Lēmums latviešu valodā

Lēmums latviešu valodā

Lēmums angļu valodā

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes

lēmumu Nr.2/98 par izmaiņām Eiropas līguma, kas izveido asociāciju

starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses,

un Latvijas Republiku, no otras puses, 3.protokolā

1.pants. 1999.gada 8.decembrī Briselē parakstītais Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Asociācijas Padomes lēmums Nr.2/98 par izmaiņām Eiropas līguma, kas izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, 3.protokolā (turpmāk - Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Asociācija starp

Eiropas Savienību

un Latvijas Republiku

Asociācijas Padome

UE-LV 861/98

ASOCIĀCIJA STARP EIROPAS KOPIENĀM UN

TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,

UN LATVIJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES.

ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS NR. 2/99

08/12/1999

par izmaiņām Eiropas Līguma, kas izveido asociāciju

starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses,

un Latvijas Republiku, no otras puses,

3. Protokolā

 

ASOCIĀCIJAS PADOME,

Atsaucoties uz 1995. gada 12. jūnijā Briselē parakstīto Eiropas Līgumu, kas izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to Dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses, un konkrēti tā 3. Protokola 38. pantu;

Ievērojot to, ka 3. Protokola termins "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas, Eiropas Ekonomiskas Telpas (šeit un turpmāk "EET"), Islandes, Norvēģijas un Šveices izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu jārekomendē turpināt piemērot līdz 2000. gada 31. decembrim 3. Protokola 15. pantā minēto noteiktas likmes maksājumu sistēmu saistībā ar aizliegumu atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā;

Ievērojot to, ka būtu nepieciešams paplašināt kumulācijas sistēmu arī uz noteiktām Turcijas izcelsmes precēm, ņemot vērā īpašās vienošanās par rūpniecības precēm starp Kopienu un Turciju;

Ievērojot to, ka ir vēlams mainīt 3. Protokola 3., 4. un 12. panta formulējumus, lai veicinātu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus;

Atzīstot, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1. pants

3. Protokols par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1) 1. (i) pants tiek aizvietots ar:

"(i) par "pievienoto vērtību" tiek uzskatīta ex–works cena mīnus katra iekļautā materiāla, kura izcelsme ir kādā no 3. un 4.pantā minētajām valstīm, muitas vērtība vai, ja muitas vērtība nav zināma vai to nevar noteikt, pirmā cena, ko apstiprināmi maksā par šīm precēm Kopienā vai Latvijā.";

2) 3. un 4. pants tiek aizvietoti ar sekojošo:

"3. pants

Kumulācija Eiropas Kopienā

1. Nekādi neietekmējot 2. (1) panta nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par Kopienas izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu (*)) vai Turcijas (**) izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp Kopienu un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, un ja Kopienā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Kopienā, nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par Kopienas izcelsmes produktu tikai tad, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras Kopienā ražošanai izmantoto materiālu vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kādā no 1. paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei Kopienā, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Šajā pantā noteiktā kumulācija var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi, piemērojot šajā Protokolā minētajiem identiskus izcelsmes noteikumus.

Kopiena ar Eiropas Kopienu Komisijas palīdzību nodrošinās Latviju ar informāciju par līgumiem un to attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, kas tiek piemēroti pret citām 1. paragrāfā minētajām valstīm. Eiropas Kopienu Komisija publicēs Eiropas Kopienu Oficiālajā Žurnālā (C sērija) datumu, ar kuru šajā pantā noteiktā kumulācija var tikt piemērota 1. paragrāfā uzskaitītajās valstīs, kas ir izpildījušas nepieciešamās prasības.

4. pants

Kumulācija Latvijā

1. Nekādi neietekmējot 2. (2) panta nosacījumus, produkti tiks uzskatīti par Latvijas izcelsmes produktiem, ja tie ir iegūti tur, iekļaujot Kopienas, Bulgārijas, Polijas, Ungārijas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Rumānijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices (ieskaitot Lihtenšteinu (*)) vai Turcijas (**) izcelsmes materiālus, saskaņā ar līgumu starp Latviju un katru no šīm valstīm Protokolu par preču izcelsmes noteikumiem nosacījumiem, un ja Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz šī Protokola 7. pantā minēto. Šādiem materiāliem nav jābūt izgājušiem pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.

