Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likums otrreizējai caurlūkošanai

Grozījumi Prokuratūras likumā

(reģ.nr.493)

 

2000.gada 11.maijā Saeimā pieņemtā likuma redakcija

Pr.nr.

Otrreizējai caurlūkošanai iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

1

2

3

4

5

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Ģenerālprokurora amata kandidāts

Par ģenerālprokuroru var iecelt personu:

1) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Satversmes tiesas tiesnesi;

2) kura pēc 1993.gada 1.janvāra ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Augstākās tiesas tiesnesi un kurai ir vismaz trešā kvalifikācijas klase;

3) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par apgabaltiesas tiesnesi un kurai ir vismaz trešā kvalifikācijas klase;

4) kura pēc 1990.gada 26.septembra ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi prokurora amatā prokuratūras iestādēs.”

     

1. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Ģenerālprokurora amata kandidāts

Par ģenerālprokuroru var iecelt personu:

1) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Satversmes tiesas tiesnesi;

2) kura pēc 1993.gada 1.janvāra ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Augstākās tiesas tiesnesi un kurai ir vismaz trešā kvalifikācijas klase;

3) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par apgabaltiesas tiesnesi un kurai ir vismaz trešā kvalifikācijas klase;

4) kura pēc 1990.gada 26.septembra ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi prokurora amatā prokuratūras iestādēs.”

2. Papildināt 40.panta otro daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) par darba pienākumu tīšu nepildīšanu;

6) par Prokuroru ētikas kodeksa normu rupju pārkāpšanu.”

     

2. Papildināt 40.panta otro daļu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) par darba pienākumu tīšu nepildīšanu;

6) par Prokuroru ētikas kodeksa normu rupju pārkāpšanu.”

3. Izteikt 41.3 panta nosaukumu un pirmo, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“41.3 pants. Ģenerālprokurora atlaišanas vai disciplinārās sodīšanas kārtība

(1) Saeima ģenerālprokuroru var atlaist no amata vai disciplināri sodīt, ja Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no šā likuma 41.1 pantā paredzētajiem atlaišanas vai disciplinārās sodīšanas pamatiem un par to atzinumu devis Augstākās tiesas plēnums.”

“(5) Ja ir konstatēts šā likuma 41.1 pantā paredzētais atlaišanas vai disciplinārās sodīšanas pamats, Augstākās tiesas priekšsēdētājs pārbaudes materiālus kopā ar savu un Augstākās tiesas plēnuma atzinumu nosūta izskatīšanai Saeimā.

(6) Ja likumā paredzētais atlaišanas vai disciplinārās sodīšanas pamats netiek konstatēts, Augstākās tiesas priekšsēdētājs par to informē ģenerālprokuroru un ierosinājumu iesniegušos Saeimas deputātus.”

1.

Saeimas deputāts J.Dalbiņš:

Izslēgt likuma 3.pantu.

Pieņemt

 

 

 

 

 

_______

4. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdus “attiecīgās prokuratūras iestādes vadītājs” ar vārdiem “ģenerālprokurors pēc attiecīgās prokuratūras iestādes vadītāja ieteikuma”.

     

3. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdus “attiecīgās prokuratūras iestādes vadītājs” ar vārdiem “ģenerālprokurors pēc attiecīgās prokuratūras iestādes vadītāja ieteikuma”.