Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Par telekomunikācijām» (reģ. nr. 500) trešajam lasījumam

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2326)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

Par telekomunikācijām

     

Par telekomunikācijām

         

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

   

   

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) abonents - telekomunikāciju pakalpojumu lietotājs, ar kuru telekomunikāciju uzņēmums noslēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu par konkrētu tehnisko līdzekļu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanu;

1.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) abonents - telekomunikāciju pakalpojumu lietotājs, ar kuru telekomunikāciju uzņēmums noslēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu par konkrētu tehniski līdzekļu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanu;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

1) abonents — telekomunikāciju pakalpojumu lietotājs, ar kuru telekomunikāciju uzņēmums noslēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu par konkrētu telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanu;

2) balss telefonijas pakalpojums - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai telekomunikāciju tīkliem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā;

2.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) balss telefonijas pakalpojums - publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai fiksētiem publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgumu punktiem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā;”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā.

 

 

2) balss telefonijas pakalpojums — publiski pieejams telekomunikāciju pakalpojums, kas komerciālos nolūkos nodrošina runas signālu pārraidi starp publiskajam telekomunikāciju tīklam vai publisko telekomunikāciju tīklu noteiktiem pieslēgumu punktiem pieslēgtām telekomunikāciju gala iekārtām reālā laika mērogā;

3) ierobežotie nacionālie resursi telekomunikācijās – nacionālais radiofrekvenču spektrs un nacionālās numerācijas telpa;

   

Redakcionāli precizēts.

3) ierobežotie nacionālie resursi telekomunikāciju nozarē — nacionālais radiofrekvenču spektrs un nacionālā numerācijas telpa;

4) individuālā licence – speciāla atļauja noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē vai telekomunikāciju tīkla izveidošanai un ekspluatācijai, kurā noteiktas individuālas saistības, prasības un tiesības telekomunikāciju uzņēmumiem un kas dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem telekomunikācijās;

   

Redakcionāli precizēts.

4) individuālā licence — speciāla atļauja noteikta veida uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē vai telekomunikāciju tīkla izveidošanai un ekspluatācijai, kurā telekomunikāciju uzņēmumiem noteiktas individuālas saistības, prasības un tiesības un kura dod pieeju ierobežotajiem nacionālajiem resursiem telekomunikāciju nozarē;

5) īpašā piekļuve – pieslēguma noteikumi publiskajam telekomunikāciju tīklam, kas nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kas var atšķirties no parastajiem abonentu pieslēguma noteikumiem;

3.

 

 

 

4.

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda “publiskajam” ar vārdu “fiksētajam”.

(Ministru kabinets)

Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārdiem “pakalpojumu sniedzējiem un” ar vārdiem “operatīvās darbības subjektiem”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

Neatbalstīt.

5) īpašā piekļuve – pieslēguma noteikumi publiskajam fiksētajam telekomunikāciju tīklam, kas nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem un kas var atšķirties no parastajiem abonentu pieslēguma noteikumiem;

 

5.

(Ministru kabinets)

Papildināt 1.pantu ar jaunu definīciju, mainot panta numerāciju, šādā redakcijā:

“īsais kods – ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tīklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

6) īsais kods — ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tīklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem;

 

6.

(Ministru kabinets)

Papildināt 1.pantu ar jaunu definīciju, mainot panta numerāciju, šādā redakcijā:

“īsais numurs – numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu, pieeja kuram ir iespējama jebkuram telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Redakcionāli precizēts.

7) īsais numurs — numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu, pieeja kuram ir iespējama ikvienam telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam;

6) Nacionālās numerācijas plāns – identifikācijas sistēma, kas nosaka telekomunikāciju uzņēmumu, abonentu, telekomunikāciju pakalpojumu, kā arī pieslēguma punktu numerācijas struktūru un formātu;

7.

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 1.panta 6.punktu pēc vārdiem “pieslēguma punktu numerācijas” ar vārdiem “vai adresācijas”.

 

Atbalstīt.

8) Nacionālais numerācijas plāns — identifikācijas sistēma, kas nosaka telekomunikāciju uzņēmumu, abonentu, telekomunikāciju pakalpojumu, kā arī pieslēguma punktu numerācijas vai adresācijas struktūru un formātu;

 

8.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1.pantu ar jaunu 9.punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju:

“9) Nacionālais radiofrekvenču plāns – saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, konvencijām un standartiem izstrādāts plāns optimālam radiofrekvenču sadalījumam Latvijas Republikas teritorijā;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

9) Nacionālais radiofrekvenču plāns — saskaņā ar starptautiskiem līgumiem, konvencijām un standartiem izstrādāts plāns optimālam radiofrekvenču sadalījumam Latvijas Republikas teritorijā;

7) nomātā līnija – publiskajā telekomunikāciju tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas;

     

10) nomātā līnija — publiskajā telekomunikāciju tīklā izdalīts vai izveidots pastāvīgs sakaru kanāls signālu pārraidei starp diviem abonenta norādītajiem pieslēguma punktiem, neizmantojot komutācijas iekārtas;

8) numurs – telekomunikāciju uzņēmumam, publisko telekomunikāciju tīklu abonentam, telekomunikāciju pakalpojumam, kā arī telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktam piešķirtais numurs vai adrese, atbilstoši Nacionālajam numerācijas plānam;

9.

(Atbildīgā komisija)

Mainīt vietām 8. un 9.punktus.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 8.punkts..

11) numerācijas diapazons — vienāda formāta nepārtraukts numuru apgabals numerācijas telpā;

9) numerācijas diapazons – vienāda formāta nepārtraukts numuru apgabals numerācijas telpā;

     

12) numurs — telekomunikāciju uzņēmumam, publisko telekomunikāciju tīklu abonentam, telekomunikāciju pakalpojumam, kā arī telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktam atbilstoši Nacionālajam numerācijas plānam piešķirtais numurs vai adrese;

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

(Ministru kabinets)

Papildināt 1.pantu ar jaunu definīciju šādā redakcijā, mainot panta numerāciju:

“pārtveršanas punkts – telekomunikāciju tīklu operatoru izveidots un uzturēts speciāls tīkla pieslēguma punkts, kas tehniski nodrošina informācijas pārtveršanu, ko veic operatīvās darbības subjekti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju:

“13) pārtveršanas punkts — publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts, kas tehniski nodrošina speciālu iekārtu pieslēgšanu, lai varētu iegūt operatīvo informāciju no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvi noklausīties sarunas likumos noteiktajos gadījumos;”

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) pārtveršanas punkts — publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts, kas tehniski nodrošina speciālu iekārtu pieslēgšanu, lai varētu iegūt operatīvo informāciju no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvi noklausīties sarunas likumos noteiktajos gadījumos;

 

12.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1.pantu ar 14.punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju:

“14) piekļuves tīkla atsaistīšana – tehnisku un / vai programmas līdzekļu un procedūru kopums, kas nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem iespēju pilnīgi vai daļēji iznomāt publiskā telekomunikāciju tīkla abonentu vietējos pieslēgumus;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

14) piekļuves tīkla atsaistīšana — tehnisku un/vai programmas līdzekļu un procedūru kopums, kas nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem iespēju pilnīgi vai daļēji iznomāt publiskā telekomunikāciju tīkla abonentu vietējos pieslēgumus;

10) privātais telekomunikāciju tīkls - fiziskajai vai juridiskajai personai piederošs telekomunikāciju tīkls, kas izveidots un tiek ekspluatēts tikai tā īpašnieka vajadzību nodrošināšanai;

     

15) privātais telekomunikāciju tīkls — fiziskajai vai juridiskajai personai piederošs telekomunikāciju tīkls, kas izveidots un tiek ekspluatēts tikai tā īpašnieka vajadzību nodrošināšanai;

11) publiskais fiksētais telekomunikāciju tīkls - publiskais telekomunikāciju tīkls, kas nodrošina signālu pārraidi starp fiksētiem telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem;

13.

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt 1.panta 11.punktā vārdu “fiksētiem” ar vārdu “noteiktiem”.

Atbalstīt.

16) publiskais fiksētais telekomunikāciju tīkls — publiskais telekomunikāciju tīkls, kas nodrošina signālu pārraidi starp noteiktiem telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem;

12) publiskais telekomunikāciju tīkls - fiziskajai vai juridiskajai personai vispārējai lietošanai paredzēts telekomunikāciju tīkls vai tīkla daļa, kuru izmanto, lai sniegtu telekomunikāciju pakalpojumus;

14.

(Ministru kabinets)

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

“12) publiskais telekomunikāciju tīkls - fiziskajai vai juridiskajai personai vispārējai lietošanai paredzēts telekomunikāciju tīkls, kuru pilnīgi vai daļēji izmanto publiski pieejamu telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

17) publiskais telekomunikāciju tīkls — fiziskajai vai juridiskajai personai vispārējai lietošanai paredzēts telekomunikāciju tīkls, kuru pilnīgi vai daļēji izmanto publiski pieejamu telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai;

13) publiskā telekomunikāciju tīkla operators - juridiska persona, kas izveidota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurai saskaņā ar šo likumu, starptautiskajiem līgumiem, citiem normatīvajiem aktiem un individuālajās licencēs iekļautajiem noteikumiem ir piešķirtas tiesības publiskā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai;

15.

 

 

 

16.

(Ministru kabinets)

Aizstāt 1.panta 13.punktā vārdu “attīstībai” ar vārdu “ekspluatācijai”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1.panta 13.punktu kā 18.punktu šādā redakcijā:

“18) publiskā telekomunikāciju tīkla operators — juridiskā persona, kura izveidota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurai saskaņā ar šo likumu, starptautiskajiem līgumiem, citiem normatīvajiem aktiem un individuālajās licencēs iekļautajiem noteikumiem ir piešķirtas tiesības izveidot, attīstīt, ekspluatēt publisko telekomunikāciju tīklu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus;”.

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

18) publiskā telekomunikāciju tīkla operators — juridiskā persona, kura izveidota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurai saskaņā ar šo likumu, starptautiskajiem līgumiem, citiem normatīvajiem aktiem un individuālajās licencēs iekļautajiem noteikumiem ir piešķirtas tiesības izveidot, attīstīt, ekspluatēt publisko telekomunikāciju tīklu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus;

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 1.pantu ar jaunu punktu pēc 13.punkta šādā redakcijā:

“publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar būtisku ietekmi tirgū – publiskā telekomunikāciju tīkla operators, kura ietekmi konkrētā tirgū regulators ir atzinis par būtisku, un, kuram tiek noteiktas papildus starpsavienojumu saistības saskaņā ar šo likumu.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 26.pr-lik.

 

14) publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts - publiskā telekomunikāciju tīkla daļa, kas paredzēta telekomunikāciju gala iekārtas vai cita telekomunikāciju tīkla pieslēgšanai un ir telekomunikāciju tīkla piederības un apkalpošanas dalījuma robeža starp publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, citu publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai operatīvās darbības subjektu;

18.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 14.punktu šādā redakcijā:

“14) publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts - publiskā telekomunikāciju tīkla daļa, kas paredzēta telekomunikāciju gala iekārtas vai cita telekomunikāciju tīkla pieslēgšanai un ir telekomunikāciju tīkla piederības un apkalpošanas dalījuma robeža starp publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju vai , citu publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

19) publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkts — publiskā telekomunikāciju tīkla daļa, kas paredzēta telekomunikāciju gala iekārtas vai cita telekomunikāciju tīkla pieslēgšanai un ir telekomunikāciju tīkla piederības un apkalpošanas dalījuma robeža starp publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju vai citu publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru;

 

 

15) radiokomunikāciju līdzekļi - viens vai vairāki raidītāji un uztvērēji vai to kombinācija, ieskaitot papildierīces, kas attiecīgajā vietā nepieciešamas radiosakaru uzturēšanai;

   

Redakcionāli precizēts

20) radiokomunikāciju līdzekļi — viens vai vairāki raidītāji un uztvērēji vai to kombinācija, arī papildierīces, kas attiecīgajā vietā nepieciešamas radiosakaru uzturēšanai;

 

19.

(Ministru kabinets)

Papildināt 1.pantu ar jaunu definīciju, mainot panta numerāciju šādā redakcijā:

“regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas saskaņā ar šo likumu un likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” veic telekomunikāciju nozares regulēšanu;”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

16) starpsavienojums - fiziskie un loģiskie dažādu publisko telekomunikāciju tīklu savienojumi, kas ļauj viena publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem sazināties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai piekļūt telekomunikāciju pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskā telekomunikāciju tīkla uzņēmums;

20.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 1.panta 16.punktā pirms vārda “pakalpojumiem” vārdu “telekomunikāciju”.

 

Atbalstīt.

21) starpsavienojums — fiziskie un loģiskie dažādu publisko telekomunikāciju tīklu savienojumi, kas ļauj viena publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem sazināties ar cita publiskā telekomunikāciju tīkla abonentiem vai piekļūt pakalpojumiem, kurus sniedz cits publiskā telekomunikāciju tīkla uzņēmums;

17) telekomunikācijas – jebkura veida informācijas pārraides process, ko organizē, lietojot tehniskās iekārtas, kuru darbība pamatojas uz elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību (radio un gaismas viļņu) izmantošanu;

   

Redakcionāli precizēts.

22) telekomunikācijas — jebkura veida informācijas pārraides process, ko organizē, lietojot tehniskās iekārtas, kuru darbība pamatojas uz elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību (radioviļņu un gaismas viļņu) izmantošanu;

18) telekomunikāciju gala iekārtas – iekārtas (telefona aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli u.c.), kas paredzētas tiešai pieslēgšanai publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem vai sadarbībai ar publisko telekomunikāciju tīklu, pieslēdzot tam tieši vai netieši, lai nosūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju (run as, datus, attēlus);

21.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 18.punktu šādā redakcijā:

“18) telekomunikāciju gala iekārtas – iekārtas (telefona aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli u.c.), kas paredzētas tiešai vai netiešai pieslēgšanai publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem vai sadarbībai ar publisko telekomunikāciju tīklu, lai, pieslēdzot tam tieši vai netieši, lai nosūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju (runas, datus, attēlus);

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

23) telekomunikāciju gala iekārtas — iekārtas (telefona aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli u.c.), kas paredzētas tiešai vai netiešai pieslēgšanai publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktiem vai sadarbībai ar publisko telekomunikāciju tīklu, lai nosūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju (runas, datus, attēlus);

19) telekomunikāciju pakalpojumi – pakalpojumi, kas nodrošina signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos;

22.

 

 

 

 

 

23.

(Ministru kabinets)

Papildināt 1.panta 19.punktu pēc vārda “nodrošina” ar vārdiem “pilnīgu vai daļēju” un pēc vārda “tīklos,” ar vārdiem “izņemot radio apraidi un televīziju.”

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 19.punktu šādā redakcijā:

“19) telekomunikāciju pakalpojumi – pakalpojumi, kas nodrošina pilnīgu vai daļēju signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos, izņemot televīzijas un radio apraidi;”

 

Atbalstīt. Ietverts 23.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) telekomunikāciju pakalpojumi — pakalpojumi, kas nodrošina pilnīgu vai daļēju signālu pārraidi un/vai maršrutizāciju publiskajos telekomunikāciju tīklos, izņemot televīzijas un radio apraidi;

20) telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji - fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto telekomunikāciju pakalpojumus;

24.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 20.punktu šādā redakcijā:

“20) telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji - fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto vai pieprasa publiski pieejamus telekomunikāciju pakalpojumus;”

 

 

 

 

Atbalstīt.

25) telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji — fiziskās vai juridiskās personas, kuras izmanto vai pieprasa publiski pieejamus telekomunikāciju pakalpojumus;

21) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām, izmantojot publisko telekomunikāciju tīklu vai tā daļu;

25.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 1.panta 21.punktu šādā redakcijā:

“21) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs - juridiska persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām, izmantojot publisko telekomunikāciju tīklu;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

26) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs — juridiskā persona, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus saskaņā ar šā likuma prasībām, izmantojot publisko telekomunikāciju tīklu;

22) Telekomunikāciju pakalpojumu tarifs - telekomunikāciju uzņēmuma sniegto telekomunikāciju pakalpojumu vienas vienības cena;

     

27) telekomunikāciju pakalpojumu tarifs — telekomunikāciju uzņēmuma sniegto telekomunikāciju pakalpojumu vienas vienības cena;

23) telekomunikāciju pakalpojumu tirgus – viena noteikta telekomunikāciju pakalpojuma veids, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko teritoriju;

   

Redakcionāli precizēts.

28) telekomunikāciju pakalpojumu tirgus — viena noteikta veida telekomunikāciju pakalpojums, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko teritoriju;

24) telekomunikāciju tīkls - tehnisko un tehnoloģisko līdzekļu (iekārtu, būvju, ekspluatācijas un vadības sistēmas) kopums, kas nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi starp diviem vai vairākiem tīkla pieslēguma punktiem;

   

Redakcionāli precizēts

29) telekomunikāciju tīkls — tehnisko un tehnoloģisko līdzekļu (iekārtu, būvju, ekspluatācijas un vadības sistēmu) kopums, kas nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi starp diviem vai vairākiem tīkla pieslēguma punktiem;

25) telekomunikāciju uzņēmums - publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs;

     

30) telekomunikāciju uzņēmums — publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs;

 

26.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1.pantu ar jaunu 31.punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju:

“31) telekomunikāciju uzņēmums ar būtisku ietekmi tirgū — publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kura ietekmi konkrētā tirgū Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk arī — regulators) ir atzinusi par būtisku;”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

31) telekomunikāciju uzņēmums ar būtisku ietekmi tirgū — publiskā telekomunikāciju tīkla operators vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kura ietekmi konkrētā tirgū Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk arī — regulators) ir atzinusi par būtisku;

26) universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds – fonds, kura naudas līdzekļus izmanto Universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai noteiktai telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju grupai vai noteiktās ģeogrāfiskās vietās, kur pakalpojumu sniegšana ir komerciāli neizdevīga;

27.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1.panta 26.punktu kā 33.punktu šādā redakcijā:

“33) universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds — fonds, kura naudas līdzekļus izmanto universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai noteiktai telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju grupai vai noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, kur šo pakalpojumu komerciāla nodrošināšana citādi netiktu veikta;”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

32) universālais telekomunikāciju pakalpojums — noteikts minimālais normām atbilstošas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumu apjoms, kas pieejams visiem esošiem un potenciāliem telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem par pieņemamu cenu;

27) universālais telekomunikāciju pakalpojums – noteikts minimālais telekomunikāciju pakalpojumu apjoms ar normām atbilstošu kvalitāti, kas pieejams visiem esošiem un potenciāliem telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem par pieņemamu cenu;

28.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1.panta 27.punktu kā 32.punktu šādā redakcijā:

“32) universālais telekomunikāciju pakalpojums — noteikts minimālais normām atbilstošas kvalitātes telekomunikāciju pakalpojumu apjoms, kas pieejams visiem esošiem un potenciāliem telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem par pieņemamu cenu;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

33) universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds — fonds, kura naudas līdzekļus izmanto universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai noteiktai telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju grupai vai noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, kur šo pakalpojumu komerciāla nodrošināšana citādi netiktu veikta;

28) vispārējā atļauja – regulatora reģistrēta atļauja, kura dod tiesības telekomunikāciju uzņēmumam sniegt telekomunikāciju pakalpojumus, un, kuras saņemšanai, pēc telekomunikāciju uzņēmuma paziņojuma, nav nepieciešams īpašs regulatora lēmums.

   

Redakcionāli precizēts.

34) vispārējā atļauja — regulatora reģistrēta atļauja, kura dod tiesības telekomunikāciju uzņēmumam sniegt telekomunikāciju pakalpojumus un kuras saņemšanai nav nepieciešams īpašs regulatora lēmums.

         

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt telekomunikāciju attīstību visā valsts teritorijā, noteikt tiesiskās attiecības telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā un nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju interešu aizsardzību atvērta tirgus ekonomikas apstākļos.

29.

(Ministru kabinets)

Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir:

1) veicināt telekomunikāciju attīstību visā valsts teritorijā;

2) veicināt konkurences attīstību telekomunikāciju pakalpojumu tirgū;

3) apmierināt telekomunikāciju pakalpojumu sabiedrisko pieprasījumu;

4) veicināt jaunu telekomunikāciju pakalpojumu veidošanu;

5) noteikt tiesiskās attiecības telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā;

6) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju interešu aizsardzību atvērta tirgus ekonomikas apstākļos;

7) veicināt universālā telekomunikāciju pakalpojuma pieejamību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 
 

30.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir:

1) veicināt telekomunikāciju attīstību Latvijas Republikas teritorijā;

2) veicināt konkurences attīstību telekomunikāciju pakalpojumu tirgū;

3) veicināt jaunu telekomunikāciju pakalpojumu veidošanu;

4) noteikt tiesiskās attiecības telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā;

5) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju interešu aizsardzību tirgus ekonomikas apstākļos;

6) veicināt universālā telekomunikāciju pakalpojuma pieejamību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir:

1) veicināt telekomunikāciju attīstību Latvijas Republikas teritorijā;

2) veicināt konkurences attīstību telekomunikāciju pakalpojumu tirgū;

3) veicināt jaunu telekomunikāciju pakalpojumu veidošanu;

4) noteikt tiesiskās attiecības telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā;

5) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju interešu aizsardzību tirgus ekonomikas apstākļos;

6) veicināt universālā telekomunikāciju pakalpojuma pieejamību.

         

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Šis likums nosaka telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku un valsts institūciju tiesības, pienākumus un atbildību, kas saistīta ar telekomunikāciju sektora regulēšanu, telekomunikāciju tīklu izveidošanu, pārvaldi un ekspluatāciju, telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu, kā arī radiofrekvenču spektra un numerācijas piešķiršanas un lietošanas valsts kontroli un uzraudzību.

31.

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt 3.panta 1.daļā vārdu “pārvaldi” ar vārdu “attīstību”.

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 3.pants.

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Šis likums nosaka telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju, publisko telekomunikāciju tīklu operatoru, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku un valsts institūciju tiesības, pienākumus un atbildību, kas saistīta ar telekomunikāciju sektora regulēšanu, telekomunikāciju tīklu izveidošanu, attīstību un ekspluatāciju, telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu, kā arī radiofrekvenču spektra, numuru un numerācijas diapazonu piešķiršanas un lietošanas valsts kontroli un uzraudzību.

