Likumprojekts

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības

protokolu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas

valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju

tiesību aizsardzību pagarināšanu

1.pants. Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu (turpmāk - protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms protokols latviešu un krievu valodā.

3.pants. Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt protokolu.

4.pants. Protokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

Projekts

 

Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības

protokols

par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība,

vēloties pagarināt 1993.gada 2.jūnijā Maskavā parakstīto vienošanos par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību (turpmāk tekstā - “Vienošanās”) ,

vienojās par sekojošo:

  1. Pagarināt Vienošanos uz 5 gadiem.
  2. Šis Protokols tiek piemērots pagaidu kārtībā no tā parakstīšanas dienas un stājas spēkā ar pēdējā rakstiskā paziņojuma datumu, kurā Puses informē par to valstu iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai Protokols stātos spēkā.

Protokols parakstīts .gada . , divos eksemplāros, latviešu un krievu valodās, pie kam abiem tekstiem ir vienāds spēks.

 

 

 

Latvijas Republikas

valdības vārdā

 

Krievijas Federācijas

valdības vārdā

 

LIKUMPROJEKTA

“Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu”

ANOTĀCIJA

 

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 1. pašreizējā situācija - kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums:

 

 

 

 

 

 

 

 1. likumprojekta koncepcija:

 

 

 

 1. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu” ir nepieciešams, lai izpildītu likuma “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 9.panta 2.daļu. Likumprojekts uz kārtējiem 5 gadiem pagarinās Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību (turpmāk - Vienošanās).
 2. Vienošanās tika parakstīta 1993.gada 2.jūnijā un stājās spēkā pēc tās ratificēšanas Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas parlamentos. Vienošanās tika noslēgta uz 5 gadiem, kas nozīmē, ka, ja tā netiktu pagarināta, 2000.gada 27.februārī tā zaudētu spēku. Vienošanās pagarināšanu par lietderīgu ir atzinuši atbildīgo institūciju - Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamenta (tagad - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes) un Krievijas Federālā migrācijas dienesta eksperti, kuri ir atzinīgi novērtējuši Vienošanās līdzšinējo izpildi. Latvijas puse Vienošanās darbību atzīst par lietderīgu vairāku iemeslu dēļ: vienošanās aizsargā latviešu repatriantu tiesības Krievijas Federācijas teritorijā, atbrīvo latviešu repatriantus no muitas nodevām, izvedot un ievedot kustamo īpašumu, palīdz dokumentēt un pārskatīt no Latvijas izceļojošo personu kustību, tādējādi mazinot ar izceļošanas procesu saistīto nelikumību (piem., dubultā pieraksta) iespējas, kā arī palīdz sakārtot migrācijas procesu kopumā, samazinot piespiedu pārceļotāju un nelegālo imigrantu skaitu.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?
 1. ietekme uz tautsaimniecības konkurētspēju:
 2. ietekme uz eksporta attīstību:
 3. ietekme uz nodarbinātību:
 4. ietekme uz investīciju pieplūdi:
 5. ietekme uz uzņēmējdarbību:

ietekme uz vidi:

 

 

 

 

 

a) Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

b) Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

c) Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

d) Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

e) Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?
 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi:
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi:
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi:

 

 

 

 

 1. Tiesību akta projekts šo jomu neskar.
 1. Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 1. Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību:

 

 

 

 1. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē:
 2. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju:
 3. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām:

 

 

 

 

 

 1. Tiesību akta projekts atbilst Latvijas saistībām ar Eiropas Savienību, jo Vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību dod iespēju dokumentēt, pārskatīt un kontrolēt migrācijas procesu starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju un netieši palīdz ierobežot nelegālās migrācijas procesu.
 2. Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 1. Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 1. Tiesību akta projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām un ir uzskatāms par Latvijas-Krievijas attiecības intensificējošu faktoru, kas atbilst abu valstu sadarbības garam.

 

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses:

 

 

 

 1. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo:

 

 

 

 

a) Latvijas Republikas Ārlietu ministrija nosūtīs notu Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijai, kurā informēs par valsts iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai Protokols par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu stātos spēkā.

b) Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

Ārlietu ministrs

I.Bērziņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plātere

7016174