Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā » Par valsts un pašvaldību pasūtījumu”” trešajam lasījumam

Redakcija pirms Satv. 81. panta kārt. izd. noteik. pieņemšanas

Otrā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 469; dok. nr. 1659 )

Nr p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Atklātums un vienlīdzīgu iespēju radīšana pretendentiem

..................................................

         

(8) Valsts pasūtītājam vai viņa amatpersonām aizliegts pieņemt no

pretendentiem vai viņu pārstāvjiem jebkura veida atlīdzību par darbību vai tāda lēmuma pieņemšanu, kas saistīts ar izsoli (konkursu). Ja pretendents vai viņa pārstāvis ir devis šādu atlīdzību vai solījis to dot, valsts pasūtītāja pienākums ir izslēgt šo pretendentu no tālākai izsolei (konkursam) pielaisto pretendentu saraksta, nekavējoties paziņot par to pretendentam un dokumentēt šo faktu šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā. Šis noteikums neattiecas uz maksu, kas normatīvajos aktos noteiktajā

kārtībā tiek ņemta par izsoles (konkursa) nolikumu, kvalifikācijas

pārbaudes nolikumu un par sludinājumu.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izslēgt 8. panta astotajā daļā teikumu

“Šis noteikums neattiecas uz maksu, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek ņemta par izsoles (konkursa) nolikumu, kvalifikācijas pārbaudes nolikumu un par sludinājumu.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 8. panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Valsts pasūtītājam vai viņa amatpersonām aizliegts pieņemt no

pretendentiem vai viņu pārstāvjiem jebkura veida atlīdzību par darbību vai tāda lēmuma pieņemšanu, kas saistīts ar izsoli (konkursu).”

 

 

Atbalstīt

Iestrādāts 2. priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

1. Izteikt 8.panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Valsts pasūtītājam vai viņa amatpersonām aizliegts pieņemt no pretendentiem vai viņu pārstāvjiem jebkura veida atlīdzību par darbību vai tāda lēmuma pieņemšanu, kas saistīts ar izsoli (konkursu).”

 

1. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

     

2. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

12.pants. Nosacījumi, ar kādiem tiek izskatīts tikai viens piedāvājums

“12.pants. Nosacījumi, ar kādiem tiek izskatīts tikai viens piedāvājums

     

“12.pants. Nosacījumi, ar kādiem tiek izskatīts tikai viens piedāvājums

Valsts pasūtītājs var slēgt valsts pasūtījuma līgumu, izskatot tikai vienu piedāvājumu, ja:

1) ir iespējams iepirkt preces vai saņemt pakalpojumus tikai no viena pretendenta un nav citas pamatotas alternatīvas vai aizvietotāju;

2) preces vai pakalpojumi ir steidzami nepieciešami, tādēļ iesaistīšanās izsolē ir neiespējama vai nepamatota - ar nosacījumu, ka apstākļus, kuri radīja šo steidzamo nepieciešamību, valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt;

3) ir radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, tāpēc nav iespējams izmantot citas valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes, jo tās

prasītu zināmu laiku;

(1) Valsts pasūtītājs var slēgt valsts pasūtījuma līgumu, izskatot tikai vienu piedāvājumu, ja:

1) ir iespējams iepirkt preces vai saņemt pakalpojumus tikai no viena pretendenta un nav citas pamatotas alternatīvas vai aizvietotāju;

2) preces vai pakalpojumi ir steidzami nepieciešami, tādēļ iesaistīšanās izsolē ir neiespējama vai nepamatota — ar nosacījumu, ka apstākļus, kuri radīja šo steidzamo nepieciešamību, valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt;

3) ir radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, tāpēc nav iespējams izmantot citas valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes, kam nepieciešams ilgāks laiks;

     

(1) Valsts pasūtītājs var slēgt valsts pasūtījuma līgumu, izskatot tikai vienu piedāvājumu, ja:

1) ir iespējams iepirkt preces vai saņemt pakalpojumus tikai no viena pretendenta un nav citas pamatotas alternatīvas vai aizvietotāju;

2) preces vai pakalpojumi ir steidzami nepieciešami, tādēļ iesaistīšanās izsolē ir neiespējama vai nepamatota — ar nosacījumu, ka apstākļus, kuri radīja šo steidzamo nepieciešamību, valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt;

3) ir radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, tāpēc nav iespējams izmantot citas valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes, kam nepieciešams ilgāks laiks;

