Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Izglītības likumā

(Reģ. nr.470)

Likuma redakcija līdz Satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 11

Otrā lasījumā redakcija

(reģ.nr. 470, dok. nr. 1687)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

6

3

4

5

6

Izglītības likums

Grozījumi Izglītības likumā

     

Grozījumi Izglītības likumā

 

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

--------------------------

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 11) punktu šādā redakcijā:

“11) Akadēmiskās informācijas centrs — Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija, kas veic ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas;”;

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt no likumprojekta 1. pantā paredzēto 11) punktu un iekļaut to paredzētajā 111) pantā. (Skat. attiecīgo pantu.)

Atbalstīt

1. 1.pantā:

2) augstākā izglītība - izglītības pakāpe, kurā pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē vai mākslā, vai arī zinātnē un mākslā sakņota personības attīstība izraudzītajā akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo studiju virzienā, sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai;

izslēgt 2.punktā vārdu “vispārējās”;

     

izslēgt 2.punktā vārdu “vispārējās”;

papildināt pantu ar 121) punktu šādā redakcijā:

“121) mācību līdzekļi — izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;”;

     

papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

“121) mācību līdzekļi — izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;”;

 

 

papildināt pantu ar 161) punktu šādā redakcijā:

“161) pedagogs — persona, kurai ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē;”.

2.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojektā paredzētā 1. panta 161) punktu izteikt šādā redakcijā:

“161) pedagogs — fiziska persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē;”.

Atbalstīt

 

redakcion.

labojums

papildināt pantu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

“161) pedagogs — fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē;”.

9.pants. Izglītības ieguves valoda

(1) Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā.

(2) Citā valodā izglītību var iegūt:

1) privātās izglītības iestādēs;

2) valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākumtautību izglītības programmas. Izglītības un zinātnes ministrija

nosaka šajās izglītības programmās mācību priekšmetus, kuri apgūstami

valsts valodā;

3) citos likumos paredzētās izglītības iestādēs.

(3) Ikviens izglītojamais, lai iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību, apgūst valsts valodu un kārto valsts valodas zināšanu pārbaudes eksāmenus Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā apjomā un kārtībā.

(4) Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā.

(5) Akadēmiskā (bakalaura, maģistra) un zinātniskā (doktora) grāda ieguvei nepieciešamie darbi izstrādājami un aizstāvami valsts valodā, izņemot citos likumos paredzētos gadījumus.

(6) Kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšanās, kas tiek

finansēta no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, notiek valsts valodā.

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Izteikt 9. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikvienam izglītojamam ir tiesības iegūt izglītību valsts valodā.”

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Iekļaut 9. pantā jaunu otro daļu, attiecīgi mainot daļas numerāciju:

“(2) Ikviens izglītojamais, kurš pieder pie mazākumtautībām, šā likuma ietvaros, var iegūt vispārējo, vidējo un profesionālo izglītību dzimtajā valodā, valsts un pašvaldību mazākumtautību izglītības iestādēs. Licencētās privātās, ārvalsts vai starptautisko organizāciju dibinātās izglītības iestādēs, izglītības ieguves valoda netiek reglamentēta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Svītrot 9. panta 4., 5., 6. daļu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 
 

2. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(2) Iesniegto dokumentu ekspertīzes rezultātā tiek noteikts:

1) kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds vai kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam to var pielīdzināt;

2) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstī izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstī piešķirto akadēmisko grādu varētu pielīdzināt kādam no Latvijā izsniedzamiem izglītības dokumentiem vai Latvijā piešķiramiem akadēmiskajiem grādiem, ja ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds neatbilst neviena Latvijā izsniedzama izglītības dokumenta vai Latvijā piešķirama akadēmiskā grāda prasībām.

(3) Dokumenta ekspertīzes rezultātā tā īpašniekam tiek izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.

(4) Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, pieņem:

1) studiju turpināšanai — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas turpināt studijas. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

2) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — darba devējs;

3) profesionālās darbības veikšanai profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība ir reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — šajos likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas;

4) izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē — Izglītības un zinātnes ministrija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 111) pantā:

“- trešo daļu papildināt aiz vārda “atbilst” ar vārdiem “vai ir pielīdzināms”;

 

 

 

Juridiskais birojs

izslēgt paredzēto ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu daļu, kas likumprojektā ir paredzētā 1. panta 11) punkts.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

redakcion.

labojumi

2. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(2) Iesniegto dokumentu ekspertīzes rezultātā tiek noteikts:

1) kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds vai kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam to var pielīdzināt;

2) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstī izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstī piešķirto akadēmisko grādu varētu pielīdzināt kādam no Latvijā izsniedzamiem izglītības dokumentiem vai Latvijā piešķiramiem akadēmiskajiem grādiem, ja ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds neatbilst neviena Latvijā izsniedzama izglītības dokumenta vai Latvijā piešķirama akadēmiskā grāda prasībām.

