Iesniedz Aizsardz?bas un iek?lietu komisija

Iesniedz Aizsardz?bas un iek?lietu komisija

Likumprojekts 2.las?jumam

Groz?jumi likum? ,,Par policiju?

(Re?istra nr. 486)

Attiec?go pantu sp?k? eso??

redakcija

1.las?jum? pie?emt? redakcija

 

Priek?likumi 2. las?jumam

Atbild?g?s komisijas atzinums

Atbild?g?s komisijas ieteikt? redakcija 2.las?jumam

1

2

3.

4.

5

6

 

Izdar?t likum? ,,Par policiju? (Latvijas Republikas Augst?k?s Padomes un Vald?bas Zi?ot?js, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zi?ot?js, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr) ??dus groz?jumus:

     

Izdar?t likum? ,,Par policiju? (Latvijas Republikas Augst?k?s Padomes un Vald?bas Zi?ot?js, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zi?ot?js, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr) ??dus groz?jumus:

6.pants. Atkl?tums policijas darb?b?

Policijai aizliegts izpaust zi?as, kuras ir valsts vai cits ar likumu ?pa?i aizsarg?ts nosl?pums, kuras satur komercnosl?pumu vai patentu nosl?pumu. Aizliegts izpaust pirmstiesas izmekl??anas materi?lus bez prokurora vai izmekl?t?ja at?aujas, k? ar? materi?lus, kuri p?rk?pj

nevain?bas prezumpciju.

 

 

 

 

 

1. Izteikt 6. panta otr?s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

,,Aizliegts izpaust pirmstiesas izmekl??anas materi?lus bez prokurora vai izzi?as izdar?t?ja at?aujas, k? ar? materi?lus, kuri ir pretrun? ar nevain?guma prezumpciju.?

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Aizsardz?bas un iek?lietu komisija

Aizst?t likumprojekta 1. pant? v?rdu ,,materi?lus? ar v?rdu ,,datus? un v?rdu ,,izdar?t?ja? ar v?rdiem ,,iest?des priek?nieka?.

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 6. panta otr?s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

,,Aizliegts izpaust pirmstiesas izmekl??anas datus bez prokurora vai izzi?as iest?des priek?nieka at?aujas, k? ar? materi?lus, kuri ir pretrun? ar nevain?guma prezumpciju.?

9.pants. Policijas darb?bas pamatprincipi

 

 

 

2.

Aizsardz?bas un iek?lietu komisija

Izteikt 9. panta nosaukumu ??d? redakcij?:

,,9. pants. Policijas darbinieka visp?r?gie pien?kumi.?

 

 

 

Pie?emt

 

2. Izteikt 9. panta nosaukumu ??d? redakcij?:

,,9. pants. Policijas darbinieka visp?r?gie pien?kumi.?

10.pants. Policijas darbinieka pamatpien?kumi

15) likum? noteiktaj? k?rt?b? noform?t dokumentus pilson?bas jaut?jumos;

 

2. Izsl?gt 10. panta 15. punktu.

     

 

3. Izsl?gt 10. panta 15. punktu.

11.pants. Policijas darbinieka papildpien?kumi

8) vides aizsardz?bas un muitas iest?d?m, Valsts ie??mumu dienestam un Pilson?bas un imigr?cijas lietu p?rvaldei - to likum?gaj? darb?b?.

 

3. Aizst?t 11. panta 8. punkt? v?rdus ,,Pilson?bas un imigr?cijas lietu p?rvaldei? ar v?rdiem ,,Pilson?bas un migr?cijas lietu p?rvaldei?.

     

 

4. Aizst?t 11. panta 8. punkt? v?rdus ,,Pilson?bas un imigr?cijas lietu p?rvaldei? ar v?rdiem ,,Pilson?bas un migr?cijas lietu p?rvaldei?.

