Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"” izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par dabas resursu nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par dabas resursu nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

2) dabas resursu lietošanas atļauja ir īpašs dokuments, kas nosaka dabas resursu ieguves, vides piesārņošanas vai videi kaitīgu preču un produktu realizācijas vai ievešanas (importa) kvantitatīvos un kvalitatīvos ierobežojumus, kā arī uzliek papildu saistības tā saņēmējam. Dabas resursu lietošanas atļauju likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas;

1. Izteikt 1.panta 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Dabas resursu lietošanas atļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas.”

     

1. Izteikt 1.panta 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Dabas resursu lietošanas atļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas.”

2. pants. Dabas resursu nodokļa mērķis

Dabas resursu nodokļa (turpmāk - nodoklis) mērķis ir ierobežot dabas resursu nesaimniecisku izmantošanu un vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunas un pilnveidotas tehnoloģijas ieviešanu, kas samazina vides piesārņojumu, atbalstīt ilgtspējīgas attīstības stratēģiju tautsaimniecībā, kā arī veidot vides aizsardzības pasākumu finansiālo nodrošinājumu.

 

1

 

 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

2.pantu aiz vārda “realizāciju” papildināt ar vārdiem “veicināt un atbalstīt vietējo energoresursu lietošanu un”.

Neatbalstīt

 

 

3. pants. Nodokļa ieņēmumu izmantošana

(1) Visi no nodokļa maksājumiem iegūtie līdzekļi (nodokļa ieņēmumi) izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, sanāciju, rekultivēšanu, videi kaitīgu atkritumu utilizāciju vai pārstrādi, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu.

(2) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11. pantā noteiktajam sadalījumam.

2. Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldības no nodokļa maksājumiem iegūto līdzekļu izmantošanu saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotām institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

2

Deputāts P.Salkazanovs

Izslēgt 3.panta trešo daļu

Atbalstīt

 

4. pants. Nodokļa maksātāji

(1) Nodokļa maksātāji ir visas juridiskās un fiziskās personas vai to apvienības, kas saskaņā ar attiecīgu atļauju (ja spēkā esošie normatīvie akti paredz nepieciešamību saņemt šādu atļauju) veic kādu no šādām darbībām:

1) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) iegūst ar nodokli apliekamus dabas resursus;

2) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) ievada vidē ar nodokli apliekamu piesārņojumu;

3) ieved (importē) videi kaitīgas preces vai produktus, preces vai produktus videi kaitīgā iepakojumā brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā;

4) Latvijas Republikā realizē iekšzemē ražotas videi kaitīgas preces vai produktus, preces vai produktus videi kaitīgā iepakojumā.

3. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā pirms vārda “iepakojumā” vārdus “videi kaitīgā”.

     

2. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā pirms vārda “iepakojumā” vārdus “videi kaitīgā”.

5. pants. Ar nodokli apliekamie objekti

Ar nodokli apliek:

1) iegūstamos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2.pielikumā;

4. Izteikt 5.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2.pielikumā;”.

     

3. Izteikt 5.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2.pielikumā;”.

7. pants. Dabas resursu lietošanas limitēšana

(1) Dabas resursu lietošanas limitus nosaka, izsniedzot attiecīgajam darbības veidam paredzēto atļauju.

(2) Jebkuram nodokļa maksātājam visu veidu dabas resursu ieguvei un piesārņojošo vielu ievadīšanai vidē ir jāsaņem atļauja. Atļauju, izvērtējot dabas resursu krājumus, vides stāvokli un konkrēto ražošanas (ieguves) tehnoloģiju, izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas.

(7) Ar atļauju piešķiršanu saistītos strīdus izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ieinteresētā persona strīda izskatīšanā pieņemto lēmumu ir tiesīga pārsūdzēt tiesā.

5. 7.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda “institūcijas” ar vārdiem “un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas”;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ar atļaujas piešķiršanu saistītos strīdus izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai arī attiecīgā pašvaldība — gadījumos, kad atļaujas piešķiršana ietilpst pašvaldības kompetencē.”