(3) Dokumenta ekspertīzes rezultātā tā īpašniekam tiek izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.

(4) Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, pieņem:

1) studiju turpināšanai — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas turpināt studijas. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

2) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — darba devējs;

3) profesionālās darbības veikšanai profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība ir reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — šajos likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas;

4) izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē — Izglītības un zinātnes ministrija.

(5) Akadēmiskās informācijas centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija, kas pilda ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas.”

14.pants. Ministru kabineta kompetence izglītībā

Ministru kabinets:

------------------

2) nosaka kārtību, kādā ārvalstīs izsniegtus izglītības dokumentus pielīdzina Latvijas Republikā izsniegtiem izglītības dokumentiem;

3. 14.pantā:

     

3. 14.pantā:

4) nosaka kredīta saņemšanas, atmaksāšanas un dzēšanas kārtību studijām augstākās izglītības programmās;

 

9.

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 14. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka kredīta saņemšanas, atmaksāšanas un dzēšanas kārtību un kredīta apmēru studijām izglītības iestāžu īstenotajās augstākās izglītības programmās un profesionālajās vidējās izglītības programmās;”;

Atbalstīt

Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka kredīta saņemšanas, atmaksāšanas un dzēšanas kārtību un kredīta apmēru studijām izglītības iestāžu īstenotajās augstākās izglītības programmās un profesionālajās vidējās izglītības programmās;”;

6) apstiprina augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apstiprina koledžu (izņemot augstskolu koledžas) nolikumus un augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;”;

     

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apstiprina koledžu (izņemot augstskolu koledžas) nolikumus un augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;”;

7) dibina, reorganizē un likvidē valsts izglītības iestādes pēc izglītības un zinātnes ministra vai citu ministru priekšlikuma;

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “valsts izglītības iestādes” ar vārdiem “un valsts izglītības atbalsta iestādes”;

     

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “valsts izglītības iestādes” ar vārdiem “un valsts izglītības atbalsta iestādes”;

8) nosaka izglītības iestāžu reģistrācijas un akreditācijas kārtību;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) nosaka izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas kārtību;”;

10.

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 14. panta 8. punktā paredzētos grozījumus.

Atbalstīt

 

11) nosaka izglītības iestādē īstenojamo izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību;

izslēgt 11.punktā vārdus “izglītības iestādē īstenojamo”;

     

izslēgt 11.punktā vārdus “izglītības iestādē īstenojamo”;

14) nosaka pedagogu sertificēšanas kārtību;

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka un koordinē pedagogu izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;”;

     

izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka un koordinē pedagogu izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;”;

15) nosaka kārtību, kādā valsts finansē mācību līdzekļu izstrādi, aprobāciju un iegādi;

 

11.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārsJ.Esta

Izteikt likuma 14. panta 15. punktu šādā redakcijā:

“15) nosaka kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi;”

Atbalstīt

izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

“15) nosaka kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi;”;

20) nosaka izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimumu;

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20) nosaka izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;”;

     

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20) nosaka izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;”;

22) nosaka pedagogu darba slodzes lielumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka kārtību, kādā stipendijas un kredītus saņem izglītojamie augstākās un profesionālās valsts izglītības iestādēs, kā arī saņemamo stipendiju un kredītu apmēru;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3. pantā likuma 14. pantā paredzēto 23. punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka stipendiju saņemšanas kārtību un stipendiju minimālo apmēru valsts izglītības iestāžu īstenoto augstākās izglītības programmu un profesionālo vidējās izglītības programmu studentiem;”

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols

Izteikt likumprojektā likuma 14. pantā paredzēto 23. punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka kārtību, kādā stipendijas saņem izglītojamie valsts un pašvaldību dibinātās augstākās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī saņemamo stipendiju apmēru;”;

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3. pantā likuma 14. pantā paredzēto 23. punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka stipendiju saņemšanas kārtību un stipendiju minimālo apmēru valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto augstākās izglītības programmu un profesionālo vidējās izglītības programmu studentiem;

Atbalstīt daļēji

iestrādājot

atbildīgās komisijas redakcijā

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

iestrādājot

atbildīgās komisijas redakcijā

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka stipendiju saņemšanas kārtību un stipendiju minimālo apmēru valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto augstākās izglītības programmu un profesionālo vidējās izglītības programmu studentiem;

 

 

 

 

nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību.”

 

 

24) nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību.”