(2) Šis likums attiecas arī uz televīzijas un skaņas izplatīšanai nepieciešamajiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem. Apraides – televīzijas un skaņas pārraides programmu veidošanas un sākotnējās izplatīšanas, kas paredzēta publiskai uztveršanai, - nosacījumus reglamentē Radio un televīzijas likums.

     

(2) Šis likums attiecas arī uz televīzijas un skaņas izplatīšanai nepieciešamajiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem. Publiskai uztveršanai paredzētās apraides — televīzijas un skaņas pārraides programmu veidošanas un sākotnējās izplatīšanas — nosacījumus reglamentē Radio un televīzijas likums.

         

4.pants. Tiesības dibināt telekomunikāciju uzņēmumu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus

 

 

 

(1) Jebkura juridiska vai fiziska persona saskaņā ar šā likuma prasībām ir tiesīga dibināt telekomunikāciju uzņēmumu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus.

32.

 

 

 

33.

(Ministru kabinets)

Papildināt 4.panta nosaukumu pēc vārda “uzņēmumu” ar vārdiem “veidot telekomunikāciju tīklus.”

(Ministru kabinets)

Papildināt 4.panta pirmo daļu pēc vārda “uzņēmumu,” ar vārdiem “veidot un ekspluatēt telekomunikāciju tīklus.”

 

Neatbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 4.pants.

4.pants. Tiesības dibināt telekomunikāciju uzņēmumu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus

(1) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar šā likuma noteikumiem ir tiesīga dibināt telekomunikāciju uzņēmumu, izveidot, attīstīt un ekspluatēt publiskos telekomunikāciju tīklus un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus.

(2) Telekomunikāciju uzņēmums sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, saņemot individuālo licenci vai reģistrējot vispārējo atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā.

     

(2) Telekomunikāciju uzņēmums sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, ja ir saņēmis individuālo licenci vai reģistrējis vispārējo atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā.

         

II nodaļa

     

II nodaļa

Valsts pārvalde telekomunikāciju nozarē

     

Valsts pārvalde telekomunikāciju nozarē

         

5.pants. Telekomunikāciju nozari regulējošās institūcijas

     

5.pants. Telekomunikāciju nozari regulējošās institūcijas

(1) Valsts pārvaldi telekomunikāciju nozarē savas kompetences ietvaros veic Satiksmes ministrija.

     

(1) Valsts pārvaldi telekomunikāciju nozarē savas kompetences ietvaros veic Satiksmes ministrija.

(2) Telekomunikāciju nozari šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktās kompetences ietvaros regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators). Regulatora kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi un izdotie administratīvie akti ir saistoši telekomunikāciju uzņēmumiem.

34.

 

 

 

35.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 5.panta otrajā daļā vārdus “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk -”.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 5.panta 2.daļu ar vārdiem “un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem”.

 

Neatbalstīt.

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta 2.daļa.

(2) Telekomunikāciju nozari šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktās kompetences ietvaros regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (regulators). Regulatora kompetences ietvaros pieņemtie lēmumi un izdotie administratīvie akti ir saistoši telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem.

 

36.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 5.pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets ar atsevišķu lēmumu var uzdot individuālo licenci, kas saistīta ar noteikta ierobežota nacionālā resursa izmantošanu, piešķirt izsoles kārtībā un noteikt izsoles rezultātā iegūto līdzekļu izmantošanas mērķi.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Ministru kabinets ar atsevišķu lēmumu var uzdot individuālo licenci, kas saistīta ar noteikta ierobežota nacionālā resursa izmantošanu, piešķirt izsoles kārtībā un noteikt izsoles rezultātā iegūto līdzekļu izmantošanas mērķi.

         

6.pants. Satiksmes ministrijas uzdevumi

Satiksmes ministrijai ir uzdevumi:

     

6.pants. Satiksmes ministrijas uzdevumi

Satiksmes ministrijas uzdevumi ir šādi:

1) izstrādāt un pārskatīt telekomunikāciju nozares attīstības politiku, kurā ir noteikti nozares mērķi atbilstoši sabiedrības interesēm un to sasniegšanas līdzekļi telekomunikāciju sektorā, lai:

37.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 6.panta 1.punktā a), b), c) apakšpunktus un aizstāt vārdus “izstrādāt un pārskatīt” ar vārdu “noteikt”.

 

Daļēji atbalstīts.

1) noteikt telekomunikāciju nozares attīstības politiku, kurā ir noteikti sabiedrības interesēm atbilstoši šīs nozares mērķi un to sasniegšanas līdzekļi;

a) apmierinātu telekomunikāciju pakalpojumu sabiedrisko pieprasījumu un veicinātu jaunu telekomunikāciju pakalpojumu veidošanu;

38.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 6.panta 1.punktu šādā redakcijā:

 

Atbalstīt.

 

b) veicinātu konkurences attīstību telekomunikāciju pakalpojumu tirgū;

 

“1) noteikt telekomunikāciju nozares attīstības politiku, kurā ir

   

c) veicinātu universālā telekomunikāciju pakalpojuma pieejamību;

 

noteikti sabiedrības interesēm atbilstoši šīs nozares mērķi un to sasniegšanas līdzekļi;”

   

2) izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus, instrukcijas un citus tiesību aktus par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu ievešanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem;

     

2) izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektus, instrukcijas un citus tiesību aktus par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu ievešanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem;

3) izstrādāt šajā likumā paredzētos telekomunikāciju nozari regulējošu normatīvo aktu projektus un Ministru Kabineta noteikumu projektus šī likuma prasību un telekomunikāciju nozares attīstības politikas īstenošanai;”

39.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 6.panta 3.punktā vārdus “un Ministru kabineta noteikumu projektus”.

 

Atbalstīt.

3) izstrādāt šajā likumā paredzēto telekomunikāciju nozari regulējošu normatīvo aktu projektus šā likuma prasību un telekomunikāciju nozares attīstības politikas īstenošanai;

4) noteikt universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanas kārtību;

40.

& nbsp;

 

41.

(Finansu ministrs G.Bērziņš)

Izslēgt 6.panta 4.punktu. (saistīts ar 258.pr-lik.).

(Ministru kabinets)

Aizstāt 6.panta 4. punktā vārdu “finansēšanas kārtību” ar vārdiem “vispārējos finansēšanas principus.”

Neatbalstīt.

 

 

Atbalstīt, redakcionāli precizējot.

 

 

 

 

 

4) noteikt universālā telekomunikāciju pakalpojuma vispārīgos finansēšanas principus;

5) pārstāvēt valsti starptautiskajās telekomunikāciju organizācijās.

42.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 6.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pārstāvēt vai deleģēt citas valsts institūcijas, to kompetences ietvaros, pārstāvēt valsti Latviju starptautiskajās telekomunikāciju organizācijās.”

 

 

 

Atbalstīt, redakcionāli precizējot.

5) pārstāvēt vai deleģēt citas valsts institūcijas to kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās telekomunikāciju organizācijās.

         

7.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

Satiksmes ministrijai ir tiesības saņemt nepieciešamo informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu tirgu no regulatora un telekomunikāciju uzņēmumiem.

   

Redakcionāli precizēts.

7.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

Satiksmes ministrijai ir tiesības saņemt no regulatora un telekomunikāciju uzņēmumiem tai nepieciešamo informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu tirgu.

         

8.pants. Regulatora funkcijas telekomunikāciju nozarē

     

8.pants. Regulatora funkcijas telekomunikāciju nozarē

(1) Regulators telekomunikāciju nozarē veic šādas funkcijas:

43.

(Ministru kabinets)

Papildināt 8.panta 1.daļu pēc vārda “regulators” ar šādiem vārdiem “papildus likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajam”

 

 

Atbalstīt.

(1) Regulators papildus likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajam telekomunikāciju nozarē veic šādas funkcijas:

1) aizstāv telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un telekomunikāciju uzņēmumu intereses;

44.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 8.panta 1.daļas 1.punktu.

Neatbalstīt.

1) aizstāv telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un telekomunikāciju uzņēmumu intereses;

2) pēc ministriju pieprasījuma sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kuros reglamentēta telekomunikāciju nozares uzņēmumu darbība vai telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana;

45.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 8.panta 1.daļas 2.punktu.

Neatbalstīt. Redakcionāli precizēts.

2) pēc ministriju pieprasījuma sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kuros reglamentēta telekomunikāciju uzņēmumu darbība vai telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana;

3) nosaka telekomunikāciju uzņēmumu sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasības un kvalitātes pārskatu publicēšanas kārtību, kā arī pārrauga telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi;

     

3) nosaka telekomunikāciju uzņēmumu sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasības un kvalitātes pārskatu publicēšanas kārtību, kā arī pārrauga telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi;

4) nosaka starpsavienojumu un nomāto līniju pakalpojumu izmaksu un universālo telekomunikāciju pakalpojumu saistību tīro izmaksu aprēķināšanas metodiku un reizi gadā publicē informāciju par to ievērošanu;

46.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izstrādā un apstiprina izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, lai nodrošinātu uz izmaksām balstītu tarifu piemērošanu balss telefonijā, nomātām līnijām un starpsavienojumiem, kā arī izstrādā universālā telekomunikāciju pakalpojuma tīro izmaksu noteikšanas metodiku. Reizi gadā regulators publicē informāciju, kurā norāda, kā publisko telekomunikāciju tīklu operatori ievēro regulatora noteiktās metodikas;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

izteikt precizētā redakcijā.

 

 

4) apstiprina izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, lai nodrošinātu izmaksām tuvinātu tarifu piemērošanu balss telefonijā, nomātām līnijām un starpsavienojumiem, kā arī izstrādā universālā telekomunikāciju pakalpojuma tīro izmaksu noteikšanas metodiku. Reizi gadā regulators laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju, kurā norāda, kā publisko telekomunikāciju tīklu operatori ievēro regulatora noteiktās metodikas;

5) izstrādā un publicē noteikumus un nosacījumus vispārējo atļauju reģistrēšanai, procedūru individuālo licenču saņemšanai, kā arī veic telekomunikāciju uzņēmumu licencēšanu un vispārējo atļauju reģistrēšanu, un licenču nosacījumu uzraudzību;

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izstrādā un publicē noteikumus un nosacījumus vispārējāmo atļaujām un to reģistrēšanai, procedūru individuālo licenču izsniegšanaisaņemšanai, kā arī veic telekomunikāciju uzņēmumu licencēšanu un vispārējo atļauju reģistrēšanu, un licenču nosacījumu uzraudzību;”

(Ministru kabinets)

Izteikt 8.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) nosaka un publicē noteikumus vispārējo atļauju reģistrēšanai un individuālo licenču saņemšanai, kā arī veic telekomunikāciju uzņēmumu licencēšanu un vispārējo atļauju reģistrēšanu, un licenču nosacījumu izpildes uzraudzību;”

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 49.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 49.pr-lik.

 

49.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta 1.daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē vispārējo atļauju noteikumus un nosacījumus, kā arī to reģistrēšanas kārtību, procedūru individuālo licenču izsniegšanai, licencē telekomunikāciju uzņēmumus, reģistrē vispārējās atļaujas un uzrauga licenču noteikumu ievērošanu;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

5) izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē vispārējo atļauju noteikumus un nosacījumus, kā arī to reģistrēšanas kārtību, procedūru individuālo licenču izsniegšanai, licencē telekomunikāciju uzņēmumus, reģistrē vispārējās atļaujas un uzrauga licenču noteikumu ievērošanu;

6) izstrādā starpsavienojumu līgumu sarunu veikšanas, iekārtu kopīgas izmantošanas un numuru savietojamības noteikumus;

50.

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

(Ministru kabinets)

Aizstāt 8.panta 6.punktā vārdu “izstrādā” ar vārdu “nosaka”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apstiprina starpsavienojumu līgumu, tai skaitā iekārtu kopīgas izmantošanas, un nomāto līniju pamatpiedāvājumus un nosaka minimālo telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta 1.daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apstiprina starpsavienojumu līguma pamatpiedāvājumus, arī iekārtu kopīgas izmantošanas nosacījumus, un nomāto līniju pamatpiedāvājumus, nosaka minimālo telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu, kā arī kārtību, termiņus un tehniskos noteikumus piekļuves tīkla atsaistīšanai;”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) apstiprina starpsavienojumu līguma pamatpiedāvājumus, arī iekārtu kopīgas izmantošanas nosacījumus, un nomāto līniju pamatpiedāvājumus, nosaka minimālo telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu, kā arī kārtību, termiņus un tehniskos noteikumus piekļuves tīkla atsaistīšanai;

7) pārvalda universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumus un uzrauga universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildi;

     

7) pārvalda universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumus un uzrauga universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildi;

8) izšķir strīdu starp telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem, ja strīds saistīts ar regulatora lēmumiem vai izdotajiem administratīvajiem aktiem. Regulatora pieņemtais lēmums par strīdu tiek publicēts un pilns lēmuma teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

53.

 

 

 

 

 

 

 

54.

(Ministru kabinets)

Aizstāt 8.panta pirmās daļas 8.punktā vārdus ”ja strīds saistīts ar regulatora lēmumiem vai izdotajiem administratīvajiem aktiem” ar vārdiem “ja strīds saistīts ar telekomunikāciju pakalpojumiem”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) izšķir strīdu starp telekomunikāciju uzņēmumiem starpsavienojumu, īpašās piekļuves un nomāto līniju jautājumos un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām. ja strīds saistīts ar regulatora lēmumiem vai izdotajiem administratīvajiem aktiem. Regulatora pieņemtais lēmums par strīdu tiek publicēts un pilns lēmuma teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;”

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) izšķir strīdus starp telekomunikāciju uzņēmumiem starpsavienojumu, īpašās piekļuves un nomāto līniju jautājumos, kā arī starp telekomunikāciju uzņēmumiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem, ja strīds saistīts ar telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju pretenzijām. Regulatora pieņemtais lēmums par strīdu tiek publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pilns lēmuma teksts nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

9) nosaka un publicē, kuri publiskā telekomunikāciju tīkla operatori atrodas dominējošā stāvoklī konkrētā tirgū un nosaka speciālās prasības šo telekomunikāciju uzņēmumu darbībai;

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

(Ministru kabinets)

Izteikt 8.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) nosaka un publicē kritērijus publiskā telekomunikāciju tīkla operatora ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanai, pamatojoties uz šī operatora tirgus daļu konkrētajā tirgū, viņa iespēju iespaidot konkurenci konkrētajā tirgū un darboties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no citiem publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriem, kā arī nosaka un publicē, kuri publiskā telekomunikāciju tīkla operatori ir ar būtisku ietekmi tirgū un nosaka speciālās prasības šo telekomunikāciju uzņēmumu darbībai;”

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) izstrādā un publicē procedūru, lai nosaka noteiktu un publicē, kuri publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriuzņēmumi ir ar būtisku ietekmi tirgū atrodas dominējošā stāvoklī konkrētā tirgū un nosaka un publicē speciālās prasības šo telekomunikāciju uzņēmumu darbībai (izmaksu atdalīšanai, finansu atskaitēm, izmaksu noteikšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanai, izmaksu attiecinātiem tarifiem, nediskriminējošiem noteikumiem un informācijas sniegšanas saistībām);”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 57.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 57.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta 1.daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē procedūru un kritērijus to telekomunikāciju uzņēmumu noteikšanai, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū, kā arī nosaka un publicē speciālās prasības šo telekomunikāciju uzņēmumu darbībai (izmaksu atdalīšanai, finansu atskaitēm, izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanai, izmaksām tuvinātiem tarifiem, nediskriminējošiem noteikumiem un informācijas sniegšanas saistībām);”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

9) izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē procedūru un kritērijus to telekomunikāciju uzņēmumu noteikšanai, kuriem ir būtiska ietekme konkrētajā tirgū, kā arī nosaka un publicē speciālās prasības šo telekomunikāciju uzņēmumu darbībai (izmaksu atdalīšanai, finansu atskaitēm, izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikas ievērošanai, izmaksām tuvinātiem tarifiem, nediskriminējošiem noteikumiem un informācijas sniegšanas saistībām);

10) izstrādā privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam, telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskos noteikumus un pārrauga to ievērošanu;

58.

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

(Ministru kabinets)

Aizstāt 8.panta 10.punktā vārdu “izstrādā” ar vārdu “nosaka”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 10.punktu šādā redakcijā:

“10) izstrādā privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam, telekomunikāciju tīklu savstarpējās savienošanas tehniskos noteikumus, tehniskās prasības telekomunikāciju gala iekārtām un citām telekomunikāciju iekārtām un pārrauga to ievērošanu;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta 1.daļas 10.punktu šādā redakcijā:

“10) izstrādā tehniskos noteikumus privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanai publiskajam telekomunikāciju tīklam un telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai, pārrauga telekomunikāciju tīkla un telekomunikāciju gala iekārtu tehnisko prasību ievērošanu;”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 60.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) izstrādā tehniskos noteikumus privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanai publiskajam telekomunikāciju tīklam un telekomunikāciju tīklu savstarpējai savienošanai, pārrauga telekomunikāciju tīkla un telekomunikāciju gala iekārtu tehnisko prasību ievērošanu;

11) uzrauga Latvijas nacionālo telekomunikāciju standartu izstrādi un starptautisko telekomunikāciju standartu adaptāciju, pārrauga telekomunikāciju standartu ievērošanu;

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) Uzrauga plāno Latvijas nacionālo telekomunikāciju standartu izstrādi un starptautisko telekomunikāciju standartu adaptāciju, pārrauga telekomunikāciju standartu ievērošanu;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta 1.daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) pārrauga Latvijas nacionālo telekomunikāciju standartu izstrādi un starptautisko telekomunikāciju standartu adaptāciju, kā arī šo standartu ievērošanu telekomunikāciju nozarē;”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) pārrauga Latvijas nacionālo telekomunikāciju standartu izstrādi un starptautisko telekomunikāciju standartu adaptāciju, kā arī šo standartu ievērošanu telekomunikāciju nozarē;

12) apstiprina Nacionālo radiofrekvenču plānu, atklāti un nediskriminējoši izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas;

63.

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

65.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 8.panta pirmās daļas 12.punktu. Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

(Ministru kabinets)

Papildināt 8.panta pirmās daļas 12.punktu aiz vārda “plānu” ar vārdiem “atbilstoši starptautiskajām normām”, un papildināt punktu ar vārdiem “telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 12.punktu šādā redakcijā:

“12) apstiprina Nacionālo radiofrekvenču plānu;”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

13) izstrādā Nacionālo numerācijas plānu un atklāti un nediskriminējoši piešķir numurus, numerācijas diapazonus, īsos numurus un īsos kodus un adreses;

66.

 

 

 

 

 

 

 

67.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 13.punktu šādā redakcijā:

“13) izstrādā un apstiprina Nacionālo numerācijas plānu un atklāti un nediskriminējoši piešķir numurus, numerācijas diapazonus, īsos numurus un īsos kodus un adreses;”

(Ministru kabinets)

Aizstāt 8.panta pirmās daļas 13.punktā vārdu “izstrādā” ar vārdu “ apstiprina”.

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

12) apstiprina Nacionālo numerācijas plānu, atklāti un nediskriminējoši piešķir numurus, numerācijas diapazonus, īsos numurus, īsos kodus un adreses;

14) izstrādā rekomendācijas starpsavienojumu līgumiem un minimālo telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju pakalpojumu kopu;

68.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 8.panta 1.daļas 14.punktu, attiecīgi mainot numerāciju.

Atbalstīt.

 

15) regulē telekomunikāciju pakalpojumu tarifus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, izstrādā un šajā likumā noteiktajos gadījumos nosaka telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas, izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku;

69.

 

70.

 

 

 

 

 

71.

(Atbildīgā komisija))

Izslēgt 8.panta 1.daļas 15.punktu.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 8.panta 1.daļas 15.punktu šādā redakcijā:

“15) regulē telekomunikāciju pakalpojumu tarifus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;”

(Ministru kabinets)

Izslēgt 8.panta 15.punktā vārdus “šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, izstrādā un šajā likumā noteiktajos gadījumos”.

Atbalstīt, attiecīgi mainot numerāciju.

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

16) uzrauga likumdošanas ievērošanu telekomunikāciju nozarē;

72.

(Ministru kabinets)

Izteikt 8.panta 16.punktu šādā redakcijā:

“16) nosaka telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus”.

 

 

Neatbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

13) uzrauga likumdošanas aktu ievērošanu telekomunikāciju nozarē;

17) nodrošina regulatora darbības atklātumu, publicējot savas darbības gada pārskatus un lēmumus, kā arī apkopo un publicē informāciju par telekomunikāciju nozari.

73.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 8.panta 17.punktu.

Neatbalstīt.

14) nodrošina regulatora darbības atklātumu, publicējot savas darbības gada pārskatus un lēmumus, kā arī apkopo un publicē informāciju par telekomunikāciju nozari;

 

74.

(Ministru kabinets)

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“uzliek publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū pienākumu sniegt universālo telekomunikāciju pakalpojumu, kā arī nosaka tos publiskā telekomunikāciju tīkla operatorus, kuriem ir nepieciešama kompensācija universālā pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar pārāk augstām izmaksām, kā arī nosaka šīs kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā kā 8.panta 1.daļas 15.punktu.

15) nosaka tiem publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriem, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, pienākumu sniegt universālo telekomunikāciju pakalpojumu un tos publiskā telekomunikāciju tīkla operatorus, kuriem ir nepieciešama kompensācija universālā pakalpojuma nodrošināšanai sakarā ar pārāk augstām izmaksām, kā arī nosaka šīs kompensācijas apmēru un izmaksas kārtību.

(2) Regulatora funkciju izpildi nodrošina regulatora izpildinstitūcijas telekomunikāciju nozares struktūrvienība.

     

(2) Regulatora funkciju izpildi nodrošina regulatora izpildinstitūcijas telekomunikāciju nozares struktūrvienība.

         

9.pants. Regulatora tiesības telekomunikāciju nozarē Regulators savas kompetences ietvaros ir tiesīgs:

     

9.pants. Regulatora tiesības telekomunikāciju nozarē

Regulators savas kompetences ietvaros ir tiesīgs:

1) desmit dienu laikā saņemt no telekomunikāciju uzņēmumiem informāciju (arī tādu informāciju, kas satur komercnoslēpumu), kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus;

   

Redakcionāli precizēts.