2. Ja apstrāde vai pārstrāde, kas veikta Latvijā, nepārsniedz 7. pantā minētās darbības, iegūtais produkts tiks uzskatīts par Latvijas izcelsmes produktu tikai tad, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto jebkuras no 1. paragrāfā minētās valsts izcelsmes materiālu vērtību. Ja tā nav, iegūtais produkts tiek uzskatīts par tās valsts izcelsmes produktu, kuras Latvijā ražošanai

izmantoto materiālu vērtība ir vislielākā.

3. Produkti, kuru izcelsme ir kādā no 1. paragrāfā minētajām valstīm un kuri netiek pakļauti jebkādai apstrādei vai pārstrādei Latvijā, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēti uz kādu no šīm valstīm.

4. Šajā pantā noteiktā kumulācija var tikt pielietota tikai attiecībā uz materiāliem un produktiem, kas ieguvuši savu izcelsmi, piemērojot šajā Protokolā minētajiem identiskus izcelsmes noteikumus.

Latvija ar Eiropas Kopienu Komisijas palīdzību nodrošinās Kopienu ar informāciju par līgumiem un to attiecīgajiem izcelsmes noteikumiem, kas tiek piemēroti pret citām 1. paragrāfā minētajām valstīm. Eiropas Kopienu Komisija publicēs Eiropas Kopienu Oficiālajā Žurnālā (C sērija) datumu, ar kuru šajā pantā noteiktā kumulācija var tikt piemērota 1. paragrāfā uzskaitītajās valstīs, kas ir izpildījušas nepieciešamās prasības.

____________________________________________________________________________

(*) Lihtenšteinas Hercogistei ir muitas ūnija ar Šveici, un tā ir arī Eiropas Ekonomiskās Telpas Līguma Dalībvalsts.

(**) Šajā pantā dotā kumulācija nav attiecināma uz Turcijas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti šī Protokola V Pielikuma

sarakstā.

 

3) 12. pants tiek aizvietots ar sekojošo:

"12. pants

Teritoriālais princips

1. Izņemot 2. (1) (c) pantā, 3. un 4. pantā un šī panta 3. paragrāfā noteikto, II Nodaļā aprakstītajiem nosacījumiem izcelsmes iegūšanai ir jābūt izpildītiem Kopienā un Latvijā vienmēr.

2. Izņemot 3. un 4. pantā noteikto, ja no Kopienas vai Latvijas uz citu valsti eksportētās izcelsmes preces tiek atsūtītas atpakaļ, tad tās jāuzskata par neizcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nevar pierādīt, ka:

(a) atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas; un

(b) tās nav tikušas pakļautas nekādām darbībām, atskaitot tās, kas nepieciešamas, lai saglabātu tās labā stāvoklī atrašanās laikā šajā valstī vai arī eksportēšanas laikā.

3. Izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar II Nodaļā aprakstītajiem noteikumiem neietekmēs ārpus Kopienas vai Latvijas veiktā apstrāde vai pārstrāde materiāliem, kuri eksportēti no Kopienas vai Latvijas un pēc tam reimportēti tur, ja vien:

(a) minētie materiāli ir pilnībā iegūti Kopienā vai Latvijā vai tiem pirms eksportēšanas ir veikta apstrāde vai pārstrāde vairāk nekā 7. pantā aprakstītās nepietiekamās operācijas; un

(b) muitas iestādēm var uzrādīt, ka:

(i) reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

(ii) kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Kopienas vai Latvijas, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10% no gala produkta, kam tiek pieprasīts izcelsmes statuss, ex–works cenas.

4. 3. paragrāfa nolūkiem II Nodaļā aprakstītie izcelsmes statusa iegūšanas noteikumi neattieksies uz apstrādi vai pārstrādi, kas veikta ārpus Kopienas vai Latvijas. Ja II Pielikuma sarakstā, nosakot gala produkta izcelsmes statusu, tiek piemērots noteikums, kas nosaka maksimālo vērtību visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, tad visu ieinteresētās puses teritorijā

izmantoto materiālu kopējā vērtība, pieskaitot kopējo ārpus Kopienas vai Latvijas iegūto pievienoto vērtību, piemērojot šī panta noteikumus, nepārsniegs noteikto procentuālo lielumu.