4) pasūtītājs, kura rīcībā jau ir no kāda piegādātāja iepirktās preces, iekārta vai tehnoloģija, nosaka, ka papildu piegādei jāizmanto iepirkums no tā paša piegādātāja standartizācijas apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai nodrošinātu tehnisko savienojamību ar jau iepirktajām precēm, iekārtu un

tehnoloģiju, ņemot vērā sākotnējā iepirkuma efektivitāti valsts pasūtītāja vajadzību apmierināšanā, ierobežotu papildu iepirkuma lielumu salīdzinājumā ar sākotnējo iepirkumu, kā arī ja ir pamatotas cenas un nav pieņemamas alternatīvas;

5) pasūtītājs meklē iespēju slēgt līgumu nolūkā veikt pētniecības darbus, eksperimentu, apmācību vai pilnveidošanu, kas noved pie prototipa iepirkšanas.

4) pasūtītājs, kura rīcībā jau ir no kāda piegādātāja iepirktās preces, iekārta vai tehnoloģija, nosaka, ka papildu piegādei jāizmanto iepirkums no tā paša piegādātāja standartizācijas apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai nodrošinātu tehnisko savienojamību ar jau iepirktajām precēm, iekārtu un tehnoloģiju, ņemot vērā sākotnējā iepirkuma efektivitāti valsts pasūtītāja vajadzību apmierināšanā, lai ierobežotu papildu iepirkuma lielumu salīdzinājumā ar sākotnējo iepirkumu, kā arī ja ir pamatotas cenas un nav pieņemamas alternatīvas;

5) pasūtītājs vēlas slēgt līgumu, lai veiktu pētniecības darbus, eksperimentus vai ar tiem saistītās mācības, vai pilnveidošanu, kas noved pie prototipa iepirkšanas, kā arī pētniecības darbus, metodiku un normatīvu projektu izstrādi un mācības, kuru paredzamā vērtība nepārsniedz 5000 latu.

     

4) pasūtītājs, kura rīcībā jau ir no kāda piegādātāja iepirktās preces, iekārta vai tehnoloģija, nosaka, ka papildu piegādei jāizmanto iepirkums no tā paša piegādātāja standartizācijas apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai nodrošinātu tehnisko savienojamību ar jau iepirktajām precēm, iekārtu vai tehnoloģiju, ņemot vērā sākotnējā iepirkuma efektivitāti valsts pasūtītāja vajadzību apmierināšanā, lai ierobežotu papildu iepirkuma lielumu salīdzinājumā ar sākotnējo iepirkumu, kā arī ja ir pamatotas cenas un nav pieņemamas alternatīvas;

5) pasūtītājs vēlas slēgt līgumu, lai veiktu pētniecības darbus, eksperimentus vai ar tiem saistītās mācības vai pilnveidošanu, kas noved pie prototipa iepirkšanas, kā arī pētniecības darbus, metodiku un normatīvu projektu izstrādi un mācības, kuru paredzamā vērtība nepārsniedz 5000 latu.

 

(2) Ja valsts pasūtījuma paredzamā vērtība vai valsts vai pašvaldības pasūtījuma paredzamais apjoms daļējas finansēšanas gadījumā preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai ir lielāks par 5000 latu vai būvdarbiem — lielāks par 50 000 latu, vai būvprojektēšanai — lielāks par 10 000 latu, paziņojumu par viena piedāvājuma izskatīšanu un šāda lēmuma pieņemšanas motīvus valsts pasūtītājs nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Finansu ministrijai.”

     

(2) Ja valsts pasūtījuma paredzamā vērtība vai valsts vai pašvaldības pasūtījuma paredzamais apjoms daļējas finansēšanas gadījumā preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai ir lielāks par 5000 latu vai būvdarbiem — lielāks par 50 000 latu, vai būvprojektēšanai — lielāks par 10 000 latu, paziņojumu par viena piedāvājuma izskatīšanu un šāda lēmuma pieņemšanas motīviem valsts pasūtītājs nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Finansu ministrijai.”

