Projekts

Projekts

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli“ (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1. nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 416./419. nr.) šādus grozījumus:

    1. pantā:

izteikt 1. daļas 8. punktu šādā redakcijā:

“8) stipendijas, kas izmaksātas no budžeta, Ministru kabineta apstiprināta fonda līdzekļiem vai no to Eiropas Savienības starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem, kurās līdzdalību ir apstiprinājis Ministru kabinets;”

papildināt pirmo daļu ar 23.punktu šādā redakcijā:

“23) bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sorosa fonds- Latvija” projektu ietvaros izmaksātās stipendijas un atlīdzība.”

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Šā panta pirmās daļas 8. punktā minētā stipendija ir vienreizēja vai sistemātiski ilgākā laika posmā izmaksāta naudas summa:

    1. personai, kura vispārēju vai izvēlētu izglītības (studiju) programmu apgūst izglītības iestādē vai patstāvīgi;
    2. personas apgādībā esošo personu izglītības (studiju) programmas apgūšanas veicināšanai izglītības iestādē;

personai tās pētniecības darba vai radošā darba atbalstam.”