5. 3. un 4. paragrāfa noteikumu piemērošanas nolūkā "kopējā pievienotā vērtība" nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus Kopienas vai Latvijas, ieskaitot tur izmantoto materiālu vērtību.

6. 3. un 4. paragrāfa noteikumi neattiecas uz produktiem, kuri neatbilst II Pielikuma sarakstā dotajiem nosacījumiem vai kuri var tikt uzskatīti kā pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti tikai tad, ja tiek pielietoti 6(2). pantā aprakstītie vispārīgie noteikumi.

7. 3. un 4. paragrāfa noteikumi neatteicas uz produktiem, kuri tiek aprakstīti Harmonizētās Sistēmas 50 līdz 63. grupā.

8. Jebkura veida apstrāde vai pārstrāde, kas ietverta šī panta noteikumos un kas veikta ārpus Kopienas vai Latvijas, tiks veikta saskaņā ar līgumiem par izvešanu uz pārstrādi vai līdzīgiem līgumiem."

4) 13., 14., 15., 17., 21., 27., 30. un 32. pantā vārdi "...4. pantā..." tiks aizvietoti ar "...3. un 4. pantā...";

5) 15. (6) panta pēdējā paragrāfā datums "1998. gada 31. decembrim" tiks aizvietots ar "2000. gada 31. decembrim";

6) 26(1). pantā termini "C2/CP3" tiks aizvietoti ar "CN22/CN23";

7) I Pielikuma 5.2. Piezīmē:

(a) starp uzskaitījumu

"-mākslīgie pavedieni" un

"-sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna"

tiks ievietots sekojošais:

"–strāvu vadoši pavedieni"

(b) piektais Piemērs ("Tepiķis ar pušķiem ... svara nosacījumi.") tiks svītrots

8) II Pielikums tiks mainīts sekojoši:

 1. sekojošais tiek ielikts starp HS pozīcijām 2202 un 2208:

HS pozīcija

Preces apraksts

neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde vai pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta saturu 80% vai vairāk no tilpuma;

etilspirts un citi spirti, denaturēti, ar jebkuru spirta saturu

Ražošana:

- izmantojot materiālus, kas nav uzskaitīti pozīcijās 2207 vai 2208

 

(b) ieraksts 57. grupai tiks aizvietots ar:

57.grupa

Paklāji un citas tekstila grīdsegas:

   
 

- no adatu cauršūtā filca

Ražošana no (1):

- dabīgām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
   

Tomēr var izmantot:

- 5402 pozīcijā klasificēto polipropilēna pavedienu,

- 5503 vai 5506 pozīcijā klasificētos polipropilēna pavedienus,

- 5501 pozicijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, ja vien to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

- džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

 
 

- no pārējā filca

Ražošana no (1):

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

- pārējie

Ražošana no (1):

- kokossķiedras vai džutas dzijas(a),

-sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

- dabīgām šķiedrām, vai

- nekārstām vai neķemmētām, vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām

- džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

 

_________________________________________________

(1) Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skat. 5. ievadpiezīmē.

(a) Džutas dzijas pielietošana tiek atļauta no 2000. gada 1. jūlija.";

 

(c) HS pozīcijas 7006 ieraksts tiks mainīts ar:

7006

Preču pozīcijās 7003, 7004 vai 7005 klasificētais stikls, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citādā veidā apstrādāts, neierāmēts vai neapvienots ar citiem materiāliem:

- stikla plāksne, kas pārklāta ar dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorija saskaņā ar SEMII (1) standartiem,

- pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ražošana no nepārklāta stikla plāksnes, kas klasificēta 7006 pozīcijā

 

Ražošana no 7001 pozīcijā klasificētajiem materiāliem

 

________________________________________________

(1) SEMII — korporāciju Pusvadītāju iekārtu un materiālu institūts.";

 

(d) HS pozīcijas 7601 noteikumi tiks aizvietoti ar:

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana, kurā:

-visi izmantotie materiāli tiek klasificēti citā pozīcijā kā produkts; un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkta ex works cenas

vai

Ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta nekausēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

 

 

9) Tiks pievienots sekojošs Pielikums:

"V Pielikums

Turcijas izcelsmes produktu saraksts,

uz kuriem neatteicas 3. un 4. panta noteikumi,

uzskaitījums HS grupu un pozīciju secībā

1.grupa

 