     

4. 7.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda “institūcijas” ar vārdiem “un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas”;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ar atļaujas piešķiršanu saistītos strīdus izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai arī attiecīgā pašvaldība — gadījumos, kad atļaujas piešķiršana ietilpst pašvaldības kompetencē.”

9. pants. Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgu preču un produktu realizāciju vai ievešanu (importu)

(4) Nodokli par preču un produktu iepakojumu aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm pēc vienas no šādām metodēm atkarībā no nodokļu maksātāja izvēles, ja tam ir dokumenti attiecīgās nodokļa likmes piemērošanai:

1) pēc nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla fizisko vienību (svaru), ja iepakojuma materiālu daudzums atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajai klasifikācijai ir pamatots ar kravas sertifikātu importētām precēm vai uzskaites dokumentiem iekšzemē ražotām precēm;

2) pēc nodokļa likmēm par katru iepakotās preces vai produkta fizisko vienību (svaru vai tilpumu) atbilstoši ievedmuitas deklarācijā uzrādītajiem datiem par importētām precēm vai uzskaites dokumentiem iekšzemē ražotām precēm;

3) pēc nodokļa likmēm procentos no importēto preču iepakojuma muitas vērtības (ja iepakojums muitas iestādēs tiek deklarēts ar atsevišķu deklarāciju) vai procentos no iepakojuma ražošanas izmaksām (uzņēmumos, kas nodrošina izmaksu dalītu uzskaiti);

4) pēc nodokļa likmēm procentos no importēto preču muitas vērtības vai iekšzemē ražotu preču realizācijas cenas, kurā neietilpst akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

6. Izslēgt 9.panta ceturtās daļas 2. un 3.punktu.

3

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 9.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Nodokli par preču un produktu iepakojumu aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm par katru iepakojuma materiāla fizisko vienību (svaru). Iepakojuma materiālu daudzumam importētām precēm jābūt pamatotam ar kravas sertifikātu vai iepakojumu apliecinošu piegādātāja apstiprinātu dokumentu, bet iekšzemē ražotām precēm ar uzskaites dokumentiem. Ministru kabinets izdod noteikumus par šīs daļas piemērošanas kārtību.”

Atbalstīt

5. Izteikt 9.panta 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Nodokli par preču un produktu iepakojumu aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm par katru iepakojuma materiāla fizisko vienību (svaru). Iepakojuma materiālu daudzumam importētām precēm jābūt pamatotam ar kravas sertifikātu vai iepakojumu apliecinošu piegādātāja apstiprinātu dokumentu, bet iekšzemē ražotām precēm ar uzskaites dokumentiem. Ministru kabinets izdod noteikumus par šīs daļas piemērošanas kārtību.”

IV nodaļa

Atvieglojumi un izņēmumi

7. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Nodokļa atvieglojumi, atlaides un atmaksāšana”.

     

6. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Nodokļa atvieglojumi, atlaides un atmaksāšana”.

 

8. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz ieteikumu, ko dod komisija, kuru izveidojis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un kurā pārstāvētas ieinteresētās ministrijas un citas institūcijas, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas. Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību un komisijā pārstāvētās institūcijas nosaka Ministru kabinets.”

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi un atlaides uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz ieteikumu, ko dod Iepakojuma apsaimniekošanas padome, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus un atlaides uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu saskaņā ar Latvijas Zaļā punkta (brīvprātīga uzņēmumu apvienība sadarbībai ar valsts un citām organizācijām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai) darbības principiem. Ministru kabinets nosaka nodokļa atvieglojumu un atlaižu piemērošanas kārtību un padomē pārstāvētās institūcijas, kā arī apstiprina padomes nolikumu. Iepakojuma apsaimniekošanas padomi izveido vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs no ieinteresēto ministriju un citu institūciju pārstāvjiem.”