1) desmit dienu laikā saņemt no telekomunikāciju uzņēmumiem informāciju (arī tādu informāciju, kas ietver komercnoslēpumu), kā arī attiecīgo personu rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

2) apsekot telekomunikāciju uzņēmumus, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus;

75.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 9.panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) pilnvarot regulatora pārstāvi piekļūt telpām un ēkām, kuras izmanto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai vai publiskā telekomunikāciju tīkla ekspluatācijai, un pieprasīt uzrādīt, kā arī pārbaudīt individuālās licences, vispārējās atļaujas, sertifikātus vai citus dokumentus, telekomunikāciju iekārtas, ierīces vai citas iekārtas, kuras tiek izmantotas vai uz kuru pamata tiek sniegti telekomunikāciju pakalpojumi, izveidots un ekspluatēts publiskais telekomunikāciju tīkls vai kuri apliecina īpašuma tiesības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2) pilnvarot regulatora pārstāvi piekļūt telpām un ēkām, kuras izmanto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai vai publiskā telekomunikāciju tīkla ekspluatācijai, un pieprasīt uzrādīt, kā arī pārbaudīt individuālās licences, vispārējās atļaujas, sertifikātus vai citus dokumentus, telekomunikāciju iekārtas, ierīces vai citas iekārtas, kuras tiek izmantotas vai uz kuru pamata tiek sniegti telekomunikāciju pakalpojumi, izveidots un ekspluatēts publiskais telekomunikāciju tīkls vai kuri apliecina īpašuma tiesības.

3) īpašos gadījumos pēc savas iniciatīvas iejaukties starpsavienojumu līgumu sarunās, pieprasot izmaiņas līgumā vai papildus prasību un specifisku nosacījumu iekļaušanu tajā, lai sekmētu efektīvu konkurenci telekomunikāciju nozarē un izvēles iespēju telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem;

76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

(Ministru kabinets)

Izteikt 9.panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) pēc savas iniciatīvas jebkurā brīdī iejaukties vai, ja kāda puse to pieprasa, lai precizētu starpsavienojuma līguma jautājumus vai lai noteiktu īpašus nosacījumus vienai vai vairākām šāda līguma pusēm. Regulators var izņēmuma gadījumā pieprasīt izmaiņas jau noslēgtajos starpsavienojuma līgumos, ja tas nodrošina efektīvu konkurenci un/vai pakalpojumu savstarpējo izmantojamību lietotājiem

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) lai nodrošinātu efektīvu konkurenci telekomunikāciju nozarē un maksimālu ekonomisko efektivitāti, pēc savas ierosmes, vai, ja to lūdz kāda no pusēm, iejaukties, lai noskaidrotu jautājumus, kas jāiekļauj starpsavienojuma līgumā vai noteiktu īpašus nosacījumus, ko jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm. Regulators izņēmuma gadījumos var prasīt veikt izmaiņas jau noslēgtos starpsavienojuma līgumos, ja to pamato ar vajadzību nodrošināt efektīvu konkurenci un / vai pakalpojumu savstarpēju savietojamību lietotājiem.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 78.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iestrādāts 78.pr-lik.

 
 

78.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) nolūkā nodrošināt efektīvu konkurenci telekomunikāciju nozarē un maksimālu ekonomisko efektivitāti pēc savas ierosmes vai, ja to lūdz kāda no pusēm, iejaukties sarunās, lai noskaidrotu jautājumus, kas iekļaujami starpsavienojuma līgumā, vai izvirzītu īpašus nosacījumus, kuri jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm. Regulators izņēmuma gadījumos var prasīt, lai tiek izdarīti grozījumi jau noslēgtajos starpsavienojumu līgumos, ja to pamato ar vajadzību nodrošināt efektīvu konkurenci un/vai telekomunikāciju pakalpojumu savstarpēju savietojamību;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3) nolūkā nodrošināt efektīvu konkurenci telekomunikāciju nozarē un maksimālu ekonomisko efektivitāti pēc savas ierosmes vai, ja to lūdz kāda no pusēm, iejaukties sarunās, lai noskaidrotu jautājumus, kas iekļaujami starpsavienojuma līgumā, vai izvirzītu īpašus nosacījumus, kuri jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm. Regulators izņēmuma gadījumos var prasīt, lai tiek izdarīti grozījumi jau noslēgtajos starpsavienojumu līgumos, ja to pamato ar vajadzību nodrošināt efektīvu konkurenci un/vai telekomunikāciju pakalpojumu savstarpēju savietojamību;

4) noteikt laika ierobežojumu satarpsavienojumu sarunu pabeigšanai un līguma noslēgšanai starp telekomunikāciju uzņēmumiem.

79.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 9.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc savas ierosmes vai, ja to lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā sarunas par starpsavienojumu un īpašo piekļuvi jāpabeidz. Ja atļautajā laikā netiek panākta vienošanās un noslēgts līgums, regulators veic pasākumus, lai panāktu vienošanos saskaņā ar regulatora noteiktajām un iepriekš publicētajām procedūrām;”

(Ministru kabinets)

Izteikt 9.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc savas iniciatīvas vai, ja kāda puse to pieprasa, var noteikt starpsavienojumu līguma slēgšanas pārrunu termiņus, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus. Ja atvēlētajā laikā vienošanās netiek panākta, regulators veic pasākumus, lai noslēgtu līgumu saskaņā ar regulatora noteikto procedūru.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 81.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 9.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) pēc savas ierosmes vai, ja to lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā sarunas par starpsavienojumu līgumu jāpabeidz, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem. Ja atvēlētajā laikā vienošanās netiek panākta, regulators veic pasākumus, lai panāktu līguma noslēgšanu saskaņā ar regulatora noteikto procedūru;”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

4) pēc savas ierosmes vai, ja to lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā sarunas par starpsavienojumu līgumu jāpabeidz, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem. Ja atvēlētajā laikā vienošanās netiek panākta, regulators veic pasākumus, lai panāktu līguma noslēgšanu saskaņā ar regulatora noteikto procedūru;

 

82.

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 9.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) veikt telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanu, saņemot Ministru kabineta pilnvarojumu šīs darbības veikšanai saskaņā ar “Likumu par atbilstības novērtēšanu”.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
 

83.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 9.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pārraudzīt telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanu un atbilstības deklarēšanu, ko saskaņā ar likumu “Par atbilstības novērtēšanu” veic Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

5) pārraudzīt telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanu un atbilstības deklarēšanu, ko saskaņā ar likumu “Par atbilstības novērtēšanu” veic Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas.

         

10.pants. Regulatora darbības finansēšana

(1) Regulatoru finansē no maksas par:

84.

 

 

 

 

 

85.

 

 

 

 

 

 

86.

(Ministru kabinets)

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulatoru finansē saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” ”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulatora darbību finansē saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un šo likumu.”

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulatoru finansē no maksas par:

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

10.pants. Regulatora darbības finansēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Regulatora darbību finansē saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un šo likumu.

1) licenču izdošanu un uzraudzību;

 

1) licenču izdošanu un uzraudzību;

Iestrādāts 88.pr-lik.

 

2) atļauju reģistrēšanu un uzraudzību;

 

2) atļauju reģistrēšanu un uzraudzību;

   

3) numerācijas un adrešu pārvaldīšanu;

 

3) numerācijas un adrešu pārvaldīšanu;

   

4) frekvenču pārvaldīšanu;

       

5) telekomunikāciju un radio gala iekārtu atbilstības novērtēšanu;

 

4) telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanu;

   

6) radiokomunikāciju līdzekļu lietošanas atļauju izsniegšanu;

       

7) radio staciju un raidītāju pārbaudīšanu;

       

8) citiem regulatora sniegtiem pakalpojumiem.

 

5) citiem regulatora sniegtajiem pakalpojumiem.”

   

(2) Maksai par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem jābūt balstītai uz šo pakalpojumu izmaksām. To var izmantot tikai regulatora funkciju nodrošināšanai telekomunikāciju nozarē. Regulatora budžetu un maksājumu likmi par regulatora pakalpojumiem apstiprina Ministru kabinets.

87.

(Ministru kabinets)

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators ir tiesīgs iekasēt maksu par:

1)individuālo licenču izdošanu un uzraudzību;

2) vispārējo atļauju reģistrēšanu un uzraudzību;

3) numerācijas un adrešu pārvaldīšanu;

4) frekvenču pārvaldīšanu;

5) telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanu;

6) citiem regulatora sniegtajiem pakalpojumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

Dalēji atbalstīts. Iestrādāts 88.pr-lik.

 
 

88.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators ir tiesīgs papildus iekasēt maksu par:

1)individuālo licenču izsniegšanu un uzraudzību;

2) vispārējo atļauju reģistrēšanu un uzraudzību;

3) numerācijas un adrešu pārvaldīšanu;

4) citiem regulatora sniegtajiem pakalpojumiem.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Regulators ir tiesīgs papildus iekasēt maksu par:

1)individuālo licenču izsniegšanu un uzraudzību;

2) vispārējo atļauju reģistrēšanu un uzraudzību;

3) numerācijas un adrešu pārvaldīšanu;

4) citiem regulatora sniegtajiem pakalpojumiem.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumu maksājumi regulatoram gadā nedrīkst pārsniegt 0.2% no uzņēmuma iepriekšējā finansu gada neto apgrozījuma telekomunikāciju nozarē.

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

(Ministru kabinets)

Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Maksai par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem jābūt balstītai uz šo pakalpojumu izmaksām. To var izmantot tikai regulatora funkciju nodrošināšanai telekomunikāciju nozarē.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Maksa par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem ir pamatojama ar šo pakalpojumu izmaksām. No šīs maksas gūtos ienākumus var izmantot tikai regulatora funkciju nodrošināšanai telekomunikāciju nozarē. Maksājumu likmi par regulatora pakalpojumiem nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

Dalēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Maksa par regulatora sniegtajiem pakalpojumiem ir pamatojama ar šo pakalpojumu izmaksām. No šīs maksas gūtos ienākumus var izmantot tikai regulatora funkciju nodrošināšanai telekomunikāciju nozarē. Maksājumu likmi par regulatora pakalpojumiem nosaka Ministru kabinets.

 

91.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4)Telekomunikāciju uzņēmumu maksājumi regulatoram gadā nedrīkst pārsniegt 0.2% no telekomunikāciju uzņēmuma iepriekšējā finansu gada neto apgrozījuma, veicot individuālajā licencē vai vispārējā atļaujā noteiktās darbības.”

& nbsp;

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Telekomunikāciju uzņēmumu maksājumi regulatoram gadā nedrīkst pārsniegt 0.2% no telekomunikāciju uzņēmuma iepriekšējā finansu gada neto apgrozījuma, veicot individuālajā licencē vai vispārējā atļaujā noteiktās darbības.

         

III nodaļa

     

III nodaļa

Telekomunikāciju tīkli

     

Telekomunikāciju tīkli

         

11.pants. Telekomunikāciju tīklu veidi

     

11.pants. Telekomunikāciju tīklu veidi

Telekomunikāciju tīkli ir publiski un privāti.

     

Telekomunikāciju tīkli ir publiski un privāti.

         

12.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu lietošana Privāto telekomunikāciju tīklu atļauts lietot tikai privātā telekomunikāciju tīkla īpašnieka vajadzībām. Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana, izmantojot privātos telekomunikāciju tīklus, ir aizliegta.

     

12.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu lietošana

Privāto telekomunikāciju tīklu atļauts lietot tikai privātā telekomunikāciju tīkla īpašnieka vajadzībām. Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana, izmantojot privātos telekomunikāciju tīklus, ir aizliegta.

         

13.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku pienākumi

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku pienākumi ir:

   

Redakcionāli precizēts.

13.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku pienākumi

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašniekiem ir pienākums:

1) ievērot privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam;

     

1) ievērot noteikumus par privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam;

2) ievērot ar publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem noslēgtā telekomunikāciju pakalpojumu līguma noteikumus.

     

2) ievērot ar publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem noslēgtā telekomunikāciju pakalpojumu līguma noteikumus.

         

14.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku tiesības

     

14.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku tiesības

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieku tiesības ir:

   

Redakcionāli precizēts.

Privāto telekomunikāciju tīklu īpašniekiem ir tiesības:

1) pieslēgt privāto tīklu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem kā publiskā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju gala iekārtu;

     

1) pieslēgt privāto telekomunikāciju tīklu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem kā publiskā telekomunikāciju tīkla telekomunikāciju gala iekārtu;

2) savstarpēji vienojoties, pieslēgt privāto telekomunikāciju tīklu citiem privātajiem telekomunikāciju tīkliem;

     

2) savstarpēji vienojoties, pieslēgt privāto telekomunikāciju tīklu citiem privātajiem telekomunikāciju tīkliem;

3) pretendēt uz radiofrekvenču spektra izmantošanu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

3) pretendēt uz radiofrekvenču spektra izmantošanu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         

15.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem

Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanās tehniskos noteikumus publiskajiem telekomunikāciju tīkliem nosaka regulators. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanās komerciālos noteikumus nosaka publiskā telekomunikāciju tīkla operators un tie nevar būt diskriminējoši, salīdzinot ar publiskā telekomunikāciju tīkla operatora sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem citiem lietotājiem līdzīgos apstākļos.

   

 

 

Redakcionāli precizēts.

15.pants. Privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem

Tehniskos noteikumus par privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem nosaka regulators. Komerciālie noteikumi par privāto telekomunikāciju tīklu pieslēgšanu nedrīkst būt diskriminējoši salīdzinājumā ar telekomunikāciju pakalpojumiem, ko publiskā telekomunikāciju tīkla operators sniedz citiem lietotājiem līdzīgos apstākļos.

         

16.pants. Telekomunikāciju tīklu ierīkošana un būvniecība

     

16.pants. Telekomunikāciju tīklu ierīkošana un būvniecība

(1) Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

   

Redakcionāli precizēta.

(1) Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(2) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības, ja nepieciešams, ierīkot telekomunikāciju tīklus valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot to ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem.

92.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 16.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesības, ja nepieciešams, ierīkot telekomunikāciju tīklus valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot to ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesības, ja nepieciešams, ierīkot telekomunikāciju tīklus valsts, pašvaldību un privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot to ar nekustamā īpašuma īpašniekiem vai valdītājiem.

(3) Zemūdens kabeļus jūras akvatorijā ierīko saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu". Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu aizsargājamās dabas teritorijās saskaņo ar aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūciju. Kārtību, kādā telekomunikāciju tīklu ierīkošanai izmantojamas elektropārvades līnijas, autoceļu un dzelzceļu aizsargjoslas, nosaka attiecīgie normatīvie akti.

     

(3) Zemūdens kabeļus jūras akvatorijā ierīko saskaņā ar likumu “Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu”. Telekomunikāciju tīklu ierīkošanu aizsargājamās dabas teritorijās saskaņo ar aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūciju. Kārtību, kādā telekomunikāciju tīklu ierīkošanai izmantojamas elektropārvades līnijas, autoceļu un dzelzceļu aizsargjoslas, nosaka attiecīgie normatīvie akti.

         

17.pants. Zaudējumu atlīdzināšana sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju un attīstību

(1) Kārtību, kādā telekomunikāciju uzņēmumi atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nodarītos zaudējumus sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju vai attīstību, nosaka, pusēm vienojoties. Ja puses nevar vienoties, strīdu izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

93.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 17.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Kārtību, kādā publiskā telekomunikāciju tīkla operators telekomunikāciju uzņēmumi atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nodarītos zaudējumus sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju vai attīstību, nosaka, pusēm vienojoties. Ja puses nevar vienoties, strīdu izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

17.pants. Zaudējumu atlīdzināšana sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju un attīstību

(1) Kārtību, kādā publiskā telekomunikāciju tīkla operatorstelekomunikāciju uzņēmumi atlīdzina nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nodarītos zaudējumus sakarā ar telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, ekspluatāciju vai attīstību, nosaka, pusēm vienojoties. Ja puses nevar vienoties, strīdu izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc telekomunikāciju tīklu ierīkošanas, ekspluatācijas vai attīstības darbu pabeigšanas telekomunikāciju uzņēmumam ir pienākums sakārtot nekustamo īpašumu.

94.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 17.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Pēc telekomunikāciju tīklu ierīkošanas, ekspluatācijas vai attīstības darbu pabeigšanas Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram telekomunikāciju uzņēmumam ir pienākums sakārtot nekustamo īpašumu.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

(2) Pēc telekomunikāciju tīklu ierīkošanas, ekspluatācijas vai attīstības darbu pabeigšanas publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram ir pienākums sakārtot attiecīgo nekustamo īpašumu.

(3) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju telekomunikāciju uzņēmums nesakārto attiecīgo īpašumu, īpašuma teritoriju ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no telekomunikāciju uzņēmuma ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.

95.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 17.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju Publiskā telekomunikāciju tīkla operators telekomunikāciju uzņēmums nesakārto attiecīgo īpašumu, īpašuma teritoriju ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no telekomunikāciju uzņēmuma ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

(3) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju publiskā telekomunikāciju tīkla operators nesakārto attiecīgo īpašumu, to ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no publiskā telekomunikāciju tīkla operatora ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.

         

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatori

   

Redakcionāli precizēts.

Publisko telekomunikāciju tīklu operatori

         

18.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru pienākumi

   

Redakcionāli precizēts.

18.pants. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoru pienākumi

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru pienākumi ir:

   

Redakcionāli precizēts.

Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir pienākums:

1) ievērot un izpildīt individuālās licences nosacījumus, kā arī normatīvo aktu prasības, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā;

96.

(Ministru kabinets)

Izteikt 18.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ievērot un izpildīt individuālās licences vai vispārējās atļaujas nosacījumus, kā arī noteikumus, kuri ietverti atbilstošajos normatīvajos aktos par licencēšanu, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

1) ievērot un izpildīt individuālās licences vai vispārējās atļaujas nosacījumus, kā arī noteikumus, kuri ietverti attiecīgajos normatīvajos aktos par licencēšanu, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju nozarē;

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

97.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 18.panta 2.punktu.

Neatbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

2) izstrādāt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

3) noslēgt rakstisku telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;

   

Redakcionāli precizēts.

3) noslēgt rakstveidā telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;

4) saskaņā ar šā likuma normām nodrošināt ziņu par telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju saņemtajiem pakalpojumiem konfidencialitāti;

98.

 

 

 

99.

(Ministru kabinets)

Papildināt 18.panta 4.punktu pēc vārda “nodrošināt” ar vārdiem “abonentu personas datu un”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 18.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personas datiem un ziņām par to saņemtajiem pakalpojumiem;”

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

4) nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personas datiem un ziņām par to saņemtajiem pakalpojumiem;

5) pēc operatīvās darbības subjektu pamatota rakstiska pieprasījuma ierīkot publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu likumos noteiktajos gadījumos;

100

(Ministru kabinets)

Izteikt 18.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ierīkot ne vēlāk kā divu mēnešu laikā saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu telekomunikāciju tīkla pārtveršanas punktu (punktus), kas jāuztur un jānodod pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma tā lietošanā bez maksas operatīvās darbības pasākumu veikšanai un kriminālprocesuālo darbību nodrošināšanai;”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

5) ierīkot ne vēlāk kā divu mēnešu laikā saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu telekomunikāciju tīkla pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma jāuztur un jānodod bez maksas tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu veikšanai un kriminālprocesuālo darbību nodrošināšanai;

6) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un citiem telekomunikāciju uzņēmumiem nediskriminējošus publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas tehniskos un komerciālos noteikumus;

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 18.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un citiem telekomunikāciju uzņēmumiem nediskriminējošus publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas, starpsavienojumu un īpašās piekļuves tehniskos un komerciālos noteikumus;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 18.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un citiem telekomunikāciju uzņēmumiem nediskriminējošus publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas, starpsavienojumu, piekļuves tīkla atsaistīšanas un īpašās piekļuves tehniskos un komerciālos noteikumus;”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un citiem telekomunikāciju uzņēmumiem nediskriminējošus publisko telekomunikāciju tīklu pieslēgšanas, starpsavienojumu, piekļuves tīkla atsaistīšanas un īpašās piekļuves tehniskos un komerciālos noteikumus;

7) publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un nomāto līniju pakalpojumu piedāvājumus komerciālu sarunu veikšanai ar citu publisko telekomunikāciju tīkla operatoriem;

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 18.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un nomāto līniju pakalpojumu piedāvājumus komerciālu sarunu veikšanai ar citu publisko telekomunikāciju tīkla tīklu operatoriem;”

(Ministru kabinets)

Izteikt 18.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram ar būtisku ietekmi tirgū publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu komerciālu sarunu veikšanai ar citiem publisko telekomunikāciju tīkla operatoriem;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 18.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) publisko telekomunikāciju tīklu operatoram, kuram ir būtiska ietekme tirgū, publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un piedāvājumus komerciālām sarunām ar citu publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem;”

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iestrādāts 105.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) publisko telekomunikāciju tīklu operatoram, kuram ir būtiska ietekme tirgū, publicēt starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un piedāvājumus komerciālām sarunām ar citu publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem;

8) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem operatīvo dienestu (ugunsdzēsības, policijas, medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienesta) bezmaksas izsaukšanu.

106

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 18.panta 8.punktu pēc vārda “ugunsdzēsības” ar vārdiem “un glābšanas”.

 

Atbalstīt.

8) nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem operatīvo dienestu (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienesta) bezmaksas izsaukšanu;

 

107

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 18.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) operatoram ar būtisku ietekmi tirgū publicēt nomāto līniju pakalpojumu piedāvājumus;”

Daļēji atbalstīts. Ietverts 108.pr-lik.

 
 

108

(Ministru kabinets)

Papildināt 18.pantu ar 9. punktu šādā redakcijā:

“9) publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram ar būtisku ietekmi tirgū publicēt nomāto līniju pakalpojumu piedāvājumus;”

 

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā.

 

 

 

9) tam publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram, kuram ir būtiska ietekme tirgū, publicēt nomāto līniju pakalpojumu pamatpiedāvājumu;

 

109

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 18.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā (pārcelts 19.panta 3.punkts):

“10) noteikt publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktus.”

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā.

 

 

 

10) noteikt publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu parametrus.

 

110

(Ministru kabinets)

Papildināt 18.pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:

“10) nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem publiskiem telekomunikāciju pakalpojumu tīkliem;”

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 102.pr-lik.

 
 

111

(Ministru kabinets)

Papildināt 18.pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11) noteikt publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktus.”

Atbalstīt. Izteikt preciz. red. kā 10.punktu.

 
         

19.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru tiesības

   

Redakcionāli precizēts.

19.pants. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoru tiesības

Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesības:

     

Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesības:

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;

112

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 19.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;

 

 

 

 

Atbalstīt.

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu samaksas kārtību par laikus nesamaksātajiem rēķiniem;

   

Redakcionāli precizēts.

