Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Izglītības likumā

(Reģ. nr.470; dok. nr.1451; dok. nr.1451A)

Likuma redakcija līdz Satversmes 81. panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 11

Pirmā lasījuma redakcija (Reģ. nr.470; dok. nr.1451; dok. nr.1451A)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Izglītības likums

Grozījumi Izglītības likumā

     

Grozījumi Izglītības likumā

 

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

--------------------------

 

1.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pirmo pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma 1. pantu ar 11) punktu:

“11) Akadēmiskās informācijas centrs — Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija, kas veic ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas;””;

Atbalstīt

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 11) punktu šādā redakcijā:

“11) Akadēmiskās informācijas centrs — Izglītības un zinātnes ministrijas dibināta institūcija, kas veic ārvalstīs izsniegtu izglītības dokumentu un akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi un citas ar izglītības dokumentu atzīšanu un starptautisko informācijas apmaiņu saistītas funkcijas;”;

2) augstākā izglītība - izglītības pakāpe, kurā pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē vai mākslā, vai arī zinātnē un mākslā sakņota personības attīstība izraudzītajā akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo studiju virzienā, sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai;

 

2.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izslēgt 2.punktā vārdu “vispārējās”;

Atbalstīt

izslēgt 2.punktā vārdu “vispārējās”;

 

3.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt pantu ar 121) punktu šādā redakcijā:

“121) mācību līdzekļi — izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;”;

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar 121) punktu šādā redakcijā:

“121) mācību līdzekļi — izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;”;

   

4.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt pantu ar 161) punktu šādā redakcijā:

“161) pedagogs — persona, kurai ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē;””.

Atbalstīt

papildināt pantu ar 161) punktu šādā redakcijā:

“161) pedagogs — persona, kurai ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē;”.

   

5.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(2) Iesniegto dokumentu ekspertīzes rezultātā tiek noteikts:

1) kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds vai kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam to var pielīdzināt;

2) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstī izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstī piešķirto akadēmisko grādu varētu pielīdzināt kādam no Latvijā izsniedzamiem izglītības dokumentiem vai Latvijā piešķiramiem akadēmiskajiem grādiem, ja ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds neatbilst neviena Latvijā izsniedzama izglītības dokumenta vai Latvijā piešķirama akadēmiskā grāda prasībām.

(3) Dokumenta ekspertīzes rezultātā tā īpašniekam tiek izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.

(4) Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, pieņem:

1) studiju turpināšanai — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas turpināt studijas. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

2) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos un normatīvajos aktos, — darba devējs;

3) profesionālās darbības veikšanai profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība ir reglamentēta likumos un normatīvajos aktos, — šajos likumos un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas;

4) izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē un administratīviem nolūkiem — Izglītības un zinātnes ministrija.” “

Atbalstīt

2. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā

(1) Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(2) Iesniegto dokumentu ekspertīzes rezultātā tiek noteikts:

1) kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai ārvalstī piešķirtais akadēmiskais grāds vai kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam to var pielīdzināt;

2) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstī izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstī piešķirto akadēmisko grādu varētu pielīdzināt kādam no Latvijā izsniedzamiem izglītības dokumentiem vai Latvijā piešķiramiem akadēmiskajiem grādiem, ja ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds neatbilst neviena Latvijā izsniedzama izglītības dokumenta vai Latvijā piešķirama akadēmiskā grāda prasībām.

(3) Dokumenta ekspertīzes rezultātā tā īpašniekam tiek izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds.

(4) Lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, pieņem:

1) studiju turpināšanai — augstskola, kurā izglītības dokumenta īpašnieks vēlas turpināt studijas. Augstskola var veikt papildu ekspertīzi un noteikt papildu prasības;

2) pieņemšanai darbā profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos un normatīvajos aktos, — darba devējs;

3) profesionālās darbības veikšanai profesijās, kurās profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība ir reglamentēta likumos un normatīvajos aktos, — šajos likumos un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas;

4) izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē un administratīviem nolūkiem — Izglītības un zinātnes ministrija.”

