvaldību) aģentūrām pārveidojamie valsts (pašvaldību) uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas formā valsts (pašvaldību) nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) [turpmāk - reorganizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)] reorganizējami līdz 2002.gada 31.decembrim.”

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim nosaka kārtību, kādā reorganizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pārveidojami par valsts (pašvaldību) aģentūrām.”

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim apstiprina pārvaldes līguma paraugu.”

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim apstiprina noteikumus par kārtību, kādā valsts atbild par valsts aģentūras saistībām.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt Pārejas noteikumu 2., 3. un 4.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nekustamais īpašums pāriet attiecīgi valstij uz Ministru kabineta rīkojuma pamata un pašvaldībai uz pašvaldības domes (padomes) lēmuma pamata, un minētais rīkojums (lēmums) ir pamats valsts (pašvaldības) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā pēc nodošanas aktiem, ar kuriem reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nekustamais īpašums ir nodots valsts (pašvaldības) īpašumā, valsts nodeva netiek ņemta.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt Pārejas noteikumu 6.punktu attiecīgi mainot turpmākā punkta numerāciju.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 7.punktu kā 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārveidošana par valsts (pašvaldības) aģentūru uzskatāma par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizāciju, kuras rezultātā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statusu un vienlaikus iegūst valsts (pašvaldības) aģentūras statusu un visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta un saistības pāriet valstij (pašvaldībai).”

Atbildīgā komisija

Izslēgt Pārejas noteikumu 8.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 9.punktu kā 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditors nevar prasīt, lai reorganizējamais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina saistību pirmstermiņa izpildi sakarā ar reorganizācijas faktu.”

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 10.punktu kā 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Reorganizācijas pabeigšanas faktu, ievērojot Ministru kabineta rīkojumā [pašvaldības domes (padomes) lēmumā] noteikto reorganizācijas pabeigšanas dienu, apstiprina attiecīgais m inistrs [attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs], un tas ir pamats uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.”

deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, A.Klementjevs

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Līdz vienotās valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas apstiprināšanai Ministru kabinetā valsts aģentūru un pašvaldības aģentūru darbinieku atalgojumu nosaka attiecīgais ministrs vai attiecīgā pašvaldības dome (padome).”

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Līdz vienotās valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas apstiprināšanai Ministru kabinetā valsts aģentūru direktoru atalgojumu nosaka Ministru kabinets.”

Atbildīgā komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim apstiprina metodiku, pēc kuras valsts (pašvaldības) aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.”

Atbildīgā komisija

Izslēgt 2.lasījumā atbalstītā likumprojekta pēdējo teikumu.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas 161.priekšlikumu

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Par valsts (pašvaldību) aģentūrām pārveidojamie valsts (pašvaldību) uzņēmumi un bezpeļņas organizācijas formā valsts (pašvaldību) nodibinātie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) [turpmāk - reorganizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)] reorganizējami līdz 2002.gada 31.decembrim.

2. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim nosaka kārtību, kādā reorganizējamie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pārveidojami par valsts (pašvaldību) aģentūrām.

3. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim apstiprina pārvaldes līguma paraugu.

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim apstiprina noteikumus par kārtību, kādā valsts atbild par valsts aģentūras saistībām.

5. Reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nekustamais īpašums pāriet attiecīgi valstij uz Ministru kabineta rīkojuma pamata un pašvaldībai uz pašvaldības domes (padomes) lēmuma pamata, un minētais rīkojums (lēmums) ir pamats valsts (pašvaldības) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā pēc nodošanas aktiem, ar kuriem reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nekustamais īpašums ir nodots valsts (pašvaldības) īpašumā, valsts nodeva netiek ņemta.

6. Reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pārveidošana par valsts (pašvaldības) aģentūru uzskatāma par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizāciju, kuras rezultātā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) zaudē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statusu un vienlaikus iegūst valsts (pašvaldības) aģentūras statusu un visa uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) manta un saistības pāriet valstij (pašvaldībai).

7. Reorganizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) kreditors nevar prasīt, lai reorganizējamais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina saistību pirmstermiņa izpildi sakarā ar reorganizācijas faktu.

8. Reorganizācijas pabeigšanas faktu, ievērojot Ministru kabineta rīkojumā [pašvaldības domes (padomes) lēmumā] noteikto reorganizācijas pabeigšanas dienu, apstiprina attiecīgais ministrs [attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs], un tas ir pamats uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.

9. Līdz vienotās valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmas apstiprināšanai Ministru kabinetā valsts aģentūru direktoru atalgojumu nosaka Ministru kabinets.

10. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.novembrim apstiprina metodiku, pēc kuras valsts (pašvaldības) aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētāja biedrs Guntis Dambergs