2) noteikt kārtību, kādā veicami maksājumi par tiem telekomunikāciju pakalpojumiem, par kuriem rēķini nav laikus samaksāti;

3) noteikt publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktus;

113

(Ministru kabinets)

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 19.panta 3.punktu. (Iekļauts 18.pantā).

Atbalstīt. Attiec. mainīt turpm. p. numerāciju.

 

4) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikācijās.

   

Redakcionāli precizēts.

3) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikāciju nozarē;

 

114

 

 

 

 

115

(Ministru kabinets)

Papildināt 19.pantu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ierīkot un ekspluatēt publisko telekomunikāciju tīklu;”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 19.pantu ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ierīkot, attīstīt un ekspluatēt publisko telekomunikāciju tīklu.”

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ierīkot, attīstīt un ekspluatēt publisko telekomunikāciju tīklu.

 

116

(Ministru kabinets)

Papildināt 19.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) izstrādāt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus”.

 

 

Neatbalstīt.

 
         

V nodaļa

     

V nodaļa

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji

     

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji

         

20.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumi

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumi ir:

   

 

Redakcionāli precizēts.

20.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumi

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums:

1) veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā, ievērot un izpildīt visus regulatora nosacījumus un noteikumus, kuri attiecas uz vispārējās atļaujas reģistrēšanu;”

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 20.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju sektorā, ievērot un izpildīt visus regulatora nosacījumus lēmumus un noteikumus, kuri attiecas uz vispārējās atļaujas reģistrēšanu un individuālās licences nosacījumiem;”

(Ministru kabinets)

Aizstāt 20.panta 1.punktā pēc vārda “attiecas” vārdus “uz vispārējās atļaujas reģistrēšanu” ar vārdiem “uz vispārējām atļaujām un individuālām licencēm”.

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 118.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 1.punkts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju nozarē, ievērot un izpildīt visus regulatora noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz vispārējām atļaujām un individuālām licencēm;

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

119

(Ministru kabinets)

Izslēgt 20.panta 2.punktu.

Neatbalstīt. Redakcionāli precizēts.

2) izstrādāt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus;

3) noslēgt rakstisku telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;

   

Redakcionāli precizēts.

3) noslēgt rakstveida telekomunikāciju pakalpojumu līgumu ar katru abonentu un nodrošināt tajā paredzēto noteikumu izpildi;

4) nodrošināt ziņu par telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju saņemtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem konfidencialitāti.

120

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 20.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personas datiem un ziņām par to saņemtajiem pakalpojumiem.”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

4) nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personas datiem un ziņām par to saņemtajiem pakalpojumiem.

         

21.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tiesības

     

21.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju tiesības

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības:

     

Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības:

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;

121

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 21.panta 1.punktā vārdu “fiksēto”.

 

Atbalstīt.

1) noteikt piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, ņemot vērā regulatora lēmumus par starpsavienojumu, nomāto līniju un publisko telekomunikāciju tīklu balss telefonijas pakalpojumu tarifiem;

2) noteikt telekomunikāciju pakalpojumu samaksas kārtību par laikus nesamaksātajiem rēķiniem.

   

Redakcionāli precizēts.

2) noteikt kārtību, kādā veicami maksājumi par telekomunikāciju pakalpojumiem, par kuriem rēķini nav laikus samaksāti;

3) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikācijās.

   

Redakcionāli precizēts.

3) pretendēt uz ierobežoto nacionālo resursu lietošanu telekomunikāciju nozarē.

 

122

(Ministru kabinets)

Papildināt 21.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) izstrādāt telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumus.”

 

 

Neatbalstīt.

 
         

22.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja attiecības Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību nosaka savstarpējais līgums.

   

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts.

22.pants. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja attiecības

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatora un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību nosaka savstarpējs līgums.

         

23.pants. Telekomunikāciju uzņēmumu un abonentu savstarpējās attiecības

     

23.pants. Telekomunikāciju uzņēmumu un abonentu savstarpējās attiecības

(1) Abonentam ir tiesības izvēlēties publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.

     

(1) Abonentam ir tiesības izvēlēties publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju.

(2) Telekomunikāciju uzņēmums un abonents slēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.

     

(2) Telekomunikāciju uzņēmums un abonents slēdz telekomunikāciju pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.

(3) Telekomunikāciju pakalpojumu līgumi tiek noslēgti rakstiski.

   

Redakcionāli precizēts.

(3) Telekomunikāciju pakalpojumu līgums tiek noslēgts rakstveidā.

(4) Telekomunikāciju pakalpojumu līgumos ietver šādu informāciju:

   

Redakcionāli precizēts.

(4) Telekomunikāciju pakalpojumu līgumā ietverama šāda informācija:

1) telekomunikāciju pakalpojuma apraksts;

     

1) telekomunikāciju pakalpojumu apraksts;

2) abonentam piešķirtais telekomunikāciju pakalpojums, numurs vai adrese, publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

123

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 23.panta 4.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) abonentam piešķirtie telekomunikāciju pakalpojumi, to piegādes termiņi, numurs vai adrese, publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2) abonentam piešķirtie telekomunikāciju pakalpojumi, to piegādes termiņi, numurs vai adrese, publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta un telekomunikāciju pakalpojumu saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

3) telekomunikāciju pakalpojumu apmaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

     

3) telekomunikāciju pakalpojumu apmaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

4) abonentam sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;

     

4) abonentam sniegto telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;

5) publiskā telekomunikāciju tīkla vai telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumi;

     

5) publiskā telekomunikāciju tīkla vai telekomunikāciju pakalpojumu lietošanas noteikumi;

6) strīdu atrisināšanas un klienta pretenziju iesniegšanas kārtība;

     

6) strīdu atrisināšanas un klienta pretenziju iesniegšanas kārtība;

7) abonenta piekrišana vai nepiekrišana ar abonentu saistīto personas datu publicēšanai abonentu sarakstos un to izmantošanai komerciālos nolūkos;

   

Redakcionāli precizēts.

7) abonenta piekrišana vai nepiekrišana viņa personas datu publicēšanai abonentu sarakstos un izmantošanai komerciālos nolūkos;

8) līguma izbeigšanas vai telekomunikāciju pakalpojuma pārtraukšanas nosacījumi.

124

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 23.panta 4.daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) līguma izbeigšanas vai telekomunikāciju pakalpojumu pārtraukšanas nosacījumi, to skaitā kompensācijas vai atlīdzināšanas kārtība;”

 

 

 

Atbalstīt.

8) līguma izbeigšanas vai telekomunikāciju pakalpojumu pārtraukšanas nosacījumi, to skaitā kompensācijas vai atlīdzināšanas kārtība.

 

125

(Ministru kabinets)

Papildināt 23.panta ceturto daļu ar 9.apakšpunktu:

“9)sākuma pieslēguma piedāvāšanas laiks;”

Daļēji atbalstīts. Ietverts 123.pr-lik.

 
 

126

(Ministru kabinets)

Papildināt 23.panta ceturto daļu ar jaunu 10.apakšpunktu:

“10) piedāvāto pakalpojumu veidi;”

 

Neatbalstīt.

 
 

127

(Ministru kabinets)

Papildināt 23.panta ceturto daļu ar jaunu 11.apakšpunktu:

“11) kompensācijas un/vai atlīdzināšanas kārtība.”

Daļēji atbalstīts. Ietverts 124.pr-lik.

 
         

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji un abonenti

     

Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji un abonenti

         

24.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un abonentu tiesības un pienākumi

(1) Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ir tiesības noteiktajā kārtībā un apjomā saņemt telekomunikāciju pakalpojumus no telekomunikāciju uzņēmumiem.

     

24.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un abonentu tiesības un pienākumi

(1) Telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ir tiesības noteiktajā kārtībā un apjomā saņemt telekomunikāciju pakalpojumus no telekomunikāciju uzņēmumiem.

(2) Abonentu attiecības ar telekomunikāciju uzņēmumu nosaka noslēgtais telekomunikāciju pakalpojumu līgums.

     

(2) Abonenta attiecības ar telekomunikāciju uzņēmumu nosaka noslēgtais telekomunikāciju pakalpojumu līgums.

(3) Fiziskām un juridiskām personām ir tiesības nomāt līnijas no publiskā telekomunikāciju tīkla operatora, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

     

(3) Fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības nomāt līnijas no publiskā telekomunikāciju tīkla operatora, pamatojoties uz nediskriminējošiem nosacījumiem.

(4) Abonenti drīkst pieslēgt publiskajam telekomunikāciju tīklam tikai sertificētas telekomunikāciju gala iekārtas.

128

 

129

(Ministru kabinets)

Izslēgt 24.panta 4.daļu.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 24.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Abonenti drīkst pieslēgt publiskajam telekomunikāciju tīklam tikai tādas sertificētas telekomunikāciju gala iekārtas, kurām ir novērtēta vai deklarēta atbilstība būtiskām prasībām.”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

(4) Abonenti drīkst pieslēgt publiskajam telekomunikāciju tīklam tikai tādas telekomunikāciju gala iekārtas, kurām ir novērtēta vai deklarēta atbilstība būtiskām prasībām.

 

130

(Ministru kabinets)

Papildināt 24.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Abonentam ir tiesības saņemt rēķinus bez telekomunikāciju pakalpojumu analīzes.”

 

 

Atbalstīt.

(5) Abonentam ir tiesības saņemt rēķinus bez telekomunikāciju pakalpojumu analīzes.

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

132

(Ministru kabinets)

Papildināt 24.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Abonentam ir tiesības izvēlēties publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju atkarībā no piedāvāto pakalpojumu veidu.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 24.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Abonentam ir tiesības izvēlēties vairākus publisko telekomunikāciju tīklu operatorus un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus vienlaicīgi.”

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Abonentam ir tiesības izvēlēties vairākus publisko telekomunikāciju tīklu operatorus un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus vienlaicīgi.

         

25.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju un abonentu informācijas aizsardzība telekomunikācijās

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem un to darbiniekiem aizliegts izpaust ziņas par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem bez viņu piekrišanas, kā arī ziņas par informāciju, kuru pārraida, izmantojot telekomunikāciju tīklus, vai var iegūt, sniedzot telekomunikāciju pakalpojumus, ja telekomunikāciju uzņēmums vai to darbinieki nav šīs informācijas adresāti.

133

(Ministru kabinets)

Papildināt 25.panta pirmo daļu pēc vārda “abonentiem” ar vārdiem “bez viņu rakstiskā formā izteiktas piekrišanas”, pēc vārda “pārraida” ar vārdiem “vai kura ir pārraidīta”, pēc vārdiem “telekomunikāciju tīklus, vai” ar vārdu “kuru”.

Aizstāt 25.panta pirmā daļā vārdus “ja telekomunikāciju uzņēmums vai to darbinieki nav šīs informācijas adresāti” ar vārdiem “izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

Redakcionāli precizēts nosaukums.

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

25.pants. Ar telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem saistītās informācijas aizsardzība telekomunikāciju nozarē

 

134

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 25.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem un to darbiniekiem aizliegts izpaust ziņas par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem bez viņu rakstveidā izteiktas piekrišanas, kā arī izpaust ziņas par informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, izmantojot publiskos telekomunikāciju tīklus, vai kuru var iegūt, sniedzot telekomunikāciju pakalpojumus, izņemot likumos noteiktos gadījumus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem un to darbiniekiem aizliegts izpaust ziņas par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem bez viņu rakstveidā izteiktas piekrišanas, kā arī izpaust ziņas par informāciju, kuru pārraida vai kura ir pārraidīta, izmantojot publiskos telekomunikāciju tīklus, vai kuru var iegūt, sniedzot telekomunikāciju pakalpojumus, izņemot likumos noteiktos gadījumus.

(2) Tipogrāfiski publicējamos vai datorizētā veidā uzglabājamos publiski pieejamos abonentu sarakstos drīkst uzglabāt tikai šādu informāciju: abonenta numurs, vārds un uzvārds, adrese, ja abonents ir tam piekritis, noslēdzot attiecīgu līgumu ar telekomunikāciju uzņēmumu.

135

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 25.panta 2.daļu.

 

Neatbalstīt.

(2) Tipogrāfiski publicējamos vai datorizētā veidā uzglabājamos publiski pieejamos abonentu sarakstos drīkst uzglabāt tikai šādu informāciju: abonenta numurs, vārds un uzvārds, adrese, ja abonents ir tam piekritis, noslēdzot attiecīgu līgumu ar telekomunikāciju uzņēmumu.

(3) Pieslēgties telekomunikāciju tīkliem informācijas pārtveršanas nolūkā atļauts tikai operatīvās darbības subjektiem Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā.

136

 

 

 

 

 

 

137

(Ministru kabinets)

Aizstāt 25.panta trešā daļā vārdus “operatīvās darbības subjektiem Operatīvās darbības likumā noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 25.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Pieslēgties telekomunikāciju tīkliem operatīvās informācijas iegūšanas nolūkā atļauts tikai likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.”

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pieslēgties telekomunikāciju tīkliem operatīvās informācijas iegūšanas nolūkā atļauts tikai likumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

138

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 25.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(...) Regulators nosaka kārtību kādā telekomunikāciju uzņēmumi aprīko publiskos telekomunikāciju tīklus un to sniegtos telekomunikāciju pakalpojumus ar iekārtām, kas nodrošina, operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Minēto iekārtu ražošana, imports, pārdošana un lietošana ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja saņemta speciāla regulatora atļauja.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 
 

139

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 25.pantu ar 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā telekomunikāciju uzņēmumi aprīko publiskos telekomunikāciju tīklus ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos likumos noteiktajos gadījumos.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā telekomunikāciju uzņēmumi aprīko publiskos telekomunikāciju tīklus ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos likumos noteiktajos gadījumos.

 

140

(Ministru kabinets)

Papildināt 25.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šī panta trešajā daļā noteikto pasākumu veikšanas kārtība un rezultāti ir valsts noslēpums. Personām, kuras sakarā ar saviem darba pienākumiem ir saistītas ar šo pasākumu izpildi vai tās nodrošinājumu, ir nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.”

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā kā 5.daļu.

 

 

(5) Šā panta trešajā daļā noteikto pasākumu veikšana un iegūtā informācija ir valsts noslēpums. Personām, kuras savu darba pienākumu sakarā ir saistītas ar šo pasākumu izpildi vai tās nodrošinājumu, ir nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.

 

141

(Ministru kabinets)

Papildināt 25.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Informāciju par telekomunikāciju tīkla abonentiem, pret kuriem ir vērsti šī panta trešajā daļā minētie pasākumi, kā arī to mērķis, pamatojums un apjoms telekomunikāciju uzņēmumam un telekomunikāciju tīkla operatoram var neizpaust.”

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā kā 6.daļu.

 

 

(6) Informāciju par publisko telekomunikāciju tīklu abonentiem, pret kuriem ir vērsti šā panta trešajā daļā minētie pasākumi, kā arī šo pasākumu mērķi, pamatojumu un apjomu telekomunikāciju uzņēmumam var neizpaust.

 

142

(Ministru kabinets)

Papildināt 25.pantu ar sesto daļu:

“(6)Telekomunikāciju uzņēmumi maksas uzskaitei par sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem vai starpsavienojumiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentiem drīkst uzglabāt un apstrādāt identificējamā formā šādu informāciju:

1) kas ļauj identificēt abonenta telekomunikāciju pieslēguma punkta numuru un pieslēguma punkta adresi;

2) kas ļauj identificēt abonenta adresi un telekomunikāciju gala iekārtas tipu;

3) maksas aprēķināšanai nepieciešamo uzskaiti;

4) abonenta pārraidīto ziņojumu vai runas saņēmēja adresi vai numuru;

5) abonenta pārraidītās informācijas apjomu, laiku un ilgumu;

6) par abonenta iemaksāto avansu vai veiktajām maksājuma daļām;

7) par abonentiem noteiktajiem telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumiem;

8) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja brīdinājuma paziņojumus abonentiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt kā 7.daļu, redakcionāli precizējot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Telekomunikāciju uzņēmumi maksas uzskaitei par sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem vai starpsavienojumiem bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentiem drīkst uzglabāt un apstrādāt identificējamā formā šādu informāciju: 1) datus, kas ļauj identificēt abonenta telekomunikāciju pieslēguma punkta numuru un pieslēguma punkta adresi;

2) datus, kas ļauj identificēt abonenta adresi un telekomunikāciju gala iekārtas tipu;

3) maksas aprēķināšanai nepieciešamo uzskaiti;

4) abonenta pārraidīto ziņojumu vai runas saņēmēja adresi vai numuru;

5) abonenta pārraidītās informācijas apjomu, laiku un ilgumu;

6) informāciju par abonenta iemaksāto avansu vai veiktajām maksājuma daļām;

7) informāciju par abonentiem noteiktajiem telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumiem;

8) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja brīdinājuma paziņojumus abonentiem.

 

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

(Ministru kabinets)

Papildināt 25.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Šī panta sestajā daļā minētās informācijas apstrāde pieļaujama tikai līdz laikam, kas noteikts norēķinu veikšanai par sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem jeb līdz laikam, kamēr tiek izskatītas abonentu pretenzijas par šiem norēķiniem.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 25.pantu ar 8.daļu šādā redakcijā:

“(8) Šā panta septītajā daļā minētās informācijas apstrāde pieļaujama tikai līdz laikam, kurā likumīgi var apstrīdēt rēķinus vai veikt maksājumus.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Šā panta septītajā daļā minētās informācijas apstrāde pieļaujama tikai līdz laikam, kurā likumīgi var apstrīdēt rēķinus vai veikt maksājumus.

         

26.pants. Personu datu aizsardzība telekomunikācijās

(1) Telekomunikāciju uzņēmumi nodrošina jebkuras informācijas konfidencialitāti par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem, kas tiem ir pieejama, tajā skaitā arī informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu.

   

Redakcionāli precizēts.

26.pants. Personas datu aizsardzība

(1) Telekomunikāciju uzņēmumi nodrošina konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru tiem pieejamo informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem un abonentiem, tajā skaitā arī informāciju par telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu.

(2) Telekomunikāciju uzņēmumi drīkst atklāt telekomunikāciju tīklos pārraidāmo ziņojumu formātu, ziņojumu saturu un informāciju par ziņojumu nosūtītāju un saņēmēju, ziņojumu nosūtīšanas laiku un to pārraides veidu tikai ar ziņojuma nosūtītāja atļauju, izņemot gadījumus, kas paredzēti citos normatīvajos aktos.

145

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt 26.panta 2.daļā vārdus “normatīvajos aktos” ar vārdu “likumos”.

 

Atbalstīt.

(2) Telekomunikāciju uzņēmumi drīkst atklāt telekomunikāciju tīklos pārraidāmo ziņojumu formātu, ziņojumu saturu un informāciju par ziņojumu nosūtītāju un saņēmēju, ziņojumu nosūtīšanas laiku un to pārraides veidu tikai ar ziņojuma nosūtītāja atļauju, izņemot gadījumus, kas paredzēti citos likumos.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumi bez iepriekšējas saskaņošanas ar abonentiem drīkst uzglabāt un apstrādāt identificējamā formā šādu informāciju:

146

(Ministru kabinets)

Izslēgt 26.panta trešo daļu un izmainīt tālāko daļu numerāciju.

Atbalstīt.

 

1) informāciju, kas ļauj identificēt abonenta telekomunikāciju pieslēguma punkta numuru un pieslēguma punkta adresi;

       

2) abonenta adresi;

       

3) uzskaites informāciju, kas ļauj aprēķināt maksu par sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem;

       

4) abonenta pārraidīto ziņojumu vai runas saņēmēja adresi vai numuru;

       

5) abonenta pārraidītās informācijas apjomu, laiku un ilgumu;

       

6) informāciju par abonenta iemaksāto avansu vai veiktajām maksājuma daļām;

       

7) informāciju par abonentiem noteiktajiem telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumiem;

       

8) telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja brīdinājuma paziņojumus abonentiem.

       

(4) Abonentiem ir tiesības bez maksas pieprasīt savu personas datu izslēgšanu no publicējamiem vai datorizētiem publiski pieejamiem abonentu sarakstiem. Telekomunikāciju uzņēmums bez minēto personu piekrišanas nedrīkst nodot datus par viņām trešajām personām.

   

Redakcionāli precizēts.

(3) Abonentiem ir tiesības bez maksas pieprasīt savu personas datu izslēgšanu no publicējamiem vai datorizētiem publiski pieejamiem abonentu sarakstiem. Telekomunikāciju uzņēmums bez minēto personu piekrišanas nedrīkst datus par tām nodot trešajām personām.

(5) Regulators var noteikt citus ierobežojumus un prasības, kas jāievēro telekomunikāciju uzņēmumiem, lai nodrošinātu telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personu datu aizsardzību un izsaucamā vai izsaucēja abonenta līnijas numura identifikāciju vai identifikācijas aizliegumu.

     

(4) Regulators var noteikt citus ierobežojumus un prasības, kas jāievēro telekomunikāciju uzņēmumiem, lai nodrošinātu telekomunikāciju pakalpojumu lietotāju personu datu aizsardzību un izsaucamā vai izsaucēja abonenta līnijas numura identifikāciju vai identifikācijas aizliegumu.

         

VII nodaļa

Starpsavienojumi

27.pants. Starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumi

(1) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējo savienošanu un noslēgt starpsavienojumu līgumu ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem. Starpsavienojums nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu tīklu abonentiem abos virzienos.

147

 

 

 

 

148

(Ministru kabinets)

Papildināt 27.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “operatoriem” ar vārdiem “ar būtisku ietekmi tirgū”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 27.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par publisko telekomunikāciju tīklu savstarpējo savienošanu un noslēgt starpsavienojumu līgumu ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem. Starpsavienojums nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu tīklu abonentiem abos virzienos. Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriem ir pienākums nodrošināt atdalītu telekomunikāciju darbības uzskaiti starpsavienojumu pakalpojumiem, ieskaitot izmaksu atdalīšanu, un nodrošināt šo finansu darbības pārskatu neatkarīgu auditēšanu.”

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

VII nodaļa

Starpsavienojumi

27.pants. Starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumi

 

 

(1) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par publisko telekomunikāciju tīklu savstarpēju savienošanu un noslēgt starpsavienojuma līgumu ar citu publiskā telekomunikāciju tīkla operatoru. Starpsavienojums nodrošina telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu abonentiem abos virzienos. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir pienākums nodrošināt atdalītu telekomunikāciju darbības uzskaiti starpsavienojumu pakalpojumiem, arī izmaksu atdalīšanu, un nodrošināt šo finansu darbības pārskatu neatkarīgu auditēšanu.

