Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Likumā par ostām

Izdarīt Likumā par ostām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt l.pantā vārdus "kā arī kuģošanas drošību ostā".

2. Izteikt 4.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ostas zemes nomas maksas maksimālo apmēru katrā ostā nosaka ostas valde."

3. Izteikt 6.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ostas noteikumus apstiprina satiksmes ministrs."

4. 7.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic šādas valsts pārvaldes funkcijas:

1) nosaka ostas maksas un maksimālos tarifu robežlīmeņus šā likuma 15.pantā minētajiem pakalpojumiem;

2) nodrošina ostas maksas un nomas (īres) maksas iekasēšanu;

3) nosaka apsardzes un caurlaižu režīmu ostā;

4) savas kompetences ietvaros kontrolē ostas noteikumu ievērošanu;

5) savas kompetences ietvaros kontrolē ostas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbības atbilstību likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem aktiem un attiecīgās ostas pārvaldes nolikumam;

6) kontrolē ostas teritorijas aizsardzību pret piesārņojumu, nodrošina piesārņojuma seku likvidēšanu ostā un piedalās piesārņojuma seku likvidēšanā jūrā, kā arī nodrošina kuģu atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas organizēšanu;

7) nodrošina ziemas navigāciju ostā saskaņā ar satiksmes ministra apstiprināto kārtību.";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apsaimnieko valdījumā nodoto īpašumu - hidrotehniskās būves, kuģu ceļus, navigācijas iekārtas un ierīces ostā, kā arī akvatoriju;";

aizstāt trešās daļas 8.punktā vārdus "lietošanā vai nomā" ar vārdu "valdījumā".

5. 8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ostas valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs (pašvaldības amatpersona) un deviņi valdes locekļi. Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu valdēs ir četras attiecīgās pašvaldības amatpersonas, kuras amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un pa vienai Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts amatpersonai vai pārstāvim, kurus norīko attiecīgais ministrs, kā arī Latvijas Attīstības aģentūras valsts amatpersona vai pārstāvis, kuru norīko ekonomikas ministrs. Ostas valdē var iekļaut arī pārstāvjus no kuģu aģentūru un stividoru kompānijām, kuras darbojas attiecīgajā ostā. Citu ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Satiksmes ministrija" ar vārdiem "satiksmes ministrs".

6. 10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(l) Latvijas valsts politiku ostu attīstībā un visu ostu darbību koordinē Latvijas Ostu padome.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "citu Latvijas ostu pārstāvis, kuru ieteikusi Latvijas Jūrniecības savienība;" ar vārdiem "citu Latvijas ostu pārstāvis, kuru ieteikusi Latvijas mazo ostu asociācija;";

papildināt otro daļu ar vārdiem "Latvijas ostu asociācijas pārstāvis".

 

7. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Latvijas Ostu padomes galvenie uzdevumi

Latvijas Ostu padomes galvenie uzdevumi ir:

1) koordinēt Latvijas ostu attīstības koncepcijas izstrādāšanu;

2) izvērtēt ilglaicīgu ostu attīstības programmu un likumu vai citu normatīvo aktu projektu atbilstību Latvijas ostu attīstības koncepcijai;

3) izvērtēt priekšlikumus par investīciju piesaistīšanu ostu un ar tām saistīto infrastruktūras objektu attīstībai;

4) sniegt atzinumu par priekšlikumiem atsavināt nekustamo īpašumu ostās valsts vai sabiedriskajām vajadzībām."

8. Papildināt 12.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ostas pārvalde var nodot savus finansu līdzekļus citas ostas pārvaldei, savstarpēji vienojoties, vai uzkrāt kopējo projektu realizācijai, ievērojot šā panta otrās daļas nosacījumus."

9. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "kanāla, mazo kuģu" ar vārdiem "kanāla, sanitāro, mazo kuģu";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sanitārā maksa tiek izmantota atkritumu un piesārņoto ūdeņu savākšanas un utilizācijas pakalpojumu sniedzēju darba samaksai saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu ar ostas pārvaldi."

10. 15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ostas pārvalde apstiprina tarifu robežlīmeņus šādiem pakalpojumiem, ko sniedz ostā:

1) aģenta pakalpojumi;

2) piestātnes izmantošana;

3) tauvošanas darbu izpilde;

4) atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana;

5) pasažieru pakalpojumi;

6) ostas velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošana;

7) ugunsdzēsēju pakalpojumi;

8) jahtu stāvvietu izmantošana;

9) loča pakalpojumi.";

izslēgt trešo daļu.

11. Izteikt piektās nodaļas nosaukumu un 16. un 17.pantu šādā redakcijā:

"Piektā nodaļa

Kuģošana ostā

16.pants. Kuģošana un tās kontrole

(1) Kuģu satiksmes operatīvo vadību ostā un ostas pievedceļos, kā arī kuģošanas drošības kontroli ostā nodrošina ostas kapteinis.

(2) Ostas kapteiņa dienesta darbiniekus, kuri saistīti ar kuģošanas drošību, pieņem darbā ostas pārvaldē pēc attiecīgās sertificēšanas Latvijas Jūras administrācijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sertifikātu izsniegšanas kārtību.

17.pants. Ostas kapteinis

(1) Ostas kapteiņa funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti Latvijas Jūrniecības noteikumos (Jūras kodeksā) (turpmāk – Jūras kodekss), šajā likumā, Nolikumā par ostas kapteiņa dienestu, kuru izstrādā Jūras administrācija kopīgi ar ostu pārvaldēm un apstiprina satiksmes ministrs, un citos normatīvajos aktos.

(2) Ostas kapteiņa rīkojumi, kas saistīti ar kuģošanas drošības pasākumiem, ir obligāti visiem kuģiem, organizācijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām.

(3) Ostas kapteinis var aizturēt kuģi Jūras kodeksā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(4) Kuģu arestu ostā veic saskaņā ar Starptautisko konvenciju par noteiktu likumu, kas attiecas uz jūras kuģu arestu, unifikāciju un Jūras kodeksu."

12. Aizstāt 18.pantā vārdus "likumdošanas aktiem" ar vārdiem "likumiem un citiem normatīvajiem aktiem".

13. Izteikt 19.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesības pirkt ostas zemi – neatkarīgi no tās īpašnieka – ir valstij vai pašvaldībai ostas pārvaldes personā. Ostas pārvaldei savukārt aizliegts ostas zemi pārdot."

 

14. Izteikt 22.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ostu attīstības fonds ir valsts budžeta speciālā budžeta sastāvdaļa. Fonda nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Fonda turētājs un rīkotājs ir Satiksmes ministrija."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.