2.grupa

 

3.grupa

 

0401 līdz 0402

 

no 0403 -

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentētie un skābpiena veidi un krējums, neatkarīgi no to koncentrācijas, kā arī no cukura vai citu saldinātājvielu pievienošanas

0404 to 0410

 

0504

 

0511

 

6.grupa

 

0701 līdz 0709

 

no 0710

Saldēti dārzeņi, izņemot 0710 40 00 pozīcijā aprakstīto sakdo kukurūzu (nesagatavotu vai sagatavotu tvaicējot vai vārot)

no 0711

Dārzeņi, izņemot 0711 90 30 pozīcijā aprakstīto saldo kukurūzu, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram, ar sēra anhidrītu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā bez papildus apstrādes

0712 līdz 0714

 

8.grupa

 

no 9.grupas

Kafija, tēja un garšvielas, izņemot 0903 aprakstīto matē tēju

10.grupa

 

11.grupa

 

12.grupa

 

no 1302

Pektīni, pektināti un pektāti

1501 līdz 1514

 

no 1515

Pārējie rafinēti un nerafinēti, taču ķīmiski modificēti augu tauki un eļlas (izņemot džodžoba eļļu un tās frakcijas) un to frakcijas

no 1516

Pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti pāresterificēti, reesterificēti vai oleinificēti, nerafinēti rafinēti, bet tālākai astrādei nepakļauti dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot hidrogenizētu rīcineļļu, pazīstamu kā "opal-wax”

no 1517 un

 

no 1518

Margarīns, imitācijas cūku tauki un citi pārtikai sagatavoti tauki

no 1522

Taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi, izņemot trānu

16.grupa

 

1701

 

no 1702

Pārējie cukuri, tai skaitā ķīmiski tīra laktoze, maltoze, glikoze un fruktoze cietā veidā; cukura sīrups bez aromatizētājvielām vai krāsvielām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabīgo medu; karameles, izņemot 170211 00,1702 30 51, 1702 30 59,1702 50 00 un 1702 90 10 pozīcijās aprakstītos produktus

1703

 

1801 un 1802

 

no 1902

Makaronu izstrādājumi, ar pildījumu, kura sastāvā vairāk kā 20% no svara sastāda zivis, vēžveidīgie, moluski, vai citi jūras bezmugurkaulnieki, desas un tām līdzīgi vai jebkura veida gaļas un gaļas subprodukti, ieskaitot visu veidu taukus

no 2001

Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti gurķi un pipargurķīši, sīpoli, mango pikantās piedevas, Capsicum ģints augļi, izņemot sldos piparus vai smaržīgos piparus, sēnes un olīvas

2002 un 2003

 

no 2004

Citi kā 2006 pozīcijā aprakstītie dārzeņi, sagatavoti bez etiķa vai etiķskābes, saldēti, izņemot kartupeļus pulvera, rupji sasmalcinātā vai pārslu veidā un saldo kukurūzu

no 2005

Citi kā 2006 pozīcijā aprakstītie dārzeņi, sagatavoti bez etiķa vai etiķskābes, nesaldēti, izņemot kartupeļus pulvera, rupji sasmalcinātā vai pārslu veidā un saldo kukurūzu

2006 un 2007

 

no 2008

Savādāk sagatavoti vai uzglabāti, cukuru, saldinātājvielas vai spirtu saturoši vai nesaturoši, citur neaprakstīti vai neiekļauti augļi, rieksti un citas augu ēdamās daļas, izņemot zemesriekstu sviestu, palmu kodolus, kukurūzu, jamsu, saldos kartupeļus un līdzīgas uzturā lietojamas 5% vai vairāk cieti saturošas augu daļas, vīnogulāju lapas, apiņus un citas līdzīgas uzturā lietojamas augu daļas

2009

 

no 2106

Cukurs ar aromatizētājvielām un krāsvielām, sīrupi

2204

 

2206

 

no 2207

Nedenaturēts etilspirts, kas iegūts no šeit aprakstītajām lauksaimniecības precēm, ar spirta saturu 80% vai vairāk no tilpuma

no 2208

Nedenaturēts etilspirts, kas iegūts no šeit aprakstītajām lauksaimniecības precēm, ar spirta saturu mazāk kā 80% no tilpuma

2209

 

23.grupa

 

2401

 

4501

 

5301 un 5302

 

 

 

2. pants.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas tiks piemērots ar 1999. gada 1. janvāri.