(2) Telekomunikāciju uzņēmumi publicē starpsavienojumu pamatapiedāvājumu un sniedz regulatoram informāciju par īpašās piekļuves līgumiem.

149

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

151

(Ministru kabinets)

Papildināt 27.panta otro daļu pēc vārda “uzņēmumi” ar vārdiem “ar būtisku ietekmi tirgū”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 27.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Telekomunikāciju uzņēmumiPubliskā telekomunikāciju tīkla operatori publicē starpsavienojumu pamatapiedāvājumu un sniedz regulatoram informāciju par īpašās piekļuves līgumiem.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 27.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, publicē starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un sniedz regulatoram informāciju par īpašās piekļuves līgumiem.”

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 151.pr-lik.

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 151.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, publicē starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un sniedz regulatoram informāciju par īpašās piekļuves līgumiem.

(3) Īpašās piekļuves līgumus slēdz publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un nosaka tajā īpašus tehniskos un komerciālos pieslēguma noteikumus publiskajam telekomunikāciju tīklam. Publisko telekomunikāciju tīklu operatori izskata visus telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pieprasījumus attiecībā uz īpašo tīkla piekļuvi.

152

 

 

 

 

 

153

(Ministru kabinets)

Papildināt 27.panta trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem “Publisko telekomunikāciju tīklu operatori” ar vārdiem “ar būtisku ietekmi tirgū”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 27.panta 3.daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

“Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, nevar atteikt telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pieprasījumus attiecībā uz īpašo piekļuvi.”

Atbalstīts. Iestrādāts 153.pr-lik.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts 3.daļas 1.teikums.

 

 

 

 

(3) Īpašās piekļuves līgumu slēdz publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju un tajā tiek iekļauti īpaši tehniskie un komerciālie noteikumi par pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam. Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, nevar atteikt telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju pieprasījumus attiecībā uz īpašo piekļuvi.

(4) Starpsavienojuma līgumus slēdz divi publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri ir vienojušies savstarpēji savienot savus telekomunikāciju tīklus. Šajā līgumā nosaka visus tehniskos, komerciālos un citus starpsavienojuma noteikumus.

   

Redakcionāli precizēts.

(4) Starpsavienojuma līgumu slēdz divi publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri ir vienojušies savstarpēji savienot savus telekomunikāciju tīklus. Šajā līgumā iekļauj visus tehniskos, komerciālos un citus starpsavienojuma noteikumus.

(5) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, kuriem ir dominējošais stāvoklis starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, ir pienākums savienot savu publisko telekomunikāciju tīklu ar citiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem. Lēmumu par publiskā telekomunikāciju tīkla operatora dominējošo stāvokli pieņem regulators.

154

 

 

 

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

(Ministru kabinets)

Aizstāt 27.panta piektajā daļā vārdus “dominējošais stāvoklis” ar vārdiem “būtiska ietekme”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 27.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, kuriem ir dominējošais būtiska ietekme stāvoklis starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, ir pienākumsnevar atteikt savienot savu publisko telekomunikāciju tīklu ar citiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 27.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuriem ir dominējošais būtiska ietekme stāvoklis starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, ir pienākumsnevar atteikt savienot savu publisko telekomunikāciju tīklu ar citiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem.”

Atbalstīts. Iestrādāts 156.pr-lik.

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 156.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuriem ir būtiska ietekme starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, nevar atteikt savienot savu publisko telekomunikāciju tīklu ar citiem publiskajiem telekomunikāciju tīkliem.

(6) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuri dominē starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, var atteikties noslēgt starpsavienojuma līgumu, tikai pamatojoties uz rakstisku regulatora lēmumu, kas pieņemts, izskatot katru šādu gadījumu atsevišķi.

157

(Ministru kabinets)

Aizstāt 27.panta sestajā daļā vārdus “kuri dominē” ar vārdiem “ar būtisku ietekmi”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta 6.daļa.

(6) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori, kuriem ir būtiska ietekme starpsavienojumu pakalpojumu tirgū, var atteikties noslēgt starpsavienojuma līgumu, tikai pamatojoties uz regulatora rakstveida lēmumu, kas pieņemts, izskatot katru šādu gadījumu atsevišķi.

(7) Regulatoram ir tiesības pieņemt publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem saistošus lēmumus starpsavienojumu un īpašās piekļuves jomā, ja puses nevar vienoties. Regulatoram lēmums jāpieņem sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

   

Redakcionāli precizēta.

(7) Regulatoram ir tiesības pieņemt publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem saistošus lēmumus starpsavienojumu un īpašās piekļuves jomā, ja puses nevar vienoties. Regulators lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(8) Publisko telekomunikāciju tīklu starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus sastāda trīs eksemplāros. 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniedz regulatoram.

   

Redakcionāli precizēta.

(8) Publisko telekomunikāciju tīklu starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus noformē trijos eksemplāros. Desmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienu līguma eksemplāru iesniedz regulatoram.

         

28.pants. Norēķinu principi par starpsavienojumiem un īpašo piekļuvi

(1) Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifiem jābūt nediskriminējošiem visos starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos, kurus noslēdzis publiskā telekomunikāciju tīkla operators ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifi tiek balstīti uz izmaksām, un tie var būt atšķirīgi dažādu kategoriju starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos. Tarifi par starpsavienojumu pakalpojumiem un īpašās piekļuves pakalpojumiem tiek detalizēti atdalīti un attiecināti tikai uz sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, lai netiktu subsidēti citi telekomunikāciju pakalpojumi un starpsavienojuma vai īpašās piekļuves pieprasītājam nebūtu jāmaksā par to, kas nav saistīts ar pieprasītajiem telekomunikāciju pakalpojumiem.

 

 

158

 

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ministru kabinets)

Papildināt 28.pantā pirmajā daļā pirmo teikumu pēc vārdiem “tīkla operators” ar vārdiem “ar būtisku ietekmi tirgū”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 28.panta 1.daļas 1.teikumu šādā redakcijā:

“Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves pakalpojumu tarifiem jābūt nediskriminējošiem visos starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos, ko telekomunikāciju uzņēmums, kuram ir būtiska ietekme tirgū, noslēdzis ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem.”

Redakcionāli precizēts nosaukums.

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 159.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

28.pants. Principi attiecībā uz norēķiniem par starpsavienojumiem un īpašo piekļuvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves pakalpojumu tarifiem jābūt nediskriminējošiem visos starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos, ko telekomunikāciju uzņēmums, kuram ir būtiska ietekme tirgū, noslēdzis ar citiem publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem vai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves pakalpojumu tarifiem jābūt tuvinātiem to izmaksām.

 

160

 

 

 

 

 

161

 

 

 

 

162

 

 

 

 

 

163

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 28.panta 1.daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

“Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves tarifi tiek balstīti uz izmaksāmizmaksu orientācijas principu.”

(Ministru kabinets)

Izslēgt otrajā teikumā vārdus “un tie var būt atšķirīgi dažādu kategoriju starpsavienojumu vai īpašās piekļuves līgumos”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 28.panta 1.daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

“Starpsavienojumu vai īpašās piekļuves pakalpojumu tarifiem jābūt tuvinātiem to izmaksām.”

(Ministru kabinets)

Trešo teikumu izteikt kā 28.panta trešo daļu, attiecīgi izmainot tālāko daļu numerāciju.

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 162.pr-lik.

 

 

Atbalstīt. Iestrādāts 162.pr-lik.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 
 

164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

(Ministru kabinets)

Papildināt 28.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā un tālāk izmainīt daļu numerāciju:

“(2) Dažādus starpsavienojumu tarifus, noteikumus un nosacījumus var noteikt dažādām organizāciju kategorijām, kam ir atļauts nodrošināt tīklus un pakalpojumus, ja šādas atšķirības var objektīvi attaisnot, balstoties uz nodrošinātā starpsavienojuma veidu un/vai attiecīgiem licencēšanas nosacījumiem. Regulators nodrošina, ka šādas atšķirības negatīvi neietekmē konkurenci.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 28.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju:

“(2) Dažādus starpsavienojumu un īpašās piekļuves pakalpojumu tarifus, noteikumus un nosacījumus var attiecināt uz dažādu telekomunikāciju uzņēmumiem, kam ir atļauts nodrošināt tīklus un pakalpojumus, ja šādas atšķirības var objektīvi attaisnot, balstoties uz nodrošinātā starpsavienojuma veidu un/vai attiecīgiem licencēšanas nosacījumiem. Regulators nodrošina to, lai šādas atšķirības negatīvi neietekmētu konkurenci.”

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Dažādus starpsavienojumu un īpašās piekļuves pakalpojumu tarifus, noteikumus un nosacījumus var attiecināt uz dažādu telekomunikāciju uzņēmumiem, kam ir atļauts nodrošināt tīklus un pakalpojumus, ja šādas atšķirības var objektīvi attaisnot, balstoties uz nodrošinātā starpsavienojuma veidu un/vai attiecīgiem licencēšanas nosacījumiem. Regulators nodrošina to, lai šādas atšķirības negatīvi neietekmētu konkurenci.

 

166

(Ministru kabinets)

Izteikt 28.panta 1.daļas 3.teikumu kā 28.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Tarifi par starpsavienojumu pakalpojumiem un īpašās piekļuves pakalpojumiem tiek detalizēti atdalīti un attiecināti tikai uz sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, lai netiktu subsidēti citi telekomunikāciju pakalpojumi un starpsavienojuma vai īpašās piekļuves pieprasītājam nebūtu jāmaksā par to, kas nav saistīts ar pieprasītajiem telekomunikāciju pakalpojumiem.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Redakcionāli precizēta.

(3) Starpsavienojumu un īpašās piekļuves pakalpojumu tarifi tiek detalizēti atdalīti un attiecināti tikai uz sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem, lai netiktu subsidēti citi telekomunikāciju pakalpojumi un starpsavienojuma vai īpašās piekļuves pieprasītājam nebūtu jāmaksā par to, kas nav saistīts ar pieprasītajiem telekomunikāciju pakalpojumiem.

(2) Visas ar abu virzienu darbības starpsavienojumu saistītās kopējās izmaksas, kuras atšķiras no starpsavienojuma pamatpiedāvājuma, sedz abu tīklu operatori vienlīdzīgās daļās, ja puses nevienojas citādi.

     

(4) Visas ar abu virzienu darbības starpsavienojumu saistītās kopējās izmaksas, kuras atšķiras no starpsavienojuma pamatpiedāvājuma, sedz abu tīklu operatori vienlīdzīgās daļās, ja puses nevienojas citādi.

(3) Visas ar vienvirziena darbības starpsavienojumu saistītās izmaksas uzņemas segt tas publiskā telekomunikāciju tīkla operators, kurš ir pieprasījis veidot vienvirziena darbības starpsavienojumu, ja puses nevienojas citādi.

   

Redakcionāli precizēta.

(5) Visas ar vienvirziena darbības starpsavienojumu saistītās izmaksas apņemas segt tas publiskā telekomunikāciju tīkla operators, kurš ir pieprasījis veidot vienvirziena darbības starpsavienojumu, ja puses nevienojas citādi.

(4) Starpsavienojumu un īpašās piekļuves izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar regulatora noteikto izmaksu aprēķināšanas metodiku.

167

 

 

 

 

 

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 28.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Starpsavienojumu un īpašās piekļuves izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar regulatora noteikto apstiprināto izmaksu aprēķināšanas metodiku.”

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

(6) Starpsavienojumu izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar regulatora apstiprināto izmaksu aprēķināšanas metodiku.

         

29.pants. Informācijas publicēšana par starpsavienojumu jautājumiem

(1) Regulators nosaka, kuru starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumu daļas nav publicējamas. Padarot starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumus publiski pieejamus, regulators nodrošina, lai netiktu izpausta informācija, kurā ietverti pušu komercnoslēpumi.

168

(Ministru kabinets)

Izteikt 29.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators nosaka, kuras starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumu daļas nav publicējamas, lai netiktu izpausta informācija, kurā ietverti pušu komercnoslēpumi.”

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

29.pants. Informācijas publicēšana par starpsavienojumu jautājumiem

(1) Regulators nosaka, kuras starpsavienojumu un īpašās piekļuves līgumu daļas nav publicējamas, lai netiktu izpausta informācija, kas ietver pušu komercnoslēpumus.

(2) Regulators publicē informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” par vietu un laiku, kur informācija par starpsavienojumu pamatpiedāvājumu un noslēgtajiem līgumiem ir pieejama.

   

Redakcionāli precizēta.

(2) Regulators laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par vietu un laiku, kur un kad informācija par starpsavienojumu pamatpiedāvājumiem un noslēgtajiem līgumiem ir pieejama.

(3) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem pēc regulatora pieprasījuma jānosūta informācija par faktisko starpsavienojumu vai īpašas piekļuves izmaksu aprēķināšanas metodiku. Regulatoram katru gadu jāpublicē ziņojums par to, kā publisko telekomunikāciju operatori ievēro regulatora noteikto izmaksu aprēķināšanas metodiku.

   

Redakcionāli precizēta.

(3) Publisko telekomunikāciju tīklu operatori pēc regulatora pieprasījuma nosūta informāciju par faktisko starpsavienojumu vai īpašas piekļuves izmaksu aprēķināšanas metodiku. Regulators katru gadu publicē ziņojumu par to, kā publisko telekomunikāciju tīklu operatori ievēro regulatora noteikto izmaksu aprēķināšanas metodiku.

         

VIII nodaļa. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifi

     

VIII nodaļa. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifi

         

30.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtība.

     

30.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtība.

 

169

(Ministru kabinets)

Papildināt 30.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā, attiecīgi izmainot tālāko daļu numerāciju:

“(1) Regulators nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku, kā arī tarifus tiem telekomunikāciju pakalpojumu veidiem, kuri tiek regulēti saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 170.pr-lik.

 
 

170

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 30.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā, attiecīgi izmainot tālāko daļu numerāciju:

“(1) Regulators nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku, kā arī apstiprina tarifus, lai nodrošinātu, ka to telekomunikāciju uzņēmumu tarifi, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, ir tuvināti izmaksām un universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniedzēji nodrošinātu universālā telekomunikāciju pakalpojuma telekomunikāciju lietotājiem pieņemamu cenu.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(1) Regulators nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku, kā arī apstiprina tarifus, lai nodrošinātu, ka to telekomunikāciju uzņēmumu tarifi, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, ir tuvināti izmaksām un universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniedzēji nodrošinātu universālā telekomunikāciju pakalpojuma telekomunikāciju lietotājiem pieņemamu cenu.

(1)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem nosaka telekomunikāciju uzņēmumi, kuri šos pakalpojumus sniedz. Regulatoram ir tiesības noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, izmaksu aprēķināšanas metodiku un tarifu publicēšanas kārtību.

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem nosaka telekomunikāciju uzņēmumi, kuri šos pakalpojumus sniedz. Regulatoram ir tiesības noteikt apstiprināt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, izmaksu aprēķināšanas metodiku un tarifu publicēšanas kārtību regulējamiem telekomunikāciju pakalpojumiem.”

(Ministru kabinets)

Papildināt 30.panta pirmo daļu pirms vārdiem “telekomunikāciju pakalpojumu tarifus” a r vārdu “citu”.

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts daļas teksts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Citu telekomunikāciju pakalpojumu tarifus telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem nosaka telekomunikāciju uzņēmumi, kuri tos sniedz. Regulatoram ir tiesības noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, izmaksu aprēķināšanas metodiku un tarifu publicēšanas kārtību.

(2) Balss telefonijas pakalpojumiem publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus regulators uzrauga līdz laikam, kad šo pakalpojumu sniegšana konkrētā teritorijā notiek pietiekamas konkurences apstākļos. Lēmumu par katra balss telefonijas pakalpojuma tarifa regulēšanas pārtraukšanu konkrētā tirgū pieņem regulators.

173

(Ministru kabinets)

Izslēgt no 30.panta otrās daļas vārdu “pietiekamas” un aizstāt vārdu “notiek” ar vārdu “notiks”.

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts daļas teksts.

(3) Balss telefonijas pakalpojumiem publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus regulators uzrauga līdz laikam, kamēr šo pakalpojumu sniegšana konkrētā ģeogrāfiskajā teritorijā notiks konkurences apstākļos. Lēmumu par katra balss telefonijas pakalpojuma tarifa regulēšanas pārtraukšanu konkrētajā tirgū pieņem regulators.

(3)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, kurus uzrauga regulators, nosaka šādā kārtībā:

174

(Ministru kabinets)

Izslēgt 30.panta 3.daļu

Neatbalstīt.

 

1) telekomunikāciju uzņēmumi telekomunikāciju pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar regulatora noteikto metodiku;

175

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 3.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) telekomunikāciju uzņēmumi regulējamo telekomunikāciju pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar regulatora noteikto apstiprināto metodiku;”

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts 180.pr-lik.

 

2) aprēķinātos telekomunikāciju pakalpojumu tarifu projektus telekomunikāciju uzņēmumi iesniedz regulatoram;

       

3) regulators trīsdesmit dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas izvērtē aprēķināto telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atbilstību noteiktajai metodikai;

176

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 3.daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) regulators trīsdesmit dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas izvērtē aprēķināto telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atbilstību noteiktajai apstiprinātajai metodikai;”

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts 180.pr-lik.

 

4) gadījumā, ja regulators konstatē, ka tarifu projekts neatbilst noteiktajai metodikai, tad desmit dienu laikā pēc izvērtēšanas regulators nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu;

177

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 3.daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) gadījumā, ja regulators konstatē, ka tarifu projekts neatbilst noteiktajai apstiprinātajai metodikai, tad desmit dienu laikā pēc izvērtēšanas regulators nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu;”

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts 180.pr-lik.

 

5) ja iesniedzējs nesaņem regulatora atbildi uz iesniegto tarifu projektu četrdesmit dienu laikā no iesniegšanas brīža, tad pakalpojumu sniedzējam ir tiesības šos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus izziņot un noteikt to spēkā stāšanās datumu;

178

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 30.panta 3.daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ja iesniedzējs nesaņem regulatora atbildi uz iesniegto tarifu projektu četrdesmit dienu laikā no iesniegšanas brīža, tad pakalpojumu sniedzējs am ir tiesības šos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus izziņo, publicējot tos regulatora noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

Iestrādāts 180.pr-lik..

 

6) telekomunikāciju uzņēmums izziņo telekomunikāciju pakalpojumu tarifus vismaz trīsdesmit dienas pirms tarifu stāšanās spēkā.

179

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 30.panta 3.daļas 6.punktu.

Atbalstīt.

 
 

180

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 30.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, kurus regulē regulators, nosaka šādā kārtībā:

  1. telekomunikāciju uzņēmumi regulējamo telekomunikāciju pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar regulatora noteikto metodiku;
  2. aprēķinātos telekomunikāciju pakalpojumu tarifu projektus telekomunikāciju uzņēmumi iesniedz regulatoram;
  3. regulators trīsdesmit dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas izvērtē aprēķināto telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atbilstību noteiktajai metodikai;
  4. gadījumā, ja regulators konstatē, ka tarifu projekts neatbilst noteiktajai metodikai, tad desmit dienu laikā pēc izvērtēšanas regulators nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu;

5) ja iesniedzējs nesaņem regulatora atbildi uz iesniegto tarifu projektu četrdesmit dienu laikā no iesniegšanas dienas, tad pakalpojumu sniedzējam ir tiesības šos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus izziņot, publicējot tos regulatora noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifus, kurus regulē regulators, nosaka šādā kārtībā:

  1. telekomunikāciju uzņēmumi regulējamo telekomunikāciju pakalpojumu tarifus aprēķina saskaņā ar regulatora noteikto metodiku;
  2. aprēķinātos telekomunikāciju pakalpojumu tarifu projektus telekomunikāciju uzņēmumi iesniedz regulatoram;
  3. regulators trīsdesmit dienu laikā pēc tarifu projekta saņemšanas izvērtē aprēķināto telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atbilstību noteiktajai metodikai;
  4. gadījumā, ja regulators konstatē, ka tarifu projekts neatbilst noteiktajai metodikai, tad desmit dienu laikā pēc izvērtēšanas regulators nosūta iesniedzējam motivētu noraidījumu;

5) ja iesniedzējs nesaņem regulatora atbildi uz iesniegto tarifu projektu četrdesmit dienu laikā no iesniegšanas dienas, tad pakalpojumu sniedzējam ir tiesības šos telekomunikāciju pakalpojumu tarifus izziņot, publicējot tos regulatora noteiktajā kārtībā.

         

31.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu apmērs

181

(Ministru kabinets)

Aizstāt 31.panta nosaukumā vārdu “apmērs” ar vārdu “atlaides”

Atbalstīt.

31.pants. Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides

(1)Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu apmēri brīvas konkurences apstākļos netiek regulēti.

182

(Ministru kabinets)

Izslēgt 31.panta 1.daļu.

Atbalstīt.

 

(2) Balss telefonijas pakalpojumu tarifu apmēru publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos regulē ar tarifu grozu metodi. Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības ieviest telekomunikāciju pakalpojumu tarifu plānus un noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides.

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 31.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Balss telefonijas pakalpojumu tarifu apmērutarifus publiskajos fiksētajos telekomunikāciju tīklos regulē ar tarifu grozu metodi, kuras nosacījumus apstiprina regulators. Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības ieviest telekomunikāciju pakalpojumu tarifu plānus un noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides.”

(Ministru kabinets)

Izteikt 31.panta tekstu šādā redakcijā:

“Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības ieviest telekomunikāciju pakalpojumu tarifu plānus un noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides.”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības ieviest telekomunikāciju pakalpojumu tarifu plānus un noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides.

         

IX nodaļa

     

IX nodaļa

Telekomunikāciju tīklu aizsardzība un servitūta tiesības

     

Telekomunikāciju tīklu aizsardzība un servitūta tiesības

         

32.pants. Telekomunikāciju tīklu aizsardzība

     

32.pants. Telekomunikāciju tīklu aizsardzība

(1) Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(1) Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Lai nodrošinātu telekomunikāciju tīklu aizsardzību pret bojājumiem, gar telekomunikāciju tīklu līnijām tiek izveidotas aizsardzības zonas (aizsargjoslas, stigas), kuru platuma ierobežojumus un izmantošanas režīmu reglamentē Aizsargjoslu likums.

     

(2) Lai nodrošinātu telekomunikāciju tīklu aizsardzību pret bojājumiem, gar telekomunikāciju tīklu līnijām tiek izveidotas aizsardzības zonas (aizsargjoslas, stigas), kuru platuma ierobežojumus un izmantošanas režīmu reglamentē Aizsargjoslu likums.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumiem atļauts savā telekomunikāciju tīkla aizsargjoslā veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstveidā brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.