 

 

 

 

 

 

24) nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību.”

15.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence izglītībā

(1) Izglītības un zinātnes ministrija:

4. 15.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izglītības un zinātnes ministrija:”;

     

4. 15.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izglītības un zinātnes ministrija:”;

5) veic izglītības programmu un augstskolu akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

aizstāt 5.punktā vārdu “augstskolu” ar vārdiem “izglītības iestāžu”;

     

aizstāt 5.punktā vārdu “augstskolu” ar vārdiem “izglītības iestāžu”;

11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu paraugus;

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu (izņemot augstākās izglītības programmas) paraugus;”;

     

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu (izņemot augstākās izglītības programmas) paraugus;”;

13) organizē valsts pasūtījumu izglītības pamatprogrammām atbilstošu mācību grāmatu un mācību līdzekļu izstrādei un izdošanai;

izslēgt 13.punktā vārdus “mācību grāmatu un” ;

     

izslēgt 13.punktā vārdus “mācību grāmatu un” ;

15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās

kvalifikācijas vērtēšanu;

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;”;

     

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;”;

19) dibina, uztur un pārrauga izglītības atbalsta valsts iestādes;

izslēgt 19.punktā vārdu “dibina”;

     

izslēgt 19.punktā vārdu “dibina”;

20) īsteno valsts politiku izglītībā;

izslēgt 20.punktu;

     

izslēgt 20.punktu;

21) apstiprina valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus

izglītības programmu paraugus;

aizstāt 21.punktā vārdu “apstiprina” ar vārdu “izstrādā”.

     

aizstāt 21.punktā vārdu “apstiprina” ar vārdu “izstrādā”.

16.pants. Citu nozaru ministriju kompetence izglītībā

Citu nozaru ministrijas:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par valsts izglītības iestāžu dibināšanu,

reorganizēšanu vai likvidēšanu;

2) nosaka mācību saturu speciālajos mācību priekšmetos, izstrādā

speciālā mācību priekšmeta vai kursa programmas un standartus;

3) izstrādā un apstiprina profesionālās izglītības programmu standartus

un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;

4) nodrošina savā pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību;

5) kontrolē savā pārziņā esošo izglītības iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību;

6) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, nosaka valsts pārbaudījumu kārtību akreditētām izglītības programmām.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos un profesionālo mācību priekšmetu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;”;

izslēgt 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs J.Esta

Izteikt 16. panta 4. punktu šādā redakcijā:

” 4) nodrošina savā pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību, tostarp organizē un finansē standartiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi profesionālajos mācību priekšmetos;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

redakcion.

labojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos un profesionālo mācību priekšmetu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;”;

izslēgt 3.punktu;

 

 

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

” 4) nodrošina savā pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību, arī organizē un finansē standartiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi profesionālajos mācību priekšmetos.”

17.pants. Pašvaldību kompetence izglītībā

----------------------

(3) Rajona pašvaldība:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē internātskolas, speciālās skolas un klases bērniem ar speciālām

vajadzībām, profesionālās izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes, izņemot valsts un privātās izglītības iestādes. Rajona pašvaldības dibinātās izglītības iestādes ir tās pārziņā;

2) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās pārziņā esošo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;

3) uztur tās pārziņā esošās izglītības iestādes ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kontrolē finansu līdzekļu izmantošanu;

4) nodrošina tās pārziņā esošo izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu algām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ieskaitīšanu

izglītības iestāžu kontos;

5) nodrošina ēdināšanu speciālās izglītības iestādēs un internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

6) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību tās pārziņā esošajās izglītības iestādēs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā;

7) nodrošina bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju;

8) organizē pieaugušo izglītību;

9) organizatoriski palīdz savā administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm to nodrošināšanā ar mācību un metodisko literatūru, citiem mācību līdzekļiem;

10) organizē pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu;

11) koordinē obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

12) veido un uztur izglītības informācijas bāzi;

13) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs.

(4) Vietējā pašvaldība:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas un

vidusskolas;

2) nodrošina savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos izglītības vecumu sasniegušos bērnus ar vietām izglītības iestādēs pirmsskolas

izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai;

3) pieņem darbā un atbrīvo no darba tās pārziņā esošo izglītības iestāžu vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju;

4) nosaka kārtību, kādā tās pārziņā esošās izglītības iestādes finansējamas no attiecīgās pašvaldības budžeta; uz savstarpēju līgumu

pamata piedalās valsts, citu pašvaldību un privāto izglītības iestāžu finansēšanā; sadala un piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības

iestādēm un kontrolē to racionālu izmantošanu;

5) uztur tās pārziņā esošās pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un citas izglītības iestādes, ievērojot, ka to finansiālais

nodrošinājums nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto finansiālo

nodrošinājumu;