12.pants. Policijas darbinieka visp?r?j?s ties?bas

         

Policijas darbiniekam, pildot vi?am uzliktos pien?kumus atbilsto?i dienesta kompetencei, ir ties?bas:

6) aiztur?t un l?dz nodo?anai kompetent?m iest?d?m tur?t speci?li iek?rtot?s telp?s personas, kuras izvair?s no krimin?lsoda izcie?anas,

administrat?v? aresta, apcietin?juma vai atra?an?s piespiedu ?rst??an?s iest?d?;

 

 

 

 

 

 

 

4. 12. panta pirmaj? da??;

izsl?gt 6. punkt? v?rdus ,,vai atra?an?s piespiedu ?rst??anas iest?d??;

     

 

 

 

 

 

 

 

5. 12. panta pirmaj? da??;

izsl?gt 6. punkt? v?rdus ,,vai atra?an?s piespiedu ?rst??anas iest?d??;

16) jebkur? diennakts laik? iek??t dz?vokl? bez taj? dz?vojo?o at?aujas (ja nepiecie?ams, lietojot fizisku sp?ku) gad?jumos, kad persona aizturama nozieguma viet? vai apdraud?ta citu personu dz?v?ba;

jebkur? diennakts laik? iek??t iest?d?m, uz??mumiem, organiz?cij?m un person?m piedero??s nedz?vojam?s telp?s un zemes gabalu teritorij? (ja

nepiecie?ams, lietojot fizisku sp?ku), iz?emot t?s nedz?vojam?s telpas un zemes gabalu teritoriju, kam ir eksteritori?ls vai speci?l? re??ma statuss, gad?jumos, kad persona aizturama nozieguma viet?, apdraud?ta citu personu

dz?v?ba, k? ar? stihisko nelaimju un citu ?rk?rt?ju notikumu gad?jumos, kad apdraud?ta personu un sabiedr?bas dro??ba.

Ikreiz, kad policijas darbinieki ?aj? pant? paredz?tajos gad?jumos ir iek?uvu?i personu dz?vokl? pret iem?tnieku gribu vai lietojot fizisku sp?ku, par to nekav?joties, bet ne v?l?k k? 24 stundu laik? rakstveid? j?zi?o prokuroram.

Jebkur? cit? gad?jum? iek???ana dz?vojam?s un cit?s person?m, iest?d?m,

uz??mumiem un organiz?cij?m piedero?aj?s telp?s ir pie?aujama tikai likum? noteiktajos gad?jumos un ar prokurora sankciju vai tiesas (tiesne?a)

l?mumu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izsl?gt 16. punkta ceturtaj? rindkop? v?rdus ,,prokurora sankciju vai?;

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izsl?gt 16. punkta ceturtaj? rindkop? v?rdus ,,prokurora sankciju vai?;

23) ekonomisko noziegumu nov?r?anai un atkl??anai, ja ir pietiekams pamats uzskat?t, ka tiek gatavoti vai izdar?ti ??di noziegumi:

p?rbaud?t uz??mumu, iest??u un organiz?ciju mantas ieg?des likum?bu un t?s uzglab??anas dro?umu ra?o?anas, transport??anas un realiz?cijas viet?s, ?aj? nol?k? apmekl?t uz??mumus, iest?des un organiz?cijas un kop? ar

?pa?nieku, vi?a p?rst?vjiem vai pilnvarot?m person?m, bet, ja t?s izvair?s - kop? ar pa?vald?bu p?rst?vjiem apsekot ra?o?anas telpas, noliktavas, tirdzniec?bas un citas dienesta telpas un teritorijas, k? ar?