185

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 32.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Telekomunikāciju uzņēmumiem Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram atļauts savā telekomunikāciju tīkla aizsargjoslā veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstveidā brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcināli precizēta.

(3) Publiskā telekomunikāciju tīkla operators drīkst savā telekomunikāciju tīkla aizsargjoslā veikt visus ekspluatācijai nepieciešamos darbus, par to iepriekš rakstveidā brīdinot zemes īpašnieku vai valdītāju.

(4) Juridiskās un fiziskās personas telekomunikāciju tīklu aizsargjoslā ievēro attiecīgā telekomunikāciju uzņēmuma likumīgās prasības.

186

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 32.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Fiziskās un juridiskās personas telekomunikāciju tīklu aizsargjoslā ievēro attiecīgā publiskā telekomunikāciju tīkla operatoratelekomunikāciju uzņēmuma likumīgās prasības.”

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Fiziskās un juridiskās personas telekomunikāciju tīklu aizsargjoslā ievēro attiecīgā publiskā telekomunikāciju tīkla operatora likumīgās prasības.

         

33.pants. Telekomunikāciju uzņēmumu servitūta tiesības

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko telekomunikāciju tīklu izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

187

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 33.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram Telekomunikāciju uzņēmumiem ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības publisko telekomunikāciju tīklu izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcināli precizēta.

33.pants. Telekomunikāciju uzņēmumu servitūta tiesības

(1) Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības izveidot, attīstīt un ekspluatēt publisko telekomunikāciju tīklu un sniegt telekomunikāciju pakalpojumus.

(2) Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

(2) Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Telekomunikāciju tīklus pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

188

(Ministru kabinets)

Papildināt 33.panta trešo daļu pēc vārda “līdzekļiem” ar vārdiem

“izņemot gadījumus, kad telekomunikācijas izvietotas citu komunikāciju aizsargjoslās un to pārvietošanas noteikumus nosaka komunikāciju īpašnieku savstarpējā vienošanās.”

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 189.pr-lik.

(3) Telekomunikāciju tīklus pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

 

189

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 33.pantu ar jaunu 4.daļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju:

“(4) Ja telekomunikāciju tīkli ir izvietoti citu komunikāciju aizsargjoslās, to pārvietošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.”

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Ja telekomunikāciju tīkli ir izvietoti citu komunikāciju aizsargjoslās, to pārvietošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

(4) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nevar liegt publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un iekārtu uzstādīšanai un ekspluatācijai izmantot namīpašuma kāpņu telpas, fasādi, bēniņu un pagrabu koplietojuma telpas.

     

(5) Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nevar liegt publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un iekārtu uzstādīšanai un ekspluatācijai izmantot namīpašuma kāpņu telpas, fasādi, bēniņu un pagrabu koplietojuma telpas.

(5) Publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un iekārtu uzstādīšanu, kā arī publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktu ierīkošanu veic, ievērojot likumu "Par kultūras pieminekļu aizsardzību".

   

Redakcināli precizēta.

(6) Publiskā telekomunikāciju tīkla līnijas, kabeļus un publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punktus ierīko, kā arī iekārtas uzstāda, ievērojot likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.

         

X nodaļa

Telekomunikāciju tīklu numerācija

34.pants. Numerācijas resursi un Nacionālās numerācijas plāns

(1) Regulators izstrādā Nacionālo numerācijas plānu, kuru apstiprina Satiksmes ministrija, un pārvalda to saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un standartiem. Regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur informācija par Nacionālo numerācijas plānu ir pieejama.

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

 

 

 

 

 

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 34.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators izstrādā Nacionālo numerācijas plānu, kuru apstiprina Satiksmes ministrija, un pārvalda to saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un standartiem. Regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur informācija par Nacionālo numerācijas plānu ir pieejama.”

(Ministru kabinets)

Izteikt 34.panta pirmajā daļā pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Regulators izstrādā Nacionālo numerācijas plānu un pārvalda to saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un standartiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā.

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā.

X nodaļa

Telekomunikāciju tīklu numerācija

34.pants. Numerācijas resursi un Nacionālais numerācijas plāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Regulators apstiprina Nacionālo numerācijas plānu un pārvalda to saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un standartiem. Regulators laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par vietu un laiku, kur un kad informācija par Nacionālo numerācijas plānu ir pieejama.

(2) Numerācijas resursu un Nacionālā numerācijas plāna veidošanas mērķus un metodes, numerācijas piešķiršanas, lietošanas, rezervēšanas, atteikuma un piešķirtās numerācijas izņemšanas no apgrozības kārtību nosaka Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas instrukcija, kuru izdod satiksmes ministrs.

192

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 34.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Numerācijas resursu un Nacionālā numerācijas plāna veidošanas mērķus un metodes, numerācijas piešķiršanas, lietošanas, rezervēšanas, atteikuma un piešķirtās numerācijas izņemšanas no apgrozības kārtību nosaka Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas instrukcijanoteikumi, kuru izdod Ssatiksmes ministrijas.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 
 

193

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 34.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Nacionālā numerācijas plāna izstrādes mērķus un metodes, kā arī kārtību, kādā piešķir, lieto un rezervē numerācijas resursus, atsakās no tiem un izņem no apgrozības piešķirtos numerācijas resursus, reglamentē Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas noteikumi, ko izdod Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Nacionālā numerācijas plāna izstrādes mērķus un metodes, kā arī kārtību, kādā piešķir, lieto un rezervē numerācijas resursus, atsakās no tiem un izņem no apgrozības piešķirtos numerācijas resursus, reglamentē Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas noteikumi, ko izdod Ministru kabinets.

(3) Regulators piešķir publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem numerācijas diapazonus, īsos kodus (īsais kods – ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tīklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem) un īsos numurus (īsais numurs – numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu (informācijas vai operatīvo dienestu īsie numuri), pieeja kuriem ir nepieciešama jebkuram telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam), bet telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem - numerācijas diapazonus un īsos kodus, nodrošinot savlaicīgus, caurskatāmus un nediskriminējošus pieejas nosacījumus numerācijas resursiem .

194

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 34.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Regulators piešķir publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem numerācijas diapazonus, adreses, un īsos kodus (īsais kods – ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tiklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem) un īsos numurus (īsais numurs – numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu (informācijas vai operatīvo dienestu īsie numuri), pieeja kuriem ir nepieciešama jebkuram telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam), bet telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem - numerācijas diapazonus un īsos pieejas kodus, nodrošinot savlaicīgus, caurskatāmus un nediskriminējošus pieejas nosacījumus numerācijas resursiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 196.pr-lik.

 
 

195

(Ministru kabinets)

Izslēgt 34.panta 3.daļā vārdus “(īsais kods – ciparu kombinācija, kura tiek izmantota publiskajos telekomunikāciju tīklos kā sākuma daļa izsaucamā numura sastādīšanas secībā vai kā publisko tīklu abonentu pieejas kods privātajiem tīkliem vai īpašajiem pakalpojumiem)” un vārdus “(īsais numurs – numurs, kura formāts ir mazāks par numura standarta formātu (informācijas vai operatīvo dienestu īsie numuri), pieeja kuriem ir nepieciešama jebkuram telekomunikāciju pakalpojumu lietotājam”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iestrādāts 196.pr-lik.

 
 

196

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 34.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Regulators piešķir publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem numerācijas diapazonus, adreses, īsos kodus un īsos numurus, bet telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem — numerācijas diapazonus un īsos kodus, nodrošinot savlaicīgus, caurskatāmus un nediskriminējošus nosacījumus attiecībā uz pieeju numerācijas resursiem.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Regulators piešķir publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem numerācijas diapazonus, adreses, īsos kodus un īsos numurus, bet telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem — numerācijas diapazonus un īsos kodus, nodrošinot savlaicīgus, caurskatāmus un nediskriminējošus nosacījumus attiecībā uz pieeju numerācijas resursiem.

         

35.pants. Numerācijas lietošana

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības pretendēt uz numerācijas piešķiršanu, rezervēšanu vai izmantojamās numerācijas maiņu, ievērojot šā likuma, citu normatīvo aktu, kā arī Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas noteikumus.

197

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 35.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības pretendēt uz numuru, numerācijas diapazonu, īso numuru, īso kodu un adresu piešķiršanu, rezervēšanu vai maiņu, ievērojot šo likumu, citus normatīvos aktus, to skaitā Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

35.pants. Numerācijas lietošana

(1) Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības pretendēt uz numuru, numerācijas diapazonu, īso numuru, īso kodu un adresu piešķiršanu, rezervēšanu vai maiņu, ievērojot šo likumu, citus normatīvos aktus, to skaitā Nacionālā numerācijas plāna regulēšanas noteikumus.

(2) Telekomunikāciju tīkla abonentam ir tiesības saglabāt piešķirto numuru, mainot pieslēguma punkta vietu, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju, ja tas ir tehniski iespējams.

198

(Ministru kabinets)

Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Telekomunikāciju tīkla abonentam ir tiesības saglabāt piešķirto numuru, mainot pieslēguma punktu konkrētā ģeogrāfiskā vietā vai jebkurā citā vietā, ja numurs nav saistīts ar konkrētu ģeogrāfisku teritoriju”.

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 199.pr-lik.

 
 

199

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Abonenti, pieprasot to, neatkarīgi no telekomunikāciju pakalpojumu nodrošinātāja, var saglabāt tiem lietošanā nodoto publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja abonenta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.

Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriem, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, saviem abonentiem jānodrošina piekļuve citu, ar šo telekomunikāciju tīklu savienotu, publiski pieejamu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju komutācijas pakalpojumiem. Nosakot šajā punktā minētās saistības kādam konkrētam publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram, regulators pieņem lēmumu par to ieviešanas termiņiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

(2) Ja abonents pieprasa, tad neatkarīgi no telekomunikāciju pakalpojumu nodrošinātāja var saglabāt tā lietošanā nodoto publiskā telekomunikāciju tīkla pieslēguma punkta abonenta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja abonenta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, saviem abonentiem jānodrošina piekļuve citu, ar šo telekomunikāciju tīklu savienotu, publiski pieejamu telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju komutācijas pakalpojumiem. Nosakot šajā daļā minētās saistības kādam konkrētam publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram, regulators pieņem lēmumu par šo saistību ieviešanas termiņiem.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumi, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieki un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji iegūst numerācijas lietošanas tiesības, tās saņemot.

200

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 35.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3)Telekomunikāciju uzņēmumi, privāto telekomunikāciju tīklu īpašnieki un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji iegūst numerācijas lietošanas tiesības, tās saņemot.”

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumi un telekomunikāciju pakalpojumu lietotāji var iegūt tikai numerācijas resursu lietošanas tiesības.

(4) Ja telekomunikāciju uzņēmums zaudē numerācijas lietošanas tiesības, tad piešķirtais numerācijas diapazons nonāk regulatora rīcībā.

   

Redakcionāli precizēta.

(4) Ja telekomunikāciju uzņēmums zaudē numerācijas resursu lietošanas tiesības, piešķirtie numerācijas resursi nonāk regulatora rīcībā.

         

XI nodaļa

     

XI nodaļa

Telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumi

     

Telekomunikāciju pakalpojumu ierobežojumi

         

36.pants. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) ierobežojumi

Uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikācijas nozarē ierobežo šajā likumā noteiktajā kārtībā, nosakot, ka tās veikšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja vai individuālā licence.

     

36.pants. Uzņēmējdarbības (komercdarbības) ierobežojumi

(1) Uzņēmējdarbību (komercdarbību) telekomunikāciju nozarē ierobežo šajā likumā noteiktajā kārtībā, nosakot, ka tās veikšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja vai individuālā licence.

 

201

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 36.pantu ar 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja telekomunikāciju uzņēmums, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību), pārdod telekomunikāciju gala iekārtas, šo iekārtu cenu aizliegts saistīt ar piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas termiņiem, telekomunikāciju pakalpojumu tarifiem, ierobežojumiem tās lietot citos telekomunikāciju tīklos un ar jebkuriem citiem nosacījumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Ja telekomunikāciju uzņēmums, veicot uzņēmējdarbību (komercdarbību), pārdod telekomunikāciju gala iekārtas, šo iekārtu cenu aizliegts saistīt ar piedāvāto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas termiņiem, telekomunikāciju pakalpojumu tarifiem, ierobežojumiem tās lietot citos telekomunikāciju tīklos un ar jebkuriem citiem nosacījumiem.

         

37.pants. Standartizācija telekomunikāciju nozarē

     

37.pants. Standartizācija telekomunikāciju nozarē

(1) Standartizācija telekomunikāciju nozarē notiek saskaņā ar Standartizācijas likumu.

     

(1) Standartizācija telekomunikāciju nozarē notiek saskaņā ar Standartizācijas likumu.

(2) Latvijas nacionālo standartu izstrādi un starptautisko standartu adaptāciju veic standartizācijas tehniskās komitejas.

     

(2) Latvijas nacionālo standartu izstrādi un starptautisko standartu adaptāciju veic standartizācijas tehniskās komitejas.

         

38.pants. Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšana

202

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšana un atbilstības deklarēšana”.

 

 

 

Atbalstīt.

38.pants. Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšana un atbilstības deklarēšana

(1) Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanas kārtību nosaka likums "Par atbilstības novērtēšanu" un citi normatīvie akti.

203

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanas un atbilstības deklarēšanas kārtību nosaka likums “Par atbilstības novērtēšanu” un citi normatīvie akti.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

(1) Telekomunikāciju gala iekārtu un radiokomunikāciju līdzekļu atbilstības novērtēšanas un atbilstības deklarēšanas kārtību nosaka likums “Par atbilstības novērtēšanu” un citi normatīvie akti.

(2) Nesertificētu telekomunikāciju gala iekārtu realizācija un pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem ir aizliegta.

204

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Ttelekomunikāciju gala iekārtas, kurām nav novērtēta vai deklarēta atbilstība būtiskām prasībām, u realizācija un pieslēgšana publiskajiem telekomunikāciju tīkliem ir aizliegta.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

(2) Ir aizliegts pieslēgt publiskajiem telekomunikāciju tīkliem un realizēt tās telekomunikāciju gala iekārtas, kuru atbilstība būtiskām prasībām nav novērtēta vai deklarēta.

(3) Nesertificētu radiokomunikāciju līdzekļu realizācija un lietošana ir aizliegta.

205

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 38.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Rradiokomunikāciju līdzekļu, kuriem nav novērtēta vai deklarēta atbilstība būtiskām prasībām, realizācija un lietošana ir aizliegta.

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

(3) Ir aizliegts realizēt un lietot tos radiokomunikāciju līdzekļus, kuru atbilstība būtiskām prasībām nav novērtēta un deklarēta.

         

39.pants. Radiofrekvenču spektra izmantošana

     

39.pants. Radiofrekvenču spektra izmantošana

 

206

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 39.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Regulators savlaicīgi izskata visus radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus, izsniedz individuālās licences un reģistrē vispārējās atļaujas komercdarbībai telekomunikāciju nozarē.

(2) Radiofrekvenču spektru fiziskajām un juridiskajām personām atļauts izmantot tikai pēc atļaujas saņemšanas.

(3) Radiofrekvenču spektra izmantošanu kontrolē un uzrauga Satiksmes ministrija ar tās pārziņā esošu institūciju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

(1) Nacionālo radiofrekvenču plānu izstrādā Satiksmes ministrija un to apstiprina regulators. Nacionālais radiofrekvenču plāns tiek izstrādāts atbilstoši starptautiskajām normām.

207

 

 

 

208

(Ministru kabinets)

Izslēgt 39.panta pirmo daļu un attiecīgi izmainīt tālāko daļu numerāciju.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 39.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālo radiofrekvenču plānu izstrādā Satiksmes ministrija un to apstiprina regulators. Nacionālais radiofrekvenču plāns tiek izstrādāts atbilstoši starptautiskajām normām, tajā tiek norādīti radiofrekvenču apgabali, kas tiek rezervēti mobilajiem telekomunikāciju tīkliem un personālajiem sakaru līdzekļiem, ieskaitot to iespējamos paplašinājumus nākotnē. Nacionālo radiofrekvenču plānu regulators pārskata vismaz reizi divos gados.”

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 212.pr-lik. kā 1.daļa.

 

(2) Regulators izstrādā skaidri saprotamus un nediskriminējošus radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumus. Regulators savlaicīgi izskata visus radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus un izsniedz frekvenču lietošanas atļaujas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

   

 

Skatīt 212. pr-lik. 2.daļu.

 

(3) Radiofrekvenču spektra izmantošanu kontrolē un uzrauga Satiksmes ministrija.

209

(Ministru kabinets)

(Deputāts K.Leiškalns)

Aizstāt 39.panta trešajā daļā vārdus “Satiksmes ministrija” ar vārdu “regulators”.

Neatbalstīt.

Skatīt 212. pr-lik. 4.daļu.

 

(4) Frekvenču lietošanas atļaujas Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām uz tām frekvencēm, kuras saskaņā ar radiofrekvenču spektra izmantošanas plāniem atbilstoši starptautiskajām normām ir paredzētas tikai militārajam pielietojumam izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

210

(Ministru kabinets)

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 39.panta ceturto daļu un attiecīgi izmainīt tālāko daļu numerāciju.

 

 

 

Atbalstīt.

 

(5) Radiofrekvenču spektru fiziskajām un juridiskajām personām atļauts izmantot tikai pēc frekvenču lietošanas atļaujas saņemšanas.

   

Skatīt 212.

pr-lik. 3.daļu.

 

(6) Regulators izskata pieteikumus par kaitīgiem traucējumiem radio un televīzijas raidījumu uztveršanā un radio sakaru darbībā, kā arī noskaidro traucējumu avotus un pieņem lēmumu šīs problēmas novēršanai

211

(Ministru kabinets)

Izslēgt 39.panta sesto daļu un attiecīgi izmainīt tālāko daļu numerāciju.

Neatbalstīt. Skatīt 212.

pr-lik. 5.daļu.

 

(7) Regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par vietu un laiku, kur pieejama informācija par Nacionālo radiofrekvenču plānu.

   

Skatīt 212.

pr-lik. 6.daļu.

 
 

212

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 39.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Nacionālo radiofrekvenču plānu apstiprina Satiksmes ministrija. Šo plānu izstrādā atbilstoši starptautiskajām normām, un tajā norāda radiofrekvenču apgabalus, kas tiek rezervēti mobilajiem telekomunikāciju tīkliem un personālajiem sakaru līdzekļiem, ņemot vērā to iespējamo paplašināšanos nākotnē. Nacionālo radiofrekvenču plānu Satiksmes ministrija pārskata vismaz reizi divos gados.

(2) Radiofrekvenču spektru fiziskās un juridiskās personas drīkst izmantot tikai pēc lietošanas atļaujas saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Regulators izstrādā skaidri saprotamus radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumus uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē, savlaicīgi izskata visus radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē un iekļauj atļauju lietot radiofrekvences individuālajās licencēs.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

(1) Nacionālo radiofrekvenču plānu apstiprina Satiksmes ministrija. Šo plānu izstrādā atbilstoši starptautiskajām normām, un tajā norāda radiofrekvenču apgabalus, kas tiek rezervēti mobilajiem telekomunikāciju tīkliem un personālajiem sakaru līdzekļiem, ņemot vērā to iespējamo paplašināšanos nākotnē. Nacionālo radiofrekvenču plānu Satiksmes ministrija pārskata vismaz reizi divos gados.

 

 

 

 

(2) Radiofrekvenču spektru fiziskās un juridiskās personas drīkst izmantot tikai pēc lietošanas atļaujas saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Regulators izstrādā skaidri saprotamus radiofrekvenču spektra izmantošanas noteikumus uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē, savlaicīgi izskata visus radiofrekvenču lietošanas pieprasījumus uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē un iekļauj atļauju lietot radiofrekvences individuālajās licencēs.

   

(4) Radiofrekvenču spektra izmantošanu kontrolē un uzrauga Satiksmes ministrija.

(5) Satiksmes ministrija izskata pieteikumus par kaitīgiem traucējumiem radiosakaru darbībā, kā arī noskaidro traucējumu avotus un pieņem lēmumu attiecībā uz šīs problēmas novēršanu.

(6) Satiksmes ministrija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par vietu un laiku, kur un kad pieejama informācija par Nacionālo radiofrekvenču plānu.”

 

(4) Radiofrekvenču spektra izmantošanu kontrolē un uzrauga Satiksmes ministrija.

(5) Satiksmes ministrija izskata pieteikumus par kaitīgiem traucējumiem radiosakaru darbībā, kā arī noskaidro traucējumu avotus un pieņem lēmumu attiecībā uz šīs problēmas novēršanu.

 

 

(6) Satiksmes ministrija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par vietu un laiku, kur un kad pieejama informācija par Nacionālo radiofrekvenču plānu.

         

XII nodaļa

     

XII nodaļa

Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikācijās

213

(Atbildīgā komisija)

Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Vispārējās atļaujas un individuālās licences”.

 

 

Atbalstīt.

 

 

Vispārējās atļaujas un individuālās licences

         

40.pants. Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē

(1) Vispārējās atļaujas reģistrē un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) publisko telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai izsniedz, lai regulētu:

  &nb sp;

 

 

Redakcionāli precizēta.

40.pants. Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) telekomunikāciju nozarē

(1) Vispārējās atļaujas un individuālās licences uzņēmējdarbībai (komercdarbībai) publisko telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā paredzētas, lai regulētu:

1) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu un noteiktu telekomunikāciju uzņēmumu saistības universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanā;

214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 40.panta 1.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, tai skaitā u un noteiktu telekomunikāciju uzņēmumu saistības universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanā;”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 40.panta 1.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kā arī noteiktu telekomunikāciju uzņēmumu saistības;”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, kā arī noteiktu telekomunikāciju uzņēmumu saistības;

2) numerācijas telpas vai radiofrekvenču spektra efektīvu lietošanu.

     

2) numerācijas telpas vai radiofrekvenču spektra efektīvu lietošanu.

         

(2) Individuālajās licencēs nosaka konkrētas saistības un tiesības, kā arī pieeju ierobežotiem nacionāliem resursiem telekomunikācijās.

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 40.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Individuālajās licencēs nosaka konkrētas saistības un tiesības, kā arī pieeju ierobežotiem nacionāliem resursiem telekomunikācijās saskaņā ar regulatora izstrādāto un publicēto kārtību.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 40.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Individuālajās licencēs nosaka konkrētas saistības un tiesības, kā arī pieeju ierobežotiem nacionāliem resursiem telekomunikāciju nozarē saskaņā ar Ministru kabineta noteikto un publicēto kārtību.”