 

 

Briselē, 1999.gada 8.decembrī

Asociācijas Padomes vārdā Prezidents

ASSOCIATION

BETWEEN THE

EUROPEAN UNION

AND THE REPUBLIC OF LATVIA

-------------------

- The Association Council -

UE-LV 861/98

 

 

DECISION No 2 /99 OF THE ASSOCIATION COUNCIL,

ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES

AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART,

AND THE REPUBLIC OF LATVIA, OF THE OTHER PART

of 08/12/1999

 

amending Protocol 3 to the Europe Agreement

establishing an association between

the European Communities and their Member States,

of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part

 

 

 

 

THE ASSOCIATION COUNCIL,

Having regard to the Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Latvia, of the other part (), signed in Brussels on 12 June 1995, and in particular Article 38 of Protocol 3 () thereof,

Whereas the definition of the term "originating products" in Protocol 3 needs to be amended to ensure the proper operation of the extended system of cumulation which permits the use of materials originating in the European Community, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Bulgaria, Romania, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovenia, the European Economic Area (hereinafter referred to as "the EEA"), Iceland, Norway and Switzerland;

Whereas it would seem advisable to maintain in operation until 31 December 2000 the system of flat rate charges provided for in Article 15 of Protocol 3 in connection with the prohibition of drawback and exemption from customs duty;

Whereas, in view of the particular arrangements on industrial products obtaining between the Community and Turkey, it would also be appropriate to extend the cumulation system to such products originating in Turkey;

Whereas to facilitate trade and simplify administrative tasks it is desirable to amend the wording of Articles 3, 4 and 12 of Protocol 3;

Whereas, to take account of changes in processing techniques and shortages of certain raw materials, some corrections must be made to the list of working and processing requirements which non-originating materials have to fulfil to qualify for originating status,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

 

Protocol 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:

 1. Article 1 (i) shall be replaced by:

 1. "added value” shall be taken to be the ex-works price minus the customs value of each of the materials incorporated which originate in the other countries referred to in Articles 3 and 4 or, where the customs value is not known or cannot be ascertained, the first price verifiably paid for the products in the Community or Latvia. “;
 1. Articles 3 and 4 shall be replaced by the following:

"Article 3

Cumulation in the European Community

1. Without prejudice to the provisions of Article 2(1) products shall be considered as originating in the Community if such products are obtained there, incorporating materials originating in the Community, Bulgaria, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein (*)) or Turkey (**) in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between the Community and each of these countries, provided that the working or processing carried out in the Community goes beyond that referred to in Article 7 of this Protocol. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processlic, the Slovak Republic, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein (*)) or Turkey (**) in accordance with the provision s of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between the Community and each of these countries, provided that the working or processing carried out in the Community goes beyond that referred to in Article 7 of this Protocol. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processlic, the Slovak Republic, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein (*)) or Turkey (**) in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between the Communityn provided for in this Article may only be applied to materials and products which have acquired originating status by an application of rules of origin identical to those given in this Protocol.

The Community shall provide Latvia, through the Commission of the European Communities, with details of the Agreements and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries referred to in paragraph 1. The Commission of the European Communities shall publish in the Official Journal of the European Communities (C Series) the date on which the cumulation, provided for in this Article may be applied by those countries listed in paragraph 1 which have fulfilled the necessary requirements.

 

Article 4

Cumulation in Latvia

1. Without prejudice to the provision of Article 2(2), products shall be considered as originating in Latvia if such products are obtained there, incorporating materials originating in the Community, Bulgaria, Poland, Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Iceland, Norway, Switzerland (including Liechtenstein) or Turkey (**) in accordance with the provisions of the Protocol on rules of origin annexed to the Agreements between Latvia and each of these countries, provided that the working or processing carried out in Latvia goes beyond that referred to in Article 7 of this Protocol. It shall not be necessary that such materials have undergone sufficient working or processing.

2. Where the working or processing carried out in Latvia does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product obtained shall be considered as originating in Latvia only where the value added there is greater than the value of the materials used originating in any one of the other countries referred to in paragraph 1. If this is not so, the product obtained shall be considered as originating in the country which accounts for the highest value of originating materials used in the manufacture in Latvia.