transportl?dzek?us; p?rbaud?t pie amatperson?m, materi?li atbild?gaj?m person?m un kravu p?rvad?t?jiem dokumentus par materi?laj?m un cit?m v?rt?b?m, ja nepiecie?ams, ?o personu kl?tb?tn? sal?dzin?t noliktavas,

ra?o?anas un citas telpas, transportl?dzek?os eso?o pre?u, izejvielu, pusfabrik?tu un gatav?s produkcijas atbilst?bu dokumentiem, k? ar? piepras?t no ??m person?m paskaidrojumus gad?jumos, ja ir p?rk?pts likums;

piepras?t nepiecie?amos dokumentus, izdar?t kontrolpirkumus, ?emt

izejvielu, pusfabrik?tu un produkcijas paraugus; l?dz inventariz?cijas uzs?k?anai, dokumentu iz?em?anai vai apskates izdar??anai aizz?mogot kases telpas, k? ar? dokumentu, naudas, pre?u un materi?lo v?rt?bu glab??anas vietas, veikt citus pas?kumus, lai nodro?in?tu to saglab??anu;

veikt p?rbaudes, lai noskaidrotu, k? tiek iev?rotas normas un noteikumi

pat?r?t?ju intere?u aizsardz?bai, ra?ojot, uzglab?jot, transport?jot vai realiz?jot pla?a pat?ri?a preces, k? ar? sniedzot sadz?ves pakalpojumus;

piepras?t no attiec?gaj?m amatperson?m iest??u, uz??mumu un organiz?ciju

ra?o?anas, finansi?l?s un saimniecisk?s darb?bas inventariz?ciju, rev?ziju vai p?rbaudi un tautsaimniec?bas speci?listu piedal??anos ?ajos pas?kumos;

aizst?t 23. punkt? v?rdus ,,ekonomisko noziegumu? ar v?rdiem ,,noziedz?gu nodar?jumu tautsaimniec?b?? un v?rdu ,,noziegumi? ar v?rdiem ,,noziedz?gi nodar?jumi?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizst?t 23. punkt? v?rdus ,,ekonomisko noziegumu? ar v?rdiem ,,noziedz?gu nodar?jumu tautsaimniec?b?? un v?rdu ,,noziegumi? ar v?rdiem ,,noziedz?gi nodar?jumi?.

13.pants. Policijas darbinieka ties?bas lietot fizisku sp?ku un speci?los l?dzek?us

Policijas darbiniekam ir ties?bas lietot fizisku sp?ku, speci?los c??as pa??mienus, roku dzel?us, durk?us, dun?us, zobenus, sasie?anas l?dzek?us,

stekus, asaras izraiso?as vielas, speci?las kr?svielas, psiholo?iskas iedarb?bas gaismas un ska?u ier?ces, ier?ces likump?rk?p?ju ie?emto telpu

atv?r?anai, ???r??u sagrau?anas un transporta piespiedu apst?din??anas l?dzek?us, ?densmet?jus, bru?uma??nas, helikopterus un citus speci?los

tarnsportl?dzek?us, k? ar? dienesta su?us un zirgus, ja tas nepiecie?ams, lai:

Aizliegts lietot speci?los c??as pa??mienus, roku dzel?us, durk?us, dun?us, zobenus, stekus, asaras izraiso?as vielas un dienesta su?us pret sieviet?m, pret person?m ar redzam?m invalidit?tes paz?m?m un mazgad?g?m person?m, iz?emot gad?jumus, kad t?s izdara grupveida uzbrukumu, apdraud

citu personu un policijas darbinieku dz?v?bu vai vesel?bu vai izdara bru?otu preto?anos.

 

 

 

 

 

5. Izsl?gt 13. panta pirmaj? un tre?aj? da?? v?rdus ,,durk?us, dun?us, zobenus?.

     

 

 

 

 

 

6. Izsl?gt 13. panta pirmaj? un tre?aj? da?? v?rdus ,,durk?us, dun?us, zobenus?.

14.pants. Policijas darbinieka ties?bas pielietot ?aujamieroci

Policijas darbinieks ir ties?gs pielietot ?aujamieroci gal?jas

nepiecie?am?bas situ?cij?, lai:

