Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Valsts aģentūru likums (reģ. nr. 507)

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas 2. lasījumam sagatavotais likumprojekts

Valsts aģentūru likums

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: “Publisko aģentūru likums”

atbalstīt

Publisko aģentūru likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt valsts aģentūras juridisko statusu, izveidošanas kārtību, finansēšanas avotus, darbības, uzraudzības un atskaitīšanās principus un kārtību un atdalīt politikas ieviešanu konkrētās sfērās no tās veidošanas un uzraudzības, paaugstināt valsts iestāžu darba efektivitāti un reaģēšanas spēju uz mainīgu darbības vidi, nodrošināt atklātāku valsts līdzekļu izlietošanu.

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Izslēgt 1.pantā vārdus “un atdalīt politikas ieviešanu konkrētās sfērās no tās veidošanas un uzraudzības.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“1.pants. Likuma mērķi

Likuma mērķi ir šādi:

1) nodrošināt atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju efektīvu realizēšanu;

2) atdalīt politikas īstenošanu valsts vai pašvaldību līmenī no nozares politikas veidošanas un uzraudzības;

3) nodrošināt atklātību valsts un pašvaldību finansu līdzekļu izlietošanā.”

noraidīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

1.pants. Likuma mērķi

Likuma mērķi ir šādi:

1) nodrošināt atsevišķu valsts un pašvaldību funkciju efektīvu realizēšanu;

2) atdalīt politikas īstenošanu valsts vai pašvaldību līmenī no nozares politikas veidošanas un uzraudzības;

3) nodrošināt atklātību valsts un pašvaldību finansu līdzekļu izlietošanā.

2.pants. Vispārējo prasību piemērošana valsts aģentūrai

(1) Valsts aģentūras nolikumā iekļaujamo informāciju, direktora vispārējo kompetenci, aģentūras gada publisko pārskatu sagatavošanas kārtību nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.

(2) Valsts aģentūru finansu vadības mehānismu nosaka likums “Par budžetu un finansu vadību”.

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 2.pantu.

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu vadību valsts aģentūrās nosaka likums “Par budžetu un finansu vadību”.”

atbalstīt

 

 

 

noraidīt

 

 

 

 
 

6.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta I nodaļu ar 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka publisko aģentūru (turpmāk - aģentūra) veidus, juridisko statusu, izveidošanas, reorganizēšanas, likvidēšanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.”

atbalstīt

2.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka publisko aģentūru (turpmāk - aģentūra) veidus, juridisko statusu, izveidošanas, reorganizēšanas, likvidēšanas, finansēšanas un uzraudzības kārtību.

 

7.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta I nodaļu ar 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Aģentūru veidi

(1) Saskaņā ar šā likuma noteikumiem valsts var izveidot valsts aģentūras, bet pašvaldības - pašvaldību aģentūras.

(2) Saskaņā ar šā likuma noteikumiem aģentūru kopīgi var izveidot:

1) valsts ar vienu pašvaldību vai vairākām pašvaldībām;

2) divas vai vairākas pašvaldības.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

3.pants. Aģentūru veidi

(1) Saskaņā ar šā likuma noteikumiem valsts var izveidot valsts aģentūras, bet pašvaldības - pašvaldību aģentūras.

(2) Saskaņā ar šā likuma noteikumiem aģentūru kopīgi var izveidot:

1) valsts ar vienu pašvaldību vai vairākām pašvaldībām;

2) divas vai vairākas pašvaldības.

II nodaļa

Valsts aģentūras juridiskais statuss un funkcijas

8.

Atbildīgā komisija

Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“II nodaļa

Valsts aģentūra”

atbalstīt

II nodaļa

Valsts aģentūra

 

3.pants. Valsts aģentūras juridiskais statuss

(1) Valsts aģentūra ir ministrijas pārziņā esoša valsts iestāde –
publisko tiesību juridiskā persona ar noteiktam privāto tiesību juridiskās personas tiesībām, kura, noslēdzot līgumu ar ministru, veic likuma vai Ministru kabineta noteiktās valsts funkcijas un atbild par plānoto uzdevumu izpildi atbilstoši iepriekš noteiktajiem kritērijiem.

(2) Valsts aģentūra ir juridiska persona.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūra ir juridiska persona.

(2) Valsts aģentūra ir ministrijas pārziņā esoša iestāde, kuras kompetenci publisko tiesību jomā nosaka normatīvie akti, bet kompetenci privāto tiesību jomā normatīvie akti un nolikums.

(3) Valsts aģentūra, noslēdzot līgumu ar ministru, veic likuma vai Ministru kabineta noteiktās valsts pārvaldes funkcijas un atbild par plānoto uzdevumu izpildi atbilstoši līgumā noteiktiem kritērijiem.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Valsts aģentūras juridiskais statuss

Valsts aģentūra ir ministrijas pārziņā esoša valsts iestāde, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem uzdots veikt noteiktas valsts funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz ministrs ar valsts aģentūras direktoru.”

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

4.pants. Valsts aģentūras juridiskais statuss

Valsts aģentūra ir ministrijas pārziņā esoša valsts iestāde, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem uzdots veikt noteiktas valsts funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz ministrs ar valsts aģentūras direktoru.

4.pants. Valsts aģentūras funkcijas

(1) Valsts aģentūrām var nodot šādas funkcijas:

1) pakalpojumu sniegšanu valsts vārdā indivīdiem un organizācijām, kā arī pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību iestādēm;

2) valsts un starptautisku projektu un programmu vadību (administrēšanu).

(2) Pakalpojumi valsts vārdā ir darbības, kuras valsts vārdā nodrošina politikas ieviešanu konkrētā sfērā un šo pakalpojumu sniegšanai valsts aģentūrai ir tiesīga izdot administratīvos aktus.

(3) Valsts aģentūrām nevar uzdot veikt normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības funkcijas un funkcijas, kas saistītas ar administratīvo sodu uzlikšanu.

11.

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis

Izslēgt 4.panta trešo daļu.

Deputāts K.Leiškalns

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aģentūrai var nodot šādas funkcijas:

1)pakalpojumu sniegšana valsts vārdā indivīdiem un organizācijām, kā arī pakalpojumu sniegšana valsts un pašvaldību iestādēm;

2) valsts un starptautisko projektu un programmu vadību (administrēšanu);

3) normatīvo dokumentu izpildes uzraudzību.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Valsts aģentūras funkcijas

(1) Valsts aģentūrai var uzdot veikt šādas valsts funkcijas:

1) sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniegt publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (6.pants);

3) vadīt un realizēt valsts un starptautiskus projektus un programmas.

(2) Valsts aģentūrai nevar uzdot veikt normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības funkcijas, kā arī funkcijas, kas saistītas ar administratīvo sodu uzlikšanu.”

noraidīt

 

 

noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

5.pants. Valsts aģentūras funkcijas

(1) Valsts aģentūrai var uzdot veikt šādas valsts funkcijas:

1) sniegt pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniegt publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (6.pants);

3) vadīt un realizēt valsts un starptautiskus projektus un programmas.

(2) Valsts aģentūrai nevar uzdot veikt normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības funkcijas, kā arī funkcijas, kas saistītas ar administratīvo sodu uzlikšanu.

 

14.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt pirmajā lasījumā atbalstīto 12.pantu kā jaunu pantu pēc likumprojekta 4.panta šādā redakcijā:

“6.pants. “Valsts aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Publisko pakalpojumu sniegšana ir likumā vai Ministru kabineta noteikumos minētajos gadījumos materiālu un nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā.

(2) Ministru kabinets valsts aģentūras nolikumā norāda, vai valsts aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Publisko pakalpojumu izcenojumus apstiprina ministrs pēc valsts aģentūras direktora priekšlikuma. Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku apstiprina Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar tā sniegšanu saistītās izmaksas.

(3) Valsts aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ne agrāk kā vienu mēnesi pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

 

 

 

 

6.pants. Valsts aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Publisko pakalpojumu sniegšana ir likumā vai Ministru kabineta noteikumos minētajos gadījumos materiālu un nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā.

(2) Ministru kabinets valsts aģentūras nolikumā norāda, vai valsts aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Publisko pakalpojumu izcenojumus apstiprina ministrs pēc valsts aģentūras direktora priekšlikuma. Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku apstiprina Ministru kabinets, ņemot vērā, ka maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar tā sniegšanu saistītās izmaksas.

(3) Valsts aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ne agrāk kā vienu mēnesi pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

15.