3. Products, originating in one of the countries referred to in paragraph 1, which do not undergo any working or processing in Latvia, retain their origin if exported into one of these countries.

4. The cumulation provided for in this Article may only be applied to materials and products which have acquired originating status by an application of rules of origin identical to those given in this Protocol.

Latvia shall provide the Community, through the Commission of the European Communities, with details of the Agreements and their corresponding rules of origin, which are applied with the other countries referred to in paragraph l. The Commission of the European Communities shall publish in the Official Journal of the European Communities (C Series) the date on which the cumulation, provided for in this Article, may be applied by those countries listed in paragraph 1 which have fulfilled the necessary requirements.

_______________________

(*) The Principality of Liechtenstein has a customs union with Switzerland, and is a Contracting Party to the Agreement on the European Economic Area.

(**) Cumulation as provided for in this Article does not apply to materials originating in Turkey which are mentioned in the list at Annex V to this Protocol.";

 1. Article 12 shall be replaced by the following:

"Article 12

Principle of territoriality

1. Except as provided for in Article 2(1)(c), Articles 3 and 4 and paragraph 3 of this Article, the conditions for acquiring originating status set out in Title II must continue to be fulfilled at all times in the Community or Latvia.

2. Except as provided for in Articles 3 and 4, where originating goods exported from the Community or Latvia to another country return, they must be considered as non-originating, unless it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

 1. the returning goods are the same as those that were exported; and
 2. they have not undergone any operation beyond that necessary to preserve them in good condition while in that country or while being exported.

3. The acquisition of originating status in accordance with the conditions set out in Title II shall not be affected by working or processing done outside the Community or Latvia on materials exported from the Community or Latvia and subsequently reimported there, provided:

 1. the said materials are wholly obtained in the Community or Latvia or have undergone working or processing beyond the insufficient operations listed in Article 7 prior to being exported; and

 1. it can be demonstrated to the satisfaction of the customs authorities that:

  1. the reimported goods have been obtained by working or processing the exported materials; and

  1. the total added value acquired outside the Community or Latvia by applying the provisions of this Article does not exceed 10% of the ex-works price of the end product for which originating status is claimed.

4. For the purposes of paragraph 3, the conditions for acquiring originating status set out in Title II shall not apply to working or processing done outside the Community or Latvia. But where, in the list in Annex II, a rule setting a maximum value for all the non-originating materials incorporated is applied in determining the originating status of the end product, the total value of the non-originating materials incorporated in the territory of the party concerned, taken together with the total added value acquired outside the Community or Latvia by applying the provisions of this Article, shall not exceed the stated percentage.

5. For the purposes of applying the provisions of paragraph 3 and 4, "total added value" shall be taken to mean all costs arising outside the Community or Latvia, including the value of the materials incorporated there.

6. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products which do not fulfil the conditions set out in the list in Annex II or which can be considered sufficiently worked or processed only if the general values fixed in Article 6(2) are applied.

7. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall not apply to products coming under Chapters 50 to 63 of the Harmonised System.

8. Any working or processing of the kind covered by the provisions of this Article and done outside the Community or Latvia shall be done under the outward processing arrangements, or similar arrangements.";

 1. in Articles 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 and 32, the phrase "referred to in Article 4" shall be replaced by "referred to in Articles 3 and 4";

in the last paragraph of Article 15(6), the date "31 December 1998" shall be replaced by " 31 December 2000 ";

in Article 26(1), the terms "C2/CP3" shall be replaced by "CN22/CN23";

in Annex 1, Note 5.2:

 1. between the indents

“- artificial man-made filaments" and

"- synthetic man-made staple fibres of polypropylene",

the following shall be inserted:

"- current conducting filaments";

 1. the fifth Example ("A carpet with tufts ... are met.") shall be deleted;
 1. Annex 11 shall be amended as follows:
 1. the following shall be inserted between the entries for HS heading Nos 2202 and 2208:

“

HS heading No

Description of product

Working or processing carried out on

non-originating materials that confers originating

status

(1)

(2)

(3) or (4)

2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength

Manufacture:

- using materials not classified in heading Nos 2207 or 2208

 

“;

 1. the entry for Chapter 57 shall be replaced by:

“

Chapter 57

Carpets and other textile floor coverings:

   
 