(Ministru kabinets)

Papildināt 40.panta otro daļu ar teikumu:

“Licenču saņemšanas noteikumus publicē regulators.”

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 223.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Individuālajās licencēs nosaka konkrētas saistības un tiesības, kā arī pieeju ierobežotiem nacionāliem resursiem telekomunikāciju nozarē saskaņā ar Ministru kabineta noteikto un publicēto kārtību.

(3) Vispārējās atļaujas telekomunikāciju uzņēmumiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē un individuālās atļaujas izniedz regulators saskaņā ar šo likumu.

219

 

220

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 40.panta 3.daļu.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 40.panta trešajā daļā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā” un aizstāt vārdus “individuālās atļaujas” ar vārdiem “individuālās licences”.

Atbalstīt.

 

 

 

Neatbalstīt.

 
         

41.pants. Vispārējo atļauju reģistrēšanas kārtība

(1) Regulators izstrādā un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumus, procedūras un nosacījumus vispārējo atļauju reģistrēšanai.

221

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 41.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators izstrādā un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumus, procedūras un nosacījumus vispārējo atļauju reģistrēšanai, kā arī tos telekomunikāciju pakalpojumus vai telekomunikāciju pakalpojumu grupas, kuriem piemēro vispārējo atļauju reģistrēšanu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

41.pants. Vispārējo atļauju reģistrēšanas kārtība

(1) Regulators izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē noteikumus, procedūras un nosacījumus vispārējo atļauju reģistrēšanai, kā arī nosaka tos telekomunikāciju pakalpojumus vai telekomunikāciju pakalpojumu grupas, uz kuriem attiecas vispārējo atļauju reģistrēšana.

(2) Visi potenciālie pakalpojumu sniedzēji paziņo regulatoram par savu nodomu sniegt telekomunikāciju pakalpojumus pirms to sniegšanas uzsākšanas. Ja trīsdesmit dienu laikā no paziņojuma iesniegšanas brīža regulators nav sniedzis atbildi, paziņojuma iesniedzējam ir tiesības uzsākt telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

   

Redakcionāli precizētas daļas.

(2) Visi potenciālie telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji paziņo regulatoram par savu nodomu sniegt telekomunikāciju pakalpojumus, pirms uzsāk to sniegšanu. Ja 30 dienu laikā no paziņojuma iesniegšanas dienas regulators nav devis atbildi, paziņojuma iesniedzējam ir tiesības uzsākt telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

(3) Ja paziņojumā ietvertā informācija neatbilst regulatora noteiktajām prasībām par vispārējām atļaujām, regulators informē paziņojuma iesniedzēju, ka vispārējā atļauja netiek reģistrēta un dod pieprasījuma iesniedzējam iespēju veikt nepieciešamās darbības vispārējās atļaujas saņemšanas nosacījumu izpildei.

     

(3) Ja paziņojumā ietvertā informācija neatbilst regulatora noteiktajām prasībām attiecībā uz vispārējām atļaujām, regulators informē paziņojuma iesniedzēju, ka vispārējā atļauja netiek reģistrēta, un dod viņam iespēju veikt nepieciešamās darbības vispārējās atļaujas saņemšanas nosacījumu izpildei.

(4) Pēc atkārtota iesnieguma saņemšanas trīsdesmit dienu laikā regulators to izskata un informē iesniedzēju par vispārējās atļaujas reģistrāciju vai sniedz motivētu atteikumu.

     

(4) Pēc atkārtota iesnieguma saņemšanas 30 dienu laikā regulators to izskata un informē iesniedzēju par vispārējās atļaujas reģistrāciju vai sniedz motivētu atteikumu.

(5) Maksai regulatoram par vispārējo atļauju reģistrēšanu, neieskaitot Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumus, jāsedz visas regulatora ar vispārējās atļaujas izsniegšanu, kontroli un uzraudzību saistītās administratīvās izmaksas.

     

(5) Maksai par vispārējo atļauju reģistrēšanu, neskaitot ar universālo telekomunikāciju pakalpojumu saistītos maksājumus, jāsedz visas administratīvās izmaksas, kas regulatoram radušās sakarā ar vispārējās atļaujas izsniegšanu, kontroli un uzraudzību.

         

42.pants. Individuālo licenču izsniegšanas kārtība

(1) Informāciju par procedūru, kas ievērojama, lai saņemtu individuālo licenci, regulators publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

222

 

 

 

 

 

 

 

223

(Ministru kabinets)

Izteikt 42.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators izstrādā un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” noteikumus, procedūras un nosacījumus individuālo licenču saņemšanai.”

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 42.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators izstrādā un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” individuālo licenču izsniegšanas noteikumus un nosacījumus, kā arī procedūras to saņemšanai.”

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 223.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

42.pants. Individuālo licenču izsniegšanas kārtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Regulators izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē individuālo licenču izsniegšanas noteikumus un nosacījumus, kā arī procedūras to saņemšanai.

(2) Regulators informē pieprasījuma iesniedzēju par savu lēmumu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc pieteikuma saņemšanas. Objektīvu iemeslu dēļ, regulators lēmuma pieņemšanas laiku var pagarināt līdz četriem mēnešiem, bet konkursa izsludināšanas gadījumā par individuālās licences saņemšanu, - regulatora lēmums jāpieņem ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas. Šis laika ierobežojums jāsaskaņo ar visiem starptautiskajiem līgumiem, kas attiecas uz starptautisko radiofrekvenču un satelīta sakaru koordinēšanu.

   

Redakcionāli precizēta.

(2) Regulators informē individuālās licences pieprasītāju par savu lēmumu iespējami ātri, bet ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc pieteikuma saņemšanas dienas. Objektīvu iemeslu dēļ regulators lēmuma pieņemšanas laiku var pagarināt līdz četriem mēnešiem, bet gadījumā, kad tiek izsludināts konkurss par individuālās licences saņemšanu, regulatoram lēmums jāpieņem ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. Šis laika ierobežojums jāsaskaņo ar visiem starptautiskajiem līgumiem, kas attiecas uz starptautisko radiofrekvenču un satelīta sakaru koordinēšanu.

         

43.pants. Individuālo licenču grozīšana, darbības apturēšana vai pārtraukšana

224

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 43.pantu ar jauno pirmo daļu šādā redakcijā, mainot turpmāko daļu numerāciju:

“(1)Regulators var grozīt individuālās licences noteikumus un nosacījumus vai anulēt individuālās licences tikai šādos gadījumos:

1) ar licences turētāja piekrišanu;

2) saskaņā ar šādas individuālās licences noteikumiem un nosacījumiem;

3) likumā noteiktajos gadījumos.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

43.pants. Individuālo licenču grozīšana, darbības apturēšana vai pārtraukšana

(1)Regulators var grozīt individuālās licences noteikumus un nosacījumus vai anulēt individuālās licences tikai šādos gadījumos:

1) ar licences turētāja piekrišanu;

2) saskaņā ar šādas individuālās licences noteikumiem un nosacījumiem;

3) likumā noteiktajos gadījumos.

(1) Ja licences turētājs neievēro normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz individuālajām licencēm vai attiecīgo starptautisko līgumu noteikumiem, regulators var grozīt, apturēt vai pārtraukt izsniegtās individuālās licences darbību vai uzlikt par pienākumu telekomunikāciju uzņēmumam veikt nepieciešamās darbības, lai panāktu atbilstību attiecīgajiem nosacījumiem.

225

(Ministru kabinets)

Izteikt 43.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja individuālas licences saņēmējs neizpilda kādu no licences nosacījumiem, kas licencei pievienoti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, regulators var atsaukt, grozīt vai apturēt individuālo licenci vai uzdot samērīgus un konkrētus pasākumus, kas paredz nodrošināt atbilstību individuālās licences nosacījumiem.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

 

 

(2) Ja individuālās licences saņēmējs neizpilda kādu no nosacījumiem, kas licencē iekļauti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, regulators var izsniegto individuālo licenci atsaukt, grozīt vai apturēt tās darbību vai uzlikt licences saņēmējam par pienākumu veikt samērīgus un konkrētus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību individuālās licences nosacījumiem.

(2) Regulatoram jādod telekomunikāciju uzņēmumam iespēja veikt nepieciešamās darbības viena mēneša laikā, bet divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas par telekomunikāciju organizācijai veicamajām darbībām, regulatoram jāpieņem lēmums par individuālās licences spēkā esamību un desmit dienu laikā no tā pieņemšanas brīža, jāpaziņo lēmums un tā pamatojums licences turētājam.

226

(Ministru kabinets)

Izteikt 43.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators tajā pašā laikā dod attiecīgajam uzņēmumam pamatotu iespēju paziņot savu viedokli par nosacījumu piemērošanu un novērst visus pārkāpumus mēneša laikā no brīža, kad iejaucies regulators, izņemot gadījumus, kad minētais uzņēmums izdara atkārtotus pārkāpumus, regulators var tūlīt veikt attiecīgus pasākumus. Ja attiecīgais uzņēmums novērš pārkāpumus, regulators divos mēnešos no sākotnējās iejaukšanās brīža attiecīgi anulē vai groza savu lēmumu un paziņo sava lēmuma iemeslus. Ja attiecīgais uzņēmums nenovērš pārkāpumus, regulators divos mēnešos no sākotnējās iejaukšanās brīža apstiprina savu lēmumu un paziņo tā pamatojumu. Lēmumu dara zināmu attiecīgajam uzņēmumam vienas nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 227.pr-lik.

 
 

227

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 43.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators dod attiecīgajam uzņēmumam iespēju paziņot savu viedokli par licences nosacījumu ievērošanu un uzdod novērst visus pārkāpumus mēneša laikā no brīža, kad iejaucies regulators. Gadījumos, kad minētais uzņēmums izdara atkārtotus pārkāpumus, regulators var tūlīt veikt attiecīgus pasākumus. Ja attiecīgais uzņēmums izlabo pārkāpumus, regulators divu mēnešu laikā no sākotnējās iejaukšanās brīža attiecīgi anulē vai groza savu lēmumu un paziņo sava lēmuma iemeslus. Ja attiecīgais uzņēmums nenovērš pārkāpumus, regulators divu mēnešu laikā no sākotnējās iejaukšanās brīža apstiprina savu lēmumu un paziņo tā pamatojumu. Lēmumu dara zināmu attiecīgajam uzņēmumam vienas nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

(3) Regulators dod attiecīgajam telekomunikāciju uzņēmumam iespēju paziņot savu viedokli par licences nosacījumu ievērošanu un uzliek par pienākumu novērst visus pārkāpumus mēneša laikā no dienas, kad iejaucies regulators. Ja minētais telekomunikāciju uzņēmums izdara atkārtotus pārkāpumus, regulators nekavējoties var veikt attiecīgus pasākumus. Ja attiecīgais telekomunikāciju uzņēmums novērš pārkāpumus, regulators divu mēnešu laikā no sākotnējās iejaukšanās dienas attiecīgi anulē vai groza savu lēmumu un paziņo tā pamatojumu. Ja attiecīgais telekomunikāciju uzņēmums nenovērš pārkāpumus, regulators divu mēnešu laikā no sākotnējās iejaukšanās dienas apstiprina savu lēmumu un paziņo tā pamatojumu. Lēmumu dara zināmu attiecīgajam telekomunikāciju uzņēmumam vienas nedēļas laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

228

(Deputāts K.Leiškalns)

Papildināt 43.pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Regulatora lēmumus par individuālo licenču atsaukšanu, grozīšanu vai apturēšanu publiskā telekomunikāciju tīkla operators var pārsūdzēt tikai tiesā.”

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 230.pr-lik.

 
 

229

(Ministru kabinets)

Papildināt 43.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Uzņēmumam ir tiesības pārsūdzēt regulatora lēmumu tiesā.”

 

Atbalstīts. Iestrādāts 230.pr-lik.

 
 

230

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 43.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)Telekomunikāciju uzņēmumam ir tiesības pārsūdzēt regulatora lēmumu tiesā.”

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Telekomunikāciju uzņēmumam ir tiesības pārsūdzēt regulatora lēmumu tiesā.

         

44.pants. Individuālās licences darbības laiks

     

44.pants. Individuālās licences darbības laiks

(1) Individuālās licences tiek izsniegtas uz 15 gadiem.

231

(Ministru kabinets)

Papildināt 44.panta pirmo daļu pēc vārda “uz” ar vārdiem “termiņu līdz”.

 

Atbalstīt.

(1) Individuālās licences tiek izsniegtas uz termiņu līdz 15 gadiem.

(2) Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms individuālās licences derīguma termiņa beigām telekomunikāciju uzņēmums var iesniegt pieteikumu licences pagarināšanai uz nākamo licences darbības laiku.

     

(2) Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms individuālās licences derīguma termiņa beigām telekomunikāciju uzņēmums var iesniegt pieteikumu licences pagarināšanai uz nākamo licences darbības laiku.

         

45.pants. Individuālās licences lietošanas ierobežojumi

Individuālā licence ir nedalāma un tā nevar tikt nodota, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citā veidā atsavināta par labu citai juridiskai vai fiziskai personai bez regulatora piekrišanas.

   

 

Redakcionāli precizēts.

45.pants. Individuālās licences lietošanas ierobežojumi

Individuālā licence ir nedalāma, un to nevar nodot, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citai fiziskajai vai juridiskajai personai bez regulatora piekrišanas.

         

46.pants. Valsts nodeva un maksa par individuālās licences izsniegšanu

232

(Ministru kabinets)

(Finansu ministrs G.Bērziņš)

Izslēgt 46.panta nosaukumā vārdu “un maksa”.

 

Neatbalstīt.

46.pants. Valsts nodeva un maksa par individuālās licences izsniegšanu

(1) Valsts nodevas apmēru par individuālo licenču izsniegšanu nosaka Ministru kabinets. Individuālo licenci izsniedz tikai pēc tam, kad ir samaksāta valsts nodeva, kura tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā.

   

Redakcionāli precizēta.

(1) Par individuālo licenču izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets. Individuālo licenci izsniedz tikai pēc tam, kad ir samaksāta valsts nodeva, kura tiek ieskaitīta valsts pamatbudžetā.

(2) Maksai par individuālās licences izsniegšanu, neskaitot Universālo telekomunikāciju pakalpojumu maksājumus, jāsedz visas ar individuālās licences izsniegšanu, kontroli, uzraudzību un ieviešanu saistītās administratīvās izmaksas. Regulators publicē informāciju par maksājumu apmēru.

233

 

 

 

 

234

(Ministru kabinets)

(Finansu ministrs G.Bērziņš)

Aizstāt 46.panta otrajā daļā vārdu “Maksai” ar vārdu “Valsts nodevai” un izslēgt otro teikumu.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 46.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Maksai par individuālās licences izsniegšanu, neskaitot ar universālo telekomunikāciju pakalpojumu saistītos maksājumus, jāsedz visas ar individuālās licences izsniegšanu, kontroli, uzraudzību un ieviešanu saistītās administratīvās izmaksas.”

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 234.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Maksai par individuālās licences izsniegšanu, neskaitot ar universālo telekomunikāciju pakalpojumu saistītos maksājumus, jāsedz visas ar individuālās licences izsniegšanu, kontroli, uzraudzību un ieviešanu saistītās administratīvās izmaksas.

         

47.pants. Individuālajās licencēs iekļaujamā informācija un nosacījumi

 

 

(1) Individuālajā licencē obligāti jāiekļauj sekojoša informācija un nosacījumi:

235

 

 

236

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta nosaukumā vārdus “un nosacījumi”.

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta pirmajā daļā vārdus “un nosacījumi”, vārdu ”obligāti” un papildināt daļu ar sekojošiem punktiem:

Redakcionāli precizēts.

Neatbalstīt.

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 238.pr-lik.

47.pants. Individuālajās licencēs iekļaujamie noteikumi un nosacījumi

1) licences izsniedzējs;

       

2) licences saņēmējs;

       

3) licences izdošanas datums un darbības laiks;

       

4) uzņēmējdarbības (komercdarbības) veidi telekomunikācijās, kuru veikšanai licence izsniegta un licences darbības teritorija;

       

5) pielietojamie standarti un reglamentējoši dokumenti;

       

6) nepārvaramas varas apstākļi;

       

7) numerācijas diapazona piešķiršana un lietošana;

       

8) radiofrekvenču lietošanas nosacījumi.

       
   

“9) informācijas aizsardzības noteikumi;

10) informācijas sniegšana Satiksmes ministrijai, regulatoram un citām valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11) informācijas sniegšana par abonentiem;

12) telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes minimālās prasības;

13) pārtveršanas punktu ierīkošanas un uzturēšanas noteikumi, kas saskaņoti ar Satversmes aizsardzības biroju;

14) bezmaksas neatliekamās palīdzības operatīvo dienestu izsaukumu nodrošināšana;

15) universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjoms;

16) finansu ieguldījums universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai;

17) telekomunikāciju tīklu pārtveršanas punktu bezmaksas nodošana operatīvās darbības subjektu rīcībā.”

   
 

237

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 47.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators izstrādā un publicē nosacījumus un noteikumus, kuri iekļaujami individuālajās licencēs. Minimāli licencē iekļaujamā informācija ir:

1) licences izsniedzējs;

2) licences saņēmējs;

3) licences izdošanas datums un darbības laiks;

  1. uzņēmējdarbības (komercdarbības) veidi telekomunikācijās, kuru veikšanai licence izsniegta un licences darbības teritorija;

5) pielietojamie standarti un reglamentējošie dokumenti.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 238.pr-lik.

 
 

238

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 47.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē noteikumus un nosacījumus, kuri iekļaujami individuālajā licencē. Individuālajā licencē iekļaujami vismaz šādi noteikumi un nosacījumi:

1) licences izsniedzējs;

2) licences saņēmējs;

3) licences izsniegšanas datums un darbības laiks;

4) to uzņēmējdarbības (komercdarbības) veidi telekomunikāciju nozarē, kuru veikšanai licence izsniegta, un licences darbības konkrētā ģeogrāfiskā teritorija;

5) piemērojamie standarti un reglamentējošie dokumenti;

6) nepārvaramas varas radīti apstākļi;

7) numerācijas resursu piešķiršana un lietošana;

8) radiofrekvenču lietošanas atļaujas piešķiršanas un lietošanas nosacījumi;

9) informācijas aizsardzības noteikumi;

10) bezmaksas neatliekamās palīdzības operatīvo dienestu izsaukumu nodrošināšana;

11) universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjoms;

12) publiskā telekomunikāciju tīkla pārtveršanas punktu bezmaksas nodošana operatīvās darbības subjektu rīcībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(1) Regulators izstrādā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē noteikumus un nosacījumus, kuri iekļaujami individuālajā licencē. Individuālajā licencē iekļaujami vismaz šādi noteikumi un nosacījumi:

1) licences izsniedzējs;

2) licences saņēmējs;

3) licences izsniegšanas datums un darbības laiks;

4) to uzņēmējdarbības (komercdarbības) veidi telekomunikāciju nozarē, kuru veikšanai licence izsniegta, un licences darbības konkrētā ģeogrāfiskā teritorija;

5) piemērojamie standarti un reglamentējošie dokumenti;

6) nepārvaramas varas radīti apstākļi;

7) numerācijas resursu piešķiršana un lietošana;

8) radiofrekvenču lietošanas atļaujas piešķiršanas un lietošanas nosacījumi;

9) informācijas aizsardzības noteikumi;

10) bezmaksas neatliekamās palīdzības operatīvo dienestu izsaukumu nodrošināšana;

11) universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjoms;

12) publiskā telekomunikāciju tīkla pārtveršanas punktu bezmaksas nodošana operatīvās darbības subjektu rīcībā.

(2) Citos normatīvajos aktos ietvertie nosacījumi, kuri var attiekties uz individuālajām licencēm:

239

 

 

240

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 47.panta 2.daļu.

(Ministru kabinets)

Izteikt 47.panta otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Publiskā telekomunikāciju tīkla operatoriem ar būtisku ietekmi tirgū licencēs papildus jāiekļauj:”

Daļēji atbalstīts. Ietverts nākošajos pr-lik. par šo daļu.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

 

 

 

 

 

 

(2) Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, individuālajās licencēs papildus jāiekļauj:

1) informācijas aizsardzības noteikumi;

241

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta otrās daļas, 1.punktu, attiecīgi izmainot tālāko punktu numerāciju.

Atbalstīt.

 

2) universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjoms;

242

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta otrās daļas 2.punktu.

Atbalstīt.

 

3) finansu ieguldījums universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai;

243

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta otrās daļas 3.punktu.

Atbalstīt.

 

4) bezmaksas neatliekamās palīdzības operatīvo dienestu izsaukumu nodrošināšana;

244

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta otrās daļas 4.punktu.

Atbalstīt.

 

5) īpaši tehniskie nosacījumi telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai invalīdiem;

     

1) īpaši tehniskie nosacījumi telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai invalīdiem;

6) starpsavienojumu un īpašās piekļuves nodrošināšanas saistības;

     

2) starpsavienojumu un īpašās piekļuves nodrošināšanas saistības.

7) informācijas sniegšana Satiksmes ministrijai, regulatoram un citām valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

245

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 47.panta otrās daļas 7.punktu.

Atbalstīt.

 

8) informācijas sniegšana par abonentiem;

246

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta otrās daļas 8.punktu.

Atbalstīt.

 

9) telekomunikāciju pakalpojumu kvalitātes minimālās prasības.

247

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta otrās daļas 9.punktu.

Atbalstīt.

 

(3) Individuālajā licencē iekļautie nosacījumi nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā pret citiem telekomunikāciju uzņēmumiem un būt pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem.

248

(Ministru kabinets)

Izslēgt 47.panta trešajā daļā aiz vārda “ar” vārdu “citiem”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

(3) Individuālajā licencē iekļautie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt diskriminējoši pret citiem telekomunikāciju uzņēmumiem un nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

         

48.pants. Individuālo licenču skaita ierobežošana Izsniedzamo individuālo licenču skaitu var ierobežot vienīgi, lai nodrošinātu efektīvu radiofrekvenču spektra lietošanu. Numerācijas diapazona trūkuma dēļ individuālo licenču skaitu ierobežo uz laiku, lai izdarītu grozījumus Nacionālās numerācijas plānā un radītu brīvus numerācijas diapazonus, indeksus vai kodus.

   

 

Redakcionāli precizēts.

48.pants. Individuālo licenču skaita ierobežošana

Izsniedzamo individuālo licenču skaitu var ierobežot vienīgi nolūkā nodrošināt efektīvu radiofrekvenču spektra izmantošanu. Numerācijas resursu trūkuma dēļ individuālo licenču skaitu ierobežo uz laiku, kas nepieciešams, lai izdarītu grozījumus Nacionālajā numerācijas plānā un radītu brīvus numerācijas resursus.