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu pirms likumprojekta 5.panta šādā redakcijā:

“7.pants. Valsts aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

“(1) Likumā noteiktajos gadījumos valsts aģentūra izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā valsts aģentūra izdod administratīvos aktus, nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi un attiecīgās nozares iekšējie normatīvie akti.

(2) Valsts aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

(3) (3) Par administratīvo procesu valsts aģentūrā personai nav jāmaksā, ja likums nenosaka citādi.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

7.pants. Valsts aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

“(1) Likumā noteiktajos gadījumos valsts aģentūra izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā valsts aģentūra izdod administratīvos aktus, nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi un attiecīgās nozares iekšējie normatīvie akti.

(2) Valsts aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

(3) Par administratīvo procesu valsts aģentūrā personai nav jāmaksā, ja likums nenosaka citādi.

5. pants. Valsts aģentūras izveidošana, reorganizācija un likvidācija

(1) Valsts aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Ministru kabinets.

(2) Lēmumā par valsts aģentūras izveidošanu vai reorganizāciju nosaka izveidošanas vai reorganizācijas mērķi, aģentūras valdījumā nododamo mantu, finansēšanas kārtību, atbildīgo ministriju un aģentūras izveidošanas dienu. Aģentūras reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā paredz aģentūras mantas un saistību nodošanu citai valsts iestādei.

(3) Iesniedzot Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts aģentūras izveidošanu, Ministru kabineta rīkojuma projektam pievieno vispusīgu aģentūras izveidošanas nepieciešamības pamatojumu atbilstoši Ministru kabineta noteiktiem kritērijiem.

(4) Valsts aģentūras reorganizācijas un likvidācijas gadījumā tiek sastādīta aģentūras slēguma bilance un noteikta mantas vērtība un saistību apjoms.

(5) Valsts aģentūras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“8.pants. Valsts aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Valsts aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Ministru kabinets, pamatojoties uz likumu vai pēc savas iniciatīvas.

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot valsts aģentūru, noteicošais ir lietderīguma un efektivitātes princips.

(3) Valsts aģentūras darbību regulē Ministru kabineta apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) valsts aģentūras nosaukumu;

2) ministriju, kuras pārziņā valsts aģentūra nodota;

3) valsts aģentūras izveidošanas mērķi;

4) valsts aģentūras funkcijas;

5) valsts aģentūras kompetenci;

6) valsts aģentūras finansēšanas kārtību;

7) apjomu un kārtību, kādā valsts aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;

8) valsts aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

9) valsts aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties citas finansiālās saistības un garantijas, to apjomu un kārtību.

(4) Valsts aģentūras nolikumā var ietvert arī citus valsts aģentūras darbību regulējošus jautājumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Valsts aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda valsts aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.

(6) Valsts aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai valsts iestādei, - tā rezultātā pievienojamā valsts aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu valsts iestādi vai vairākām citām valsts iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna valsts iestāde;

3) sadalot tās pamatstruktūrvienības vai struktūrvienības starp citām valsts iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā valsts aģentūra beidz pastāvēt.”

atbalstīt

8.pants. Valsts aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Valsts aģentūru izveido, reorganizē un likvidē Ministru kabinets, pamatojoties uz likumu vai pēc savas iniciatīvas.

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot valsts aģentūru, noteicošais ir lietderīguma un efektivitātes princips.

(3) Valsts aģentūras darbību regulē Ministru kabineta apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) valsts aģentūras nosaukumu;

2) ministriju, kuras pārziņā valsts aģentūra nodota;

3) valsts aģentūras izveidošanas mērķi;

4) valsts aģentūras funkcijas;

5) valsts aģentūras kompetenci;

6) valsts aģentūras finansēšanas kārtību;

7) apjomu un kārtību, kādā valsts aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;

8) valsts aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

9) valsts aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties citas finansiālās saistības un garantijas, to apjomu un kārtību.

(4) Valsts aģentūras nolikumā var ietvert arī citus valsts aģentūras darbību regulējošus jautājumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Valsts aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda valsts aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai institūcijai.

(6) Valsts aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai valsts iestādei, - tā rezultātā pievienojamā valsts aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu valsts iestādi vai vairākām citām valsts iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna valsts iestāde;

3) sadalot tās pamatstruktūrvienības vai struktūrvienības starp citām valsts iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā valsts aģentūra beidz pastāvēt.

III nodaļa

Aģentūras vadība

17.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 3.nodaļas nosaukumu.

atbalstīt

 

 

 

18.

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.lasījumā atbalstītā 16.panta pirmo, trešo un piekto daļu kā jaunu pantu pēc līdzšinējā 5.panta šādā redakcijā:

“9.pants. Valsts aģentūras pārziņa

(1) Valsts aģentūras darbības uzraudzīšanai ministrs, kura vadītās ministrijas pārziņā nodota attiecīgā valsts aģentūra, veic šādus pasākumus:

1) apstiprina valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžetu (12.pants);

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) noslēdz ar valsts aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (13.pants);

4) ieceļ no ministrijas civildienesta ierēdņu vidus par valsts aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu (turpmāk - atbildīgā amatpersona) (14.pants);

5) izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu (15.pants);

6) novērtē valsts aģentūras darbības rezultātus;

7) ierosina audita veikšanu valsts aģentūrā;

8) atceļ valsts aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Ministram, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbībā.

(3) Ministram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Valsts aģentūras pārziņa

(1) Valsts aģentūras darbības uzraudzīšanai ministrs, kura vadītās ministrijas pārziņā nodota attiecīgā valsts aģentūra, veic šādus pasākumus:

1) apstiprina valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžetu (12.pants);

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda valsts aģentūras direktoru, pamatojoties uz darba tiesiskās attiecības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

3) noslēdz ar valsts aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (13.pants);

4) ieceļ no ministrijas civildienesta ierēdņu vidus par valsts aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu (turpmāk - atbildīgā amatpersona) (14.pants);

5) izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu (15.pants);

6) novērtē valsts aģentūras darbības rezultātus;

7) ierosina audita veikšanu valsts aģentūrā;

8) atceļ valsts aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Ministram, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbībā.

(3) Ministram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.”;

6.pants. Aģentūras direktors

(1) Aģentūras darbu vada direktors, kuru atklāta konkursa kārtībā pieņem darbā un atlaiž no darba ministrs.

(2) Direktora pilnvaru termiņš nevar būt ilgāks par pieciem gadiem. Izbeidzoties termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

Deputāts K.Leiškalns

Papildināt 6.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Aģentūras direktors ir tieši pakļauts ministram vai pēc ministra pilnvarojuma - valsts sekretāram.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 6.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“10.pants. Valsts aģentūras direktors

(1) Valsts aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, valsts aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Valsts aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Valsts aģentūras direktors:

1) vada un organizē aģentūras administratīvo darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību, nosaka aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izstrādā aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;

3) nodrošina pārvaldes līguma izpildi;

4) nosaka aģentūras struktūru, štatu sarakstu un aģentūras darbinieku atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5) pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus;

6) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

7) nodrošina aģentūras personāla vadību;

8) atbild par aģentūras funkciju veikšanu;

9) atbild par aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par aģentūras darbības tiesiskumu;

11) sniedz ministram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

12) veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(3) Uz valsts aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(4) Darba līgumu ar valsts aģentūras direktoru noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

(5) Ministrs var atlaist valsts aģentūras direktoru no darba, ja netiek pildīts pārvaldes līgums.”

noraidīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

10.pants. Valsts aģentūras direktors

(1) Valsts aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, valsts aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Valsts aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Valsts aģentūras direktors:

1) vada un organizē aģentūras administratīvo darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību, nosaka aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;

2) izstrādā aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;

3) nodrošina pārvaldes līguma izpildi;

4) nosaka aģentūras struktūru, štatu sarakstu un aģentūras darbinieku atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

5) pieņem darbā un atlaiž no darba aģentūras darbiniekus;

6) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;

7) nodrošina aģentūras personāla vadību;

8) atbild par aģentūras funkciju veikšanu;

9) atbild par aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;

10) atbild par aģentūras darbības tiesiskumu;

11) sniedz ministram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

12) veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

(3) Uz valsts aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(4) Darba līgumu ar valsts aģentūras direktoru noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

(5) Ministrs var atlaist valsts aģentūras direktoru no darba, ja netiek pildīts pārvaldes līgums.

7.pants. Valsts aģentūras vadības organizēšana

(1) Ministrs apstiprina valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju un budžetu.