 

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

     

3. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

III nodaļa. Izsoles organizēšana

         

14.pants. Izsoles izsludināšanas un pretendentu kvalifikācijas pārbaudes procedūras

“14.pants. Izsoles uzaicinājuma un uzaicinājuma uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi izsludināšanas procedūra

     

“14.pants. Izsoles uzaicinājuma un uzaicinājuma uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi izsludināšanas procedūra

(1) Valsts pasūtītājam, kas organizē preču piegādes, darbu vai pakalpojumu pasūtīšanu, jāizsludina izsole vai, ja tas ir paredzēts, jāpieprasa dokumenti par kvalifikācijas pārbaudi, pirms uzaicinājums piedalīties izsolē tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

(1) Izsoles uzaicinājumu attiecībā uz preču piegādes, būvdarbu, būvprojektēšanas vai pakalpojumu sniegšanas tiesībām un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi (ja tāda paredzēta) sagatavo un Finansu ministrijai iesniedz valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda izsoles uzaicinājuma saturu un, ja uzaicinājums atbilst šā likuma 15.panta prasībām, ievieto to interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”. Ja uzaicinājums neatbilst šā likuma 15.panta prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu interneta tīklā, kā arī nosūta to laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”.

     

(1) Izsoles uzaicinājumu attiecībā uz preču piegādes, būvdarbu veikšanas, būvprojektēšanas vai pakalpojumu sniegšanas tiesībām un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi (ja tāda paredzēta) sagatavo un Finansu ministrijai iesniedz valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas pārbauda tā saturu un, ja uzaicinājums atbilst šā likuma 15.panta prasībām, ievieto to interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”. Ja uzaicinājums neatbilst šā likuma 15.panta prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Uzaicinājums piedalīties darbu, pakalpojumu vai piegāžu izpildes tiesību izsolē publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja darbu (izņemot būvdarbus), akalpojumu vai piegādes vērtība pārsniedz 500 000 latu vai arī ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājums publicējams arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgā nozares izdevumā.

(2) Izsoles uzaicinājumu un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500 000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājumu uz izsoli izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā.

     

(2) Izsoles uzaicinājumu un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500 000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājumu uz izsoli izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā.

(3) Pirmais sludinājums publicējams savlaicīgi, ne vēlāk kā 40 dienas pirms izsoles. Izņēmuma gadījumos, kad to prasa preču piegādes, darbu

veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas steidzamība, termiņu var saīsināt līdz 10 dienām pirms izsoles.

(3) Pirmo sludinājumu ar šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu izsoles uzaicinājumu publicē ne vēlāk kā

40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām. Ja izsoles uzaicinājums ir publicēts vairākos preses izdevumos, termiņu sāk skaitīt no publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Finansu ministrs E. Krastiņš

Aizstāt 14. panta trešajā daļā vārdus “ne vēlāk kā” ar vārdu “vismaz”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Papildināt 14. panta 3. daļu pēc vārdiem “40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas” ar tekstu šādā redakcijā:

“, bet ja ārvalstu pretendentu piedalīšanās nav paredzēta - 20 dienas pirms piedāvājuma atvēršanas.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 14. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Pirmo sludinājumu ar šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu izsoles uzaicinājumu publicē vismaz

40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas, bet ja likums neparedz ārvalstu pretendentu piedalīšanos - 30 dienas pirms piedāvājuma atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām. Ja izsoles uzaicinājums ir publicēts vairākos preses izdevumos, termiņu sāk skaitīt no publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pirmo sludinājumu ar šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu izsoles uzaicinājumu publicē vismaz 40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas, bet, ja likums neparedz ārvalstu pretendentu piedalīšanos, — 30 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām. Ja izsoles uzaicinājums ir publicēts vairākos preses izdevumos, termiņu sāk skaitīt no dienas, kad tas publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(4) Izsoles procedūras pamatojumi un nosacījumi reģistrējami šā likuma 7.pantā minētajā dokumentācijā.

         

IV nodaļa. Pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata un veicot cenu aptauju

         

24.pants. Valsts pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata

3. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

“24.pants. Valsts pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata

     

4. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

“24.pants. Valsts pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata

(1) Konkurss var būt atklāts (pretendentu loks nav ierobežots) vai slēgts (pretendentu loks ir ierobežots).

(1) Konkurss var būt atklāts (pretendentu loks nav ierobežots) vai slēgts (pretendentu loks ir ierobežots).

     

(1) Konkurss var būt atklāts (pretendentu loks nav ierobežots) vai slēgts (pretendentu loks ir ierobežots).

(2) Lēmumu par slēgta konkursa rīkošanu valsts pasūtītājs pieņem, ja, izvērtējot iespējamos pretendentus, secina, ka tikai nedaudziem no tiem ir pietiekama kvalifikācija sarežģīta valsts pasūtījuma veikšanai. Šie apstākļi jāatspoguļo konkursa dokumentācijā.