Atbalstīt

7. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi un atlaides uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz ieteikumu, ko dod Iepakojuma apsaimniekošanas padome, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus un atlaides uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgu izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu saskaņā ar Latvijas Zaļā punkta (brīvprātīga uzņēmumu apvienība sadarbībai ar valsts un citām organizācijām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanai) darbības principiem. Ministru kabinets nosaka nodokļa atvieglojumu un atlaižu piemērošanas kārtību un padomē pārstāvētās institūcijas, kā arī apstiprina padomes nolikumu. Iepakojuma apsaimniekošanas padomi izveido vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs no ieinteresēto ministriju un citu institūciju pārstāvjiem.”

17. pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) personām, kas šīs preces nodod utilizācijai vai atkārtotai izmantošanai;

2) uzņēmumiem, kas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājumu normatīvi doti šā likuma 7. pielikumā.

9. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumiem, kas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājumu normatīvi noteikti šā likuma 7.pielikumā.”

     

8. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumiem, kas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājumu normatīvi noteikti šā likuma 7.pielikumā.”

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

1.pielikums

Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi

1. Veicot ieguvi zem gruntsūdens līmeņa, piemērojami nodokļa likmju

atvieglojuma koeficienti šādiem resursu veidiem:

smilts būvniecībai, smilts stiklam un veidnēm - 0.5

smilts - grants, grants būvniecībai - 0.7

10. 1.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Veicot smilts, smilts – grants, grants būvniecībai ieguvi un zem ģeoloģiskās izpētes gaitā noteiktā gruntsūdens līmeņa, piemērojams nodokļa likmju atvieglojuma koeficients 0.6.”;

     

10. 1.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Veicot smilts, smilts – grants, grants būvniecībai ieguvi un zem ģeoloģiskās izpētes gaitā noteiktā gruntsūdens līmeņa, piemērojams nodokļa likmju atvieglojuma koeficients 0.6.”;

5. Attiecībā uz valsts nozīmes dabas resursu atradnēm un valsts nozīmes derīgajiem izrakteņiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var paredzēt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa un aizstāt to ar cita veida maksājumiem, ko nosaka Ministru kabinets vai licences līgums.

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Dabas resursiem, kas iegūti un realizēti pazemes un virszemes būvju (dziļāk par 5 metriem no zemes virsmas) celtniecības, dīķu un citu ūdenstilpju ierīkošanas, ūdensteču un ūdenstilpju gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas un citu saimniecisko darbību rezultātā, kuras neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm, vai iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis un kuri tiek iesaistīti saimnieciskajā darbībā, piemērojamas šajā pielikumā minētās dabas resursu nodokļa likmes. Šajos gadījumos dabas resursu lietošanas atļaujas izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas.”

     

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Dabas resursiem, kas iegūti un realizēti pazemes un virszemes būvju (dziļāk par 5 metriem no zemes virsmas) celtniecības, dīķu un citu ūdenstilpju ierīkošanas, ūdensteču un ūdenstilpju gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas un citu saimniecisko darbību rezultātā, kuras neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm, vai iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis un kuri tiek iesaistīti saimnieciskajā darbībā, piemērojamas šajā pielikumā minētās dabas resursu nodokļa likmes. Šajos gadījumos dabas resursu lietošanas atļaujas izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas.”

   

5

 

 

 

 

6

Deputāte A.Seile

Papildināt 1.pielikumu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Par parka vīngliemeža (Helix pomatica L.) vākšanu piemērojama nodokļa likme 0.03 latu apmērā par vienu kilogramu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 1.pielikumu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Par parka vīngliemeža (Helix pomatica L.) vākšanu piemērojama nodokļa likme 0.03 latu apmērā par vienu kilogramu Ministru kabineta noteiktā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pielikumu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

6. Par parka vīngliemeža (Helix pomatica L.) vākšanu piemērojama nodokļa likme 0.03 latu apmērā par vienu kilogramu Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

2.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi

11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par dabas resursu nodokli"

2.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi

   
               

7

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Atbalstīt

Nr. p.k.