14.pants. Ministru kabineta kompetence izglītībā

Ministru kabinets:

------------------

2) nosaka kārtību, kādā ārvalstīs izsniegtus izglītības dokumentus pielīdzina Latvijas Republikā izsniegtiem izglītības dokumentiem;

1. 14.pantā:

 

 

izslēgt 2.punktu;

6.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1. pantā vārdus ”izslēgt 2.punktu;”

Atbalstīt

3. 14.pantā:

6) apstiprina augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) apstiprina koledžu (izņemot augstskolu koledžas) nolikumus un augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;";

     

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) apstiprina koledžu (izņemot augstskolu koledžas) nolikumus un augstskolu (izņemot universitātes) satversmes;”;

7) dibina, reorganizē un likvidē valsts izglītības iestādes pēc izglītības un zinātnes ministra vai citu ministru priekšlikuma;

papildināt 7.punktu aiz vārdiem "valsts izglītības iestādes" ar vārdiem "un valsts izglītības atbalsta iestādes";

   

redakc.

laboj.

papildināt 7.punktu pēc vārdiem “valsts izglītības iestādes” ar vārdiem “un valsts izglītības atbalsta iestādes”;

8) nosaka izglītības iestāžu reģistrācijas un akreditācijas kārtību;

 

7.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“14.panta 8.punktu izteikt šādā redakcijā:

“8) nosaka izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas kārtību;””;

Atbalstīt

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8) nosaka izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas kārtību;”;

11) nosaka izglītības iestādē īstenojamo izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību;

izslēgt 11.punktā vārdus "izglītības iestādē īstenojamo".

     

izslēgt 11.punktā vārdus “izglītības iestādē īstenojamo”;

14) nosaka pedagogu sertificēšanas kārtību;

 

8.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka un koordinē pedagogu izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;””

Atbalstīt

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka un koordinē pedagogu izglītības ieguves un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;”;

20) nosaka izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimumu;

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20) nosaka izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;””

Atbalstīt

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20) nosaka izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo;”;

-----------------------------

22) nosaka pedagogu darba slodzes lielumu.

 

10.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma 14.pantu ar 23. punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka kārtību, kādā stipendijas un kredītus saņem izglītojamie augstākās un profesionālās valsts izglītības iestādēs, kā arī saņemamo stipendiju un kredītu apmēru;””

Atbalstīt

 

papildināt pantu ar 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

“23) nosaka kārtību, kādā stipendijas un kredītus saņem izglītojamie augstākās un profesionālās valsts izglītības iestādēs, kā arī saņemamo stipendiju un kredītu apmēru;

nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību.”

 

 

11.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 14.pantu ar 24. punktu šādā redakcijā:

“24) nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību.””

 

Atbalstīt

24) nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību.”

15.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence izglītībā

(1) Izglītības un zinātnes ministrija:

 

2. 15.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Izglītības un zinātnes ministrija:";

     

4. 15.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izglītības un zinātnes ministrija:”;

5) veic izglītības programmu un augstskolu akreditāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

12.

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“aizstāt 15.panta 5. punktā vārdu “augstskolu” ar vārdiem “izglītības iestāžu””

Atbalstīt

aizstāt 5.punktā vārdu “augstskolu” ar vārdiem “izglītības iestāžu”;

11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu paraugus;

 

13.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izteikt 15.panta 11.punktu šādā redakcijā:

11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu (izņemot augstākās izglītības programmas) paraugus;””

Atbalstīt

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izstrādā valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus mācību priekšmetu vai kursu programmu (izņemot augstākās izglītības programmas) paraugus;”;

13) organizē valsts pasūtījumu izglītības pamatprogrammām atbilstošu mācību grāmatu un mācību līdzekļu izstrādei un izdošanai;

 

14.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izslēgt 15.panta 13.punktā vārdus “mācību grāmatu un””.

Atbalstīt

 

izslēgt 13.punktā vārdus “mācību grāmatu un” ;

15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās

kvalifikācijas vērtēšanu;

 

15.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“izteikt 15.panta 15.punktu šādā redakcijā:

“15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;”;

Atbalstīt

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) organizē pedagogu un izglītības iestāžu (izņemot augstskolas) vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;”;

19) dibina, uztur un pārrauga izglītības atbalsta valsts iestādes;

izslēgt 19.punktā vārdu "dibina";

     

izslēgt 19.punktā vārdu “dibina”;

20) īsteno valsts politiku izglītībā;

izslēgt 20.punktu.

     

izslēgt 20.punktu;

21) apstiprina valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus

izglītības programmu paraugus;

 

16.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt likuma 15. panta 21.punktā vārdu “apstiprina” ar vārdu “izstrādā””

Atbalstīt

aizstāt 21.punktā vārdu “apstiprina” ar vārdu “izstrādā”.

16.pants. Citu nozaru ministriju kompetence izglītībā

Citu nozaru ministrijas:

---------------------

2) nosaka mācību saturu speciālajos mācību priekšmetos, izstrādā speciālā mācību priekšmeta vai kursa programmas un standartus;

 

 

 

 

 

 

3. 16.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nosaka mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos, izstrādā profesionālā mācību priekšmeta vai kursa programmas un standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Likumprojekta 3. pantu izteikt šādā redakcijā:

“16. pantā:

izslēgt 2. punktu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos un profesionālo mācību priekšmetu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;”;

3) izstrādā un apstiprina profesionālās izglītības programmu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;

 

izslēgt 3.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

18.

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) piedalās profesionālās izglītības standartu izstrādāšanā un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;””

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols;

Likumprojekta 3.pantu izteikt šādā redakcijā:

“16.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos un profesionālo mācību priekšmetu standartus un kontrolē to ievērošanu savā pārziņā esošajās izglītības iestādēs;”;

izslēgt 3.punktu.””

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izslēgt 3.punktu.

17.pants. Pašvaldību kompetence izglītībā

----------------------

(3) Rajona pašvaldība:

1) saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē internātskolas, speciālās skolas un klases bērniem ar speciālām

vajadzībām, profesionālās izglītības iestādes un interešu izglītības iestādes, izņemot valsts un privātās izglītības iestādes. Rajona pašvaldības dibinātās izglītības iestādes ir tās pārziņā;

4. Aizstāt 17.panta trešās daļas 1.punktā vārdu "skolas" ar vārdiem "izglītības iestādes".

     

6. 17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu “skolas” ar vārdiem “izglītības iestādes”;

---------------------------

13) nosaka no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāto vietu skaitu augstākās izglītības iestādēs.

 

19.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 17.panta trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) koordinē bērna tiesību aizsardzību izglītības jomā.””

Atbalstīt

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) koordinē bērna tiesību aizsardzību izglītības jomā.”;

(4) Vietējā pašvaldība:

-----------------------

13) veic obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

20.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 17.panta ceturto daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamiem tās pārziņā esošās izglītības iestādēs.””

Atbalstīt

papildināt ceturto daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmērus un piešķiršanas kārtību izglītojamiem tās pārziņā esošās izglītības iestādēs.”

24.pants. Izglītības iestāžu reģistrs un reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

(1) Ikviena izglītības iestāde reģistrējama Izglītības iestāžu reģistrā mēneša laikā no tās dibināšanas dienas. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija.

 

5. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija."

 

     

7. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā. Izglītības iestāžu reģistru kārto Izglītības un zinātnes ministrija.”

25.pants. Izglītības iestādes darbības uzsākšana

-------------------------

(2) Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai.

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“ Izteikt 25. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāde, kura īsteno šajā likumā noteiktu licencējamu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai.”

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“papildināt 25.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis noteikums neattiecas uz valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādēm.””

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāde, kura īsteno šajā likumā noteiktu licencējamu izglītības programmu, ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai. Šis noteikums neattiecas uz valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādēm.”

 

 

 

 

 

 

27.pants. Izglītības iestāžu akreditācija

Izglītības iestādes, izņemot tās, kuras īsteno tikai interešu un pieaugušo izglītības programmas, tiek akreditētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Akreditācija veicama piecu gadu laikā no izglītības iestādes darbības uzsākšanas dienas.

 

23.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 27.panta pirmajā teikumā vārdus “un pieaugušo””.

Atbalstīt

9. Izslēgt 27.panta pirmajā teikumā vārdus “un pieaugušo”.

 

 

 

 

33.pants. Izglītības programmas

(1) Izglītības programma ir iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai, valsts izglītības standartam un Ministru kabineta noteikumiem tiek noteikti:

 

6. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti:";

24.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols;

Likumprojekta 6.pantu izteikt šādā redakcijā:

“6. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti:”;

 

Atbalstīt

 

 

10. 33.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Izglītības programma ir izglītības iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments, ar kuru atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam, mērķgrupai un valsts izglītības standartam tiek noteikti:”;

---------------------------

5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums atbilstoši Ministru kabineta normatīviem.

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmas finansēšanu."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.””

 

 

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.”

36.pants. Izglītības programmu īstenošana

(1) Izglītības programmas tiek īstenotas izglītības iestādē, sabiedriskajā organizācijā, amatu meistaru darbnīcā vai studijā.

Vispārējās, profesionālās un akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence. Izglītības programmas īstenošana uzsākama viena gada laikā no licences saņemšanas dienas.

 

25.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 36. panta pirmās daļas otro teikumu”

Atbalstīt

11. Izslēgt 36.panta pirmās daļas otro teikumu.

40.pants. Vispārējās izglītības programmas

----------------------------

(2) Vispārējās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka vispārējās izglītības likums.

 

26.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 40. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Vispārējās izglītības programmas un īpašo veidu programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.””

Atbalstīt

12. Papildināt 40.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Vispārējās izglītības programmas un īpašo veidu programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

44.pants. Profesionālās izglītības programmas

----------------------------

(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka profesionālās izglītības likums.

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols;

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums un Augstskolu likums.””

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 44. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Profesionālās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.””

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Profesionālās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Profesionālās izglītības likums un Augstskolu likums. Profesionālās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

 

45.pants. Akadēmiskās izglītības programmas

--------------------------

(2) Akadēmiskās izglītības programmu īstenošanas kārtību nosaka Augstskolu likums.

 

29.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 45. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.””

Atbalstīt

14. Papildināt 45.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akadēmiskās izglītības programmas īstenošanai jāsaņem attiecīga licence.”

47.pants. Interešu izglītības programmas

------------------------

(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas

pašvaldībā.

 

30.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols;

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 47.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas vietējā pašvaldībā. Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.””

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

15. 47.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas pēc attiecīgas licences saņemšanas vietējā pašvaldībā. Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

(4) Profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas līdzās vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības programmām tiek īstenotas pēc licences saņemšanas Izglītības un zinātnes ministrijā.

 

 

 

31.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 47.panta ceturto daļu.”

Atbalstīt

izslēgt ceturto daļu.

48.pants. Tiesības strādāt par pedagogu

(1) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām.

 

7. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus "Izglītības un zinātnes ministrijas" ar vārdiem "Ministru kabineta".

     

16. Aizstāt 48.panta pirmajā daļā vārdus “Izglītības un zinātnes ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

49.pants. Pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguve un pilnveide

-------------------

(3) Pedagogu profesionālā pilnveide notiek pašizglītības formā un iestādēs, kas īsteno attiecīgas tālākizglītības programmas.

 

32.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojekta 8. pantu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:

“Aizstāt 49.panta trešajā daļā vārdus “profesionālā pilnveide” ar vārdiem “profesionālās kvalifikācijas pilnveide””;

Atbalstīt

17. 49.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus “profesionālā pilnveide” ar vārdiem “profesionālās kvalifikācijas pilnveide”;

(4) Pedagogu profesionālās izglītības pilnveide tiek finansēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši izglītības programmām, kurās strādā

pedagogs.

 

 

8. Aizstāt 49.panta ceturtajā daļā vārdus "profesionālās izglītības pilnveide" ar vārdiem "profesionālās kvalifikācijas pilnveide".

33.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Likumprojekta 8. pantu izteikt šādā redakcijā:

“Izslēgt 49.panta ceturto daļu.”

Atbalstīt

izslēgt ceturto daļu.

50.pants. Ierobežojumi strādāt par pedagogu

Par pedagogu nedrīkst strādāt:

-----------------------

3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs - persona, kurai nav dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē,

izņemot augstskolu akadēmisko personālu un citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kas piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātā izglītības iestādē vai to filiālē strādājošos pedagogus;

9. Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs – persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu - citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus;".

     

18. Izteikt 50.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs — persona, kurai nav Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā pakāpē, izņemot augstskolu akadēmisko personālu — citu valstu pilsoņus un bezvalstniekus, kuri piedalās noteiktu izglītības programmu īstenošanā uz starptautiska līguma pamata, kā arī ārvalstu dibinātās izglītības iestādēs vai to filiālēs strādājošos pedagogus;”.

51.pants. Pedagoga vispārīgie pienākumi

---------------------

(2) Izglītības iestāžu direktori, pedagogi un audzinātāji ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

10. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem."

     

19. Izteikt 51.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.”

52.pants. Pedagoga tiesības

Pedagogam ir tiesības:

-------------------

2) saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

 

11. Izslēgt 52.panta 2.punktā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

 

 

     

20. Izslēgt 52.panta 2.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

55.pants. Izglītojamā tiesības

Izglītojamajam ir tiesības:

-------------------

4) saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus un cita veida materiālo palīdzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

34.

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 55.panta 4.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā””.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

21. Izslēgt 55.panta 4.punktā vārdus “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā”.

59.pants. Izglītības sistēmas finansēšanas avoti

-----------------------

(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimālajam apjomam, ja šajās izglītības iestādēs valsts valodā tiek realizētas akreditētas obligātās izglītības programmas, kas noteiktas šā likuma 4.pantā.

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Gaigals

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“59.pants

(2) privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimālajam apjomam, ja izglītības iestādēs tiek realizētas akreditētas izglītības programmas valsts valodā.”