(2) Ministrs ar aģentūras direktoru noslēdz pārvaldes līgumu, kurā vienojas par savstarpējām pilnvarām un pienākumiem.

(3) Valsts aģentūras darbības uzraudzības īstenošanai no ministrijas vadošo amatpersonu vidus ministrs ieceļ atbildīgo amatpersonu.

21.

 

 

22.

 

23.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 7.pantu, atbilstoši mainot turpmāko pantu numerāciju.

Deputāts K.Leiškalns

Izslēgt 7.panta trešo daļu.

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops

Izteikt 7.panta 3.daļu šādā redakcijā

“(3) Valsts aģentūras darbības uzraudzības īstenošanai no ministrijas vadošo amatpersonu vidus ministrs ieceļ atbildīgo amatpersonu, ar kuru tiek noslēgts attiecīgs pilnvarojuma līgums.”

atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

noraidīt

 
 

24.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.lasījumā atbalstīto 9.pantu kā jaunu pantu pēc līdzšinējā 6.panta šādā redakcijā:

“11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

(1) Valsts aģentūras direktora atalgojumu nosaka ministrs saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā vienotajā darba samaksas sistēmā valsts aģentūru direktoriem paredzēto atalgojuma skalu.

(2) Valsts aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka valsts aģentūras direktors ministra apstiprinātā valsts aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras valsts aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

11.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

(1) Valsts aģentūras direktora atalgojumu nosaka ministrs saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā vienotajā darba samaksas sistēmā valsts aģentūru direktoriem paredzēto atalgojuma skalu.

(2) Valsts aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka valsts aģentūras direktors ministra apstiprinātā valsts aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras valsts aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.

 

25.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu pirms līdzšinējā 8.panta šādā redakcijā:

“12.pants. Valsts aģentūras darbības plānošana

(1) Pamatojoties uz valsts politikas prioritātēm, valsts aģentūras direktors izstrādā aģentūras darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos resursus.

(2) Darbības un attīstības stratēģija veido ietvaru valsts aģentūras gadskārtējam darbības plānam. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts valsts aģentūras gadskārtējais budžets.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

12.pants. Valsts aģentūras darbības plānošana

(1) Pamatojoties uz valsts politikas prioritātēm, valsts aģentūras direktors izstrādā aģentūras darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos resursus.

(2) Darbības un attīstības stratēģija veido ietvaru valsts aģentūras gadskārtējam darbības plānam. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts valsts aģentūras gadskārtējais budžets.

8.pants. Pārvaldes līgums

(1) Par valsts aģentūras funkciju izpildi un tam atvēlētiem finansu resursiem tiek noslēgts pārvaldes līgums. Pārvaldes līgums ir vienošanās starp ministru un aģentūras direktoru par aģentūras darbībā sasniedzamajiem rezultātiem un tiem atbilstošiem atvēlētajiem finansu resursiem.

(2) Pārvaldes līgumā tiek noteikti:

 1. aģentūras darbības mērķi atbilstoši pārvaldes līguma darbības termiņam un vispārējiem aģentūras nolikumā definētajiem mērķiem;
 2. aģentūras kārtējā gada darbības uzdevumi un prognozējamie uzdevumi nākamajiem 2-3 gadiem;
 3. aģentūras funkciju veikšanai piešķirtie finansu līdzekļi un to avoti;
 4. aģentūras darbības kvantitatīvie un kvalitatīvie rezultatīvie rādītāji, tai skaitā plānoto pakalpojumu apjoma rādītāji, klientu apkalpošanas laiks, izmaksas;
 5. aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kritēriji;
 6. aģentūras atskaitīšanās kārtība;
 7. līguma grozīšanas nosacījumi un kārtība;
 8. kārtība, kādā izdarāmi grozījumi līgumā valsts budžeta grozījumu gadījumā;
 9. darbinieku stimulēšanas un sankciju piemērošanas kārtība atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;
 10. jebkuri specifiskie gada noslēguma nosacījumi, kas ļauj elastīgi izmantot resursus saimnieciskā gada beigās;
 11. citi jautājumi, kurus ministrs un aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

(3) Pārvaldes līgumu paraksta ministrs, bet aģentūras vārdā – aģentūras direktors.

(4) Valsts aģentūras ikgadējais budžets ir pārvaldes līguma sastāvdaļa. Budžeta izstrādāšana balstās uz aģentūras gada darbības plānu, kas nosaka aģentūras veicamos pasākumus atbilstoši darbības mērķiem, uzdevumiem, kvalitātes nosacījumiem un finansiālām iespējām.

(5) Lai nodrošinātu aģentūras stratēģiskās plānošanas un attīstības iespējas, pārvaldes līgumu slēdz uz termiņu ne īsāku par diviem gadiem. Pārvaldes līguma darbības termiņu nosaka, ministram un aģentūras vadītājam vienojoties.

(6) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu pēc valsts budžeta pieņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.decembrim.

(7) Pārvaldes līgums ir publisks.

26.

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

Deputāts P.Maksimovs

Izslēgt 8.panta otrās daļas 10.punktu;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Pārvaldes līgums

(1) Pārvaldes līgums ir vienošanās par valsts aģentūrai nodoto valsts funkciju veikšanu un tai piešķirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši ministra apstiprinātajai valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu valsts vārdā paraksta ministrs, bet valsts aģentūras vārdā – aģentūras direktors.

(2) Pārvaldes līgumā nosaka:

1) valsts aģentūras darbības mērķi atbilstoši pārvaldes līguma darbības termiņam un aģentūras nolikumā definētajiem vispārīgajiem mērķiem;

2) valsts aģentūras uzdevumus;

3) valsts aģentūras funkciju veikšanai piešķirtos finansu līdzekļus un to avotus;

4) valsts aģentūras darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, to skaitā plānoto pakalpojumu apjoma rādītājus, klientu apkalpošanas laiku un izmaksas;

5) valsts aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kritērijus;

6) kārtību, kādā valsts aģentūra sniedz ministrijai kārtējo un gada pārskatu;

7) līguma grozīšanas nosacījumus un kārtību;

8) kārtību, kādā izdarāmi grozījumi līgumā, ja tiek izdarīti grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā vai citos likumos;

9) materiālās stimulēšanas un sankciju piemērošanas kārtību atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;

10) citus jautājumus, kurus ministrs un valsts aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

(3) Valsts aģentūras gadskārtējais budžets un gadskārtējais darbības plāns ir pārvaldes līguma sastāvdaļas.

(4) Lai nodrošinātu valsts aģentūras stratēģiskās plānošanas un attīstības iespējas, pārvaldes līgumu slēdz uz trim gadiem. Ministra maiņa pati par sevi nav pamats pārvaldes līguma pārskatīšanai.

(5) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

(6) Pārvaldes līgums ir publiski pieejams”.

atbalstīt

 

 

 

atbalstīt

13.pants. Pārvaldes līgums

(1) Pārvaldes līgums ir vienošanās par valsts aģentūrai nodoto valsts funkciju veikšanu un tai piešķirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši ministra apstiprinātajai valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu valsts vārdā paraksta ministrs, bet valsts aģentūras vārdā – aģentūras direktors.

(2) Pārvaldes līgumā nosaka:

1) valsts aģentūras darbības mērķi atbilstoši pārvaldes līguma darbības termiņam un aģentūras nolikumā definētajiem vispārīgajiem mērķiem;

2) valsts aģentūras uzdevumus;

3) valsts aģentūras funkciju veikšanai piešķirtos finansu līdzekļus un to avotus;

4) valsts aģentūras darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, to skaitā plānoto pakalpojumu apjoma rādītājus, klientu apkalpošanas laiku un izmaksas;

5) valsts aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kritērijus;

6) kārtību, kādā valsts aģentūra sniedz ministrijai kārtējo un gada pārskatu;

7) līguma grozīšanas nosacījumus un kārtību;

8) kārtību, kādā izdarāmi grozījumi līgumā, ja tiek izdarīti grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā vai citos likumos;

9) materiālās stimulēšanas un sankciju piemērošanas kārtību atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;

10) citus jautājumus, kurus ministrs un valsts aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.

(3) Valsts aģentūras gadskārtējais budžets un gadskārtējais darbības plāns ir pārvaldes līguma sastāvdaļas.

(4) Lai nodrošinātu valsts aģentūras stratēģiskās plānošanas un attīstības iespējas, pārvaldes līgumu slēdz uz trim gadiem. Ministra maiņa pati par sevi nav pamats pārvaldes līguma pārskatīšanai.

(5) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

(6) Pārvaldes līgums ir publiski pieejams.