- Of needleloom felt

Manufacture from(1):

- natural fibres

or

- chemical materials or textile pulp

 
   

However:

- polypropylene filament of heading No 5402,

- polypropylene fibres of heading Nos 5503 or 5506

- polypropylene filament tow of heading No 5501,

of which the denomination in all cases of a single filament or fibre is less than 9 decitex, may be used provided their value does not exceed 40% of the ex-works price of the product

- jute fabric may be used as backing

 
 

- Of other felt

Manufacture from(1):

- natural fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning,

- chemical materials or textile pulp

 
 

- Other

Manufacture from (1):

- coir or jute yarn (a),

- synthetic or artificial filament yarn,

- natural fibres, or

- man-made staple fibres not carded or combed or otherwise processed for spinning

- jute fabric may be used as backing

 

___________________

(1)For special conditions relating to products made of a mixture of textile materials, see Introductory Note 5.

(a) The use of jute yarn is authorised from 1 July 2000.";

 1. the entry for HS heading No 7006 shall be replaced by:

“

7006

Glass of heading Nos 7003, 7004 or 7005, bent, edgeworked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials:

- glass plate substrate coated with dielectric thin film, semi-conductor grade, in accordance with SEMII standards (1)

- other

 

 

 

 

 

 

 

Manufacture from non-coated glass plate substrate of heading No 7006

Manufacture from materials of heading No 7001

 

________________

(l) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute incorporated.";

(d) the rule for HS heading No 7601 shall be replaced by:

“

7601

Unwrought aluminium

Manufacture in which:

- all the materials used are classified within a heading other than that of the product; and

- the value of all the materials used does not exceed 50% of the ex-works price of the product

or

Manufacture by thermal or electrolytic treatment from unalloyed aluminium or waste and scrap of aluminium

 

“;

 1. the following Annex shall be added:

"Annex V

List of products originating in Turkey

to which the provisions of Articles 3 and 4 do not apply,

listed in the order of HS Chapters and Headings

Chapter 1

 

Chapter 2

 

Chapter 3

 

0401 to 0402

 

ex 0403 -

Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

0404 to 0410

 

0504

 

0511

 

Chapter 6

 

0701 to 0709

 

ex 0710

Vegetables, except sweetcorn of heading No 0710 40 00 (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

ex 0711

Vegetables, except sweetcorn of heading No 0711 90 30, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

0712 to 0714

 

Chapter 8

 

ex Chapter 9

Coffee, tea and spices, excluding mate of heading No 0903

Chapter 10

 

Chapter 11

 

Chapter 12

 

ex 1302

Pectic substances, pectinates and pectates

1501 to 1514

 

ex 1515

Other fixed vegetable fats and oils (excluding jojoba oil and its fractions) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified

ex 1516

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared, excluding hydrogenated castor oil known as "opal-wax”

ex 1517 and

 

ex 1518

Margarines, imitation lard and other prepared edible fats

ex 1522

Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes, excluding degras

Chapter 16

 

1701

 

ex 1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel excluding that of heading Nos 170211 00,1702 30 51, 1702 30 59,1702 50 00 and 1702 90 10

1703

 

1801 and 1802

 

ex 1902

Pasta, stuffed, containing more than 20% by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, sausages and the like or meat and meat offal of any kind, including fats of all kinds

ex 2001

Cucumbers and gherkins, onions, mango chutney, fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos, mushrooms and olives prepared or preserved by vinegar or acetic acid

2002 and 2003

 

ex 2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006, excluding potatoes in the form of flour, meal or flakes, and sweet corn

ex 2005

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006, excluding potatoes in the form of flour, meal or flakes, and sweetcorn

2006 and 2007

 

ex 2008

Fruits, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included, excluding peanut butter, palm hearts, maize, yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5% or more by weight of starch, vine leaves, hop shoots and other similar edible parts of plants

2009

 

ex 2106

Flavoured and coloured sugar, syrups

2204

 

2206

 

ex 2207

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher obtained from agricultural produce listed here

ex 2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol obtained from agricultural produce listed here

2209

 

Chapter 23

 

2401

 

4501

 

5301 and 5302

 

“.

 

Article 2

 

This Decision shall enter into force on the day of its adoption

It shall apply as from 1 January 1999.

Done at Brussels,

 

For the Association Council

The President