         

XIII nodaļa

     

XIII nodaļa

Universālais telekomunikāciju pakalpojums

     

Universālais telekomunikāciju pakalpojums

         

49.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana

(1) Regulators nosaka un pārskata universālo telekomunikāciju pakalpojumu sarakstu, sniedzamo pakalpojumu apjomu, teritorijas un lietotājus, uz kuriem tie attiecas.

249

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 49.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Regulators nosaka, publicē un pārskata universālo telekomunikāciju pakalpojumu sarakstu, sniedzamo pakalpojumu apjomu, teritorijas un lietotājus, uz kuriem tie attiecas, kā arī izstrādā pieņemamas cenas noteikšanas principus balss telefonijas pakalpojumiem publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

49.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana

(1) Regulators nosaka, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē un regulāri pārskata universālo telekomunikāciju pakalpojumu sarakstu, sniedzamo pakalpojumu apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājus, uz kuriem tie attiecas, kā arī izstrādā pieņemamu cenu noteikšanas principus balss telefonijas pakalpojumiem publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā.

(2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjomu regulators iekļauj publiskā telekomunikāciju tīkla operatora sabiedrisko pakalpojumu licencē.

250

 

 

 

 

 

 

 

 

251

(Ministru kabinets)

Izteikt 49.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators var iekļaut sabiedrisko pakalpojumu licencē publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību apjomu.”

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 49.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators nosaka publiskā telekomunikāciju tīkla operatorus, kuriem tiek noteiktas universālā telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas saistības, lai universālā telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana tiktu nodrošināta visā Latvijas teritorijā, un savus lēmumus pārskata reizi trijos gados.”

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 252.pr-lik.

 
 

252

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 49.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Regulators nosaka saistības attiecībā uz universālo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu, lai universālos telekomunikāciju pakalpojumus nodrošinātu visā Latvijas Republikas teritorijā, un savus lēmumus pārskata reizi trijos gados.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Regulators nosaka saistības attiecībā uz universālo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu, lai universālos telekomunikāciju pakalpojumus nodrošinātu visā Latvijas Republikas teritorijā, un savus lēmumus pārskata reizi trijos gados.

(3) Regulators var nozīmēt vienu vai vairākus publiskā telekomunikāciju tīkla operatorus, kuri apmierina pieprasījumus pielēgumiem pie publiskā telekomunikāciju tīkla fiksētās pieslēguma punktu vietās un pieeju publiskajiem balss telefonijas pakalpojumiem visā valsts teritorijā.

253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 49.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Regulators var nozīmēt vienu vai vairākus publiskā telekomunikāciju tīkla operatorus, kuri apmierina pieprasījumus pieslēgumiem pie publiskā telekomunikāciju tīkla fiksētās pieslēguma punktu vietās un pieeju publiskajiem balss telefonijas pakalpojumiem.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 49.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Regulators var noteikt vienu vai vairākus publisko telekomunikāciju tīklu operatorus, kuri apmierina pieprasījumus sakarā ar pieslēgumiem pie publiskā telekomunikāciju tīkla noteiktās pieslēguma punktu vietās un pieeju universālajam telekomunikāciju pakalpojumam.”

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Regulators var noteikt vienu vai vairākus publisko telekomunikāciju tīklu operatorus, kuri apmierina pieprasījumus sakarā ar pieslēgumiem pie publiskā telekomunikāciju tīkla noteiktās pieslēguma punktu vietās un pieeju universālajam telekomunikāciju pakalpojumam.

(4) Regulators nosaka un publicē telekomunikāciju lietotājiem pieņemamu universālā telekomunikāciju pakalpojumu cenu noteikšanas kritērijus un metodiku, kurai jābūt skaidri saprotamai, caurskatāmai un nediskriminējošai.

255

(Ministru kabinets)

(Deputāts K.Leiškalns)

Izslēgt 49.panta ceturto daļu.

Atbalstīt. Mainīt nākošās daļas numerāciju.

 

(5) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildes kontroli veic regulators.

   

Redakcionāli precizēta.

(4) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izpildi kontrolē regulators.

         

50.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma izmaksu noteikšana

Universālā telekomunikāciju pakalpojuma izmaksu noteikšanas un aprēķināšanas metodiku nosaka regulators.

256

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 50.panta tekstu šādā redakcijā:

“Universālā telekomunikāciju pakalpojuma izmaksu noteikšanas un aprēķināšanas metodiku nosaka apstiprina regulators. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma saistību izmaksas nosaka kā tīro izmaksu starpību telekomunikāciju uzņēmumam, kad tas darbojas ar universālā telekomunikāciju pakalpojumu saistībām un kad šis pats uzņēmums darbojas bez universālā telekomunikāciju pakalpojumu saistībām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

50.pants. Universālo telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu noteikšana

Universālā telekomunikāciju pakalpojuma tīro izmaksu noteikšanas un aprēķināšanas metodiku apstiprina regulators.

         

51.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds

Ministru kabinets var izveidot universālā telekomunikāciju pakalpojuma fondu.

257

(Ministru kabinets)

(Finansu ministrs G.Bērziņš)

Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets var izveidot universālā telekomunikāciju pakalpojuma fondu, kas ir valsts pamatbudžeta sastāvdaļa.

(2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonda turētāja un rīkotāja ir Ekonomikas ministrija.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

51.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma fonds

Ministru kabinets var izveidot universālā telekomunikāciju pakalpojuma fondu.

         

52.pants. Maksājumi universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai

Telekomunikāciju uzņēmumi, kuri ekspluatē publiskos telekomunikāciju tīklus vai sniedz publiskos balss telefonijas pakalpojumus, veic universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanu Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā un regulatora noteiktajā apmērā.

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Finansu ministrs G.Bērziņš)

Izteikt 52.panta tekstu šādā redakcijā:

“Telekomunikāciju uzņēmumi, kuri ekspluatē publiskos telekomunikāciju tīklus vai sniedz publiskos balss telefonijas pakalpojumus, veic maksājumus pamatbudže tā universālā pakalpojumu fonda nodrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

52.pants. Maksājumi universālā telekomunikāciju pakalpojuma nodrošināšanai

 

259

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 52.panta tekstu šādā redakcijā:

“Telekomunikāciju uzņēmumi, kuri ekspluatē publiskos telekomunikāciju tīklus vai sniedz publiskos balss telefonijas pakalpojumus, veic universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanu Satiksmes ministrijas regulatora noteiktajā kārtībā un regulatora noteiktajā apmērā.

Finansējums tiek iemaksāts Universālā telekomunikāciju fondā vai kā regulatora noteikts papildus starpsavienojuma maksājums tam publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram, kurš pilda universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanas saistības.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 261.pr-lik.

 
 

260

(Ministru kabinets)

Izslēgt 52.pantā pēc vārda “finansēšanu” vārdus “Satiksmes ministrija noteiktajā kārtībā un” un izteikt teikuma beigas šādā redakcijā:

“veic universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanu regulatora noteiktajā kārtībā un apmērā.”

 

 

 

 

Atbalstīts. Iestrādāts 261.pr-lik.

 
 

261

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 52.panta tekstu šādā redakcijā:

“Telekomunikāciju uzņēmumi, kuri ekspluatē publiskos telekomunikāciju tīklus un sniedz publiski pieejamus telekomunikāciju pakalpojumus, finansē universālo telekomunikāciju pakalpojumu regulatora noteiktajā kārtībā un apmērā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Telekomunikāciju uzņēmumi, kuri ekspluatē publiskos telekomunikāciju tīklus un sniedz publiski pieejamus telekomunikāciju pakalpojumus, finansē universālo telekomunikāciju pakalpojumu regulatora noteiktajā kārtībā un apmērā.

         

53.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu izlietošana

(1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus atļauts izlietot tikai universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanai telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kur universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram rada zaudējumus.

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263

(Ministru kabinets)

Izteikt 53.pantu sekojošā redakcijā:

“(1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus atļauts izlietot tikai universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanai telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kur universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanas izmaksas publiskā telekomunikāciju tīklā ir pārāk augstas. Pakalpojuma izmaksu novērtējumu veic regulators.”

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 53.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus atļauts izlietot tikai universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanai telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kur universālā telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanas tīrās izmaksas, atbilstoši regulatora novērtējumam publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram rada zaudējumusir pārāk augstas.”

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Ietverts 263.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēta.

53.pants. Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu izlietošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus atļauts izlietot tikai universālā telekomunikāciju pakalpojuma finansēšanai telekomunikāciju pakalpojumu tirgos, kur atbilstoši regulatora novērtējumam universālo telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas tīrās izmaksas publiskā telekomunikāciju tīkla operatoram ir pārāk augstas.

(2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus var izmantot, lai finansētu abonentu līniju pieslēgumus publiskiem fiksētajiem telekomunikāciju tīkliem un pieeju publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla balss telefonijas pakalpojumiem, izziņu dienestu pakalpojumiem, sabiedrisko taksofonu pakalpojumiem, nodrošinātu noteiktus (ierobežotus) telekomunikāciju pakalpojumus invalīdiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ar īpašām sociālām vajadzībām, ja to noteicis regulators.

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt 53.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus var izmantot, lai finansētu abonentu līniju pieslēgumus publiskiem fiksētajiem telekomunikāciju tīkliem noteiktās vietās un pieeju publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla balss telefonijas pakalpojumiem, izziņu dienestu pakalpojumiem, sabiedrisko taksofonu pakalpojumiem, nodrošinātu noteiktus (ierobežotus) telekomunikāciju pakalpojumus invalīdiem un telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem ar īpašām sociālām vajadzībām, ja to noteicis regulators.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 53.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus var izmantot, lai finansētu abonentu līniju pieslēgumus publiskiem fiksētajiem telekomunikāciju tīkliem noteiktās vietās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Universālā telekomunikāciju pakalpojuma maksājumu līdzekļus var izmantot, lai finansētu abonentu līniju pieslēgumus publiskiem fiksētajiem telekomunikāciju tīkliem noteiktās vietās.

 

 

 

       

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 1.janvārim Latvijā:

266

(Deputāts M.Lujāns)

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “līdz 2003.gada 1.janvārim” ar vārdiem “līdz 2008.gada 1.janvārim”.

 

Neatbalstīt.

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 1.janvārim Latvijā:

1.1. var būt spēkā tikai viena individuālā licence publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, ekspluatācijai, attīstībai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai.

267

(Atbildīgā komisija)

Papildināt pārejas noteikumu 1.1.punktu ar vārdiem “saskaņā ar pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunktu”.

 

Atbalstīt.

1) var būt spēkā tikai viena individuālā licence publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla izveidošanai, ekspluatācijai, attīstīšanai un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunktu;

1.2. ir vairāki televīzijas un skaņas izplatīšanas publiskie telekomunikāciju tīkli, kuri darbojas, ievērojot šā likuma pārejas noteikumu 2.punktu;

268

(Atbildīgā komisija)

Papildināt pārejas noteikumu 1.2.punktu aiz vārda “tīkli” ar vārdiem “kā arī valsts specializētie telekomunikāciju tīkli (VAS “Latvijas Dzelzceļš”, Iekšlietu ministrijas, VAS “Latvenergo”, BO VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, BO VAS “Valsts informācijas tīklu aģentūra”)”.

 

 

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts apakšpunkts.

2) ir vairāki televīzijas un skaņas izplatīšanas publiskie telekomunikāciju tīkli, kā arī valsts specializētie telekomunikāciju tīkli (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Iekšlietu ministrijas, VAS “Latvenergo”, BOVAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, BOVAS “Valsts informācijas tīklu aģentūra”), kuri darbojas, ievērojot pārejas noteikumu 2.punktu;

1.3. ir aizliegta starptautisko atzvanīšanas pakalpojumu reklamēšana, organizēšana, sniegšana un saņemšana;

     

3) ir aizliegta starptautisko atzvanīšanas pakalpojumu reklamēšana, organizēšana, sniegšana un saņemšana;

1.4. pārejas noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus līdzsvaro, tuvinot tos faktiskajām pakalpojumu izmaksām.

   

Redakcionāli precizēts.

4) pārejas noteikumu 2.punkta 2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu tarifus līdzsvaro, tuvinot tos faktiskajām pakalpojumu izmaksām.

2. Šā likuma pārejas noteikumu 1.punktā minētajam publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatoram ir ekskluzīvas tiesības:

       

2.1. līdz 2003.gada 1.janvārim:

269

(Deputāts M.Lujāns)

Aizstāt pārejas noteikumu 2.1.punktā vārdus “līdz 2003.gada 1.janvārim” ar vārdiem “līdz 2008.gada 1.janvārim”.

 

Neatbalstīt.

Skatīt 273. pr-lik.

 

2.1.1. pārvaldīt, ekspluatēt un attīstīt publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu Latvijā;

       

2.1.2. veikt uzņēmējdarbību (komercdarbību), sniedzot telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem Latvijā balss telefonijas pakalpojumus publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā, starp telekomunikāciju tīkliem Latvijā un telekomunikāciju tīkliem ārvalstīs, kā arī ārvalstu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem un telekomunikāciju tīkliem Latvijā, nomāto līniju un publisko taksofonu pakalpojumus.

270

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt pārejas noteikumu 2.1.2.punktu šādā redakcijā:

“2.1.2. veikt uzņēmējdarbību (komercdarbību), sniedzot telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem Latvijā nomāto līniju, publisko taksofonu un vietējo, iekšzemes un starptautisko balss telefonijas , ieskaitot Internet telefonijas, pakalpojumus publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā, nodrošinot signālu pārraidi un maršrutizāciju starp telekomunikāciju tīkliem Latvijā, telekomunikāciju tīkliem Latvijā un telekomunikāciju tīkliem ārvalstīs, kā arī ārvalstu publiskajiem telekomunikāciju tīkliem un telekomunikāciju tīkliem Latvijā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

Skatīt 273. pr-lik.

 

2.2. līdz 2003.gada 1.janvārim nodot šā likuma pārejas noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu citām juridiskajām personām uz līguma pamata, līgumu reģistrējot regulatorā, kas par to informē Satiksmes ministriju.

271

 

 

 

 

272

(Deputāts M.Lujāns)

Aizstāt pārejas noteikumu 2.2.punktā vārdus “līdz 2003.gada 1.janvārim” ar vārdiem “līdz 2008.gada 1.janvārim”.

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt pārejas noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:

“2.2. līdz 2003.gada 1.janvārim nodot šā likuma pārejas noteikumu 1.2., 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktosā minēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu citām juridiskajām personām uz līguma pamata, līgumu reģistrējot regulatorā, kas par to informē Satiksmes ministriju.”

 

Neatbalstīt.

Skatīt 273. pr-lik.

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 273.pr-lik.

 
 

273

(Atbildīgā komisija)

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma pārejas noteikumu 1.punktā minētajam individuālās licences turētājam (publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatoram) ir ekskluzīvas tiesības līdz 2003.gada 1.janvārim:

1) pārvaldīt, attīstīt un ekspluatēt publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu Latvijas Republikā;

2) nodrošināt vietējos, iekšzemes un starptautiskos fiksētos balss telefonijas pakalpojumus publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā, kā arī nomāto līniju un publisko taksofonu pakalpojumus Latvijas Republikā;

3) nodot šā likuma pārejas noteikumu 2.punkta 1. un 2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu citām juridiskajām personām uz līguma pamata, turklāt līgumu reģistrē regulators, kas par to informē Satiksmes ministriju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

2. Šā likuma pārejas noteikumu 1.punktā minētajam individuālās licences turētājam (publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatoram) ir ekskluzīvas tiesības līdz 2003.gada 1.janvārim:

1) pārvaldīt, attīstīt un ekspluatēt publisko fiksēto telekomunikāciju tīklu Latvijas Republikā;

2) nodrošināt vietējos, iekšzemes un starptautiskos fiksētos balss telefonijas pakalpojumus publiskajā fiksētajā telekomunikāciju tīklā, kā arī nomāto līniju un publisko taksofonu pakalpojumus Latvijas Republikā;

3) nodot šā likuma pārejas noteikumu 2.punkta 1. un 2.apakšpunktā minēto telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu citām juridiskajām personām uz līguma pamata, turklāt līgumu reģistrē regulators, kas par to informē Satiksmes ministriju.

 

3. Šā likuma pārejas noteikumu 2.punktā minētās publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora ekskluzīvās tiesības neattiecas uz publisko mobilo radiotelekomunikāciju tīklu operatoru licencēs ietvertajiem pakalpojumiem.

   

Redakcionāli precizēts.

3. Šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās publiskā fiksētā telekomunikāciju tīkla operatora ekskluzīvās tiesības neattiecas uz publisko mobilo radiotelekomunikāciju tīklu operatoru licencēs ietvertajiem pakalpojumiem.

4. Šā likuma 14.panta 2.punkts un 53.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām likuma 14.panta 2.punkta norma ir spēkā līdz ar šā likuma spēkā stāšanos.

274

(Deputāts M.Lujāns)

Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā vārdus “2003.gada 1.janvārī” ar vārdiem “2008.gada 1.janvārī”.

 

Neatbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

4. Šā likuma 14.panta 2.punkts un 53.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā esošām institūcijām 14.panta 2.punkts ir spēkā līdz ar šā likuma spēkā stāšanos.

5. Šā likuma 35.panta otrā daļa stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

275

(Ministru kabinets)

Aizstāt Pārejas noteikumu 5.punktā skaitļus un vārdus “2005.gada 1.janvāri” ar skaitļiem un vārdiem “2003.gada 1.janvāri”.

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

5. Šā likuma 35.panta otrā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

6. Līdz regulatora izveidošanai tam paredzētās funkcijas savas kompetences ietvaros veic Satiksmes ministrija un Telekomunikāciju tarifu padome, kura izveidota saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu. Regulatora šā likuma 8.panta 12.punktā paredzētās funkcijas līdz 2003.gada 1.janvārim veic Satiksmes ministrija.

276

 

 

277

 

(Ministru kabinets)

Izslēgt Pārejas noteikumu 6.punkta pirmo teikumu.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt Pārejas noteikumu 6.punktu. Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

7. Divu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Satiksmes ministrija un regulators nodrošina visu šajā likumā paredzēto noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku izstrādāšanu.

     

6. Divu gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas Satiksmes ministrija un regulators nodrošina visu šajā likumā paredzēto noteikumu, kārtības, procedūru un metodiku izstrādāšanu.

8. Regulators sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izsniedz vai pārreģistrē licences un reģistrē vispārējās atļaujas atbilstoši šā likuma noteikumiem visiem tiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kuri darbojas un legāli sniedz telekomunikāciju pakalpojumus šā likuma stāšanās spēkā brīdī. Izsniedzot vai pārreģistrējot licences vai vispārējās atļaujas saskaņā ar šo punktu, šā likuma 41.panta piektās daļas un 46.panta noteikumi netiek piemēroti.

278

 

 

 

 

 

 

 

 

279

(Ministru kabinets)

Papildināt Pārejas noteikumu 8.punktu ar šādu teikumu:

“Individuālās licences vai vispārējās atļaujas, kuras izsniegusi cita institūcija vai iestāde pirms šī likuma stāšanās spēkā, paliek spēkā līdz attiecīgās licences termiņa beigām.”

(Deputāts K.Leiškalns)

Izteikt pārejas noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Regulators sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izsniedz vai pārreģistrē licences un reģistrē vispārējās atļaujas atbilstoši šā likuma noteikumiem visiem tiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kuri darbojas un legāli, atbilstoši 1993. gada 4. maija likuma “Par telekomunikācijām” nosacījumiem, sniedz telekomunikāciju pakalpojumus šā likuma stāšanās spēkā brīdī. Izsniedzot vai pārreģistrējot licences vai vispārējās atļaujas saskaņā ar šo punktu, šā likuma 41.panta piektās daļas un 46.panta noteikumi netiek piemēroti.

Individuālās licences, kuras izsniegusi cita institūcija vai iestāde pirms šī likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” stāšanās spēkā, paliek spēkā līdz attiecīgās licences termiņa beigām.”

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 280.pr-lik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 280.pr-lik.

 
 

280

(Atbildīgā komisija)

Izteikt pārejas noteikumu 8.punktu kā 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas regulators izsniedz vai pārreģistrē licences un reģistrē vispārējās atļaujas atbilstoši šā likuma noteikumiem visiem tiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kuri darbojas un sniedz telekomunikāciju pakalpojumus šā likuma spēkā stāšanās dienā. Izsniedzot vai pārreģistrējot licences vai vispārējās atļaujas saskaņā ar šo punktu, šā likuma 41.panta piektās daļas un 46.panta noteikumi netiek piemēroti. Individuālās licences, kuras izsniegusi Satiksmes ministrija pirms šā likuma stāšanās spēkā, paliek spēkā līdz attiecīgās licences termiņa beigām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

7. Sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas regulators izsniedz vai pārreģistrē licences un reģistrē vispārējās atļaujas atbilstoši šā likuma noteikumiem visiem tiem telekomunikāciju uzņēmumiem, kuri darbojas un sniedz telekomunikāciju pakalpojumus šā likuma spēkā stāšanās dienā. Izsniedzot vai pārreģistrējot licences vai vispārējās atļaujas saskaņā ar šo punktu, šā likuma 41.panta piektās daļas un 46.panta noteikumi netiek piemēroti. Individuālās licences, kuras izsniegusi Satiksmes ministrija pirms šā likuma stāšanās spēkā, paliek spēkā līdz attiecīgās licences termiņa beigām.

9. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

     

8. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

9.1. Augstākās Padomes 1992.gada 6.oktobra lēmums "Par Latvijas Republikas telekomunikāciju sistēmas principiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 42./43.nr.);

     

1) Augstākās padomes 1992.gada 6.oktobra lēmums “Par Latvijas Republikas telekomunikāciju sistēmas principiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 42./43.nr.);

9.2. Augstākās Padomes 1993.gada 4.maija lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par telekomunikācijām" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.);

     

2) Augstākās padomes 1993.gada 4.maija lēmums “Par Latvijas Republikas likuma “Par telekomunikācijām” spēkā stāšanās kārtību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.);

9.3. likums "Par telekomunikācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.).

281

(Atbildīgā komisija)

Izteikt pārejas noteikumu 9.3.punktu kā 8.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) likums “Par telekomunikācijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 2001, 10.nr.).”

 

 

 

 

Atbalstīt.

3) likums “Par telekomunikācijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 2001, 10.nr.).