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs valsts valodā tiek īstenotas akreditētas obligātās izglītības programmas, kas noteiktas šā likuma 4.pantā.

Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja izglītības iestādēs valsts valodā tiek īstenotas citas akreditētas izglītības programmas, to skaitā mazākumtautību izglītības programmas.””

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

22. Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja šajās izglītības iestādēs valsts valodā tiek īstenotas akreditētas obligātās izglītības programmas, kas noteiktas šā likuma 4.pantā.

Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo, ja izglītības iestādēs valsts valodā tiek īstenotas citas akreditētas izglītības programmas, to skaitā mazākumtautību izglītības programmas.”

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 1999.gada 1.jūnijā.

2. Līdz ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Izglītības likums (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1997, 3.nr.).

3. Līdz 1999.gada 1.septembrim izglītības un zinātnes ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto normatīvo aktu izstrādi un iesniedz tos Ministru kabinetam apstiprināšanai.

4. Šā likuma 53.panta otrās daļas noteikumu izpilde pilnā apjomā tiek nodrošināta pakāpeniski līdz 2002.gada 1.janvārim. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.martam izstrādā pedagogu darba samaksas palielinājuma grafiku un nosaka precīzus termiņus tā īstenošanai, kā arī apstiprina plānu izglītības sistēmas reformas pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt izglītības finansēšanas efektivitātes paaugstināšanu.

[<*> - 1999.gada 11.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2000.]

5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.septembrī.

6. Valsts vai pašvaldību izglītības iestādes, kas uzsākušas izglītības iestādes veidam un profilam atbilstošu izglītības programmu īstenošanu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, var turpināt šo programmu īstenošanu, triju gadu laikā saņemot licenci attiecīgās izglītības programmas īstenošanai.

7. Privātā izglītības iestāde, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir saņēmusi licenci izglītības iestādes atvēršanai, ir tiesīga turpināt attiecīgās izglītības programmas īstenošanu līdz licences termiņa beigām.

8. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai akreditēta izglītības iestāde, ja tai nav akreditētas izglītības programmas, ir tiesīga līdz akreditācijas termiņa beigām izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus par izglītības programmām atbilstošas izglītības ieguvi.

9. Šā likuma 9.panta pirmā daļa un otrās daļas 2.punkts stājas spēkā pakāpeniski:

1) 1999.gada 1.septembrī - attiecībā uz augstākās izglītības iestādēm;

2) 1999.gada 1.septembrī - valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes ar citu mācībvalodu uzsāk mazākumtautību izglītības programmu īstenošanu vai pāreju uz mācībām valsts valodā;

3) 2004.gada 1.septembrī - valsts un pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestāžu desmitajās klasēs un valsts un pašvaldību profesionālās

izglītības iestāžu pirmajos kursos mācības tiek uzsāktas tikai valsts valodā.

10. Gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas visas izglītības iestādes un citas iestādes, kas īsteno izglītības programmas, iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai visus datus, kas nepieciešami ierakstīšanai Izglītības programmu reģistrā, Izglītības iestāžu reģistrā un Pedagogu reģistrā, un saskaņo izglītības iestāžu nosaukumus ar Izglītības programmu reģistra un Izglītības iestāžu reģistra klasifikāciju.

11. Ārpusskolas iestādes, kas nodibinātas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas, saglabā savu statusu, un to darbība gada laikā tiek saskaņota ar 47.panta noteikumiem, kas atbilst interešu izglītībai.

12. Izglītības iestādes, kas nodibinātas pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas un turpina darboties, līdz 1999.gada 1.martam reģistrējamas Izglītības iestāžu reģistrā, ievērojot šā likuma 24. un 39.panta noteikumus.

13. Grozījums 59.panta otrajā daļā stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

[<*> - 1999.gada 11.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2000.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt Pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā 2004. gada 1.septembrī.””

Atbildīgā komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt Pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā 2001. gada 1.septembrī.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts J.Gaigals

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumus papildināt ar punktu:

Grozījums stājas spēkā ar 2001. gadu.”

 

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izteikt Pārejas noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas obligātās izglītības programmas, kā arī citas akreditētas izglītības programmas valsts valodā, to skaitā mazākumtautību izglītības programmas) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Pārejas noteikumos:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 48.panta pirmā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 59.panta otrajā daļā par privāto izglītības iestāžu (kuras īsteno akreditētas obligātās izglītības programmas, kā arī citas akreditētas izglītības programmas valsts valodā, to skaitā mazākumtautību izglītības programmas) finansēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumam uz vienu izglītojamo stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.”