Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā » Par valsts un pašvaldību pasūtījumu”” otrajam lasījumam

Redakcija pirms Satv. 81. panta kārt. izd. noteik. pieņemšanas

Pirmā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 469; dok. nr. 1450 )

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

     

1. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

12.pants. Nosacījumi, ar kādiem tiek izskatīts tikai viens piedāvājums

"12.pants. Nosacījumi, ar kādiem tiek izskatīts tikai viens piedāvājums

     

“12.pants. Nosacījumi, ar kādiem tiek izskatīts tikai viens piedāvājums

Valsts pasūtītājs var slēgt valsts pasūtījuma līgumu, izskatot tikai vienu piedāvājumu, ja:

1) ir iespējams iepirkt preces vai saņemt pakalpojumus tikai no viena pretendenta un nav citas pamatotas alternatīvas vai aizvietotāju;

2) preces vai pakalpojumi ir steidzami nepieciešami, tādēļ iesaistīšanās izsolē ir neiespējama vai nepamatota - ar nosacījumu, ka apstākļus, kuri radīja šo steidzamo nepieciešamību, valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt;

3) ir radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, tāpēc nav iespējams izmantot citas valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes, jo tās

prasītu zināmu laiku;

(1) Valsts pasūtītājs var slēgt valsts pasūtījuma līgumu, izskatot tikai vienu piedāvājumu, ja:

1) ir iespējams iepirkt preces vai saņemt pakalpojumus tikai no viena pretendenta un nav citas pamatotas alternatīvas vai aizvietotāju;

2) preces vai pakalpojumi ir steidzami nepieciešami, tādēļ iesaistīšanās izsolē ir neiespējama vai nepamatota - ar nosacījumu, ka apstākļus, kuri radīja šo steidzamo nepieciešamību, valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt;

3) ir radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, tāpēc nav iespējams izmantot citas valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes, kam nepieciešams ilgāks laiks;

     

(1) Valsts pasūtītājs var slēgt valsts pasūtījuma līgumu, izskatot tikai vienu piedāvājumu, ja:

1) ir iespējams iepirkt preces vai saņemt pakalpojumus tikai no viena pretendenta un nav citas pamatotas alternatīvas vai aizvietotāju;

2) preces vai pakalpojumi ir steidzami nepieciešami, tādēļ iesaistīšanās izsolē ir neiespējama vai nepamatota — ar nosacījumu, ka apstākļus, kuri radīja šo steidzamo nepieciešamību, valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt;

3) ir radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, tāpēc nav iespējams izmantot citas valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes, kam nepieciešams ilgāks laiks;

4) pasūtītājs, kura rīcībā jau ir no kāda piegādātāja iepirktās preces, iekārta vai tehnoloģija, nosaka, ka papildu piegādei jāizmanto iepirkums no tā paša piegādātāja standartizācijas apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai nodrošinātu tehnisko savienojamību ar jau iepirktajām precēm, iekārtu un

tehnoloģiju, ņemot vērā sākotnējā iepirkuma efektivitāti valsts pasūtītāja vajadzību apmierināšanā, ierobežotu papildu iepirkuma lielumu salīdzinājumā ar sākotnējo iepirkumu, kā arī ja ir pamatotas cenas un nav pieņemamas alternatīvas;

5) pasūtītājs meklē iespēju slēgt līgumu nolūkā veikt pētniecības darbus, eksperimentu, apmācību vai pilnveidošanu, kas noved pie prototipa iepirkšanas.

4) pasūtītājs, kura rīcībā jau ir no kāda piegādātāja iepirktās preces, iekārta vai tehnoloģija, nosaka, ka papildu piegādei jāizmanto iepirkums no tā paša piegādātāja standartizācijas apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai nodrošinātu tehnisko savienojamību ar jau iepirktajām precēm, iekārtu un tehnoloģiju, ņemot vērā sākotnējā iepirkuma efektivitāti valsts pasūtītāja vajadzību apmierināšanā, lai ierobežotu papildu iepirkuma lielumu salīdzinājumā ar sākotnējo iepirkumu, kā arī ja ir pamatotas cenas un nav pieņemamas alternatīvas;

5) pasūtītājs vēlas slēgt līgumu, lai veiktu pētniecības darbus, eksperimentus vai ar tiem saistītās mācības, vai pilnveidošanu, kas noved pie prototipa iepirkšanas, kā arī pētniecības darbus, metodiku un normatīvu projektu izstrādi un mācības, kuru paredzamā vērtība nepārsniedz 5000 latu.

