Sagatavojusi Saeimas Cilv?kties?bu

Sagatavojusi Saeimas Cilv?kties?bu

un sabiedrisko lietu komisija

 

 

Projekts 3.las?jumam

09.05.2000.

 

 

 

Groz?jums likum? ?Par sv?tku

un atceres dien?m?

Izdar?t likum? ?Par sv?tku un atceres dien?m? (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zi?ot?js, 1990, 42.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 15.nr.; 2000, 7.nr.) ??du groz?jumu:

Papildin?t 2.pantu p?c v?rdiem ?14.j?niju ? komunistisk? genoc?da upuru piemi?as dienu? ar v?rdiem ?17.j?niju ? Latvijas Republikas okup?cijas dienu? un p?c v?rdiem ?11.augustu ? Latvijas br?v?bas c?n?t?ju piemi?as dienu? ? ar v?rdiem ?22.septembri ? Baltu vien?bas dienu?.