9.pants. Darba samaksa valsts aģentūrā

(1) Valsts aģentūras direktora atalgojumu nosaka ministrs saskaņā ar vienotās darba samaksas sistēmas ietvaros valsts aģentūru direktoriem paredzēto atalgojuma skalu.

(2) Valsts aģentūras darbinieku atalgojuma apmēru nosaka aģentūras direktors ministra apstiprinātā aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksas piedāvājumu tirgū. Metodiku, kādā aģentūras darbinieku atalgojuma apmērs salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksas piedāvājumu tirgū, nosaka Ministru kabinets.

 

1.lasījumā atbalstītais 9.pants izteikts jaunā redakcijā kā 2.lasījuma 11.pants (skat. 24. atbildīgās komisijas priekšlikumu)

   
 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.lasījumā atbalstītā 16.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu kā jaunu pantu pēc līdzšinējā 8.panta šādā redakcijā:

“14.pants. Atbildīgās amatpersonas kompetence

(1) Ministra ieceltā atbildīgā amatpersona ministra uzdevumā uzrauga valsts aģentūras darbību un informē par to ministru.

(2) Atbildīgajai amatpersonai ir šādi pienākumi:

1) izvērtēt valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju un gadskārtējo darbības plānu pirms to akceptēšanas un sniegt ministram priekšlikumus par tiem;

2) izvērtēt valsts aģentūras direktora iesniegto budžeta projektu un sniegt ministram priekšlikumus par to;

3) kopīgi ar valsts aģentūras direktoru sagatavot pārvaldes līguma projektu;

4) sniegt atzinumu par valsts aģentūras kārtējiem un gada pārskatiem, kā arī par aģentūras darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;

5) sniegt ministram priekšlikumus attiecībā uz aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

6) ministra uzdevumā pieprasīt no valsts aģentūras direktora informāciju aģentūras darbības jautājumos un izvērtēt to;

7) izskatīt sūdzības par valsts aģentūras darbību un sniegt padomu ministram attiecībā uz nepieciešamo rīcību;

8) sniegt ministram padomus attiecībā uz valsts aģentūras darbības jautājumiem.

(3) Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(4) Atbildīgajai amatpersonai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.

(5) Par šā panta otrajā daļā minēto pienākumu izpildi atbildīgā amatpersona ministra noteiktos termiņos, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz viņam pārskatu.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

14.pants. Atbildīgās amatpersonas kompetence

(1) Ministra ieceltā atbildīgā amatpersona ministra uzdevumā uzrauga valsts aģentūras darbību un informē par to ministru.

(2) Atbildīgajai amatpersonai ir šādi pienākumi:

1) izvērtēt valsts aģentūras darbības un attīstības stratēģiju un gadskārtējo darbības plānu pirms to akceptēšanas un sniegt ministram priekšlikumus par tiem;

2) izvērtēt valsts aģentūras direktora iesniegto budžeta projektu un sniegt ministram priekšlikumus par to;

3) kopīgi ar valsts aģentūras direktoru sagatavot pārvaldes līguma projektu;

4) sniegt atzinumu par valsts aģentūras kārtējiem un gada pārskatiem, kā arī par aģentūras darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;

5) sniegt ministram priekšlikumus attiecībā uz aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);

6) ministra uzdevumā pieprasīt no valsts aģentūras direktora informāciju aģentūras darbības jautājumos un izvērtēt to;

7) izskatīt sūdzības par valsts aģentūras darbību un sniegt padomu ministram attiecībā uz nepieciešamo rīcību;

8) sniegt ministram padomus attiecībā uz valsts aģentūras darbības jautājumiem.

(3) Atbildīgajai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(4) Atbildīgajai amatpersonai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par valsts aģentūras darbību.

(5) Par šā panta otrajā daļā minēto pienākumu izpildi atbildīgā amatpersona ministra noteiktos termiņos, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz viņam pārskatu.”;

10.pants. Konsultatīvā padome

Ja aģentūras darbība ietekmē citu ministriju intereses, ministrs var izveidot konsultatīvu padomi, kurā tiek iekļauta ministrijas atbildīgā amatpersona, citu ministriju pilnvarotās personas, kā arī attiecīgo nozaru eksperti. Valsts aģentūras direktors vai tā pilnvarotas personas piedalās padomes darbā bez balsstiesībām. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jautājumos.

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

Deputāts P.Salkazanovs

Izteikt 10.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi, kurā tiek iekļauta ministrijas atbildīgā amatpersona, citu ministriju pilnvarotās personas, ja darbība skar citu ministriju kompetencē esošs jautājumus, kā arī attiecīgo nozaru eksperti un nevalstisko organizāciju pilnvaroti pārstāvji.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Konsultatīvā padome

Ministrs izveido konsultatīvo padomi, iekļaujot tās sastāvā atbildīgo amatpersonu, valsts aģentūras direktoru un - atkarībā no valsts aģentūras darbības specifikas - valsts un pašvaldību institūciju pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības.”

daļēji

atbalstīt, skatīt atbildīgās komisijas priekšlikumu

 

 

 

 

atbalstīt

15.pants. Konsultatīvā padome

Ministrs izveido konsultatīvo padomi, iekļaujot tās sastāvā atbildīgo amatpersonu, valsts aģentūras direktoru un - atkarībā no valsts aģentūras darbības specifikas - valsts un pašvaldību institūciju pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības.

IV nodaļa Valsts aģentūras finansēšana un manta

31.

Atbildīgā komisija

Izslēgt IV nodaļas nosaukumu.

atbalstīt

 
 

32.

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējā 15.panta nosaukumu un pirmo daļu kā jaunu pantu pēc līdzšinējā 10.panta, vienlaicīgi papildinot to ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām valsts aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto valsts mantu.

(3) Ja ar valsts aģentūras valdījumā nodoto valsts mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret valsti.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

16.pants. Valsts aģentūras manta

(1) Valsts aģentūras manta ir valsts manta, kuru Ministru kabinets nodevis valsts aģentūras valdījumā.

(2) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām valsts aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto valsts mantu.

(3) Ja ar valsts aģentūras valdījumā nodoto valsts mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret valsti.

11.pants. Valsts aģentūras finansēšanas kārtība

(1) Valsts aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, tai skaitā no aģentūru sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu palīdzības.

(2) Gada beigās valsts aģentūru kontos esošo līdzekļu atlikumi, kas radušies no aģentūru visu veida ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, ja šo ieņēmumu atlikumi nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un var tik izlietoti nākamajā gadā.

33.

 

 

34.

 

 

Deputāts P.Maksimovs

Izslēgt 11.panta pirmajā daļā vārdus “no ziedojumiem, dāvinājumiem”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 11.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“17.pants. Valsts aģentūras finansēšana

Valsts aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņ ēmumiem, to skaitā aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.”

noraidīt

 

 

atbalstīt

17.pants. Valsts aģentūras finansēšana

Valsts aģentūra tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.

12.pants. Maksa par valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem

(1) Ministru kabinets, izveidojot valsts aģentūru, nolikumā norāda, vai aģentūrai ir tiesības par pakalpojuma sniegšanu iekasēt maksu. Valsts aģentūras sniegtos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina ministrs pēc direktora priekšlikuma. Pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku apstiprina Ministru kabinets.

(2) Valsts aģentūras sniegto pakalpojumu izcenojumus vienu mēnesi pirms to stāšanās spēkā aģentūra publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.lasījumā atbalstītais 12.pants izteikts kā 2.lasījuma 6.pants jaunā redakcijā (skat. 14. atbildīgās komisijas priekšlikumu).

   

13.pants. Valsts aģentūras konts

Valsts aģentūra atver kontu Valsts kasē, īpašos gadījumos ar finansu ministra atļauju – kredītiestādēs. Katra konta atvēršanai kredītiestādē nepieciešama finansu ministra atsevišķa atļauja.

35.

Atbildīgā komisija

Papildināt 13.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

(3) Informācija par valsts aģentūras konta stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.”

atbalstīt

18.pants. Valsts aģentūras konts

(1) Valsts aģentūra atver kontu Valsts kasē, īpašos gadījumos ar finansu ministra atļauju – kredītiestādēs. Katra konta atvēršanai kredītiestādē nepieciešama finansu ministra atsevišķa atļauja.

(2) Gada beigās valsts aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot valsts pamatbudžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

(3) Informācija par valsts aģentūras konta stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.

