Likumprojekts

Likumprojekts

Par Papildprotokolu Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes

valdības līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu

1.pants. 2000.gada 13.janvārī Rīgā parakstītais Papildprotokols Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Papildprotokols latviešu un angļu valodā.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

PAPILDPROTOKOLS

Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumam par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu

 

Latvijas Republikas valdība un Zviedrijas Karalistes valdība (turpmāk tekstā — Puses) vienojas par sekojošo:

1. Izdarīt Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumā par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu, kas parakstīts Rīgā, 1997.gada 14.jūlijā, grozījumu, aizstājot 2.2.punkta 4.daļā skaitli “1998.” ar skaitli “2000.”

2. Šis Papildprotokols stājas spēkā pēc tam, kad Puses ir paziņojušas viena otrai par to, ka visas iekšējās juridiskās prasības, lai Papildprotokols stātos spēkā, ir izpildītas.

Parakstīts Rīgā 2000.gada 13.janvārī divos oriģināleksemplāros latviešu un angļu valodās. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Zviedrijas Karalistes

valdības vārdā valdības vārdā

 

Indulis Bērziņš Hans Magnusson

ārlietu ministrs Zviedrijas Karalistes ārkārtējais

un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

ADDITIONAL PROTOCOL

TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF

THE KINGDOM OF SWEDEN ON THE FOUNDATION OF THE

RIGA GRADUATE SCHOOL

 

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as the Parties) have agreed on the following:

1. To make an amendment to the Agreement between the government of the Republic of Latvia and the Government of the Kingdom of Sweden on the Foundation of the Riga Graduate School of Law, signed in Riga on 14 July,1997, replacing in paragraph 4 of the Article 2.2. the multiple “1998.” with a multiple “2000.”

2. This Additional Protocol enters into force after the Parties have notified each other that all conditions for the entering into force of the Additional Protocol, as specified in their respective legislation, have been fulfilled.

Done in Riga on January 13, 2000 in two copies in Latvian and English language. In the event of dispute the text in the English language shall prevail.

 

 

For the Government of the For the Government of the

Republic of Latvia Kingdom of Sweden

 

Indulis Bērziņš Hans Magnusson

Minister of Foreign Affairs Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary of the Kingdom of Sweden in Latvia