6) nodrošina tās pārziņā esošo izglītības iestāžu pedagogu algām piešķirto valsts budžeta līdzekļu un valsts budžeta mērķdotāciju un

subsīdiju ieskaitīšanu izglītības iestāžu kontos;

7) nodrošina tās pārziņā esošo izglītības iestāžu saimniecisko (tehnisko) darbinieku darba samaksas finansēšanu;

8) nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība;

9) nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai skolā un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;

10) nodrošina bērnu tiesību aizsardzību izglītības jomā;

11) sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;

12) sekmē jauniešu interešu izglītību un profesionālo orientāciju, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;

13) veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

6. 17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu “skolas” ar vārdiem “izglītības iestādes”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildināt trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) koordinē bērna tiesību aizsardzību izglītības jomā.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamiem tās pārziņā esošās izglītības iestādēs.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Izslēgt 17. panta trešās daļas otrajā punktā un ceturtās daļas trešajā punktā vārdus “saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

6. 17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu “skolas” ar vārdiem “izglītības iestādes”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) koordinē bērna tiesību aizsardzību izglītības jomā.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamiem tās pārziņā esošās izglītības iestādēs.“

24.pants. Izglītības iestāžu reģistrs un reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

(1) Ikviena izglītības iestāde reģistrējama Izglītības iestāžu reģistrā mēneša laikā no tās dibināšanas dienas. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija.

7. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija.”

     

7. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija.”

25.pants. Izglītības iestādes darbības uzsākšana

-------------------------

(2) Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai.

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāde, kura īsteno šajā likumā noteiktu licencējamu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai. Šis noteikums neattiecas uz valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādēm.”

17.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojektā 25. panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis noteikums neattiecas uz to interešu izglītības programmu licencēšanu, kuras īsteno valsts un pašvaldību izglītības iestādes.”

Atbalstīt

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāde, kura īsteno šajā likumā noteiktu licencējamu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai. Šis noteikums neattiecas uz to interešu izglītības programmu licencēšanu, kuras īsteno valsts un pašvaldību izglītības iestādes.”

27.pants. Izglītības iestāžu akreditācija

Izglītības iestādes, izņemot tās, kuras īsteno tikai interešu un pieaugušo izglītības programmas, tiek akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Akreditācija veicama piecu gadu laikā no izglītības iestādes darbības uzsākšanas dienas.

 

9. Izslēgt 27.panta pirmajā teikumā vārdus “un pieaugušo”.

     

9. Izslēgt 27.panta pirmajā teikumā vārdus “un pieaugušo”.

33.pants. Izglītības programmas

(1) Izglītības programma ir iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai, valsts izglītības standartam un Ministru kabineta noteikumiem tiek noteikti:

10. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti:”;

     

10. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti:”;

---------------------------

5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums atbilstoši Ministru kabineta normatīviem.

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.”

     

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.”

36.pants. Izglītības programmu īstenošana

(1) Izglītības programmas tiek īstenotas izglītības iestādē, sabiedriskajā organizācijā, amatu meistaru darbnīcā vai studijā.

Vispārējās, profesionālās un akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence. Izglītības programmas īstenošana uzsākama viena gada laikā no licences saņemšanas dienas.

11. Izslēgt 36.panta pirmās daļas otro teikumu.

     

11. Izslēgt 36.panta pirmās daļas otro teikumu.

40.pants. Vispārējās izglītības programmas

----------------------------

(2) Vispārējās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka vispārējās izglītības likums.

12. Papildināt 40.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Vispārējās izglītības programmas un īpašo veidu programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

     

12. Papildināt 40.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Vispārējās izglītības programmas un īpašo veidu programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

41.pants. Mazākumtautību izglītības programmas

--------------------------

(3) Izglītības un zinātnes ministrija nosaka mazākumtautību izglītības

programmās mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā.

 

 

18.

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Izteikt 41. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Izglītības un zinātnes ministrija, saskaņojot to ar attiecīgas pašvaldības skolas valdi, nosaka mazākumtautību izglītības programmās mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā.”

Neatbalstīt

 

44.pants. Profesionālās izglītības programmas

----------------------------

(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka profesionālās izglītības likums.

13. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums un Augstskolu likums. Profesionālās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

     

13. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums un Augstskolu likums. Profesionālās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

45.pants. Akadēmiskās izglītības programmas

--------------------------

(2) Akadēmiskās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Augstskolu likums.

14. Papildināt 45.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

     

14. Papildināt 45.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

47.pants. Interešu izglītības programmas

------------------------

(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas

pašvaldībā.

15. 47.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas vietējā pašvaldībā. Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

19.