Ūdeņu ieguves avots vai veids

Mērvie-nība

Likme (Ls)

Nr.

p.k.

Ūdeņu ieguves avots vai veids

Mērvie-nība

Likme (Ls)

 

Nr.

p.k.

Ūdeņu ieguves avots vai veids

Mērvie-nība

Likme (Ls)

 

1.

Pazemes ūdeņi

m3

0.01

1.

Virszemes ūdeņi

m3

0.002

 

1.

Virszemes ūdeņi

m3

0.002

 

2.

Virszemes ūdeņi

m3

0.002

2.

Pazemes ūdeņi, tajā skaitā saldūdeņi:

     

2.

Pazemes ūdeņi, tajā skaitā saldūdeņi:

     

3.

Ārstnieciskie minerālūdeņi

m3

0.10

2.1.

dzeramie ūdeņi

m3

0.01

 

2.1.

dzeramie ūdeņi

m3

0.01

 

4.

Galda minerālūdeņi

m3

0.15

2.2.

tehniskie ūdeņi

m3

0.005

 

2.2.

tehniskie ūdeņi

m3

0.005

 

5.

Termālie ūdeņi

m3

0.05

2.3.

minerālūdeņi, tajā skaitā:

     

2.3.

minerālūdeņi, tajā skaitā:

     
       

2.3.1.

dziednieciskie ūdeņi

m3

0.20

 

2.3.1.

galda minerālūdeņi

m3

0.20

 
       

2.3.2.

termālie ūdeņi

m3

0.05”

 

2.3.2.

ārstnieciskie minerālūdeņi

m3

0.10

 
                 

2.3.3.

termālie ūdeņi

m3

0.05

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

12. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

“Likuma "Par dabas resursu nodokli"

4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

   
               

8

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

Atjaunot 4.pielikumu Saeimā pirmajā lasījumā nobalsotajā redakcijā:

Neatbalstīt

Nr.p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (Ls)

Nr.

p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (Ls)

 

Nr.

p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (Ls)

 

1.

Nebīstamie izmeši

tonna

3.00

1.

Nebīstamie izmeši

tonna

4.00

 

1.

Nebīstamie izmeši

tonna

5.00

 

2.

Vidēji bīstamie izmeši

tonna

4.50

2.

Vidēji bīstamie izmeši

tonna

5.50

 

2.

Vidēji bīstamie izmeši

tonna

7.00

 

3.

Bīstamie izmeši

tonna

10.00

3.

Bīstamie izmeši

tonna

13.00

 

3.

Bīstamie izmeši

tonna

15.00

 

4.

Īpaši bīstamie izmeši

tonna

800.00

4.

Īpaši bīstamie izmeši

tonna

820.00

 

4.

Īpaši bīstamie izmeši

tonna

800.00”

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

7.pielikums

Nodokļa likmes par videi kaitīgu preču un produktu realizāciju vai ievešanu (importu)

         

1. Precēm vai produktiem, kuriem nodokļa aprēķināšanai par mērvienību noteikta to vērtība latos, nodokļa likmi aprēķina:

a) procentos no to realizācijas cenas vai muitas vērtības (7.pielikuma tabulas 2. un 6.pozīcija);

b) procentos no to iepakojuma realizācijas cenas vai muitas vērtības (7.pielikuma tabulas 6.pozīcija).

 

9

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 7.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Precēm vai produktiem, kuriem nodokļa aprēķināšanai par mērvienību noteikta to vērtība latos, nodokļa likmi aprēķina procentos no to realizācijas cenas vai muitas vērtības (7.pielikuma tabulas 2. un 6.pozīcija)”;

Atbalstīt

13. 7.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Precēm vai produktiem, kuriem nodokļa aprēķināšanai par mērvienību noteikta to vērtība latos, nodokļa likmi aprēķina procentos no to realizācijas cenas vai muitas vērtības (7.pielikuma tabulas 2. un 6.pozīcija)”;

2. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dažādiem taras un iepakojuma paveidiem var noteikt likmju atlaidi atkarībā no to ietekmes uz vidi, kā arī noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas.