14.pants. Valsts aģentūras grāmatvedības uzskaite

Valsts aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem (uzņēmējdarbības grāmatvedība) un pēc kases izdevumiem, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus par resursu izlietošanu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un likuma “Par budžetu un finansu vadību” prasībām.

36.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 14.pantā vārdu “resursu izlietošanu” ar vārdiem “finansu resursu izlietojumu”.

atbalstīt

19.pants. Valsts aģentūras grāmatvedības uzskaite

Valsts aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem (uzņēmējdarbības grāmatvedība) un pēc kases izdevumiem, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un likuma “Par budžetu un finansu vadību” prasībām.

15.pants. Valsts aģentūras manta

(1) Valsts aģentūras manta ir valsts manta, kas nodota valsts aģentūras valdījumā.

(2) Valsts aģentūrai darījumiem ar kustamo mantu ir nepieciešama attiecīgā ministra atļauja tikai gadījumos, ja kustamās mantas vērtība pārsniedz 20000 latu.

37.

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 15.panta otro daļu.

1.lasījumā atbalstītā 15.panta nosaukums un pirmā daļa izteikta kā 2.lasījuma 16.panta nosaukums un pirmā daļa. (skat. 32. atbildīgās komisijas priekšlikumu).

atbalstīt

 

 

 

V nodaļa

Valsts aģentūras uzraudzība

38.

Atbildīgā komisija

Izslēgt V nodaļas nosaukumu.

atbalstīt

 

 

16.pants. Valsts aģentūras uzraudzība

(1) Valsts aģentūras darbības uzraudzību īsteno ministrs:

1) novērtē aģentūras darbības rezultātus;

2) ierosina audita pārbaudes aģentūrā.

(2) Ministra ieceltā atbildīgā amatpersona:

1) uzrauga aģentūras darbību un finansu resursu izlietojumu;

2) sniedz ministram atzinumu par aģentūras darbības rezultātiem;

3) sniedz padomus ministram aģentūras darbības jautājumos.

(3) Ministram un atbildīgajai amatpersonai nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem iejaukties valsts aģentūras darbā.

(4) Atbildīgā amatpersona atskaitās ministram ministra noteiktos termiņos, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

(5) Ministram un atbildīgajai amatpersonai savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību.

 

1.lasījumā atbalstītā 16.panta pirmā, trešā un piektā daļa izteiktas kā 2.lasījuma 9.pants jaunā redakcijā un 16.panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa kā 2.lasījuma 14.pants jaunā redakcijā(skat. 18. un 28. atbildīgās komisijas priekšlikumu).

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. Iekšējais audits

Lai nodrošinātu efektīvu valsts aģentūras darbību, valsts aģentūrās tiek izveidots iekšējais audits. Kārtību, kādā izveidojams, vadāms un attīstāms iekšējais audits valsts aģentūrās, nosaka Ministru kabinets.

39.

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt 17.pantu un izteikt to šādā redakcijā:

“20.pants Valsts aģentūras iekšējais audits

Lai nodrošinātu efektīvu valsts aģentūras darbību, valsts aģentūrā tiek izveidots iekšējais audits. Kārtību, kādā izveidojams, vadāms un attīstāms iekšējais audits valsts aģentūrā, nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

20.pants Valsts aģentūras iekšējais audits

Lai nodrošinātu efektīvu valsts aģentūras darbību, valsts aģentūrā tiek izveidots iekšējais audits. Kārtību, kādā izveidojams, vadāms un attīstāms iekšējais audits valsts aģentūrā, nosaka Ministru kabinets.

VI nodaļa

Valsts aģentūru pārskatu sniegšanas kārtība

40.

Atbildīgā komisija

Izslēgt VI nodaļas nosaukumu.

atbalstīt

 

18.pants. Kārtējo pārskatu sniegšanas kārtība

(1) Direktors līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz ministrijas atbildīgajai amatpersonai pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu izlietojumu.

(2) Ministrijas atbildīgā amatpersona sagatavo atzinumu par pārskatiem un iesniedz pārskatus kopā ar savu atzinumu ministram.

41.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 18.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“21.pants. Valsts aģentūras kārtējais pārskats

Valsts aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz atbildīgajai amatpersonai kārtējo pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

21.pants. Valsts aģentūras kārtējais pārskats

Valsts aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz atbildīgajai amatpersonai kārtējo pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

19. pants. Gada pārskatu sniegšanas kārtība

(1) Aģentūra ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām sagatavo aģentūras gada pārskatu, kuru iesniedz ministram.

(2) Noslēdzot finansu gadu, aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu.

42.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 19.panta nosaukumu un tekstu šādā redakcijā:

“22.pants. Valsts aģentūras gada pārskats

Valsts aģentūra ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām sagatavo gada pārskatu, kuru valsts aģentūras direktors iesniedz atbildīgajai amatpersonai.”

atbalstīt

22.pants. Valsts aģentūras gada pārskats

Valsts aģentūra ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām sagatavo gada pārskatu, kuru valsts aģentūras direktors iesniedz atbildīgajai amatpersonai.

 

43.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Valsts aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, valsts aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par valsts aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

23.pants. Valsts aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, valsts aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par valsts aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

 

44.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar III nodaļu izsakot nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa

Pašvaldības aģentūra”

atbalstīt

III nodaļa

Pašvaldības aģentūra

 

45.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“24.pants. Pašvaldības aģentūras juridiskais statuss

Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt noteiktas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz pašvaldības dome (padome) ar pašvaldības aģentūras direktoru.”

atbalstīt

24.pants. Pašvaldības aģentūras juridiskais statuss

Pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības lēmumu uzdots veikt noteiktas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas un kura tās veic saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko noslēdz pašvaldības dome (padome) ar pašvaldības aģentūras direktoru.

 

46.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Pašvaldības aģentūras funkcijas

(1) Pašvaldības aģentūrai var uzdot veikt šādas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas:

1) sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniedz publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (26.pants);

3) vadīt un realizēt pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas.

(2) Pašvaldības aģentūrai nevar uzdot veikt normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības funkcijas, kā arī funkcijas, kas saistītas ar administratīvo sodu uzlikšanu.”

atbalstīt

25.pants. Pašvaldības aģentūras funkcijas

(1) Pašvaldības aģentūrai var uzdot veikt šādas pašvaldības kompetencē esošas funkcijas:

1) sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm;

2) sniedz publiskos pakalpojumus fiziskajām un juridiskajām personām (26.pants);

3) vadīt un realizēt pašvaldības, valsts un starptautiskus projektus un programmas.

(2) Pašvaldības aģentūrai nevar uzdot veikt normatīvo aktu izpildes kontroles un uzraudzības funkcijas, kā arī funkcijas, kas saistītas ar administratīvo sodu uzlikšanu.

 

47.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Pašvaldības aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Pašvaldības aģentūra sniedz publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros. Publisko pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības saistošajos noteikumos minētajos gadījumos materiālu un nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(2) Pašvaldības dome (padome) pašvaldības aģentūras nolikumā norāda, vai pašvaldības aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Pašvaldības aģentūras sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina pašvaldības dome (padome) pēc pašvaldības aģentūras direktora priekšlikuma, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēta cita izcenojumu apstiprināšanas kārtība. Maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar tā sniegšanu saistītās izmaksas.

(3) Pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā tādā pašā kārtībā kā pašvaldības saistošie noteikumi saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vai citiem likumiem.”

atbalstīt

26.pants. Pašvaldības aģentūras sniegtie publiskie pakalpojumi

(1) Pašvaldības aģentūra sniedz publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros. Publisko pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības saistošajos noteikumos minētajos gadījumos materiālu un nemateriālu labumu piedāvāšana fiziskajām un juridiskajām personām kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālajā, vides aizsardzības vai citā jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

(2) Pašvaldības dome (padome) pašvaldības aģentūras nolikumā norāda, vai pašvaldības aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Pašvaldības aģentūras sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina pašvaldības dome (padome) pēc pašvaldības aģentūras direktora priekšlikuma, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēta cita izcenojumu apstiprināšanas kārtība. Maksa par publisko pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar tā sniegšanu saistītās izmaksas.

(3) Pašvaldības aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā tādā pašā kārtībā kā pašvaldības saistošie noteikumi saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vai citiem likumiem.

 

48.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Pašvaldības aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

(1) Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus, nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldības saistošie noteikumi un iekšējie normatīvie akti.