5) aiztur?tu personu, kura izr?da bru?otu preto?anos vai kura p?rsteigta smaga nozieguma izdar??anas br?d?, vai izb?gusi no apcietin?juma, k? ar? lai aiztur?tu apbru?otu personu, kura atsak?s izpild?t likum?gu pras?bu nodot ieroci vai spr?gstvielas;

 

 

 

 

 

6. Aizst?t 14. panta tre??s da?as 5. punkt? v?rdus ,,smaga nozieguma? ar v?rdiem ,,smaga vai sevi??i smaga nozieguma?.

     

 

 

 

 

 

7. Aizst?t 14. panta tre??s da?as 5. punkt? v?rdus ,,smaga nozieguma? ar v?rdiem ,,smaga vai sevi??i smaga nozieguma?.

15.pants. Policijas strukt?ra un pak?aut?ba

Policija sast?v no Valsts policijas, Dro??bas policijas un pa?vald?bas policijas.

Valsts policija un Dro??bas policija katra savas kompetences ietvaros izpilda savus pien?kumus vis? Latvijas Republikas teritorij?, pa?vald?bas

policija - attiec?gaj? administrat?vaj? teritorij?.

Valsts policija un Dro??bas policija ir Iek?lietu ministrijas

p?rraudz?b? eso?as iest?des. Valsts policija darbojas saska?? ar iek?lietu ministra apstiprin?tu nolikumu. Dro??bas policija darbojas saska?? ar Ministru kabineta apstiprin?tu nolikumu.

Pa?vald?bas policija ir iek?auta attiec?g?s pa?vald?bas sast?v?, bet darba organiz?cijas jaut?jumos sadarbojas ar Valsts policiju.

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deput?ts J. ?damsons

Likuma 15. panta ceturto da?u izteikt ??d? redakcij?:

,,Pa?vald?bas policija ir Iek?lietu ministrijas p?rraudz?b? un ir iek?auta attiec?g?s pa?vald?bas sast?v?. Darba organiz?cijas jaut?jumos pa?vald?bas policija sadarbojas ar Valsts policiju?.

Aizsardz?bas un iek?lietu komisija

Papildin?t 15. pantu ar ceturto ??da satura da?u;

,,Policijas sast?vda?a ir ar? Latvijas Policijas akad?mijas policijas ierindas un komand?jo?ais sast?vs, kas darbojas saska?? ar akad?mijas Satversmi un Iek?lietu ministrijas sist?mas darbinieku ar speci?laj?m dienesta pak?p?m reglamentiem?.

Panta ceturto da?u uzskat?t par piekto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraid?t

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie?emt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Papildin?t 15. pantu ar ceturto ??da satura da?u;

,,Policijas sast?vda?a ir ar? Latvijas Policijas akad?mijas policijas ierindas un komand?jo?ais sast?vs, kas darbojas saska?? ar akad?mijas Satversmi un Iek?lietu ministrijas sist?mas darbinieku ar speci?laj?m dienesta pak?p?m reglamentiem?.

Panta ceturto da?u uzskat?t par piekto.

17.pants. K?rt?bas policija

K?rt?bas policija sast?v no Valsts policijas K?rt?bas policijas p?rvaldes, tai pak?autiem Ce?u policijas un apvien?bas "Apsardze"

dienestiem, teritori?lo, transporta un imigr?cijas policijas iest??u k?rt?bas policijas apak?vien?b?m, k? ar? policijas iecirk?iem, un t?s

uzdevums ir garant?t sabiedrisko k?rt?bu, apkarot noziedz?bu un apsarg?t atsevi??us objektus.

7. Aizst?t 17. pant? v?rdus ,,K?rt?bas policijas p?rvaldes? ar v?rdiem ,,Galven?s k?rt?bas policijas p?rvaldes?.

     

9. Aizst?t 17. pant? v?rdus ,,K?rt?bas policijas p?rvaldes? ar v?rdiem ,,Galven?s k?rt?bas policijas p?rvaldes?.

18. pants.