(2) Lēmumu par slēgta konkursa rīkošanu valsts pasūtītājs pieņem, ja, izvērtējot iespējamos pretendentus, secina, ka tikai nedaudziem no tiem ir pietiekama kvalifikācija sarežģīta valsts pasūtījuma veikšanai. Šie apstākļi jāatspoguļo konkursa dokumentācijā.

     

(2) Lēmumu par slēgta konkursa rīkošanu valsts pasūtītājs pieņem, ja, izvērtējot iespējamos pretendentus, secina, ka tikai nedaudziem no tiem ir pietiekama kvalifikācija sarežģīta valsts pasūtījuma veikšanai. Šie apstākļi atspoguļojami konkursa dokumentācijā.

(3) Uzaicinājumā iesniegt konkursam priekšlikumus norāda:

1) kāda produkcija jāpiegādā vai kādi darbi jāveic, minot tehniskos raksturojumus;

2) piegādājamās produkcijas vai veicamo darbu izpildes vietu un termiņu;

3) piedāvājumu pieņemšanas termiņu (dienu un stundu), pēc kura nekādus piedāvājumus vairs neņem vērā;

4) kādā veidā un kur var iepazīties ar vispārīgajiem un tehniskajiem darbu veikšanas un produkcijas piegādes nosacījumiem, būvprojektiem un citu dokumentāciju;

5) kādā veidā valsts pasūtītājam, kas organizē konkursu, ir tiesības, slēdzot valsts pasūtījuma līgumu, izvēlēties darbu vai piegāžu veicēju pēc saviem ieskatiem, neņemot vērā pieteiktās cenas.

(3) Atklāta konkursa uzaicinājumā un paziņojumā par slēgtu konkursu norāda:

1) ziņas par valsts pasūtītāju;

2) piegādājamo produkciju vai veicamos darbus, to tehnisko raksturojumu;

3) piegādājamās produkcijas vai veicamo darbu izpildes vietu un termiņu;

4) piedāvājumu pieņemšanas termiņu (dienu un stundu), pēc kura citus piedāvājumus vairs neņem vērā;

5) kur, kad un kā var iepazīties ar konkursa nolikumu un citiem dokumentiem un tos saņemt, kā arī maksu par šo dokumentu saņemšanu.

     

(3) Atklāta konkursa uzaicinājumā un paziņojumā par slēgtu konkursu norāda:

1) ziņas par valsts pasūtītāju;

2) piegādājamo produkciju vai veicamos darbus, sniedz to tehnisko raksturojumu;

3) piegādājamās produkcijas vai veicamo darbu izpildes vietu un termiņu;

4) piedāvājumu pieņemšanas termiņu (dienu un stundu), pēc kura citus piedāvājumus vairs neņem vērā;

5) kur, kad un kā var iepazīties ar konkursa nolikumu un citiem dokumentiem un tos saņemt, kā arī maksu par šo dokumentu saņemšanu.

(4) Konkursu organizējot, jānosaka, ir vai nav iemaksājams piedāvājuma nodrošinājums.

(4) Konkursu organizējot, jānosaka, ir vai nav iemaksājams piedāvājuma nodrošinājums.

     

(4) Konkursu organizējot, jānosaka, ir vai nav iemaksājams piedāvājuma nodrošinājums.

(5) Uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā vai kādā attiecīgā nozares izdevumā. Uzaicinājums piedalīties slēgtā konkursā jāizsūta ierakstītā vēstulē lielākam pretendentu skaitam (vismaz trijiem), ja tas ir iespējams.

(5) Atklāta konkursa uzaicinājuma un paziņojuma par slēgtu konkursu sagatavošana un izziņošana notiek šādā kārtībā:

1) atklāta konkursa uzaicinājumu sagatavo un Finansu ministrijai nosūta valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas pārbauda tā saturu un, ja uzaicinājums atbilst šā panta trešās daļas prasībām, ievieto to interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”. Ja uzaicinājums neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”;

2) ja valsts pasūtījuma piešķiršana notiek, izmantojot slēgta konkursa metodi, valsts pasūtītājs sagatavo paziņojumu par slēgtu konkursu, norādot pamatojumu šādas metodes izvēlei. Paziņojumu par slēgtu konkursu valsts pasūtītājs nosūta Finansu ministrijai, kas to ievieto interneta tīklā;

     

(5) Atklāta konkursa uzaicinājuma un paziņojuma par slēgtu konkursu sagatavošana un izziņošana notiek šādā kārtībā:

1) atklāta konkursa uzaicinājumu sagatavo un Finansu ministrijai nosūta valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas pārbauda tā satur u un, ja uzaicinājums atbilst šā panta trešās daļas prasībām, ievieto to interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”. Ja uzaicinājums neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”;

2) ja valsts pasūtījuma piešķiršana notiek, izmantojot slēgta konkursa metodi, valsts pasūtītājs sagatavo paziņojumu par slēgtu konkursu, norādot pamatojumu šādas metodes izvēlei. Paziņojumu par slēgtu konkursu valsts pasūtītājs nosūta Finansu ministrijai, kas to ievieto interneta tīklā;

 

3) atklāta konkursa uzaicinājumu valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500 000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājumu uz konkursu izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā;

     

3) atklāta konkursa uzaicinājumu valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500 000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājumu uz konkursu izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā;

 

4) pirmo sludinājumu ar uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā 40 dienu pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām;

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Finansu ministrs E. Krastiņš

Aizstāt 24. panta piektās daļas 4. punktā vārdus “ne vēlāk kā” ar vārdu “vismaz”.

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A. Jirgens

Papildināt 24. panta 5. daļas 4. punktu pēc vārdiem “40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas” ar tekstu šādā redakcijā:

“, bet ja ārvalstu pretendentu piedalīšanās nav paredzēta - 20 dienas pirms piedāvājuma atvēršanas.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 24. panta 5. daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pirmo sludinājumu ar uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vismaz 40 dienas pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas, bet ja likums neparedz ārvalstu pretendentu piedalīšanos - 30 dienas pirms piedāvājuma atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām; ”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) pirmo sludinājumu ar uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vismaz 40 dienas pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas, bet, ja likums neparedz ārvalstu pretendentu piedalīšanos, — 30 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām;

 

5) uzaicinājumu piedalīties slēgtā konkursā izsūta ierakstītā vēstulē vairākiem iespējamiem pretendentiem (vismaz trijiem).

     

5) uzaicinājumu piedalīties slēgtā konkursā izsūta ierakstītā vēstulē vairākiem (vismaz trim) iespējamiem pretendentiem.

(6) Valsts pasūtītājs nosaka kritērijus, pēc kuriem novērtēs piedāvājumus, un katra kritērija īpatsvaru, kā arī kritēriju izmantošanas metodi piedāvājumu novērtēšanā.

(6) Valsts pasūtītājs nosaka kritērijus, pēc kuriem novērtēs piedāvājumus, un katra kritērija īpatsvaru, kā arī kritēriju izmantošanas metodi piedāvājumu novērtēšanā.

     

(6) Valsts pasūtītājs nosaka kritērijus, pēc kuriem novērtēs piedāvājumus, un katra kritērija īpatsvaru, kā arī kritēriju izmantošanas metodi piedāvājumu novērtēšanā.

(7) Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienā komisijai jāparakstās uz iesniegtajiem rakstveida piedāvājumiem un jāsastāda piedāvājumu saraksts.

(7) Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienā komisija parakstās uz iesniegtajiem rakstveida piedāvājumiem un sastāda piedāvājumu sarakstu.

     

(7) Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienā komisija parakstās uz iesniegtajiem rakstveida piedāvājumiem un sastāda piedāvājumu sarakstu.

(8) Pēc uzaicinājumā noteiktās dienas un stundas komisija jaunus piedāvājumus vai papildu paziņojumus no konkursa dalībniekiem nepieņem. Komisijai un valsts pasūtītājam ir tiesības prasīt no konkursa dalībniekiem mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus attiecībā uz viņu iesniegumiem.

(8) Pēc uzaicinājumā noteiktās dienas un stundas komisija jaunus piedāvājumus vai papildu paziņojumus no konkursa dalībniekiem nepieņem. Komisijai un valsts pasūtītājam ir tiesības prasīt no konkursa dalībniekiem mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus attiecībā uz viņu iesniegumiem.

9

Finansu ministrs E. Krastiņš

Izslēgt 24. panta astotajā daļā vārdus “un valsts pasūtītājam”.

Atbalstīt

(8) Pēc uzaicinājumā noteiktās dienas un stundas komisija jaunus piedāvājumus vai papildu paziņojumus no konkursa dalībniekiem nepieņem. Komisijai ir tiesības prasīt no konkursa dalībniekiem mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus attiecībā uz viņu iesniegumiem.

(9) Izvērtējot konkursā iesniegtos piedāvājumus, valsts pasūtītājs izvēlas izdevīgākos piedāvājumus. Turklāt viņš var ņemt vērā ne vien pieteiktās zemākās darbu vai piegāžu izpildes cenas, bet arī uzņēmēja

uzticamību, viņa agrāk izpildīto darbu un piegāžu kvalitāti, piedāvātās produkcijas īpašības, darbu izpildes steidzamību, kā arī tautsaimniecības intereses. Šādā gadījumā protokolā vai lēmumā jānorāda motīvi, kādēļ izraudzīti konkrēti piegādātāji vai uzņēmēji. Ja konkursā iesniegts tikai viens darbu vai piegāžu izpildes piedāvājums un ja tas ir izdevīgs un atbilst konkursa nosacījumiem, valsts pasūtītājs darbu vai piegāžu izpildi var uzticēt juridiskajai vai fiziskajai personai, kura šo piedāvājumu iesniegusi.

(9) Izvērtējot konkursā iesniegtos piedāvājumus, valsts pasūtītājs izvēlas izdevīgākos piedāvājumus. Turklāt valsts pasūtītājs var ņemt vērā ne vien pieteiktās zemākās darbu vai piegāžu izpildes cenas, bet arī uzņēmēja uzticamību, viņa agrāk izpildīto darbu un piegāžu kvalitāti, piedāvātās produkcijas īpašības, darbu izpildes steidzamību, kā arī tautsaimniecības intereses. Šādā gadījumā protokolā vai lēmumā jānorāda motīvi, kādēļ izraudzīti konkrēti piegādātāji vai uzņēmēji. Ja konkursā iesniegts tikai viens darbu vai piegāžu izpildes piedāvājums un ja tas ir izdevīgs un atbilst konkursa nosacījumiem, valsts pasūtītājs darbu vai piegāžu izpildi var uzticēt šim pretendentam.

     

(9) Izvērtējot konkursam iesniegtos piedāvājumus, valsts pasūtītājs izvēlas izdevīgākos piedāvājumus. Turklāt valsts pasūtītājs var ņemt vērā ne vien pieteiktās zemākās darbu vai piegāžu izpildes cenas, bet arī uzņēmēja uzticamību, viņa agrāk izpildīto darbu un piegāžu kvalitāti, piedāvātās produkcijas īpašības, darbu izpildes steidzamību, kā arī tautsaimniecības intereses. Šādā gadījumā protokolā vai lēmumā jānorāda motīvi, kādēļ izraudzīti konkrētie piegādātāji vai uzņēmēji. Ja konkursam iesniegts tikai viens darbu vai piegāžu izpildes piedāvājums un ja tas ir izdevīgs un atbilst konkursa nosacījumiem, valsts pasūtītājs darbu vai piegāžu izpildi var uzticēt šim pretendentam.

(10) Pēc tam, kad valsts pasūtītājs izvēlējies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus, tam ir tiesības rīkot sarunas ar šo piedāvājumu

iesniedzējiem, lai precizētu piedāvājumu detaļas un uzzinātu pretendentu domas par iespējām daļēji grozīt viņu iesniegtos risinājumus. Ir jānodrošina šo sarunu konfidencialitāte.

(10) Pēc tam, kad valsts pasūtītājs izvēlējies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus, tam ir tiesības rīkot sarunas ar šo piedāvājumu iesniedzējiem, lai precizētu piedāvājumu detaļas un uzzinātu pretendentu domas par iespējām daļēji grozīt viņu iesniegtos risinājumus. Ir jānodrošina šo sarunu konfidencialitāte.

     

(10) Pēc tam, kad valsts pasūtītājs izvēlējies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus, tam ir tiesības rīkot sarunas ar šo piedāvājumu iesniedzējiem, lai precizētu piedāvājumu detaļas un uzzinātu pretendentu domas par iespējām daļēji grozīt viņu iesniegtos risinājumus. Ir jānodrošina šo sarunu konfidencialitāte.

(11) Pēc izdevīgāko piedāvājumu izskatīšanas un sarunu (ja tādas notikušas) rezultātu analīzes valsts pasūtītājs izvēlas sev visizdevīgāko risinājumu, izstrādā izsoles nolikumu un uz tā pamata izsludina izsoli, dodot iespēju tajā piedalīties arī citiem pretendentiem, kuri nebija iesnieguši piedāvājumus konkursam.

(11) Pēc izdevīgāko piedāvājumu izskatīšanas un sarunu (ja tādas notikušas) rezultātu analīzes valsts pasūtītājs izvēlas sev visizdevīgāko risinājumu, izstrādā izsoles nolikumu un uz tā pamata izsludina izsoli, dodot iespēju tajā piedalīties arī citiem pretendentiem, kuri nebija iesnieguši piedāvājumus konkursam.

     

(11) Pēc izdevīgāko piedāvājumu izskatīšanas un sarunu (ja tādas notikušas) rezultātu analīzes valsts pasūtītājs izvēlas sev visizdevīgāko risinājumu, izstrādā izsoles nolikumu un uz tā pamata izsludina izsoli, dodot iespēju tajā piedalīties arī citiem pretendentiem, kuri nebija iesnieguši piedāvājumus konkursam.

(12) Pretendentam, kas nepiekrīt valsts pasūtītāja izstrādātajam izsoles nolikumam, ir tiesības atteikties no tālākas līdzdalības konkursā, nezaudējot iemaksāto nodrošinājumu.

(12) Pretendentam, kurš nepiekrīt valsts pasūtītāja izstrādātajam izsoles nolikumam, ir tiesības atteikties no tālākas līdzdalības konkursā, nezaudējot iemaksāto nodrošinājumu.

     

(12) Pretendentam, kurš nepiekrīt valsts pasūtītāja izstrādātajam izsoles nolikumam, ir tiesības atteikties no tālākas līdzdalības konkursā, nezaudējot iemaksāto nodrošinājumu.

(13) Konkursa sagatavošanas un norises kārtību atbilstoši šim likumam nosaka Ministru kabinets.

(13) Konkursa sagatavošanas un norises kārtību atbilstoši šim likumam nosaka Ministru kabinets.”

     

(13) Konkursa sagatavošanas un norises kārtību atbilstoši šim likumam nosaka Ministru kabinets.”

26.pants. Valsts pasūtījuma līguma saturs

(1) Valsts pasūtījuma līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot darbus vai piegādes vai sniedzot pakalpojumus valsts vai pašvaldības vajadzībām.

4. 26.pantā:

     

5. 26.pantā:

(2) Valsts pasūtījuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz valsts pasūtītājs. Līguma projektu vai tā galvenos principus var iekļaut izsoles (konkursa) nolikumā.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts pasūtījuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz valsts pasūtītājs. Līguma projektu vai tā galvenos noteikumus iekļauj izsoles (konkursa) nolikumā.”;

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts pasūtījuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz valsts pasūtītājs. Līguma projektu vai tā galvenos noteikumus iekļauj izsoles (konkursa) nolikumā.”;

(3) Valsts pasūtījuma līgumā obligāti jāparedz:

1) līgumslēdzējas puses;

2) līguma priekšmets (kādi darbi, piegādes vai pakalpojumi ir jāpilda, to apjoms, kvalitātes prasības, cenas, izpildes termiņi un samaksas kārtība), kā arī kontroles kārtība;

3) darbu vai piegāžu izpildes un pieņemšanas nosacījumi saskaņā ar šā likuma prasībām;

4) līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma nosacījumu neievērošanu;

5) valsts pasūtītāja augstākā institūcija, bez kuras apstiprinājuma līgums nav spēkā (ja šāds apstiprinājums ir nepieciešams);

6) līguma grozīšanas kārtība un atkāpšanās no līguma;

7) preču vai pakalpojumu atbilstības novērtējums obligātajās sfērās (cilvēku dzīvības, veselības, kā arī vides aizsardzība).

         

(4) Valsts pasūtījuma līguma noteikumus būvdarbiem un būvprojektēšanas darbiem reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sagatavojot valsts pasūtījuma līgumu būvdarbiem, kuru paredzamā vērtība pārsniedz 1 000 000 latu, piemēro Latvijas nacionālo standartu par būvdarbu līgumu vispārīgiem noteikumiem.”

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sagatavojot valsts pasūtījuma līgumu būvdarbiem, kuru paredzamā vērtība pārsniedz 1 000 000 latu, piemēro Latvijas nacionālo standartu par būvdarbu līgumu vispārīgiem noteikumiem.”