Juridiskais birojs

Izslēgt 47. panta trešās daļas otro teikumu (likumprojekta 15. pants).

Atbalstīt

15. 47.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas vietējā pašvaldībā.”;

(4) Profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas līdzās vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības programmām tiek īstenotas pēc licences saņemšanas Izglītības un zinātnes ministrijā.

izslēgt ceturto daļu.

     

izslēgt ceturto daļu.

48.pants. Tiesības strādāt par pedagogu

(1) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām.

 

16. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

     

16. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

49.pants. Pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguve un pilnveide

-------------------

(3) Pedagogu profesionālā pilnveide notiek pašizglītības formā un iestādēs, kas īsteno attiecīgas tālākizglītības programmas.

17. 49.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “profesionālā pilnveide” ar vārdiem “profesionālās kvalifikācijas pilnveide”;

     

17. 49.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “profesionālā pilnveide” ar vārdiem “profesionālās kvalifikācijas pilnveide”;

(4) Pedagogu profesionālās izglītības pilnveide tiek finansēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši izglītības programmām, kurās strādā

pedagogs.

izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt ceturto daļu.

50.pants. Ierobežojumi strādāt par pedagogu

Par pedagogu nedrīkst strādāt:

-----------------------

3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs - persona, kurai nav dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē,

izņemot augstskolu akadēmisko personālu un citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kas piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātā izglītības iestādē vai to filiālē strādājošos pedagogus;

18. Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs — persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu — citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus;”.

 

 

20.

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Izteikt 50. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs - persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu - citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus vai pedagogus, kas pasniedz priekšmetus nacionālas minoritātes skolas nacionālo minoritāšu valodā.”

Neatbalstīt

18. Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs — persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu — citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus;”.

51.pants. Pedagoga vispārīgie pienākumi

---------------------

(2) Izglītības iestāžu direktori, pedagogi un audzinātāji ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

19. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.”

     

19. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.”

52.pants. Pedagoga tiesības

Pedagogam ir tiesības:

-------------------

2) saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

20. Izslēgt 52.panta 2.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

     

20. Izslēgt 52.panta 2.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

55.pants. Izglītojamā tiesības

Izglītojamajam ir tiesības:

-------------------

4) saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus un cita veida materiālo palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

21. Izslēgt 55.panta 4.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

     

21. Izslēgt 55.panta 4.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

59.pants. Izglītības sistēmas finansēšanas avoti

-----------------------

(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimālajam apjomam, ja šajās izglītības iestādēs valsts valodā tiek realizētas akreditētas obligātās izglītības programmas, kas noteiktas šā likuma 4.pantā.

22. Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimālajam apjomam, ja izglītības iestādēs tiek realizētas akreditētas izglītības programmas valsts valodā.”

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Izteikt 59. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs valsts valodā tiek realizētas akreditētas obligātās izglītības programmas, to skaitā mazākumtautību izglītības programmas, kas noteiktas šā likuma 4. pantā.”

Deputāts J.Pliners

Izteikt 59. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas izglītības programmas.”

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs O.Spurdziņš

Izteikt likuma 59. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs valsts valodā tiek īstenotas akreditētas obligātās izglītības programmas, kas noteiktas šā likuma 4. pantā.

Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja izglītības iestādēs tiek īstenotas citas akreditētas izglītības programmas valsts valodā.”

Deputāti J.Vidiņš, P.Lāce

Aizstāt 59. panta otrajā daļā vārdu “piedalās” ar vārdu “var piedalīties:

“59. pants

(2) privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimālajam apjomam, ja izglītības iestādēs tiek realizētas akreditētas izglītības programmas valsts valodā.”

Juridiskais birojs

Izteikt 59. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, ja izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas izglītības programmas valsts valodā.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, ja izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

iestrādājot

atbildīgās komisijas redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcion.

labojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā.”

60.pants. Izglītības iestāžu finansēšanas kārtība

(1) Izglītības iestāžu dibinātāji nodrošina šo iestāžu finansējumu, ievērojot:

1) Ministru kabineta noteikto izglītības programmu īstenošanas izmaksu

minimumu uz vienu izglītojamo;

2) izglītības iestāžu uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, tai skaitā

saimnieciskā personāla darba algas, kā arī ar starptautisko sadarbību saistītos izdevumus;

3) izglītojamo uzturēšanas izdevumus izglītības iestādē.

(2) Atsevišķās administratīvajās teritorijās Ministru kabinets var

noteikt atšķirīgas izglītības programmu īstenošanas izmaksas uz vienu

izglītojamo.

