Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums Prokuratūras likumā

 

Izdarīt Latvijas Republikas Prokuratūras likumā (L.V., 19.janv., nr.10; Ziņotājs, 1996, nr.5; L.V.,31.maijs., nr.94, Ziņotājs, 1996, nr.13; L.V., 15.apr., nr.99, Ziņotājs, 1998, nr.9.; L.V.,4.nov., nr.331/332; Ziņotājs, 1998,nr.23) šādu grozījumu:

Izteikt likuma 36.pantu šādā redakcijā:

“36.pants. Ģenerālprokurora amata kandidāts

Par ģenerālprokuroru var iecelt personu:

1) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Satversmes tiesas tiesnesi vai;

2) kura pēc 1993.gada 1.janvāra ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase vai;

3) kura ne mazāk kā trīs gadus ir strādājusi par apgabaltiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase;

4) kura pēc 1993.gada 1.janvāra ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi par pilsētas (rajona) tiesas tiesnesi un kurai ir vismaz 3.tiesneša kvalifikācijas klase vai;

5) kura pēc 1994.gada 30.jūnija ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi prokurora amatā prokuratūras iestādēs un kurai ir vismaz vecākā tieslietu padomnieka amata pakāpe.”

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Prokuratūras likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likums ir nepieciešams, lai precizētu un paplašinātu to personu loku, kuras var pretendēt uz ģenerālprokurora amatu, kā arī, lai noteiktu pretendentu minimālo kvalifikācijas līmeni.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiek nodrošināta ievērojot LR normatīvos aktus.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs Dz.Kudums