13. 7.pielikumā:

izslēgt 2.punktu;

     

izslēgt 2.punktu;

3. Pielikumā norādīti normatīvi nodokļa ieņēmumu izlietojumam:

(1) atmaksājuma normatīvs, preci vai produktu nododot utilizācijai vai atkārtotai izmantošanai;

(2) atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu utilizāciju vai atkārtotu izmantošanu;

(3) atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Pielikumā norādīti atmaksājuma normatīvi (procentos) nodokļa ieņēmumu izlietojumam:

(1) - atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu utilizāciju vai atkārtotu izmantošanu;

(2) - atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.";

     

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Pielikumā norādīti atmaksājuma normatīvi (procentos) nodokļa ieņēmumu izlietojumam:

(1) - atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu utilizāciju vai atkārtotu izmantošanu;

(2) - atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.";

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

 

izteikt tabulu šādā redakcijā:

10

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

Papildināt 7.pielikuma tabulu ar jaunām pozīcijām šādā redakcijā:

Neatbalstīt

 

Preces vai produkta veids

Mŗvie-nība

Lik-me (Ls)

Atmaksājuma normatīvi (procentos)

 

Preces vai produkta veids

Mērvie-nība

Lik-me (Ls)

Atmaksājuma normatīvi (procentos)

   

Preces vai produkta veids

Mērvie-nība

Lik-me (Ls)

Atmaksājuma normatīvi (procentos)

 
       

(1)

(2)

(3)

       

(1)

(2)

               

1.

Minerāleļļas

kg

0.02

60%

20%

20%

1.

Minerāleļļas

kg

0.03

80 %

20 %

 

9

Akmeņogles

tonna

0.38

0%

100%

 

2.

Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti svina ar ietilpību

         

2.

Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti,

           

un papildlime par sēra saturu

sēra %

1.00

     

līdz 50 Ah

gab.

1.50

70%

20%

10%

 

svina, ar ietilpību līdz 50 Ah

gab.

1.50

90 %

10 %

 

10

Mazuts

tonna

0.50

0%

100%

 

no 51 līdz 100Ah

gab.

3.00

60%

20%

20%

 

no 51 līdz 100 Ah

gab.

3.00

80 %

20 %

   

un papildlikme par sēra saturu

sēra %

1.00

     

no 101 līdz 150 Ah

gab.

4.50

50%

20%

30%

 

no 101 līdz 150 Ah

gab.

4.50

70 %

30 %

 

11

Dabas gāze

tūkst. m3

0.30

0%

100%

 

no 151 un vairāk Ah

gab.

6.00

40%

20%

40%

 

no 151 un vairāk Ah

gab.

6.00

60 %

40 %

               

citi

no vērtības latos

15%

60%

20%

20%

 

citi

no vērt. latos

15 %

80 %

20 %

               

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1.00

80%

10%

10%

3.

Ozona slāni noārdošas vielas (freoni, haloni un citas) (onp – ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1.00

90 %

10 %

               

4.

Dzīvsudraba luminiscentās lampas

gab.

0.10

60%

30%

10%

4.

Dzīvsudraba luminiscentās lampas

gab.

0.10

90 %

10 %

               

5.

Visu veidu riepas

kg

0.05

30%

60%

10%

5.

Visu veidu riepas

kg

0.06

80 %

20 %

               
             

6.

Vienreiz lietojamie plastmasas trauki un galda piederumi

no vērt. latos

25 %

50 %

50 %

               
             

7.

Eļļas filtri

gab.

0.10

80 %

20 %

               

6.

Preču vai produktu iepakojums

Saskaņā ar šā likuma 8.pielikuma 1.- 5. pozīciju

30%

20%

50%

8.

Preču vai produktu iepakojums

saskaņā ar šā likuma 8.pielikuma

1.- 6.pozīciju

50 %

50 %".

