Alternatīvais likumprojekts

Alternatīvais likumprojekts

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījumi likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu,

kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības”

 

Izdarīt likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

1.1.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “subjekti” ar vārdu “– nepilsoņi”;

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdu “personas” ar vārdu “personām”.

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Nepilsoņa tiesības un pienākumi

(1) Nepilsonim ir Latvijas Republikas Satversmē noteiktās cilvēka tiesības un pienākumi.

(2) Līdztekus Satversmē noteiktajām tiesībām nepilsonim ir tiesības:

1) saglabāt savu dzimto valodu un kultūru kultūrnacionālās autonomijas ietvaros, tradīcijas, ja tās nav pretrunā ar Latvijas likumiem;

2) netikt izraidītam no Latvijas, izņemot gadījumu, kad izraidīšana notiek likumā noteiktajā kārtībā un ir saņemta kādas ārvalsts piekrišana uzņemt izraidāmo personu; izraidīšana uz valsti, kurā šī persona tiek vajāta rases, reliģijas vai etniskās piederības dēļ, kā arī kolektīva izraidīšana nav pieļaujama.”

3. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nepilsoņa personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase. Līdz nepilsoņa pases saņemšanai Ministru kabineta noteiktajā termiņā nepilsoņa statusu apliecina bijušās PSRS pilsoņa pase ar Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kodu vai cits Latvijas Republikas izdots personas dokuments ar Latvijas Republikas iedzīvotāja personas kodu.”;

izslēgt trešo daļu;

aizstāt panta ceturtajā daļā vārdus “šā likuma subjekts” ar vārdu “nepilsonis”.

 

4. 4.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus “un nodošana”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “šā likuma subjekts” ar vārdu “nepilsonis”.

5. Papildināt likumu ar 4¹ ., 4² . un 4³ .pantu šādā redakcijā:

“4¹ .pants. Nepilsoņa statusa zaudēšana

Nepilsoņa statusa zaudēšanas iemesls var būt:

1) atteikšanās no nepilsoņa statusa;

2) nepilsoņa statusa atņemšana.

4² .pants. Atteikšanās no nepilsoņa statusa

(1) Katrai personai ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.

(2) Atteikšanās iesniegumu var noraidīt, ja personai nepilsoņa statuss ir atņemams saskaņā ar šā likuma 4³ .pantu.

  1. Kārtību, kādā persona var atteikties no nepilsoņa statusa, nosaka Ministru kabinets.

4³ .pants. Nepilsoņa statusa atņemšana

(1) Personai atņem nepilsoņa statusu, ja tā:

1) neatbilst kādam no šā likuma 1.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem;

2) pieder pie kādas no šā likuma 1.panta trešajā daļa minētajām personu kategorijām;

3) ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību) vai saņēmusi bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, pirms izskatīts tās iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa;

4) bez Ministru kabineta atļaujas dien kādas ārvalsts bruņotajos spēkos, iekšējā karaspēkā, drošības dienestā, policijā (milicijā) vai ir tieslietu institūciju dienestā;

5) ir apzināti sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, lai iegūtu nepilsoņa statusu.

(2) Kārtību, kādā personai tiek atņemts nepilsoņa statuss, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā

“Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas

vai citas valsts pilsonības””

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likuma grozījumi nepieciešami, lai novērstu juridiskās nepilnības un nodrošinātu Latvijas nepilsoņiem iespēju atteikties no nepilsoņa statusa un noteikt, kādā veidā nepilsoņa statusu var zaudēt un atņemt (kā tas ir noteikts “Pilsonības likumā” par pilsonības zaudēšanu, atņemšanu un atteikšanos).

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Papildus līdzekļi no valsts budžeta likuma izpildei nav nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Sagatavotais likumprojekts atbilst gan Latvijas starptautiskajām saistībām un starptautiskajā praksē pieņemtajiem principiem.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš