Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par policiju"

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Aizliegts izpaust pirmstiesas izmeklēšanas materiālus bez prokurora vai izziņas izdarītāja atļaujas, kā arī materiālus, kuri ir pretrunā ar nevainīguma prezumpciju."

2. Izslēgt 10.panta 15.punktu.

3. Aizstāt 11.panta 8.punktā vārdus "Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldei" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei".

4. 12.panta pirmajā daļā:

izslēgt 6.punktā vārdus "vai atrašanās piespiedu ārstēšanās iestādē";

izslēgt 16.punkta ceturtajā rindkopā vārdus "prokurora sankciju vai";

aizstāt 23.punktā vārdus "ekonomisko noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā" un vārdu "noziegumi" ar vārdiem "noziedzīgi nodarījumi".

5. Izslēgt 13.panta pirmajā un trešajā daļā vārdus "durkļus, dunčus, zobenus".

6. Aizstāt 14.panta trešās daļas 5.punktā vārdus "smaga nozieguma" ar vārdiem "smaga vai sevišķi smaga nozieguma".

7. Aizstāt 17.pantā vārdus "Kārtības policijas pārvaldes" ar vārdiem "Galvenās kārtības policijas pārvaldes".

8. Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdus "smagu un bīstamu noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu".

9. Papildināt 19.panta otrās daļas 5.punktu aiz vārdiem "Valsts policijas" ar vārdiem "un Drošības policijas".

10. 20.pantā:

izslēgt pirmās daļas 8.punktu;

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "smagu un bīstamu noziegumu" ar vārdiem "noziedzīgu nodarījumu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "iekšlietu ministrs" ar vārdiem "Valsts policijas priekšnieks".

11. 21.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "Valsts policijas" ar vārdiem "un Drošības policijas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Valsts policijas darbinieku un Drošības policijas darbinieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

12. Aizstāt 26.panta ceturtajā daļā vārdus "nolikumu par izdienas pensijām" ar vārdiem "likumu "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"".

13. 31.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmiju" ar vārdiem "Latvijas Policijas akadēmiju";

papildināt otro daļu aiz vārda "izglītību" ar vārdiem "Latvijas Policijas".

14. Aizstāt 3., 10. un 11.pantā, 12.panta pirmās daļas 7., 13., 14., 22., 28. un 29.punktā, 18.panta trešajā daļā, 20.panta otrās daļas 1.punktā, 28.panta pirmajā daļā un 31.panta sestajā daļā vārdu "noziegums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "noziedzīgs nodarījums" (attiecīgā locījumā).

15. Aizstāt pārejas noteikumā vārdus "Kriminālsodu izpildes likums" ar vārdiem "Ieslodzījuma vietu likums".