Likumprojekts

Likumprojekts

Par meža ciršanas tāmi 2000.- 2004.gadam

Apstiprināt šādu meža ciršanas tāmi 2000.- 2004. gadam:

8349,3 tūkstošus kubikmetru likvidās koksnes gadā, to skaitā galvenajā cirtē - 5675 tūkstošus kubikmetru.