(2) Pašvaldības aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt attiecīgajā pašvaldībā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

(3) Par administratīvo procesu pašvaldības aģentūrā personai nav jāmaksā, ja likums nenosaka citādi.”

atbalstīt

27.pants. Pašvaldības aģentūras administratīvo aktu izdošana un apstrīdēšana

(1) Pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus. Kārtību, kādā pašvaldības aģentūra izdod administratīvos aktus, nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldības saistošie noteikumi un iekšējie normatīvie akti.

(2) Pašvaldības aģentūras izdota administratīvā akta tiesiskumu var apstrīdēt attiecīgajā pašvaldībā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lēmumu par apstrīdētu administratīvo aktu pieņem saskaņā ar vispārējām administratīvo procesu regulējošajām tiesību normām, ja likums nenosaka citādi.

(3) Par administratīvo procesu pašvaldības aģentūrā personai nav jāmaksā, ja likums nenosaka citādi.

 

49.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Pašvaldības aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Pašvaldības aģentūru izveido, reorganizē un likvidē pašvaldības dome (padome).

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot pašvaldības aģentūru, noteicošais ir lietderīguma un efektivitātes princips.

(3) Pašvaldības aģentūras darbību regulē attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) pašvaldības aģentūras nosaukumu;

2) pašvaldības aģentūras izveidošanas mērķi;

3) pašvaldības aģentūras funkcijas;

4) pašvaldības aģentūras kompetenci;

5) pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;

6) apjomu un kārtību, kādā pašvaldības aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;

7) pašvaldības aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

8) pašvaldības aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties citas finansiālās saistības un garantijas, to apjomu un kārtību.

(4) Pašvaldības aģentūras nolikumā var ietvert arī citus pašvaldības aģentūras darbību regulējošus jautājumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Pašvaldības aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda pašvaldības aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai pašvaldības iestādei.

(6) Pašvaldības aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai pašvaldības iestādei, - tā rezultātā pievienojamā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu pašvaldības iestādi vai vairākām citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna pašvaldības iestāde;

3) sadalot tās pamatstruktūrvienības vai struktūrvienības starp citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt.”

atbalstīt

28.pants. Pašvaldības aģentūras izveidošana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Pašvaldības aģentūru izveido, reorganizē un likvidē pašvaldības dome (padome).

(2) Izveidojot, reorganizējot vai likvidējot pašvaldības aģentūru, noteicošais ir lietderīguma un efektivitātes princips

(3) Pašvaldības aģentūras darbību regulē attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprināts nolikums, kurā norāda:

1) pašvaldības aģentūras nosaukumu;

2) pašvaldības aģentūras izveidošanas mērķi;

3) pašvaldības aģentūras funkcijas;

4) pašvaldības aģentūras kompetenci;

5) pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;

6) apjomu un kārtību, kādā pašvaldības aģentūra rīkojas ar nekustamo un kustamo mantu;

7) pašvaldības aģentūras tiesības iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

8) pašvaldības aģentūras tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties citas finansiālās saistības un garantijas, to apjomu un kārtību.

(4) Pašvaldības aģentūras nolikumā var ietvert arī citus pašvaldības aģentūras darbību regulējošus jautājumus, kas nav minēti šā panta trešajā daļā.

(5) Pašvaldības aģentūras reorganizēšanas vai likvidēšanas gadījumā sastāda pašvaldības aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai pašvaldības iestādei.

(6) Pašvaldības aģentūru var reorganizēt:

1) pievienojot to citai pašvaldības iestādei, - tā rezultātā pievienojamā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt;

2) apvienojot to ar citu pašvaldības iestādi vai vairākām citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes tiek izveidota jauna pašvaldības iestāde;

3) sadalot tās pamatstruktūrvienības vai struktūrvienības starp citām pašvaldības iestādēm, - tā rezultātā sadalāmā pašvaldības aģentūra beidz pastāvēt.

 

50.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Pašvaldības domes (padomes) kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības aģentūras darbības uzraudzīšanai pašvaldības dome (padome) veic šādus pasākumus:

1) apstiprina pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžeta apjomu;

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu (32.pants);

3) noslēdz ar pašvaldības aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (34.pants);

4) ieceļ par pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu, ja uzskata, ka šo uzraudzību nav lietderīgi atstāt pašvaldības izpilddirektora kompetencē (30.pants);

5) izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu (31.pants);

6) novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus;

7) atceļ pašvaldības aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Pašvaldības dome (padome), izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbībā.

(3) Pašvaldības domei (padomei) savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.”

atbalstīt

29.pants. Pašvaldības domes (padomes) kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības aģentūras darbības uzraudzīšanai pašvaldības dome (padome) veic šādus pasākumus:

1) apstiprina pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžeta apjomu;

2) pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda pašvaldības aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu (32.pants);

3) noslēdz ar pašvaldības aģentūras direktoru pārvaldes līgumu (34.pants);

4) ieceļ par pašvaldības aģentūras darbības uzraudzību atbildīgo amatpersonu, ja uzskata, ka šo uzraudzību nav lietderīgi atstāt pašvaldības izpilddirektora kompetencē (30.pants);

5) izveido konsultatīvo padomi un apstiprina tās nolikumu (31.pants);

6) novērtē pašvaldības aģentūras darbības rezultātus;

7) atceļ pašvaldības aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.

(2) Pašvaldības dome (padome), izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pasākumu veikšanu, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbībā.

(3) Pašvaldības domei (padomei) savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

 

51.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Pašvaldības izpil ddirektora vai citas atbildīgās amatpersonas kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības izpilddirektors uzrauga pašvaldības aģentūras darbību un informē pašvaldības domi (padomi) par aģentūras darbības jautājumiem.

(2) Attiecībā uz pašvaldības izpilddirektora kompetenci pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā ir piemērojami šā likuma 14.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 14.panta otrajā daļā ministram noteikto kompetenci.

(3) Pašvaldības izpilddirektors nedrīkst ar tiešiem rīkojumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.

(4) Pašvaldības izpilddirektoram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

(5) Ja pašvaldības aģentūras darbību uzrauga nevis pašvaldības izpilddirektors, bet cita pašvaldības domes (padomes) iecelta amatpersona, uz šo amatpersonu attiecināma šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktā kompetence.”

atbalstīt

30.pants. Pašvaldības izpilddirektora vai citas atbildīgās amatpersonas kompetence pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā

(1) Pašvaldības izpilddirektors uzrauga pašvaldības aģentūras darbību un informē pašvaldības domi (padomi) par aģentūras darbības jautājumiem.

(2) Attiecībā uz pašvaldības izpilddirektora kompetenci pašvaldības aģentūras darbības uzraudzībā ir piemērojami šā likuma 14.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 14.panta otrajā daļā ministram noteikto kompetenci.

(3) Pašvaldības izpilddirektors nedrīkst ar tiešiem rīkojumiem iejaukties pašvaldības aģentūras darbā.

(4) Pašvaldības izpilddirektoram savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par pašvaldības aģentūras darbību.

(5) Ja pašvaldības aģentūras darbību uzrauga nevis pašvaldības izpilddirektors, bet cita pašvaldības domes (padomes) iecelta amatpersona, uz šo amatpersonu attiecināma šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktā kompetence.

 

52.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Konsultatīvā padome

Pašvaldības dome (padome) izveido konsultatīvo padomi, iekļaujot tās sastāvā pašvaldības izpilddirektoru, pašvaldības aģentūras direktoru un atkarībā no pašvaldības aģentūras darbības specifikas valsts un pašvaldību institūciju pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības.”

atbalstīt

31.pants. Konsultatīvā padome

Pašvaldības dome (padome) izveido konsultatīvo padomi, iekļaujot tās sastāvā pašvaldības izpilddirektoru, pašvaldības aģentūras direktoru un atkarībā no pašvaldības aģentūras darbības specifikas valsts un pašvaldību institūciju pilnvarotas personas, attiecīgo nozaru speciālistus un nevalstisko organizāciju pilnvarotus pārstāvjus. Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības.

 

53.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“32.pants. Pašvaldības aģentūras direktors

(1) Pašvaldības aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, pašvaldības aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Pašvaldības aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Uz pašvaldības aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss attiecīgās administratīvās teritorijas laikrakstā.

(3) Darba līgumu ar pašvaldības aģentūras direktoru noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

(4) Pašvaldības dome (padome) var atlaist pašvaldības aģentūras direktoru no darba, ja netiek pildīts pārvaldes līgums.

(5) Attiecībā uz pašvaldības aģentūras direktora kompetenci ir piemērojami šā likuma 10.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 10.panta otrās daļas 11.punktā ministram noteikto kompetenci.”

atbalstīt

32.pants. Pašvaldības aģentūras direktors

(1) Pašvaldības aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, pašvaldības aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Pašvaldības aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.