Krimin?lpolicija

Krimin?lpolicijas funkcij?s ietilpst smagu un b?stamu noziegumu nov?r?ana un atkl??ana, to personu mekl??ana, kuras sl?pjas no izzi?as, izmekl??anas un tiesas, izvair?s no soda izcie?anas vai pazudu?as bez v?sts, k? ar? krimin?listikas speci?listu piedal??an?s nodro?in??ana izmekl??anas darb?b?s.

 

8. Aizst?t 18. panta otraj? da?? v?rdus ,,smagu un b?stamu noziegumu? ar v?rdiem ,,noziedz?gu nodar?jumu?.

 

 

 

 

 

     

 

 

10. Aizst?t 18. panta otraj? da?? v?rdus ,,smagu un b?stamu noziegumu? ar v?rdiem ,,noziedz?gu nodar?jumu?.

 

19.pants. Pa?vald?bas policija

Pa?vald?bas var izveidot pa?vald?bas policiju.

Pa?vald?bas policijas pien?kumos ietilpst:

5) Valsts policijas atbalst??ana sabiedr?bas dro??bas garant??an? un noziedz?bas apkaro?an?.

 

 

 

9. Papildin?t 19. panta otr?s da?as 5. punktu aiz v?rdiem ,,Valsts policijas? ar v?rdiem ,,un Dro??bas policijas?.

     

 

 

 

11. Papildin?t 19. panta otr?s da?as 5. punktu aiz v?rdiem ,,Valsts policijas? ar v?rdiem ,,un Dro??bas policijas?.

20.pants. Valsts policijas centr?l? apar?ta un tam pak?auto apak?vien?bu kompetence

Valsts policijas centr?lais apar?ts:

8) organiz? policijas darb?bu sevi??i smagu noziegumu nov?r?an? un atkl??an?, b?stamu noziedznieku mekl??an?;

 

 

 

 

 

10. 20 pant?:

izsl?gt pirm?s da?as 8. punktu;

     

 

 

 

 

 

12. 20 pant?:

izsl?gt pirm?s da?as 8. punktu;

K?rt?bas policijas un krimin?lpolicijas p?rvaldes noda?as:

2) vada smagu un b?stamu noziegumu atkl??anu un nov?r?anu, noziedznieku un bez v?sts pazudu?o personu mekl??anu;

 

 

aizst?t otr?s da?as 2. punkt? v?rdus ,,smagu un b?stamu noziegumu? ar v?rdiem ,,noziedz?gu nodar?jumu?;

 

     

 

 

 

aizst?t otr?s da?as 2. punkt? v?rdus ,,smagu un b?stamu noziegumu? ar v?rdiem ,,noziedz?gu nodar?jumu?;

Instrukcijas par policijas pilnvaru no??ir?anu Valsts policijas ietvaros izdod iek?lietu ministrs.

aizst?t ceturtaj? da?? v?rdus ,,iek?lietu ministrs? ar v?rdiem ,,Valsts policijas priek?nieks?.

     

aizst?t ceturtaj? da?? v?rdus ,,iek?lietu ministrs? ar v?rdiem ,,Valsts policijas priek?nieks?.

21. pants. K?rt?ba, k?d? policijas darbinieki iece?ami amat? un atbr?vojami no amata.

Valsts policijas priek?nieku iece? amat? un atbr?vo no amata Latvijas Republikas Ministru kabinets p?c iek?lietu ministra priek?likuma no policijas vec?k? komand?jo?? sast?va personu vidus, kur?m ir augst?k? juridisk? izgl?t?ba un darba st??s vado?ajos amatos policij? nav maz?ks par pieciem gadiem.