(3) Izglītības iestādē īstenojamo izglītības programmu izmaksas ietver izdevumus, kas nepieciešami izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, izglītības iestādes nodrošināšanai ar mācību līdzekļiem, tās saimnieciskajiem izdevumiem, kā arī citiem nepieciešamajiem

izdevumiem. Pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, izņemot pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, tiek

nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām.

Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksa tiek

nodrošināta no pašvaldību budžetiem. Mācību līdzekļu sagatavošanu saskaņā ar valsts izglītības standartiem finansē valsts.

(4) Ja izglītības iestāde īsteno vairākas izglītības programmas, finansu līdzekļi tiek plānoti katrai izglītības programmai atbilstoši tās īstenošanas izmaksām. Vienā izglītības iestādē var īstenot vairākas izglītības programmas, un tās var finansēt no dažādiem avotiem - no valsts, pašvaldību, kā arī citu juridisko un fizisko personu līdzekļiem.

(5) Valsts budžeta un pašvaldību budžetu asignējumi izglītības iestāžu darbībai plānojami saskaņā ar izglītības iestāžu iesniegtajiem izdevumu tāmju projektiem (budžeta pieprasījumiem). Valsts izglītības pārvaldes

institūcijas un attiecīgās pašvaldības (attiecībā uz pašvaldību budžetu

asignējumiem) apstiprina izglītības iestādes izdevumu tāmi pēc valsts budžeta un pašvaldību budžetu apstiprināšanas. Nosakot gadskārtējos valsts budžeta un pašvaldību budžetu asignējumus, jāievēro inflācijas koeficients iepriekšējā budžeta gadā.

(6) Izglītības iestāžu saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu

rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldību budžetu gadskārtējo asignējumu apmēru.

(7) Šā likuma 59.panta ceturtajā daļā minētie finansu līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās izglītības iestādes speciālā budžeta kontā un izmantojami tikai:

1) izglītības iestādes attīstībai;

2) mācību līdzekļu iegādei;

3) iestādes aprīkojuma iegādei;

4) pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.

[<*> - Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.08.99. likumu, kas stājas spēkā no 13.08.99.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs J.Esta

Izteikt 60. panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Mācību līdzekļu sagatavošanu un izdošanu saskaņā ar valsts izglītības standartiem finansē valsts ikgadējā valsts budžetā piešķirto līdzekļu apmērā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Izteikt 60. panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Mācību līdzekļu sagatavošanu un izdošanu saskaņā ar valsts izglītības standartiem finansē valsts ikgadējā valsts budžetā piešķirto līdzekļu apmērā.”

61.pants. Izglītības inovācijas fonds

Izglītības sistēmas atbalstam tiek radīts Izglītības inovācijas fonds, ko veido atskaitījumi no akcīzes nodokļa alkoholam un tabakai. Fonda darbību regulē īpašs likums.

 

28.

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs O.Spurdziņš

Izteikt 61. pantu šādā redakcijā:

“Izglītības sistēmas atbalstam tiek radīts Izglītības inovācijas fonds, ko veido valsts budžeta līdzekļi ikgadējā valsts budžeta noteiktajā apmērā, Latvijas un ārvalstu fizisku vai juridisku personu ieguldījumi, dāvinājumi un ziedojumi un citi līdzekļi. Izglītības inovācijas fonda darbību regulē īpašs likums.”

Atbalstīt

 

 

 

 

redakcion.

labojumi

24. Izteikt 61. panta tekstu šādā redakcijā:

“Izglītības sistēmas atbalstam tiek radīts Izglītības inovācijas fonds, ko veido valsts budžeta līdzekļi ikgadējā valsts budžetā noteiktajā apmērā, Latvijas un ārvalstu fizisko vai juridisko personu ieguldījumi, dāvinājumi, ziedojumi un citi līdzekļi. Izglītības inovācijas fonda darbību regulē īpašs likums.”

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 1999.gada 1.jūnijā.

2. Līdz ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Izglītības likums (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1997, 3.nr.).

3. Līdz 1999.gada 1.septembrim izglītības un zinātnes ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto normatīvo aktu izstrādi un iesniedz tos Ministru kabinetam apstiprināšanai.

4. Šā likuma 53.panta otrās daļas noteikumu izpilde pilnā apjomā tiek nodrošināta pakāpeniski līdz 2002.gada 1.janvārim. Ministr u kabinets līdz 2000.gada 1.martam izstrādā pedagogu darba samaksas palielinājuma grafiku un nosaka precīzus termiņus tā īstenošanai, kā arī apstiprina plānu izglītības sistēmas reformas pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt izglītības finansēšanas efektivitātes paaugstināšanu.

[<*> - 1999.gada 11.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2000.]

5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.septembrī.