               

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

8.pielikums

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

14. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par dabas resursu nodokli"

8.pielikums

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

11

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

 

Preču vai produktu iepakojums

Likme (Ls) par 1kg iepakojuma materiāla (9.panta ceturtās daļas 1.punkts)

Likme (Ls) par 1kg vai 1l iepakotā produkta (9.panta ceturtās daļas 2.punkts)

Likme (%)no iepakojuma vērtības (9.panta ceturtās daļas 3.punkts)

Likme (%)no preces vai produk- ta vērtības (9.panta ceturtās daļas 4.punkts)

 

Preces vai produkta iepakojuma veids

Likme (Ls) par 1 kg iepakojuma materiāla (9.panta ceturtās daļas 1.punkts)

Likme (%) no preces vai produkta vērtības (9.panta ceturtās daļas 4.punkts)

   

Preces vai produkta iepakojuma veids

Likme (Ls) par 1 kg iepakojuma materiāla (9.panta ceturtās daļas 1.punkts)

Likme (%) no preces vai produkta vērtības (9.panta ceturtās daļas 4.punkts)

 

1.

No stikla izejmateriāliem

0.025

0.01

10%

1%

1.

No stikla izejmateriāliem

0.025

1 %

 

1.

No stikla izejmateriāliem

0.040

1 %

 

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem

0.075

0.0075

10%

1%

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot PET (polietilēnteraftalāts)

0.090

1 %

 

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot PET (polietilēnteraftalāts)

0.090

1 %

 

3.

No metāla izejmateriāliem

0.05

0.005

10%

1%

3.

No PET izejmateriāliem

0.105

1 %

 

3.

No PET izejmateriāliem

0.105

1 %

 

4.

No papīra un kartona laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

0.006

10%

1%

4.

No metāla izejmateriāliem

0.06

1 %

 

4.

No metāla izejmateriāliem

0.06

1 %

 

5.

No koksnes vai citu dabīgo šķiedru izejmateriāliem

0.01

0.001

10%

1%

5.

No papīra un kartona laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

1 %

 

5.

No papīra, kartona un citiem materiālu laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

1 %

 
           

6.

No koksnes vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem

0.012

1 %”.

 

6.

No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem

0.012

1 %”.

 
                   

12

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

Atbalstīt

                       

Preces vai produkta iepakojuma veids

Likme (Ls) par 1 kg iepakojuma materiāla

 
                     

1.

No stikla izejmateriāliem

0.040

 
                     

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot PET (polietilēnteraftalāts)

0.090

 
                     

3.

No PET izejmateriāliem

0.105

 
                     

4.

No metāla izejmateriāliem

0.06

 
                     

5.

No papīra, kartona un citiem materiālu laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

 
                     

6.

No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem

0.012

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

15. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi 4.pielikumā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.”

13

 

 

14

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

Svītrot likumprojekta 15.pantu

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 15.pantu pārcelt pēc likumprojekta 9.panta kā jaunu 10.pantu, attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju.

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

9. Pārejas noteikumos:

papildināt ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi 4.pielikumā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.”;

   

15

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“2. Likuma 7.pielikuma 9., 10. un 11.pozīcijas stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

Neatbalstīt

 
   

16

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi 9.panta ceturtajā daļā, 7.pielikuma 1.punktā un 8.pielikumā stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.”

Atbalstīt

papildināt ar 4.punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi 9.panta ceturtajā daļā, 7.pielikuma 1.punktā un 8.pielikumā stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.”

   

17

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2000.gada 1.oktobrim ir spēkā 1999.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.188 “Kārtība, kādā nosakāmi dabas resursu nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Atbalstīt

papildināt ar 3.punktu šādā redakcijā:

“4. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2000.gada 1.oktobrim ir spēkā 1999.gada 25.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.188 “Kārtība, kādā nosakāmi dabas resursu nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

   

18

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par tā spēkā stāšanos:

“Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.