Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1.lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas

nolīgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem

pārvadājumiem ar autotransportu

 

 

 

1.pants. 1999.gada 20.maijā Varšavā parakstītais Latvijas Republikas un Portugāles Republikas nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu un tā protokols (turpmāk- Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 19.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada ______________.