     

4) pasūtītājs, kura rīcībā jau ir no kāda piegādātāja iepirktās preces, iekārta vai tehnoloģija, nosaka, ka papildu piegādei jāizmanto iepirkums no tā paša piegādātāja standartizācijas apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai nodrošinātu tehnisko savienojamību ar jau iepirktajām precēm, iekārtu un tehnoloģiju, ņemot vērā sākotnējā iepirkuma efektivitāti valsts pasūtītāja vajadzību apmierināšanā, lai ierobežotu papildu iepirkuma lielumu salīdzinājumā ar sākotnējo iepirkumu, kā arī ja ir pamatotas cenas un nav pieņemamas alternatīvas;

5) pasūtītājs vēlas slēgt līgumu, lai veiktu pētniecības darbus, eksperimentus vai ar tiem saistītās mācības, vai pilnveidošanu, kas noved pie prototipa iepirkšanas, kā arī pētniecības darbus, metodiku un normatīvu projektu izstrādi un mācības, kuru paredzamā vērtība nepārsniedz 5000 latu.

 

(2) Ja valsts pasūtījuma paredzamā vērtība vai valsts vai pašvaldības pasūtījuma paredzamais apjoms daļējas finansēšanas gadījumā preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai ir lielāks par 5000 latu vai būvdarbiem – lielāks par 50000 latu, vai būvprojektēšanai - lielāks par 10000 latu, paziņojumu par viena piedāvājuma izskatīšanu un šāda lēmuma pieņemšanas motīvus valsts pasūtītājs nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Finansu ministrijai."

     

(2) Ja valsts pasūtījuma paredzamā vērtība vai valsts vai pašvaldības pasūtījuma paredzamais apjoms daļējas finansēšanas gadījumā preču piegādei vai pakalpojumu sniegšanai ir lielāks par 5000 latu vai būvdarbiem — lielāks par 50 000 latu, vai būvprojektēšanai — lielāks par 10 000 latu, paziņojumu par viena piedāvājuma izskatīšanu un šāda lēmuma pieņemšanas motīvus valsts pasūtītājs nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Finansu ministrijai.”

 

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

     

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

III nodaļa. Izsoles organizēšana

         

14.pants. Izsoles izsludināšanas un pretendentu kvalifikācijas pārbaudes procedūras

"14.pants. Izsoles uzaicinājuma un uzaicinājuma uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi izsludināšanas procedūra

     

“14.pants. Izsoles uzaicinājuma un uzaicinājuma uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi izsludināšanas procedūra

(1) Valsts pasūtītājam, kas organizē preču piegādes, darbu vai pakalpojumu pasūtīšanu, jāizsludina izsole vai, ja tas ir paredzēts, jāpieprasa dokumenti par kvalifikācijas pārbaudi, pirms uzaicinājums piedalīties izsolē tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

(1) Izsoles uzaicinājumu par preču piegādes, būvdarbu, būvprojektēšanas vai pakalpojumu sniegšanas tiesībām un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi (ja tāda paredzēta) sagatavo un iesniedz Finansu ministrijā valsts pasūtītājs. Finansu ministrija divu darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda izsoles uzaicinājuma saturu un, ja tas atbilst šā likuma 15.panta prasībām, ievieto uzaicinājumu tīklā "Internet". Ja uzaicinājums neatbilst minētajām prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu uzaicinājumu tīklā "Internet".

1

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

Izteikt 14. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Izsoles uzaicinājumu par preču piegādes, būvdarbu, būvprojektēšanas vai pakalpojumu sniegšanas tiesībām un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi (ja tāda paredzēta) sagatavo un Finansu ministrijā iesniedz valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda izsoles uzaicinājuma saturu un, ja tas atbilst šā likuma 15.panta prasībām, ievieto uzaicinājumu tīklā "Internet", kā arī pārsūta to laikrakstam “Lavijas Vēstnesis”. Ja uzaicinājums neatbilst minētajām prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu uzaicinājumu tīklā "Internet", kā arī pārsūta to laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”.”

 

 

Atbalstīt

 

Redakcion. preciz.

(1) Izsoles uzaicinājumu attiecībā uz preču piegādes, būvdarbu, būvprojektēšanas vai pakalpojumu sniegšanas tiesībām un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi (ja tāda paredzēta) sagatavo un Finansu ministrijai iesniedz valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda izsoles uzaicinājuma saturu un, ja uzaicinājums atbilst šā likuma 15.panta prasībām, ievieto to interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”. Ja uzaicinājums neatbilst šā likuma 15.panta prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu interneta tīklā, kā arī nosūta to laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”.

(2) Uzaicinājums piedalīties darbu, pakalpojumu vai piegāžu izpildes tiesību izsolē publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja darbu (izņemot būvdarbus), akalpojumu vai piegādes vērtība pārsniedz 500 000 latu vai arī ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājums publicējams arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgā nozares izdevumā.

(2) Izsoles uzaicinājumu un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4000000 latu, uzaicinājumu uz izsoli izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā.

2

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

Izteikt 14. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Izsoles uzaicinājumu un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā . Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4000000 latu, uzaicinājumu uz izsoli izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā.

 

 

Atbalstīt

(2) Izsoles uzaicinājumu un uzaicinājumu uz iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500 000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājumu uz izsoli izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā.

(3) Pirmais sludinājums publicējams savlaicīgi, ne vēlāk kā 40 dienas pirms izsoles. Izņēmuma gadījumos, kad to prasa preču piegādes, darbu

veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas steidzamība, termiņu var saīsināt līdz 10 dienām pirms izsoles.

(3) Pirmo sludinājumu ar šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu uzaicinājumu uz izsoli publicē laikus, ne vēlāk kā 40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas izsolē. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām. Ja uzaicinājums uz izsoli ir publicēts vairākos preses izdevumos, termiņu sāk skaitīt no publikācijas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

3

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

Izteikt 14. panta trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Pirmo sludinājumu ar šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu uzaicinājumu uz izsoli publicē ne vēlāk kā 40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, ko valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām. Ja uzaicinājums uz izsoli ir publicēts vairākos preses izdevumos, termiņu sāk skaitīt no publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

 

 

Atbalstīt

 

 

Redakcion. preciz.

(3) Pirmo sludinājumu ar šā likuma 15.panta prasībām atbilstošu izsoles uzaicinājumu publicē ne vēlāk kā 40 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām. Ja izsoles uzaicinājums ir publicēts vairākos preses izdevumos, termiņu sāk skaitīt no publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

(4) Izsoles procedūras pamatojumi un nosacījumi reģistrējami šā likuma 7.pantā minētajā dokumentācijā.

         
 

3. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

     

3. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

IV nodaļa. Pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata un veicot cenu aptauju

         

24.pants. Valsts pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata

"24.pants. Valsts pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata

     

“24.pants. Valsts pasūtījuma piešķiršana uz konkursa pamata

(1) Konkurss var būt atklāts (pretendentu loks nav ierobežots) vai slēgts (pretendentu loks ir ierobežots).

(1) Konkurss var būt atklāts (pretendentu loks nav ierobežots) vai slēgts (pretendentu loks ir ierobežots).

     

(1) Konkurss var būt atklāts (pretendentu loks nav ierobežots) vai slēgts (pretendentu loks ir ierobežots).

(2) Lēmumu par slēgta konkursa rīkošanu valsts pasūtītājs pieņem, ja, izvērtējot iespējamos pretendentus, secina, ka tikai nedaudziem no tiem ir pietiekama kvalifikācija sarežģīta valsts pasūtījuma veikšanai. Šie apstākļi jāatspoguļo konkursa dokumentācijā.

(2) Lēmumu par slēgta konkursa rīkošanu valsts pasūtītājs pieņem, ja, izvērtējot iespējamos pretendentus, secina, ka tikai nedaudziem no tiem ir pietiekama kvalifikācija sarežģīta valsts pasūtījuma veikšanai. Šie apstākļi jāatspoguļo konkursa dokumentācijā.

     

(2) Lēmumu par slēgta konkursa rīkošanu valsts pasūtītājs pieņem, ja, izvērtējot iespējamos pretendentus, secina, ka tikai nedaudziem no tiem ir pietiekama kvalifikācija sarežģīta valsts pasūtījuma veikšanai. Šie apstākļi jāatspoguļo konkursa dokumentācijā.

(3) Uzaicinājumā iesniegt konkursam priekšlikumus norāda:

1) kāda produkcija jāpiegādā vai kādi darbi jāveic, minot tehniskos raksturojumus;

2) piegādājamās produkcijas vai veicamo darbu izpildes vietu un termiņu;

3) piedāvājumu pieņemšanas termiņu (dienu un stundu), pēc kura nekādus piedāvājumus vairs neņem vērā;

4) kādā veidā un kur var iepazīties ar vispārīgajiem un tehniskajiem darbu veikšanas un produkcijas piegādes nosacījumiem, būvprojektiem un citu dokumentāciju;

5) kādā veidā valsts pasūtītājam, kas organizē konkursu, ir tiesības, slēdzot valsts pasūtījuma līgumu, izvēlēties darbu vai piegāžu veicēju pēc saviem ieskatiem, neņemot vērā pieteiktās cenas.