6. Valsts vai pašvaldību izglītības iestādes, kas uzsākušas izglītības iestādes veidam un profilam atbilstošu izglītības programmu īstenošanu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, var turpināt šo programmu īstenošanu, triju gadu laikā saņemot licenci attiecīgās izglītības programmas īstenošanai.

7. Privātā izglītības iestāde, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir saņēmusi licenci izglītības iestādes atvēršanai, ir tiesīga turpināt attiecīgās izglītības programmas īstenošanu līdz licences termiņa beigām.

8. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai akreditēta izglītības iestāde, ja tai nav akreditētas izglītības programmas, ir tiesīga līdz akreditācijas termiņa beigām izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus par izglītības programmām atbilstošas izglītības ieguvi.

9. Šā likuma 9.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts stājas spēkā pakāpeniski:

1) 1999.gada 1.septembrī - attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm;

2) 1999.gada 1.septembrī - valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes ar citu mācībvalodu uzsāk mazākumtautību izglītības programmu īstenošanu vai pāreju uz mācībām valsts valodā;

3) 2004.gada 1.septembrī - valsts un pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestāžu desmitajās klasēs un valsts un pašvaldību profesionālās

izglītības iestāžu pirmajos kursos mācības tiek uzsāktas tikai valsts valodā.

10. Gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas visas izglītības iestādes un citas iestādes, kas īsteno izglītības programmas, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai visus datus, kas nepieciešami ierakstīšanai Izglītības programmu reģistrā, Izglītības iestāžu reģistrā un Pedagogu reģistrā, un saskaņo izglītības iestāžu nosaukumus ar Izglītības programmu reģistra un Izglītības iestāžu reģistra klasifikāciju.

11. Ārpusskolas iestādes, kas nodibinātas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, saglabā savu statusu, un to darbība gada laikā tiek saskaņota ar 47.panta noteikumiem, kas atbilst interešu izglītībai.

12. Izglītības iestādes, kas nodibinātas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas un turpina darboties, līdz 1999.gada 1.martam reģistrējamas Izglītības iestāžu reģistrā, ievērojot šā likuma 24. un 39.panta noteikumus.

13. Grozījums 59.panta otrajā daļā stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

[<*> - 1999.gada 11.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2000.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Pārejas noteikumos:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas obligātās izglītības programmas, kā arī citas akreditētas izglītības programmas valsts valodā, to skaitā mazākumtautību izglītības programmas) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Esta

“Izteikt pārejas noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 48. panta pirmā daļa stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī un attiecas uz vispārējās izglītības programmu īstenojošiem pedagogiem.

Uz pedagogiem, kuri realizē citas izglītības programmas šī norma attiecas un stājas spēkā ar 2002. gada 1. septembri.”

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs O.Spurdziņš

Izteikt pārejas noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 48. panta pirmā daļa stājas spēkā 2001. gada 1. septembrī. Līdz 1995. gadam iegūtās izglītības pielīdzināšanu pedagoģiskajai izglītībai veic Izglītības un zinātnes ministrija.”

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:

“Šā likuma 48. panta pirmā daļa stājas spēkā:

1) 2001. gada 1. septembrī - attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno vispārējās izglītības programmas;

2) 2002. gada 1. septembrī – attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno citas izglītības programmas.

Līdz šā noteikuma spēkā stāšanās brīdim prasības izglītības programmas īstenojošo pedagogu izglītībai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Bartaševičs, J.Pliners

Izslēgt likuma pārejas noteikumu devītā punkta trešo apakšpunktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

izteikt Pārejas noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

iestrādājot komisijas redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Pārejas noteikumos:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 48. panta pirmā daļa stājas spēkā:

1) 2001. gada 1. septembrī - attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno vispārējās izglītības programmas;

2) 2002. gada 1. septembrī – attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno citas izglītības programmas.

Līdz šā noteikuma spēkā stāšanās brīdim prasības izglītības programmas īstenojošo pedagogu izglītībai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.”

   

34.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi Nr.11. “Grozījumi Izglītības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 6.nr.).”

Atbalstīt

 

 

 

redakcion.

labojums

26. Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi nr.11. “Grozījumi Izglītības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 6.nr.).

 

 

 

 

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdu “vispārējās”;

papildināt pantu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

“121) mācību līdzekļi — izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;”;

papildināt pantu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

“161) pedagogs — fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē;”.

2. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(2) Iesniegto dokumentu ekspertīzes rezultātā tiek noteikts:

1) kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds vai kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam to var pielīdzināt;

2) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstī izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstī piešķirto akadēmisko grādu varētu pielīdzināt kādam no Latvijā izsniedzamiem izglītības dokumentiem vai Latvijā piešķiramiem akadēmiskajiem grādiem, ja ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds neatbilst neviena Latvijā izsniedzama izglītības dokumenta vai Latvijā piešķirama akadēmiskā grāda prasībām.