(2) Uz pašvaldības aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss attiecīgās administratīvās teritorijas laikrakstā.

(3) Darba līgumu ar pašvaldības aģentūras direktoru noslēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var pagarināt uz jaunu termiņu.

(4) Pašvaldības dome (padome) var atlaist pašvaldības aģentūras direktoru no darba, ja netiek pildīts pārvaldes līgums.

(5) Attiecībā uz pašvaldības aģentūras direktora kompetenci ir piemērojami šā likuma 10.panta otrās daļas noteikumi, ņemot vērā to, ka pašvaldības dome (padome) realizē 10.panta otrās daļas 11.punktā ministram noteikto kompetenci.

 

 

54.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Darba samaksa pašvaldības aģentūrā

(1) Pašvaldības aģentūras direktora atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktora darba līgumā.

(2) Pašvaldības aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktors pašvaldības aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

33.pants. Darba samaksa pašvaldības aģentūrā

(1) Pašvaldības aģentūras direktora atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktora darba līgumā.

(2) Pašvaldības aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka pašvaldības aģentūras direktors pašvaldības aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū. Metodiku, pēc kuras aģentūras darbinieku atalgojums salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū, nosaka Ministru kabinets.

 

55.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“34.pants. Pārvaldes līgums pašvaldībā

(1) Pārvaldes līgums pašvaldībā ir vienošanās par pašvaldības aģentūrai nodoto pašvaldības kompetencē esošo funkciju veikšanu un tai piešķirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši pašvaldības domes (padomes) apstiprinātajai pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu pašvaldības vārdā paraksta domes (padomes) priekšsēdētājs vai cita domes (padomes) pilnvarota persona, bet pašvaldības aģentūras vārdā – aģentūras direktors.

(2) Uz pārvaldes līgumu pašvaldībā ir attiecināmi šā likuma 13.panta otrās, trešās, ceturtās un sestās daļas noteikumi.

(3) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc attiecīgās pašvaldības gadskārtējā budžeta pieņemšanas.”

atbalstīt

34.pants. Pārvaldes līgums pašvaldībā

(1) Pārvaldes līgums pašvaldībā ir vienošanās par pašvaldības aģentūrai nodoto pašvaldības kompetencē esošo funkciju veikšanu un tai pieškirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši pašvaldības domes (padomes) apstiprinātajai pašvaldības aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu pašvaldības vārdā paraksta domes (padomes) priekšsēdētājs vai cita domes (padomes) pilnvarota persona, bet pašvaldības aģentūras vārdā – aģentūras direktors.

(2) Uz pārvaldes līgumu pašvaldībā ir attiecināmi šā likuma 13.panta otrās, trešās, ceturtās un sestās daļas noteikumi.

(3) Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc attiecīgās pašvaldības gadskārtējā budžeta pieņemšanas.

 

56.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Pašvaldības aģentūras manta

(1) Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kuru pašvaldība nodevusi pašvaldības aģentūras valdījumā.

(2) Kārtību, kādā veicami darījumi ar kustamo mantu, nosaka pašvaldības dome (padome), ievērojot likumā noteikto kārtību.

(3) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto pašvaldības mantu.

(4) Ja ar pašvaldības aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret pašvaldību.”

atbalstīt

35.pants. Pašvaldības aģentūras manta

(1) Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kuru pašvaldība nodevusi pašvaldības aģentūras valdījumā.

(2) Kārtību, kādā veicami darījumi ar kustamo mantu, nosaka pašvaldības dome (padome), ievērojot likumā noteikto kārtību.

(3) Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības aģentūra atbild ar tās valdījumā nodoto pašvaldības mantu.

(4) Ja ar pašvaldības aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret pašvaldību.

 

57.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Pašvaldības aģentūras finansēšana

Pašvaldības aģentūra tiek finansēta no pašvaldības budžeta dotācijas, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.”

atbalstīt

36.pants. Pašvaldības aģentūras finansēšana

Pašvaldības aģentūra tiek finansēta no pašvaldības budžeta dotācijas, no valsts vai pašvaldību pasūtījumiem, īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.

 

58.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Pašvaldības aģentūras konts

(1) Konta atvēršanu pašvaldības aģentūra saskaņo ar pašvaldību.

(2) Gada beigās pašvaldības aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot pašvaldības dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

(3) Informācija par pašvaldības aģentūras konta stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.”

atbalstīt

37.pants. Pašvaldības aģentūras konts

(1) Konta atvēršanu pašvaldības aģentūra saskaņo ar pašvaldību.

(2) Gada beigās pašvaldības aģentūras kontā esošo līdzekļu atlikums, kas radies no aģentūras visu veidu ieņēmumiem, izņemot pašvaldības dotāciju, ja tas nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek aģentūras rīcībā un tiek izlietots nākamajā gadā.

(3) Informācija par pašvaldības aģentūras konta stāvokli ir publiski pieejama, ja likums nenosaka citādi.

 

59.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“38.pants. Pašvaldības aģentūras grāmatvedības uzskaite

Pašvaldības aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem (uzņēmējdarbības grāmatvedība) un pēc kases izdevumiem, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un likuma “Par budžetu un finansu vadību” prasībām.”

atbalstīt

38.pants. Pašvaldības aģentūras grāmatvedības uzskaite

Pašvaldības aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem (uzņēmējdarbības grāmatvedība) un pēc kases izdevumiem, kā arī sastāda un iesniedz pārskatus par finansu resursu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un likuma “Par budžetu un finansu vadību” prasībām.

 

60.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Pašvaldības aģentūras revīzija un revīzijas pārskats

Lai kontrolētu pašvaldības aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā pašvaldības aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats.”

atbalstīt

39.pants. Pašvaldības aģentūras revīzija un revīzijas pārskats

Lai kontrolētu pašvaldības aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā pašvaldības aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats.

 

61.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“40.pants. Pašvaldības aģentūras kārtējais pārskats

Pašvaldības aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

40.pants. Pašvaldības aģentūras kārtējais pārskats

Pašvaldības aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz pašvaldības izpilddirektoram kārtējo pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

 

62.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“41.pants. Pašvaldības aģentūras saimnieciskā gada pārskats

Pašvaldības aģentūra ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām sagatavo saimnieciskā gada pārskatu, kuru pašvaldības aģentūras direktors iesniedz pašvaldības izpilddirektoram.”

atbalstīt

41.pants. Pašvaldības aģentūras saimnieciskā gada pārskats

Pašvaldības aģentūra ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām sagatavo saimnieciskā gada pārskatu, kuru pašvaldības aģentūras direktors iesniedz pašvaldības izpilddirektoram.

 

63.

Atbildīgā komisija

Papildināt III nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“42.pants. Pašvaldības aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, pašvaldības aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par pašvaldības aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

42.pants. Pašvaldības aģentūras gada publiskais pārskats

Noslēdzot finansu gadu, pašvaldības aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par pašvaldības aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets.

 

64.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar IV nodaļu izsakot nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Kopīgās aģentūras”

atbalstīt

 

 

 

IV nodaļa

Kopīgās aģentūras

 

65.

Atbildīgā komisija

Papildināt IV nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Pašvaldību kopīgā aģentūra

(1) Pašvaldību kompetencē esošo funkciju veikšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu iestādi - pašvaldību kopīgo aģentūru, nosakot tās finansēšanas kārtību un tās valdījumā nododamās mantas apjomu.

(2) Uz pašvaldību kopīgo aģentūru attiecas šā likuma I un III nodaļas noteikumi, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Pašvaldību kopīgās aģentūras uzraudzībai pašvaldību domes (padomes) izveido kopīgu lēmējinstitūciju - padomi, pieņem aģentūras nolikumu un deleģē šajā padomē pārstāvjus no attiecīgo pašvaldību deputātu vidus.

(4) Padomei ir šā likumā 29.pantā pašvaldības domei (padomei) noteiktā kompetence.

(5) Par pašvaldību kopīgās aģentūras darbības uzraudzību atbildīgajai personai, kuru iecēlusi padome, ir šajā likumā pašvaldības izpilddirektoram noteiktā kompetence.

(6) Pašvaldību kopīgās aģentūras direktoram ir šajā likumā pašvaldības aģentūras direktoram noteiktā kompetence.