 

 

11. 21. pant?:

papildin?t pirmo da?u aiz v?rdiem ,,Valsts policijas? ar v?rdiem ,,un Dro??bas policijas?;

     

 

 

 

13. 21. pant?:

papildin?t pirmo da?u aiz v?rdiem ,,Valsts policijas? ar v?rdiem ,,un Dro??bas policijas?;

Rajonu un republikas pils?tu policijas p?rval?u, noda?u un iecirk?u priek?niekus iece? amat? un atbr?vo no amata iek?lietu ministrs p?c Valsts policijas priek?nieka un pa?vald?bu ieteikuma no policijas vid?j? un vec?k? komand?jo?? sast?va personu vidus, kur?m ir augst?k? juridisk? izgl?t?ba un darba st??s policij? nav maz?ks par pieciem gadiem.

izteikt otro da?u ??d? redakcij?:

,,Valsts policijas darbinieku un Dro??bas policijas darbinieku iece? amat? un atbr?vo no amata normat?vajos aktos noteiktaj? k?rt?b?.?;

 

 

 

     

 

izteikt otro da?u ??d? redakcij?:

,,Valsts policijas darbinieku un Dro??bas policijas darbinieku iece? amat? un atbr?vo no amata normat?vajos aktos noteiktaj? k?rt?b?.?;

 

Policijas iecirk?u inspektorus iece? amat? un atbr?vo no amata k?rt?bas policijas noda?as (p?rvaldes) priek?nieks p?c saska?o?anas ar pa?vald?b?m no policijas ierindas un komand?jo?? sast?va personu vidus, kur?m ir atbilsto?a arodizgl?t?ba.

K?rt?bu, k?d? iece? un atbr?vo no amata citas policijas ierindas un komand?jo?? sast?va personas, nosaka iek?lietu ministrs.

 

 

 

 

 

 

 

izsl?gt tre?o un ceturto da?u.

     

 

 

 

 

 

 

izsl?gt tre?o un ceturto da?u.

26. pants. Policijas darbinieku darba laiks un darba samaksa

Pensiju policijas darbiniekiem pie??ir saska?? ar nolikumu par izdienas pensij?m un citiem normat?vajiem aktiem par iek?lietu iest??u ierindas un komand?jo?? sast?va personu pensij?m.

 

12. Aizst?t 26. panta ceturtaj? da?? v?rdus ,,nolikumu par izdienas pensij?m? ar v?rdiem ,,likumu ,,Par izdienas pensij?m Iek?lietu ministrijas sist?mas darbiniekiem ar speci?laj?m dienesta pak?p?m??.

     

 

14. Aizst?t 26. panta ceturtaj? da?? v?rdus ,,nolikumu par izdienas pensij?m? ar v?rdiem ,,likumu ,,Par izdienas pensij?m Iek?lietu ministrijas sist?mas darbiniekiem ar speci?laj?m dienesta pak?p?m??.

31. pants. Policijas darbinieka pie?em?ana dienest? un atbr?vo?ana no dienesta. Dienesta pild??anas k?rt?ba un noteikumi.

Policijas dienest? parasti ieskaita personas, kuras beigu?as Latvijas Republikas Iek?lietu ministrijas akad?miju.

 

 

 

13. 31. pant?:

aizst?t pirmaj? da?? v?rdus ,,Latvijas republikas Iek?lietu ministrijas akad?miju? ar v?rdiem ,,Latvijas Policijas akad?miju?;

5.

Aizsardz?bas un iek?lietu komisija

Izteikt likumprojekta 13. pantu ??d? redakcij?:

,,Policijas dienest? parasti pie?em personas, ieskaitot par kadetiem Valsts policijas, Dro??bas policijas izgl?t?bas iest?d?s vai Latvijas Policijas akad?mij?.

 

 

Pie?emt

 

 

15. Izteikt 31. panta pirmo un otro da?u ??d? redakcij?:

,,Policijas dienest? parasti pie?em personas, ieskaitot par kadetiem Valsts policijas, Dro??bas policijas izgl?t?bas iest?d?s vai Latvijas Policijas

Personas, kuras pie?emtas policijas dienest? un nav ieguvu?as profesion?lo izgl?t?bu akad?mij?, oblig?ti nos?ta uz m?c?b?m Latvijas republikas Iek?lietu ministrijas m?c?bu iest?d?s, kur t?s iziet element?ro tiesisko, fizisko, tehnisko un kaujas apm?c?bu.

 

papildin?t otro da?u aiz v?rda ,,izgl?t?bu? ar v?rdiem ,,Latvijas Policijas?.

 

Personas, kuras pie?emtas dienest? policij? un nav apguvu?as pamata profesion?lo sagatavo?anu, nav pielai?amas pie dienesta pien?kumu pild??anas, bet oblig?ti j?nor?ko uz m?c?b?m Iek?lietu ministrijas izgl?t?bas iest?d?s, kur t?s iziet nepiecie?amo dienestam tiesisko un profesion?lo sagatavo?anu.?

 

Personas, kuras pie?emtas dienest? policij? un nav apguvu?as pamata profesion?lo sagatavo?anu, nav pielai?amas pie dienesta pien?kumu pild??anas, bet oblig?ti j?nor?ko uz m?c?b?m Iek?lietu ministrijas izgl?t?bas iest?d?s, kur t?s iziet nepiecie?amo dienestam tiesisko un profesion?lo sagatavo?anu.?

 

Darbinieku atva?ina no dienesta sakar? ar:

.....................................................

 

 

 

6.

Aizsardz?bas un iek?lietu komisija

Papildin?t 31. panta sesto da?u ar 11. punktu ??d? redakcij?:

,,11) policijas kadetu, ja tas noteiktaj? laik? neieg?st policijas k?rt?bniekam nepiecie?amo profesion?lo kvalifik?ciju?.

 

 

Pie?emt

16. Papildin?t 31. panta sesto da?u ar 11. punktu ??d? redakcij?:

,,11) policijas kadetu, ja tas noteiktaj? laik? neieg?st policijas k?rt?bniekam nepiecie?amo profesion?lo kvalifik?ciju?.

 

14. Aizst?t 3., 10. un 11. pant?, 12. panta pirm?s da?as 7., 13., 14., 22., 28. un 29. punkt?, 18. panta tre?aj? da??, 20. panta otr?s da?as 1. punkt?, 28. panta pirmaj? da?? un 31. panta sestaj? da?? v?rdu ,,noziegums? (attiec?gaj? loc?jum?) ar v?rdiem ,,noziedz?gs nodar?jums? (attiec?g? loc?jum?).

     

17. Aizst?t 3., 10. un 11. pant?, 12. panta pirm?s da?as 7., 13., 14., 22., 28. un 29. punkt?, 18. panta tre?aj? da??, 20. panta otr?s da?as 1. punkt?, 28. panta pirmaj? da?? un 31. panta sestaj? da?? v?rdu ,,noziegums? (attiec?gaj? loc?jum?) ar v?rdiem ,,noziedz?gs nodar?jums? (attiec?g? loc?jum?).

P?rejas noteikums

Likuma 12. panta 1., 2., 4., 17., 18., 24., 26., 27., un 29. punkts, 13., 14., 22., un 23. pants, 24. panta otr? un ceturt? da?a, 25. panta pirm?, piekt? un sest? da?a, 26., 27. un 28. pants, 31. panta ceturt? un sest? da?a, 32. un 33. pants, 35. panta pirm? un tre?? da?a un 39. pants attiecin?ms ar? uz Ieslodz?juma vietu p?rvaldes ierindas un komand?jo?? sast?va darbiniekiem l?dz br?dim, kad st?jas sp?k? Krimin?lsodu izpildes likums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Aizst?t p?rejas noteikum? v?rdus ,,Krimin?lsodu izpildes likums? ar v?rdiem ,,Ieslodz?juma vietu likums?.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aizst?t p?rejas noteikum? v?rdus ,,Krimin?lsodu izpildes likums? ar v?rdiem ,,Ieslodz?juma vietu likums?.