Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"” izskatīšanai 2.lasījumā

.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

2) dabas resursu lietošanas atļauja ir īpašs dokuments, kas nosaka dabas resursu ieguves, vides piesārņošanas vai videi kaitīgu preču un produktu realizācijas vai ievešanas (importa) kvantitatīvos un kvalitatīvos ierobežojumus, kā arī uzliek papildu saistības tā saņēmējam. Dabas resursu lietošanas atļauju likumdošanas aktos paredzētajā kārtībā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas;

  1. 1. pantā:

papildināt 2. punkta otro teikumu pēc vārda “institūcijas” ar vārdiem “un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas”.

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

‘’1. Izteikt 1. panta 2. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Dabas resursu lietošanas atļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas.’’.

Atbalstīt

1. Izteikt 1. panta 2. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Dabas resursu lietošanas atļauju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas.’’.

3. pants. Nodokļa ieņēmumu izmantošana

(1) Visi no nodokļa maksājumiem iegūtie līdzekļi (nodokļa ieņēmumi) izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas tieši saistīti ar vides aizsardzību, sanāciju, rekultivēšanu, videi kaitīgu atkritumu utilizāciju vai pārstrādi, dabas resursu izpēti vai atjaunošanu.

(2) Nodokļa ieņēmumi tiek ieskaitīti valsts vides aizsardzības speciālajā budžetā un pašvaldību vides aizsardzības speciālajos budžetos atbilstoši šā likuma 11. pantā noteiktajam sadalījumam.

  1. 3. pantā:

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldības no nodokļa maksājumiem iegūto līdzekļu izmantošanu saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotajām institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

     

  1. 3. pantā:

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldības no nodokļa maksājumiem iegūto līdzekļu izmantošanu saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotajām institūcijām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

4. pants. Nodokļa maksātāji

(1) Nodokļa maksātāji ir visas juridiskās un fiziskās personas vai to apvienības, kas saskaņā ar attiecīgu atļauju (ja spēkā esošie normatīvie akti paredz nepieciešamību saņemt šādu atļauju) veic kādu no šādām darbībām:

1) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) iegūst ar nodokli apliekamus dabas resursus;

2) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) ievada vidē ar nodokli apliekamu piesārņojumu;

3) ieved (importē) videi kaitīgas preces vai produktus, preces vai produktus videi kaitīgā iepakojumā brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā;

  1. 4. pantā:

pirmās daļas 3. punktā izslēgt pirms vārda “iepakojumā” vārdus “videi kaitīgā”;

     

  1. 4. pantā:

pirmās daļas 3. punktā izslēgt pirms vārda “iepakojumā” vārdus “videi kaitīgā”;

4) Latvijas Republikā realizē iekšzemē ražotas videi kaitīgas preces vai produktus, preces vai produktus videi kaitīgā iepakojumā.

pirmās daļas 4. punktā izslēgt pirms vārda “iepakojumā” vārdus “videi kaitīgā”.

     

pirmās daļas 4. punktā izslēgt pirms vārda “iepakojumā” vārdus “videi kaitīgā”.

5. pants. Ar nodokli apliekamie objekti

Ar nodokli apliek:

1) iegūstamos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2.pielikumā;

  1. 5. pantā:

izteikt pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2. pielikumā.”.

     

  1. 5. pantā:

izteikt pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos dabas resursus, kas minēti šā likuma 1. un 2. pielikumā.”.

7. pants. Dabas resursu lietošanas limitēšana

(1) Dabas resursu lietošanas limitus nosaka, izsniedzot attiecīgajam darbības veidam paredzēto atļauju.

(2) Jebkuram nodokļa maksātājam visu veidu dabas resursu ieguvei un piesārņojošo vielu ievadīšanai vidē ir jāsaņem atļauja. Atļauju, izvērtējot dabas resursu krājumus, vides stāvokli un konkrēto ražošanas (ieguves) tehnoloģiju, izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotas institūcijas.

(7) Ar atļauju piešķiršanu saistītos strīdus izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ieinteresētā persona strīda izskatīšanā pieņemto lēmumu ir tiesīga pārsūdzēt tiesā.

5. Papildināt 7. panta otrās daļas otro teikumu aiz vārda “institūcijas” ar vārdiem “un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas”.

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izdarīt grozījumus likuma 7. panta septītajā daļā nolūkā to saskaņot ar grozījumiem likuma 1. pantā un 7. panta otrajā daļā. Šai sakarā ierosinām izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:

‘’5. 7. pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda ‘’institūcijas’’ ar vārdiem ‘’un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas’’;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

‘’Ar atļaujas piešķiršanu saistītos strīdus izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai arī attiecīgā pašvaldība - gadījumos, kad atļaujas piešķiršana ietilpst pašvaldības kompetencē.’’.

Atbalstīt

5. 7. pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu pēc vārda ‘’institūcijas’’ ar vārdiem ‘’un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas’’;

izteikt septītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

‘’Ar atļaujas piešķiršanu saistītos strīdus izskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai arī attiecīgā pašvaldība - gadījumos, kad atļaujas piešķiršana ietilpst pašvaldības kompetencē.’’.

9. pants. Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgu preču un produktu realizāciju vai ievešanu (importu)

(4) Nodokli par preču un produktu iepakojumu aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm pēc vienas no šādām metodēm atkarībā no nodokļu maksātāja izvēles, ja tam ir dokumenti attiecīgās nodokļa likmes piemērošanai:

1) pēc nodokļa likmēm par katru iepakojuma materiāla fizisko vienību (svaru), ja iepakojuma materiālu daudzums atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajai klasifikācijai ir pamatots ar kravas sertifikātu importētām precēm vai uzskaites dokumentiem iekšzemē ražotām precēm;

2) pēc nodokļa likmēm par katru iepakotās preces vai produkta fizisko vienību (svaru vai tilpumu) atbilstoši ievedmuitas deklarācijā uzrādītajiem datiem par importētām precēm vai uzskaites dokumentiem iekšzemē ražotām precēm;

3) pēc nodokļa likmēm procentos no importēto preču iepakojuma muitas vērtības (ja iepakojums muitas iestādēs tiek deklarēts ar atsevišķu deklarāciju) vai procentos no iepakojuma ražošanas izmaksām (uzņēmumos, kas nodrošina izmaksu dalītu uzskaiti);

4) pēc nodokļa likmēm procentos no importēto preču muitas vērtības vai iekšzemē ražotu preču realizācijas cenas, kurā neietilpst akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.

6. Izslēgt 9.panta ceturtās daļas 2. un 3. punktu.

     

6. Izslēgt 9.panta ceturtās daļas 2. un 3. punktu.

IV nodaļa

Atvieglojumi un izņēmumi

7. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Nodokļa atlaides, atvieglojumi un atmaksāšana”;

     

7. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Nodokļa atlaides, atvieglojumi un atmaksāšana”;

 

8. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

“ 16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Iepakojuma apsaimniekošanas padomes lēmumu, var noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas.”

3

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 16.1 pantu šādā redakcijā:

‘’16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz ieteikumu, ko dod komisija, kuru izveidojis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un kurā pārstāvētas ieinteresētās ministrijas un citas institūcijas, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas. Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību un komisijā pārstāvētās institūcijas nosaka Ministru kabinets.’’.

 

8. Papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

‘’16.1 pants. Nodokļa atvieglojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz ieteikumu, ko dod komisija, kuru izveidojis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un kurā pārstāvētas ieinteresētās ministrijas un citas institūcijas, ir tiesīga noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas. Nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību un komisijā pārstāvētās institūcijas nosaka Ministru kabinets.’’.

17. pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:

1) personām, kas šīs preces nodod utilizācijai vai atkārtotai izmantošanai;

2) uzņēmumiem, kas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājumu normatīvi doti šā likuma 7. pielikumā.

9. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumiem, kas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājumu normatīvi noteikti šā likuma 7. pielikumā.”

     

9. Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

“17. pants. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

(1) Maksājumi par videi kaitīgu preču un produktu patēriņu ir daļēji atmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumiem, kas atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču utilizāciju vai pārstrādi.

(2) Atmaksājumu normatīvi noteikti šā likuma 7. pielikumā.”

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

1.pielikums

Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi

1. Veicot ieguvi zem gruntsūdens līmeņa, piemērojami nodokļa likmju

atvieglojuma koeficienti šādiem resursu veidiem:

smilts būvniecībai, smilts stiklam un veidnēm - 0.5

smilts - grants, grants būvniecībai - 0.7

10. 1.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Veicot kvarca smilts, smilts vai smilts – grants ieguvi zem ģeoloģiskās izpētes gaitā noteiktā gruntsūdens līmeņa, piemērojams nodokļa likmju atvieglojuma koeficients 0.6.";

     

10. 1.pielikumā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Veicot kvarca smilts, smilts vai smilts – grants ieguvi zem ģeoloģiskās izpētes gaitā noteiktā gruntsūdens līmeņa, piemērojams nodokļa likmju atvieglojuma koeficients 0.6.";

5. Attiecībā uz valsts nozīmes dabas resursu atradnēm un valsts nozīmes derīgajiem izrakteņiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var paredzēt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa un aizstāt to ar cita veida maksājumiem, ko nosaka Ministru kabinets vai licences līgums.

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Dabas resursiem, kas iegūti un realizēti pazemes un virszemes būvju (dziļāk par 5 m no zemes virsmas) celtniecības, dīķu un citu ūdenstilpju ierīkošanas, ūdensteču un ūdenstilpju gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas un citu saimniecisko darbību rezultātā, kas neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm, vai iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis un kuri tiek iesaistīti saimnieciskajā darbībā, piemērojamas dabas resursu nodokļa likmes, kas minētas šajā pielikumā. Šajos gadījumos dabas resursu lietošanas atļaujas izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotās institūcijas.";

     

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Dabas resursiem, kas iegūti un realizēti pazemes un virszemes būvju (dziļāk par 5 m no zemes virsmas) celtniecības, dīķu un citu ūdenstilpju ierīkošanas, ūdensteču un ūdenstilpju gultnes tīrīšanas vai padziļināšanas un citu saimniecisko darbību rezultātā, kas neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm, vai iegūtajiem derīgajiem izrakteņiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis un kuri tiek iesaistīti saimnieciskajā darbībā, piemērojamas dabas resursu nodokļa likmes, kas minētas šajā pielikumā. Šajos gadījumos dabas resursu lietošanas atļaujas izsniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotās institūcijas.";

 

 

 

 

 

 

 

 

Spēkā esošā redakcija

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

 

4

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops

Izteikt 1.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Neatbalstīt

Nr.p.k.

Resursu veids

Mērvienība

Likme (Ls)

 

"Nr.

p.k.

Resursu veids

Mērvienība

Likme

(Ls)

 
         

1.

Kvarca smilts

m3

0.25

 

2.

Smilšmāls un mālsmilts

m3

0.01

 

2.

Smilts (rupjuma modulis vidēji >1)

m3

0.07

 

3.

Smilts būvniecībai

m3

0.05

   

Smilts (rupjuma modulis vidēji <1)

m3

0.03

 

4.

Smilts stiklam un veidnēm

m3

0.20

 

3.

Smilts–grants (frakcijas >5 mm saturs >15 %)

m3

0.14

 

5.

Smilts - grants, grants būvniecībai

m3

0.10

 

4.

Smilts–grants (frakcijas > 5mm saturs >15 %) kopā ar laukakmeņiem (frakcijas >70 mm >10 %)

m3

0.16

 

16.

Laukakmeņi (no atradnēm) būvniecībai

m3

0.15

 

5.

Laukakmeņi no to atradnēm

m3

0.20

 

6.

Māls cementam un ķieģeļiem

m3

0.10

 

6.

Māls

m3

0.14

 

7.

Māls keramikai un keramzītam

m3

0.13

           
         

7.

Citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai

m3

0.14

 
         

8.

Morēnas smilšmāls un mālsmilts

m3

0.03

 

8.

Dolomīts šķembām, dolomītmiltiem, būvkaļķim un cementam

m3

0.06

 

9.

Dolomīts

m3

0.10

 

9.

Dolomīts apdarei, stiklam un metalurģijai

m3

0.25

 

10.

Dekoratīvais (apdares) dolomīts

m3

0.25

 

10.

Kaļķakmens cementam, būvkaļķiem m3

0.10

   

11.

Kaļķakmens

m3

0.15

 

11.

Kaļķiezis, saldūdens irdenais, augšņu kaļķošanai

m3

0.10

 

12.

Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie)

m3

0.14

 

12.

Kaļķakmens metalurģijai, stikla un cukura ražošanai

m3

0.18

           

13.

Kaļķiezis, saldūdens saistītais (šūnakmens), apdarei

m3

1.00

 

13.

Šūnakmens

m3

1.50

 

14.

Ģipšakmens cementam

m3

0.20

 

14.

Ģipšakmens

m3

0.30

 

15.

Ģipšakmens būvģipsim

m3

0.25

           

17.

Krāsu zeme krāsvielām

m3

0.10

 

15.

Krāsu zemes

m3

0.14

 

18.

Augsto vai pārejas purvu kū dra (mitrums - 40%)

tonna

0.13

 

16.

Kūdra ar sadalīšanās pakāpi virs 20 % (mitrums – 40 %)

tonna

0.10

 

19.

Zemo purvu kūdra (mitrums - 50%)

tonna

0.07

 

17.

Kūdra ar sadalīšanās pakāpi līdz 20 % (mitrums – 40 %)

tonna

0.20

 

20.

Sapropelis lauksaimniecībai (mitrums - 60%)

tonna

0.10

 

18.

Sapropelis, organogēns (aļģu un zoogēns – aļģu) un organogēni kaļķains ar pelnainību <30 % (mitrums - 60 %)

tonna

0.30

 

21

Sapropelis un dūņas dziedniecībai

tonna

0.50

 

19.

Pārējais sapropelis (mitrums – 60 %)

tonna

0.14

 
         

20.

Visu veidu dziednieciskās dūņas

tonna

0.70

 

1.

Augsne

m3

0.20

 

21.

Augsne

m3

0.30”

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

2.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi

11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par dabas resursu nodokli"

2.pielikums

Nodokļa likmes par ūdeņu ieguvi

Nr. p.k.

Ūdeņu ieguves avots vai veids

Mērvienība

Likme (Ls)

Nr.

p.k.

Ūdeņu ieguves avots vai veids

Mērvienība

Likme (Ls)

1.

Pazemes ūdeņi

m3

0.01

1.

Virszemes ūdeņi

m3

0.002

2.

Virszemes ūdeņi

m3

0.002

2.

Pazemes ūdeņi, tajā skaitā saldūdeņi:

   

3.

Ārstnieciskie minerālūdeņi

m3

0.10

2.1.

dzeramie ūdeņi

m3

0.01

4.

Galda minerālūdeņi

m3

0.15

2.2.

tehniskie ūdeņi

m3

0.005

5.

Termālie ūdeņi

m3

0.05

2.3.

minerālūdeņi, tajā skaitā:

   
       

2.3.1.

dziednieciskie ūdeņi

m3

0.20

       

2.3.2.

termālie ūdeņi

m3

0.05”

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

12. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

“Likuma "Par dabas resursu nodokli"

4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu

           
               

5

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 4.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

Atbalstīt

Nr.p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (Ls)

Nr.

p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (Ls)

 

Nr.

p.k.

Izmešu klasifikācija pēc bīstamības klases

Mērvienība

Likme (Ls)

 

1.

Nebīstamie izmeši

tonna

3.00

1.

Nebīstamie izmeši

tonna

5.00

 

1.

Nebīstamie izmeši

tonna

4.00

 

2.

Vidēji bīstamie izmeši

tonna

4.50

2.

Vidēji bīstamie izmeši

tonna

7.00

 

2.

Vidēji bīstamie izmeši

tonna

5.50

 

3.

Bīstamie izmeši

tonna

10.00

3.

Bīstamie izmeši

tonna

15.00

 

3.

Bīstamie izmeši

tonna

13.00

 

4.

Īpaši bīstamie izmeši

tonna

800.00

4.

Īpaši bīstamie izmeši

tonna

800.00”

 

4.

Īpaši bīstamie izmeši

tonna

820.00

 

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

7.pielikums

Nodokļa likmes par videi kaitīgu preču un produktu realizāciju vai ievešanu (importu)

2. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dažādiem taras un iepakojuma paveidiem var noteikt likmju atlaidi atkarībā no to ietekmes uz vidi, kā arī noteikt nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem, kuri realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas.

13. 7.pielikumā:

svītrot 2.punktu;

3. Pielikumā norādīti normatīvi nodokļa ieņēmumu izlietojumam:

(1) atmaksājuma normatīvs, preci vai produktu nododot utilizācijai vai atkārtotai izmantošanai;

(2) atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu utilizāciju vai atkārtotu izmantošanu;

(3) atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Pielikumā norādīti atmaksājuma normatīvi (procentos) nodokļa ieņēmumu izlietojumam:

(1) - atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču vai produktu utilizāciju vai atkārtotu izmantošanu;

(2) - atskaitījumi mērķprogrammu realizācijai.";

 

izteikt tabulu šādā redakcijā:

"Nr.

p.k.

Preces vai produkta veids

Mērvienība

Likme

(procentos vai Ls)

Atmaksājuma normatīvi (procentos)

"Nr.

p.k.

Preces vai produkta veids

Mērvienība

Likme

(procentos vai Ls)

Atmaksājuma normatīvi (procentos)

       

(1)

(2)

(3)

       

(1)

(2)

1.

Minerāleļļas

kg

0.02

60%

20%

20%

1.

Minerāleļļas

litrs

0.03

80 %

20 %

2.

Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti svina ar ietilpību

         

2.

Strāvas akumulatori un ķīmiskie strāvas avoti,

       

līdz 50 Ah

gab.

1.50

70%

20%

10%

 

svina, ar ietilpību līdz 50 Ah

gab.

1.50

90 %

10 %

no 51 līdz 100Ah

gab.

3.00

60%

20%

20%

 

no 51 līdz 100 Ah

gab.

3.00

80 %

20 %

no 101 līdz 150 Ah

gab.

4.50

50%

20%

30%

 

no 101 līdz 150 Ah

gab.

4.50

70 %

30 %

no 151 un vairāk Ah

gab.

6.00

40%

20%

40%

 

no 151 un vairāk Ah

gab.

6.00

60 %

40 %

citi

no vērtības latos

15%

60%

20%

20%

 

citi

no vērt. latos

15 %

80 %

20 %

3.

Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas) (onp - ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1.00

80%

10%

10%

3.

Ozona slāni noārdošas vielas (freoni, haloni un citas) (onp – ozona noārdīšanas potenciāls)

kg onp

1.00

90 %

10 %

4.

Dzīvsudraba luminiscentās lampas

gab.

0.10

60%

30%

10%

4.

Dzīvsudraba luminiscentās lampas

gab.

0.10

90 %

10 %

5.

Visu veidu riepas

kg

0.05

30%

60%

10%

5.

Visu veidu riepas

kg

0.06

80 %

20 %

             

6.

Vienreiz lietojamie plastmasas trauki un galda piederumi

kg

25 %

50 %

50 %

             

7.

Eļļas filtri

gab.

0.10

80 %

20 %

 

6.

Preču vai produktu iepakojums

 

Saskaņā ar šā likuma 8.pielikuma 1.- 5. pozīciju

30%

20%

50%

8.

Preču vai produktu iepakojums

 

saskaņā ar šā likuma 8.pielikuma

1.- 6.pozīciju

50 %

50 %".

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Likuma "Par dabas resursu nodokli"

8.pielikums

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

14. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par dabas resursu nodokli"

8.pielikums

Nodokļa likmes par preču vai produktu iepakojumu

Nr. p. k.

Preču vai produktu iepakojums

Likme (Ls) par 1kg iepakojuma materiāla (9.panta ceturtās daļas 1.punkts)

Likme (Ls) par 1kg vai 1l iepakotā produkta (9.panta ceturtās daļas 2.punkts)

Likme (%)no iepakojuma vērtības (9.panta ceturtās daļas 3.punkts)

Likme (%)no preces vai produk- ta vērtības (9.panta ceturtās daļas 4.punkts)

Nr.

p.k.

Preces vai produkta iepakojuma veids

Likme (Ls) par 1 kg iepakojuma materiāla (9.panta ceturtās daļas 1.punkts)

Likme (%) no preces vai produkta vērtības (9.panta ceturtās daļas 4.punkts)

1.

No stikla izejmateriāliem

0.025

0.01

10%

1%

1.

No stikla izejmateriāliem

0.025

1 %

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem

0.075

0.0075

10%

1%

2.

No plastmasas (polimēru) izejmateriāliem, izņemot PET (polietilēnteraftalāts)

0.090

1 %

3.

No metāla izejmateriāliem

0.05

0.005

10%

1%

3.

No PET izejmateriāliem

0.105

1 %

4.

No papīra un kartona laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

0.006

10%

1%

4.

No metāla izejmateriāliem

0.06

1 %

5.

No koksnes vai citu dabīgo šķiedru izejmateriāliem

0.01

0.001

10%

1%

5.

No papīra un kartona laminātiem ar polimēru vai metāla komponentiem

0.06

1 %

           

6.

No koksnes vai citu dabisko šķiedru izejmateriāliem

0.012

1 %”.

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

   

6

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi 4.pielikumā stājas spēkā 2002gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“2. Grozījumi 4.pielikumā stājas spēkā 2002gada 1.janvārī.”