(3) Dokumenta ekspertīzes rezultātā tā īpašniekam tiek izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.

(4) Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, pieņem:

1) studiju turpināšanai — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas turpināt studijas. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

2) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — darba devējs;

3) profesionālās darbības veikšanai profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība ir reglamentēta likumos, kā arī citos normatīvajos aktos, — šajos likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas;

4) izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē — Izglītības un zinātnes ministrija.

(5) Akadēmiskās informācijas centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija, kas pilda ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas.”

3. 14.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nosaka kredīta saņemšanas, atmaksāšanas un dzēšanas kārtību un kredīta apmēru studijām izglītības iestāžu īstenotajās augstākās izglītības programmās un profesionālajās vidējās izglītības programmās;”;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apstiprina koledžu (izņemot augstskolu koledžas) nolikumus un augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;”;

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “valsts izglītības iestādes” ar vārdiem “un valsts izglītības atbalsta iestādes”;

izslēgt 11.punktā vārdus “izglītības iestādē īstenojamo”;

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka un koordinē pedagogu izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;”;

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) nosaka kārtību, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi;”;

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20) nosaka izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;”;

papildināt pantu ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka stipendiju saņemšanas kārtību un stipendiju minimālo apmēru valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto augstākās izglītības programmu un profesionālo vidējās izglītības programmu studentiem;

24) nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību.”

4. 15.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izglītības un zinātnes ministrija:”;

aizstāt 5.punktā vārdu “augstskolu” ar vārdiem “izglītības iestāžu”;

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu (izņemot augstākās izglītības programmas) paraugus;”;

izslēgt 13.punktā vārdus “mācību grāmatu un” ;

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;”;

izslēgt 19.punktā vārdu “dibina”;

izslēgt 20.punktu;

aizstāt 21.punktā vārdu “apstiprina” ar vārdu “izstrādā”.

5.16.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos un profesionālo mācību priekšmetu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;”;

izslēgt 3.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošina savā pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību, arī organizē un finansē standartiem atbilstošu mācību līdzekļu izdošanu un iegādi profesionālajos mācību priekšmetos.”

6. 17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu “skolas” ar vārdiem “izglītības iestādes”;

papildināt trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) koordinē bērna tiesību aizsardzību izglītības jomā.”;

papildināt ceturto daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamiem tās pārziņā esošās izglītības iestādēs.”

7. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija.”

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāde, kura īsteno šajā likumā noteiktu licencējamu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai. Šis noteikums neattiecas uz to interešu izglītības programmu licencēšanu, kuras īsteno valsts un pašvaldību izglītības iestādes.”

9. Izslēgt 27.panta pirmajā teikumā vārdus “un pieaugušo”.

10. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti:”;

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.”

11. Izslēgt 36.panta pirmās daļas otro teikumu.

12. Papildināt 40.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Vispārējās izglītības programmas un īpašo veidu programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

13. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums un Augstskolu likums. Profesionālās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

14. Papildināt 45.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

15. 47.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas vietējā pašvaldībā.”;

izslēgt ceturto daļu.

16. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

17. 49.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “profesionālā pilnveide” ar vārdiem “profesionālās kvalifikācijas pilnveide”;

izslēgt ceturto daļu.

18. Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs — persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu — citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus;”.

19. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.”

20. Izslēgt 52.panta 2.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

21. Izslēgt 55.panta 4.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

22. Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā.”

23. Izteikt 60.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Mācību līdzekļu sagatavošanu un izdošanu saskaņā ar valsts izglītības standartiem finansē valsts ikgadējā valsts budžetā piešķirto līdzekļu apmērā.”

24. Izteikt 61.panta tekstu šādā redakcijā:

“Izglītības sistēmas atbalstam tiek radīts Izglītības inovācijas fonds, ko veido valsts budžeta līdzekļi ikgadējā valsts budžetā noteiktajā apmērā, Latvijas un ārvalstu fizisko vai juridisko personu ieguldījumi, dāvinājumi, ziedojumi un citi līdzekļi. Izglītības inovācijas fonda darbību regulē īpašs likums.”

25. Pārejas noteikumos:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā:

1) 2001.gada 1.septembrī — attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno vispārējās izglītības programmas;

2) 2002.gada 1.septembrī — attiecībā uz to pedagogu izglītību, kuri īsteno citas izglītības programmas.

Līdz šā noteikuma spēkā stāšanās brīdim prasības izglītības programmas īstenojošo pedagogu izglītībai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.”;

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas valsts valodā) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.”

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta noteikumi nr.11 “Grozījumi Izglītības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 6.nr.).