30.pants. Sūdzības sakarā ar amatpersonu rīcību valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā

(1) Katram pretendentam, kas uzskata, ka valsts pasūtītājs, pārkāpjot šā likuma nosacījumus valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā, sagādājis viņam

zaudējumus vai nodarījis citu kaitējumu, ir tiesības iesniegt sūdzību, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus.

(2) Sūdzības var iesniegt pakļautības kārtībā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sūdzību izskatīšanu sakarā ar valsts pasūtījumu piešķiršanu.

(3) Valsts pasūtītāja darbības nav pārsūdzamas jautājumos:

1) par valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes izvēli;

2) par piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas metožu un kritēriju izvēli;

3) par ierobežojumu noteikšanu atkarībā no pretendenta valstiskās piederības;

4) par visu piedāvājumu noraidīšanu;

5) par pretendentu kvalifikācijas pārbaudes metožu un kritēriju izvēli;

6) par konkursa rīkošanu slēgta konkursa veidā.

(4) Valsts un pašvaldību institūciju lēmumus par pakļautības kārtībā iesniegto sūdzību izskatīšanu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

10

Deputāts J. Jurkāns

Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

“30. pants. Sūdzības sakarā ar amatpersonu rīcību valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā

(1) Katram pretendentam, kas uzskata, ka valsts pasūtītājs, pārkāpjot šā likuma nosacījumus valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā, sagādājis viņam

zaudējumus vai nodarījis citu kaitējumu, ir tiesības iesniegt sūdzību, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumos.

(2) Sūdzības par likuma pārkāpumiem valsts pasūtījuma pieņemšanas procesā var iesniegt un tās izskata Valsts pasūtījuma uzraudzības birojs (turpmāk - birojs). Valsts pasūtījuma uzraudzības birojs ir valsts iestāde, kas atrodas Finansu ministrijas pārraudzībā un darbojas saskaņā ar šo likumu, biroja nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. Biroja darbību finansē no valsts budžeta.

(3) Valsts pasūtītāja darbības nav pārsūdzamas jautājumos:

1) par valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes izvēli;

2) par piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas metožu un kritēriju izvēli;

3) par visu piedāvājumu noraidīšanu;

4) par pretendentu kvalifikācijas pārbaudes metožu un kritēriju izvēli;

5) par konkursa rīkošanu slēgta konkursa veidā.

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

31.pants. Sūdzības sakarā ar valsts pasūtījuma līguma pildīšanu

Sūdzības par valsts institūcijas vai amatpersonas rīkojumiem, vilcināšanos vai dienesta pienākumu neizpildīšanu darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu pildīšanas gaitā iesniedzamas kārtībā, kādu nosaka likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās".

 

 

11

Deputāts J. Jurkāns

Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

“31. pants. Sūdzību izskatīšana un lēmumu pieņemšana

(1) Pretendents, kas iesniedzis sūdzību, birojs un valsts vai pašvaldību pasūtītājs kopīgi izskata sūdzību piecu darbadienu laikā pēc tās iesniegšanas. Par izskatīšanas rezultātiem birojs pieņem lēmumu.

(2) Valsts vai pašvaldību pasūtītājam ir pienākums piecu darbadienu laikā pēc lēmuma saņemšanas novērst likuma pārkāpumus, ja tādi konstatēti.

(3) Ja pretendents iesniedzis birojam sūdzību, valsts vai pašvaldību pasūtītājs pārtrauc pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles procedūras vai atliek attiecībā uz šo procedūru rezultātu pieņemtā lēmuma izpildi, līdz saņem biroja lēmumu par sūdzību izskatīšanas rezultātiem. Minēto procedūru pārtraukšana nav pārsūdzama.

(4) Biroja lēmumus par valsts vai pašvaldību pasūtītāja darbību, izņemot lēmumus par procedūras pārtraukšanu, var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā;

(5) Sūdzības par valsts institūcijas vai amatpersonas rīkojumiem, vilcināšanos vai dienesta pienākumu neizpildīšanas darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu pildīšanas gaitā iesniedzamas kārtībā, kādu nosaka 30. un 31. pants.”

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

Pārejas noteikums

Grozījums likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" 26.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

12

Atbildīgā komisija

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt, ka šā likuma 26.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.”;

uzskatīt līdzšinējo 3.punktu par 4.punktu.

 

 

 

Atbalstīt

6. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikt, ka šā likuma 26.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.”;

uzskatīt līdzšinējo 3.punktu par 4.punktu.

   

13

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.10 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).”

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.10 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).