(7) Ja ar pašvaldību kopīgās aģentūras valdījumā nodoto pašvaldību mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret tām pašvaldībām, kuras kopīgi izveidojušas attiecīgo aģentūru, proporcionāli katras pašvaldības ieguldītajai mantas daļai.”

atbalstīt

43.pants. Pašvaldību kopīgā aģentūra

(1) Pašvaldību kompetencē esošo funkciju veikšanai pašvaldības, savstarpēji vienojoties, var izveidot kopīgu iestādi - pašvaldību kopīgo aģentūru, nosakot tās finansēšanas kārtību un tās valdījumā nododamās mantas apjomu.

(2) Uz pašvaldību kopīgo aģentūru attiecas šā likuma I un III nodaļas noteikumi, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Pašvaldību kopīgās aģentūras uzraudzībai pašvaldību domes (padomes) izveido kopīgu lēmējinstitūciju - padomi, pieņem aģentūras nolikumu un deleģē šajā padomē pārstāvjus no attiecīgo pašvaldību deputātu vidus.

(4) Padomei ir šā likumā 29.pantā pašvaldības domei (padomei) noteiktā kompetence.

(5) Par pašvaldību kopīgās aģentūras darbības uzraudzību atbildīgajai personai, kuru iecēlusi padome, ir šajā likumā pašvaldības izpilddirektoram noteiktā kompetence.

(6) Pašvaldību kopīgās aģentūras direktoram ir šajā likumā pašvaldības aģentūras direktoram noteiktā kompetence.

(7) Ja ar pašvaldību kopīgās aģentūras valdījumā nodoto pašvaldību mantu nevar segt aģentūras saistības, piedziņu var vērst pret tām pašvaldībām, kuras kopīgi izveidojušas attiecīgo aģentūru, proporcionāli katras pašvaldības ieguldītajai mantas daļai.

 

66.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt IV nodaļu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“44.pants. Valsts un pašvaldību kopīgā aģentūra

Valsts funkciju un pašvaldību kompetencē esošo funkciju veikšanai valsts un viena pašvaldība vai vairākas pašvaldības var izveidot kopīgu aģentūru. Valsts un pašvaldību kopīgo aģentūru darbību regulē atsevišķi likumi.”

atbalstīt

 

 

 

44.pants. Valsts un pašvaldību kopīgā aģentūra

Valsts funkciju un pašvaldību kompetencē esošo funkciju veikšanai valsts un viena pašvaldība vai vairākas pašvaldības var izveidot kopīgu aģentūru. Valsts un pašvaldību kopīgo aģentūru darbību regulē atsevišķi likumi.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinetam līdz 2002.gada 1.janvārim veikt valsts uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) (turpmāk – uzņēmums) funkciju, darbības un struktūras izvērtēšanu, to juridiskā statusa precizēšanu (nepieciešamības gadījumā – reorganizāciju) atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un šim likumam.

2. Ministrijām 6 mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā veikt visu uzņēmumiem nodoto funkciju analīzi. Analīzes rezultātā tiek noskaidrotas uzņēmumu funkcijas, kuras nododamas valsts pārvaldes iestādēm, kuras var veikt valsts aģentūras un kuras iespējams nodot privātajam sektoram. Ja nepieciešams, ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par uzņēmumu reorganizāciju, likvidāciju vai nodošanu privatizācijai.

3. Ja uzņēmums ir pārveidojams par valsts iestādi, tai skaitā par valsts aģentūru, attiecīgā ministra izveidota reorganizācijas komisija izstrādā uzņēmuma reorganizācijas plānu un apstiprina uzņēmuma bilanci.

4. Ministru kabinets rīkojumā par uzņēmuma reorganizāciju nosaka reorganizācijas uzsākšanas un pabeigšanas dienu, institūciju, kurai nododamas uzņēmuma saistības un manta, mantas pārņemšanas un saistību nodošanas kārtību un termiņus.

5. Reorganizējamā uzņēmuma nekustamais īpašums pāriet valstij uz Ministru kabineta rīkojuma pamata un minētais rīkojums ir pamats valsts īpašuma tiesību reģistrācijai un nostiprināšanai zemesgrāmatā. Valsts iestāde, kuras valdījumā nodots minētais nekustamais īpašums, ir atbrīvota no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas saistīta ar uzņēmuma nekustamā īpašuma nodošanu valsts īpašumā.

6. Reorganizējamā uzņēmuma saistības pret trešajām personām nedrīkst tikt samazinātas vai izbeigtas citādi kā civiltiesiskā saistību izbeigšanas ceļā.

7. Uzņēmuma pārveidošana par valsts iestādi uzskatāma par uzņēmuma reorganizāciju, kurā uzņēmums zaudē uzņēmuma statusu līdz ar valsts iestādes statusa iegūšanu, un visa uzņēmuma manta un saistības pāriet valstij.

8. Pēc attiecīga Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas reorganizējamais uzņēmums publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par reorganizāciju. Paziņojumā norāda uzņēmuma reģistrācijas numuru un juridisko adresi un lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas faktu.

9. Uzņēmuma kreditors nevar prasīt savas prasības pret reorganizējamo uzņēmumu nodrošināšanu vai saistību pirmstermiņa izpildi sakarā ar reorganizācijas faktu.

10. Reorganizācijas pabeigšanas faktu, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā noteikto reorganizācijas pabeigšanas dienu, apstiprina attiecīgais ministrs un tas ir pamats uzņēmuma izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

Atbildīgā komisija

AIzstāt pārejas noteikumu 1.punktā skaitli un vārdu “1.janvārim” ar skaitli un vārdu “31.decembrim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta pēdējā teikumā skaitli un vārdu “1.janvārī” ar skaitli un vārdu “1.martā”.

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinetam līdz 2002.gada 31.decembrim veikt valsts uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) (turpmāk – uzņēmums) funkciju, darbības un struktūras izvērtēšanu, to juridiskā statusa precizēšanu (nepieciešamības gadījumā – reorganizāciju) atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam un šim likumam.

2. Ministrijām 6 mēnešu laikā pēc likuma stāšanās spēkā veikt visu uzņēmumiem nodoto funkciju analīzi. Analīzes rezultātā tiek noskaidrotas uzņēmumu funkcijas, kuras nododamas valsts pārvaldes iestādēm, kuras var veikt valsts aģentūras un kuras iespējams nodot privātajam sektoram. Ja nepieciešams, ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par uzņēmumu reorganizāciju, likvidāciju vai nodošanu privatizācijai.

3. Ja uzņēmums ir pārveidojams par valsts iestādi, tai skaitā par valsts aģentūru, attiecīgā ministra izveidota reorganizācijas komisija izstrādā uzņēmuma reorganizācijas plānu un apstiprina uzņēmuma bilanci.

4. Ministru kabinets rīkojumā par uzņēmuma reorganizāciju nosaka reorganizācijas uzsākšanas un pabeigšanas dienu, institūciju, kurai nododamas uzņēmuma saistības un manta, mantas pārņemšanas un saistību nodošanas kārtību un termiņus.

5. Reorganizējamā uzņēmuma nekustamais īpašums pāriet valstij uz Ministru kabineta rīkojuma pamata un minētais rīkojums ir pamats valsts īpašuma tiesību reģistrācijai un nostiprināšanai zemesgrāmatā. Valsts iestāde, kuras valdījumā nodots minētais nekustamais īpašums, ir atbrīvota no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas saistīta ar uzņēmuma nekustamā īpašuma nodošanu valsts īpašumā.

6. Reorganizējamā uzņēmuma saistības pret trešajām personām nedrīkst tikt samazinātas vai izbeigtas citādi kā civiltiesiskā saistību izbeigšanas ceļā.

7. Uzņēmuma pārveidošana par valsts iestādi uzskatāma par uzņēmuma reorganizāciju, kurā uzņēmums zaudē uzņēmuma statusu līdz ar valsts iestādes statusa iegūšanu, un visa uzņēmuma manta un saistības pāriet valstij.

8. Pēc attiecīga Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas reorganizējamais uzņēmums publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par reorganizāciju. Paziņojumā norāda uzņēmuma reģistrācijas numuru un juridisko adresi un lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas faktu.

9. Uzņēmuma kreditors nevar prasīt savas prasības pret reorganizējamo uzņēmumu nodrošināšanu vai saistību pirmstermiņa izpildi sakarā ar reorganizācijas faktu.

10. Reorganizācijas pabeigšanas faktu, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā noteikto reorganizācijas pabeigšanas dienu, apstiprina attiecīgais ministrs un tas ir pamats uzņēmuma izslēgšanai no Uzņēmumu reģistra.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.martā.

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Jānis Lagzdiņš