09

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2000. 9/7 - 4 -

 

 

Saeimas Prezidijam

Valsts p?rvaldes un pa?vald?bas komisija ?? gada 9.maija s?d? izskat?ja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu ?Valsts a?ent?ru likums? (re?.507; dok. nr.1664) un nol?ma min?to likumprojektu atbalst?t un virz?t izskat??anai Saeim? pirmaj? las?jum?.

 

 

 

Cie??,

Valsts p?rvaldes un pa?vald?bas

komisijas priek?s?d?t?js K?rlis Grei?kalns