(3) Uzaicinājumā iesniegt konkursam priekšlikumus norāda:

1) kāda produkcija jāpiegādā vai kādi darbi jāveic, minot tehniskos raksturojumus;

2) piegādājamās produkcijas vai veicamo darbu izpildes vietu un termiņu;

3) piedāvājumu pieņemšanas termiņu (dienu un stundu), pēc kura nekādus piedāvājumus vairs neņem vērā;

4) kādā veidā un kur var iepazīties ar vispārīgajiem un tehniskajiem darbu veikšanas un produkcijas piegādes nosacījumiem, būvprojektiem un citu dokumentāciju;

5) kādā veidā valsts pasūtītājam, kas organizē konkursu, ir tiesības, slēdzot valsts pasūtījuma līgumu, izvēlēties darbu vai piegāžu veicēju pēc saviem ieskatiem, neņemot vērā pieteiktās cenas.

4

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

Izteikt 24. panta trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Atklāta konkursa uzaicinājumā un paziņojumā par slēgtu konkursu norādāmas:

1) ziņas par valsts pasūtītāju;

2)piegādājamā produkcija vai veicamie darbi, to tehniskais raksturojums;

3) piegādājamās produkcijas vai veicamo darbu izpildes vieta un termiņš;

4) piedāvājumu pieņemšanas termiņš (diena un stunda), pēc kura citus piedāvājumus vairs neņem vērā;

5) vieta, kur, kad un kā var iepazīties ar konkursa nolikumu un citiem dokumentiem, tos saņemt, kā arī maksa par šo dokumentu saņemšanu.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Redakcion. preciz.

(3) Atklāta konkursa uzaicinājumā un paziņojumā par slēgtu konkursu norāda:

1) ziņas par valsts pasūtītāju;

2) piegādājamo produkciju vai veicamos darbus, to tehnisko raksturojumu;

3) piegādājamās produkcijas vai veicamo darbu izpildes vietu un termiņu;

4) piedāvājumu pieņemšanas termiņu (dienu un stundu), pēc kura citus piedāvājumus vairs neņem vērā;

5) kur, kad un kā var iepazīties ar konkursa nolikumu un citiem dokumentiem un tos saņemt, kā arī maksu par šo dokumentu saņemšanu.

(4) Konkursu organizējot, jānosaka, ir vai nav iemaksājams piedāvājuma nodrošinājums.

(4) Konkursu organizējot, jānosaka, ir vai nav iemaksājams piedāvājuma nodrošinājums.

     

(4) Konkursu organizējot, jānosaka, ir vai nav iemaksājams piedāvājuma nodrošinājums.

(5) Uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā vai kādā attiecīgā nozares izdevumā. Uzaicinājums piedalīties slēgtā konkursā jāizsūta ierakstītā vēstulē lielākam pretendentu skaitam (vismaz trijiem), ja tas ir iespējams.

(5) Konkursa uzaicinājuma sagatavošana un publicēšana notiek šādā kārtībā:

1) valsts pasūtītājs sagatavo brīvā formā veidotu uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā vai paziņojumu par slēgtu konkursu, norādot pamatojumu slēgta konkursa izvēlei, un nosūta uzaicinājumu vai paziņojumu Finansu ministrijai. Finansu ministrija divu darbadienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas pārbauda tā saturu un, ja uzaicinājums atbilst šā panta trešās daļas prasībām, ievieto to tīklā "Internet". Ja uzaicinājums neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu tīklā "Internet". Paziņojumu par slēgtu konkursu Finansu ministrija ievieto tīklā "Internet";

2) pirmo sludinājumu ar uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā 40 dienas pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām;

3) uzaicinājumu piedalīties slēgtā konkursā nosūta ierakstītā vēstulē vairākiem iespējamajiem pretendentiem (vismaz trijiem).

5

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

Izteikt 24. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Atklāta konkursa uzaicinājuma un paziņojuma par slēgtu konkursu sagatavošana un izziņošana notiek šādā kārtībā:

1) atklāta konkursa uzaicinājumu sagatavo un Finansu ministrijai nosūta valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas pārbauda tā saturu un, ja uzaicinājums atbilst šā panta trešās daļas prasībām, ievieto to tīklā “Internet”, kā arī pārsūta to laikrakstam “Latvijas Vēstnesis” . Ja uzaicinājums neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu tīklā “Internet”, kā arī pārsūta to laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”.

2) ja valsts pasūtījuma piešķiršana notiek, izmantojot slēgta konkursa metodi, valsts pasūtītājs sagatavo paziņojumu par slēgtu konkursu, norādot pamatojumu šādas metodes izvēlei.Paziņojumu par slēgtu konkursu valsts pasūtītājs nosūta Finansu ministrijai, kas to ievieto tīklā “Internet”;

 

 

(Priekšlik. turpin. nāk. lpp.)

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Redakcion. preciz.

(5) Atklāta konkursa uzaicinājuma un paziņojuma par slēgtu konkursu sagatavošana un izziņošana notiek šādā kārtībā:

1) atklāta konkursa uzaicinājumu sagatavo un Finansu ministrijai nosūta valsts pasūtītājs. Finansu ministrija triju darbadienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas pārbauda tā saturu un, ja uzaicinājums atbilst šā panta trešās daļas prasībām, ievieto to interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”. Ja uzaicinājums neatbilst šā panta trešās daļas prasībām, Finansu ministrija pieprasa paskaidrojumus vai papildinājumus un pēc to saņemšanas ievieto minētajām prasībām atbilstošu uzaicinājumu interneta tīklā, kā arī nosūta laikrakstam “Latvijas Vēstnesis”;

2) ja valsts pasūtījuma piešķiršana notiek, izmantojot slēgta konkursa metodi, valsts pasūtītājs sagatavo paziņojumu par slēgtu konkursu, norādot pamatojumu šādas metodes izvēlei. Paziņojumu par slēgtu konkursu valsts pasūtītājs nosūta Finansu ministrijai, kas to ievieto interneta tīklā;

     

3) atklāta konkursa uzaicinājumu valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500 000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājumu uz konkursu izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā;

4) pirmo sludinājumu ar uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā 40 dienu pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, bū vdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, ko valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām;

5) uzaicinājumu piedalīties slēgtā konkursā izsūta ierakstītā vēstulē vairākiem iespējamiem pretendentiem (vismaz trijiem). ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcion. preciz.

3) atklāta konkursa uzaicinājumu valsts pasūtītājs izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā. Ja preču piegādes vai pakalpojumu paredzamā vērtība pārsniedz 500 000 latu vai ja būvdarbu vērtība pārsniedz 4 000 000 latu, uzaicinājumu uz konkursu izsludina arī kādā starptautiskā preses izdevumā vai attiecīgās nozares izdevumā;

4) pirmo sludinājumu ar uzaicinājumu piedalīties atklātā konkursā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā 40 dienu pirms konkursa piedāvājumu atvēršanas. Izņēmuma gadījumos, kad preču piegāde, būvdarbu veikšana vai pakalpojumu sniegšana ir steidzama, jo radušies nepārvarami apstākļi vai ārkārtas situācija, kuru valsts pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt un kuras dēļ nepieciešams nekavējoties veikt valsts pasūtījumu, šo termiņu var saīsināt līdz 10 dienām;

5) uzaicinājumu piedalīties slēgtā konkursā izsūta ierakstītā vēstulē vairākiem iespējamiem pretendentiem (vismaz trijiem).

(6) Valsts pasūtītājs nosaka kritērijus, pēc kuriem novērtēs piedāvājumus, un katra kritērija īpatsvaru, kā arī kritēriju izmantošanas metodi piedāvājumu novērtēšanā.

(6) Valsts pasūtītājs nosaka kritērijus, pēc kuriem novērtēs piedāvājumus, un katra kritērija īpatsvaru, kā arī kritēriju izmantošanas metodi piedāvājumu novērtēšanā.

     

(6) Valsts pasūtītājs nosaka kritērijus, pēc kuriem novērtēs piedāvājumus, un katra kritērija īpatsvaru, kā arī kritēriju izmantošanas metodi piedāvājumu novērtēšanā.

(7) Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienā komisijai jāparakstās uz iesniegtajiem rakstveida piedāvājumiem un jāsastāda piedāvājumu saraksts.

(7) Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienā komisija parakstās uz iesniegtajiem rakstiskajiem piedāvājumiem un sastāda piedāvājumu sarakstu.

   

Redakcion. preciz.

(7) Konkursa piedāvājumu atvēršanas dienā komisija parakstās uz iesniegtajiem rakstveida piedāvājumiem un sastāda piedāvājumu sarakstu.

(8) Pēc uzaicinājumā noteiktās dienas un stundas komisija jaunus piedāvājumus vai papildu paziņojumus no konkursa dalībniekiem nepieņem. Komisijai un valsts pasūtītājam ir tiesības prasīt no konkursa dalībniekiem mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus attiecībā uz viņu iesniegumiem.

(8) Pēc uzaicinājumā noteiktās dienas un stundas komisija jaunus piedāvājumus vai papildu paziņojumus no konkursa dalībniekiem nepieņem. Komisijai un valsts pasūtītājam ir tiesības prasīt no konkursa dalībniekiem mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus attiecībā uz viņu iesniegumiem.

   

Redakcion. preciz.

(8) Pēc uzaicinājumā noteiktās dienas un stundas komisija jaunus piedāvājumus vai papildu paziņojumus no konkursa dalībniekiem nepieņem. Komisijai un valsts pasūtītājam ir tiesības prasīt no konkursa dalībniekiem mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus attiecībā uz viņu iesniegumiem.

(9) Izvērtējot konkursā iesniegtos piedāvājumus, valsts pasūtītājs izvēlas izdevīgākos piedāvājumus. Turklāt viņš var ņemt vērā ne vien pieteiktās zemākās darbu vai piegāžu izpildes cenas, bet arī uzņēmēja

uzticamību, viņa agrāk izpildīto darbu un piegāžu kvalitāti, piedāvātās produkcijas īpašības, darbu izpildes steidzamību, kā arī tautsaimniecības intereses. Šādā gadījumā protokolā vai lēmumā jānorāda motīvi, kādēļ izraudzīti konkrēti piegādātāji vai uzņēmēji. Ja konkursā iesniegts tikai viens darbu vai piegāžu izpildes piedāvājums un ja tas ir izdevīgs un atbilst konkursa nosacījumiem, valsts pasūtītājs darbu vai piegāžu izpildi var uzticēt juridiskajai vai fiziskajai personai, kura šo piedāvājumu iesniegusi.

(9) Izvērtējot konkursā iesniegtos piedāvājumus, valsts pasūtītājs izvēlas izdevīgākos piedāvājumus. Turklāt valsts pasūtītājs var ņemt vērā ne vien pieteiktās zemākās darbu vai piegāžu izpildes cenas, bet arī uzņēmēja uzticamību, viņa agrāk izpildīto darbu un piegāžu kvalitāti, piedāvātās produkcijas īpašības, darbu izpildes steidzamību, kā arī tautsaimniecības intereses. Šādā gadījumā protokolā vai lēmumā jānorāda motīvi, kādēļ izraudzīti konkrēti piegādātāji vai uzņēmēji. Ja konkursā iesniegts tikai viens darbu vai piegāžu izpildes piedāvājums un ja tas ir izdevīgs un atbilst konkursa nosacījumiem, valsts pasūtītājs darbu vai piegāžu izpildi var uzticēt šim pretendentam.

     

(9) Izvērtējot konkursā iesniegtos piedāvājumus, valsts pasūtītājs izvēlas izdevīgākos piedāvājumus. Turklāt valsts pasūtītājs var ņemt vērā ne vien pieteiktās zemākās darbu vai piegāžu izpildes cenas, bet arī uzņēmēja uzticamību, viņa agrāk izpildīto darbu un piegāžu kvalitāti, piedāvātās produkcijas īpašības, darbu izpildes steidzamību, kā arī tautsaimniecības intereses. Šādā gadījumā protokolā vai lēmumā jānorāda motīvi, kādēļ izraudzīti konkrēti piegādātāji vai uzņēmēji. Ja konkursā iesniegts tikai viens darbu vai piegāžu izpildes piedāvājums un ja tas ir izdevīgs un atbilst konkursa nosacījumiem, valsts pasūtītājs darbu vai piegāžu izpildi var uzticēt šim pretendentam.

(10) Pēc tam, kad valsts pasūtītājs izvēlējies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus, tam ir tiesības rīkot sarunas ar šo piedāvājumu

iesniedzējiem, lai precizētu piedāvājumu detaļas un uzzinātu pretendentu domas par iespējām daļēji grozīt viņu iesniegtos risinājumus. Ir jānodrošina šo sarunu konfidencialitāte.

(10) Pēc tam, kad valsts pasūtītājs izvēlējies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus, tam ir tiesības rīkot sarunas ar šo piedāvājumu iesniedzējiem, lai precizētu piedāvājumu detaļas un uzzinātu pretendentu domas par iespējām daļēji grozīt viņu iesniegtos risinājumus. Ir jānodrošina šo sarunu konfidencialitāte.

     

(10) Pēc tam, kad valsts pasūtītājs izvēlējies vienu vai vairākus izdevīgākos piedāvājumus, tam ir tiesības rīkot sarunas ar šo piedāvājumu iesniedzējiem, lai precizētu piedāvājumu detaļas un uzzinātu pretendentu domas par iespējām daļēji grozīt viņu iesniegtos risinājumus. Ir jānodrošina šo sarunu konfidencialitāte.

(11) Pēc izdevīgāko piedāvājumu izskatīšanas un sarunu (ja tādas notikušas) rezultātu analīzes valsts pasūtītājs izvēlas sev visizdevīgāko risinājumu, izstrādā izsoles nolikumu un uz tā pamata izsludina izsoli, dodot iespēju tajā piedalīties arī citiem pretendentiem, kuri nebija iesnieguši piedāvājumus konkursam.

(11) Pēc izdevīgāko piedāvājumu izskatīšanas un sarunu (ja tādas notikušas) rezultātu analīzes valsts pasūtītājs izvēlas sev visizdevīgāko risinājumu, izstrādā izsoles nolikumu un uz tā pamata izsludina izsoli, dodot iespēju tajā piedalīties arī citiem pretendentiem, kuri nebija iesnieguši piedāvājumus konkursam.

     

(11) Pēc izdevīgāko piedāvājumu izskatīšanas un sarunu (ja tādas notikušas) rezultātu analīzes valsts pasūtītājs izvēlas sev visizdevīgāko risinājumu, izstrādā izsoles nolikumu un uz tā pamata izsludina izsoli, dodot iespēju tajā piedalīties arī citiem pretendentiem, kuri nebija iesnieguši piedāvājumus konkursam.

(12) Pretendentam, kas nepiekrīt valsts pasūtītāja izstrādātajam izsoles nolikumam, ir tiesības atteikties no tālākas līdzdalības konkursā, nezaudējot iemaksāto nodrošinājumu.

(12) Pretendentam, kurš nepiekrīt valsts pasūtītāja izstrādātajam izsoles nolikumam, ir tiesības atteikties no tālākas līdzdalības konkursā, nezaudējot iemaksāto nodrošinājumu.

     

(12) Pretendentam, kurš nepiekrīt valsts pasūtītāja izstrādātajam izsoles nolikumam, ir tiesības atteikties no tālākas līdzdalības konkursā, nezaudējot iemaksāto nodrošinājumu.

(13) Konkursa sagatavošanas un norises kārtību atbilstoši šim likumam nosaka Ministru kabinets.

(13) Konkursa sagatavošanas un norises kārtību atbilstoši šim likumam nosaka Ministru kabinets."

     

(13) Konkursa sagatavošanas un norises kārtību atbilstoši šim likumam nosaka Ministru kabinets.”

26.pants. Valsts pasūtījuma līguma saturs

(1) Valsts pasūtījuma līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot darbus vai piegādes vai sniedzot pakalpojumus valsts vai pašvaldības vajadzībām.

4. 26.pantā:

     

4. 26.pantā:

(2) Valsts pasūtījuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz valsts pasūtītājs. Līguma projektu vai tā galvenos principus var iekļaut izsoles (konkursa) nolikumā.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts pasūtījuma līguma projektu rakstiski sagatavo un iesniedz valsts pasūtītājs. Līguma projektu vai tā galvenos noteikumus iekļauj izsoles (konkursa) nolikumā.";

   

 

Redakcion. preciz.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts pasūtījuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz valsts pasūtītājs. Līguma projektu vai tā galvenos noteikumus iekļauj izsoles (konkursa) nolikumā.”;

(3) Valsts pasūtījuma līgumā obligāti jāparedz:

1) līgumslēdzējas puses;

2) līguma priekšmets (kādi darbi, piegādes vai pakalpojumi ir jāpilda, to apjoms, kvalitātes prasības, cenas, izpildes termiņi un samaksas kārtība), kā arī kontroles kārtība;

3) darbu vai piegāžu izpildes un pieņemšanas nosacījumi saskaņā ar šā likuma prasībām;

4) līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma nosacījumu neievērošanu;

5) valsts pasūtītāja augstākā institūcija, bez kuras apstiprinājuma līgums nav spēkā (ja šāds apstiprinājums ir nepieciešams);

6) līguma grozīšanas kārtība un atkāpšanās no līguma;

7) preču vai pakalpojumu atbilstības novērtējums obligātajās sfērās (cilvēku dzīvības, veselības, kā arī vides aizsardzība).

         

(4) Valsts pasūtījuma līguma noteikumus būvdarbiem un būvprojektēšanas darbiem reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sagatavojot valsts pasūtījuma līgumu būvdarbiem, kuru paredzamā vērtība pārsniedz 1000000 latu, piemēro Latvijas nacionālo standartu."

6

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs E. Zalāns

Papildināt 26. panta ceturto daļu aiz vārda “standartu” ar vārdiem “par būvdarbu līgumu vispārīgiem noteikumiem”.

 

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Sagatavojot valsts pasūtījuma līgumu būvdarbiem, kuru paredzamā vērtība pārsniedz 1 000 000 latu, piemēro Latvijas nacionālo standartu par būvdarbu līgumu vispārīgiem noteikumiem.”

30.pants. Sūdzības sakarā ar amatpersonu rīcību valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā

(1) Katram pretendentam, kas uzskata, ka valsts pasūtītājs, pārkāpjot šā likuma nosacījumus valsts pasūtījuma piešķiršanas procesā, sagādājis viņam

zaudējumus vai nodarījis citu kaitējumu, ir tiesības iesniegt sūdzību, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus.

(2) Sūdzības var iesniegt pakļautības kārtībā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sūdzību izskatīšanu sakarā ar valsts pasūtījumu piešķiršanu.

(3) Valsts pasūtītāja darbības nav pārsūdzamas jautājumos:

1) par valsts pasūtījuma piešķiršanas metodes izvēli;

2) par piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas metožu un kritēriju izvēli;

3) par ierobežojumu noteikšanu atkarībā no pretendenta valstiskās piederības;

4) par visu piedāvājumu noraidīšanu;

5) par pretendentu kvalifikācijas pārbaudes metožu un kritēriju izvēli;

6) par konkursa rīkošanu slēgta konkursa veidā.

(4) Valsts un pašvaldību institūciju lēmumus par pakļautības kārtībā iesniegto sūdzību izskatīšanu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

 

7

Deputāts M. Lujāns

Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

“30. pants. Sūdzību iesniegšana

(1) Sūdzības par likuma pārkāpumiem valsts pasūtījuma pieņemšanas procesā izskata Valsts pasūtījuma uzraudzības birojs (turpmāk - birojs). Valsts pasūtījuma uzraudzības birojs ir valsts iestāde, kas atrodas Finansu ministrijas pārraudzībā un darbojas saskaņā ar šo likumu, biroja nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. Biroja darbību finansē no valsts budžeta.

(2) Pretendents var iesniegt birojam sūdzību par valsts vai pašvaldību pasūtītāja darbību attiecībā uz pretendentu atlasi un piedāvājumu izvēli un lēmumu par šo procedūru rezultātiem un lūgt pārskatīt šo darbību un lēmumu, ja minētais pretendents uzskata, ka valsts vai pašvaldību pasūtītājs ir pārkāpis likumu un tiek aizskartas pretendenta intereses.

(3) Sūdzību saskaņā ar šā panta otro daļu pretendents var iesniegt, iekams nav noslēgts attiecīgais līgums.

(4) Pēc piedāvājuma izvēles pabeigšanas un līguma noslēgšanas pretendents noslēgto līgumu var apstrīdēt tiesas ceļā.”

 

 

Neatbalstīt

 

31.pants. Sūdzības sakarā ar valsts pasūtījuma līguma pildīšanu

Sūdzības par valsts institūcijas vai amatpersonas rīkojumiem, vilcināšanos vai dienesta pienākumu neizpildīšanu darbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu pildīšanas gaitā iesniedzamas kārtībā, kādu nosaka likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās".

 

 

8

Deputāts M. Lujāns

Izteikt 31. pantu šādā redakcijā:

“31. pants. Sūdzību izskatīšana un lēmuma pieņemšana

(1) Vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu birojam pretendents rakstveidā informē par to valsts vai pašvaldību pasūtītāju.

(2) Pretendents, kas iesniedzis sūdzību, birojs un valsts vai pašvaldību pasūtītājs kopīgi izskata sūdzību piecu darbadienu laikā pēc tās iesniegšanas.

(3) Ja jautājumu, par kuru iesniegta sūdzība, nevar atrisināt pusēm vienojoties, birojs piecu darbadienu laikā pieņem par šo sūdzību lēmumu, kurš ir obligāts abām pusēm, un kuru piecu darbadienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta sūdzības iesniedzējam un valsts vai pašvaldību pasūtītājam. Ja likuma pārkāpums ir pilnīgi vai daļēji novērsts, lēmumā nosakāmas visas darbības, kas nekavējoties jāveic , lai novērstu turpmākus likuma pārkāpumus.

(4) Valsts vai pašvaldību pasūtītājam ir pienākums piecu darbadienu laikā pēc lēmuma saņemšanas novērst likuma pārkāpumus, ja tādi konstatēti.

(priekšlik. turpin. nāk. lpp.)

 

 

Neatbalstīt

 
     

(5) Ja pretendents iesniedzis birojam sūdzību, valsts vai pašvaldību pasūtītājs pārtrauc pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles procedūras vai atliek attiecībā uz šo procedūru rezultātu pieņemtā lēmuma izpildi, līdz saņem biroja lēmumu par sūdzības izskatīšanas rezultātiem. Minēto procedūru pārtraukšana nav pārsūdzama.

(6) Biroja lēmumus par valsts vai pašvaldību pasūtītāja darbību, izņemot lēmumus par procedūras pārtraukšanu, var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”

   
 

Pārejas noteikums

     

Pārejas noteikums

 

Grozījums likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" 26.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

     

Grozījums likuma “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” 26.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.